MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

273. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

274. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

383. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

290. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDITUL SOVATA

 

291. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BATOSANA BATOS

 

292. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRĂTIA SECUIENI

 

293. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA ROZNOV

 

294. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL PODOLENI

 

295. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI

 

296. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA GIROV

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

În temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2004,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 273.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

Art. 1. - (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, denumite în continuare licente 3G, se acordă prin licitatie organizată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare MCTI.

(2) Etapele licitatiei sunt următoarele:

1. publicarea anuntului de participare la licitatie;

2. elaborarea caietului de sarcini;

3. obtinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;

4. depunerea ofertelor si a garantiei de participare de către persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

5. evaluarea ofertelor;

6. transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse.

Art. 2. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de licitatie, MCTI va desemna o comisie de licitatie formată din 5 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaratie pe propria răspundere. În cadrul comisiei de licitatie se va desemna un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va întocmi procesele-verbale de sedintă.

(2) O persoană juridică are control asupra ofertantului dacă exercită, direct sau indirect, cel putin o treime din drepturile de vot în adunarea generală a acestuia.

Art. 3. - Comisia de licitatie va avea următoarele atributii:

a) publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) elaborarea caietului de sarcini;

c) evaluarea ofertelor;

d) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 4. - (1) MCTI va publica cel putin într-un cotidian de circulatie natională, precum si pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunt de participare la licitatie, prin care va anunta intentia de a acorda licentele 3G.

(2) Anuntul de participare va contine în mod obligatoriu perioada în care se poate obtine un exemplar al caietului de sarcini.

Art. 5. - (1) Caietul de sarcini va contine în mod obligatoriu cerintele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligatiile minime prin care acesta va trebui să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, precum si data limită până la care se pot depune ofertele.

(2) MCTI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îsi manifestă intentia în acest sens.

Art. 6. - (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificări asupra prezentei proceduri, efectuată până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, si va publica întrebările si răspunsurile pe pagina de Internet mentionată la art. 4 alin. (1).

(2) Solicitările de clarificări trebuie făcute în scris si adresate MCTI prin postă, la adresa Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, sau prin e-mail, la adresa licitatie3g@mcti.ro. În cazul în care solicitările de clarificări sunt făcute în alt mod, MCTI nu are obligatia de a răspunde la acestea.

Art. 7. - (1) Comisia de licitatie va evalua exclusiv ofertele depuse în termenul prevăzut în caietul de sarcini.

(2) Licitatia se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, depuse în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(3) O dată cu oferta, ofertantii vor depune o garantie de participare în cuantum de 30.000 euro. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, fără a invoca vreo exceptie legată de procedura de licitatie, o sumă în cuantum egal cu garantia de participare în cazul în care câstigătorul licitatiei renuntă la dreptul de a i se acorda licenta 3G.

(4) Scrisoarea de garantie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel putin 120 de zile de la data limită până la care se pot depune ofertele.

(5) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia câstigătorilor licentelor 3G, cărora această garantie le va fi restituită la momentul eliberării licentelor.

(6) Comisia de licitatie va evalua doar acele oferte care au fost depuse în termenul mentionat în caietul de sarcini si care sunt însotite de garantia de participare în cuantumul si în forma prevăzute în prezentul ordin.

(7) În procesul de evaluare a ofertelor se tine cont de obligatiile pe care ofertantul se angajează să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, conform grilei de punctaj.

Art. 8. - (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afisarea pe pagina de Internet mentionată la art. 4 alin. (1).

(2) Persoanele ale căror oferte au fost declarate câstigătoare vor fi invitate de către MCTI pentru eliberarea licentelor 3G, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului licitatiei.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

În temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002,

în temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2004,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, modificat si completat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 286/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera g) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“g) decizie - actul administrativ emis de directorul general al IGCTI sau de directorii directiilor teritoriale ale IGCTI, prin care se individualizează cuantumul tarifelor datorate de titularii de licente, în temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 si al art. 62 alin. (1) si (4) din Legea nr. 504/2002, sau de proprietarul retelei de emisie, în temeiul art. 62 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, după caz, si care constituie titlu de creantă în sensul Codului de procedură fiscală;”

2. După litera m) a articolului 2 se introduc literele n) si o) cu următorul cuprins:

“n) sistem de distributie MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectorială sau omnidirectională cu receptie individuală, cu acoperire limitată la maximum 3 localităti (comune);

o) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde între un emitător si unu sau mai multe receptoare conectate la retele CATV (capete de retea) situate în zona de acoperire a lobului de radiatie al antenei de emisie.”

3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Pentru colectarea creantelor IGCTI, organul de executare al acestuia, înfiintat potrivit legii, a cărui conducere este asigurată de directorul general, este abilitat să instituie măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003*) privind Codul de procedură fiscală.

(2) În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 decizia prevăzută la art. 2 lit. g) devine titlu executoriu la data la care obligatia de plată a tarifelor este scadentă prin expirarea termenului de plată.

(3) În exercitarea atributiilor sale, organul de executare prevăzut la alin. (1) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins

“Art. 8. - (1) Titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, după caz, sunt obligati să plătească tarifele prevăzute la art. 7 până la data de 20 a lunii imediat următoare celei în care s-a emis decizia.

(2) În cazul tarifelor prevăzute la art. 7 alin. (4), titularii licentelor sunt obligati să plătească tarifele în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii licentelor.

(3) În situatia în care titularii licentelor sau proprietarii retelelor de emisie, după caz, nu au primit deciziile într-un termen de 10 zile calendaristice de la data limită a emiterii acestora în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1)-(3), acestia au obligatia să solicite de îndată IGCTI comunicarea deciziei.”

5. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), ale art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

6. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile art. 6 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (5) si (6) si ale art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul plătii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat postal, obligatia de plată a tarifului se consideră executată la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmată prin stampila si semnătura autorizată a acestora.”

8. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se aplică dobânzi si penalităti de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.”

9. Articolul 16 se abrogă.

10. După alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1.5 din anexa nr. 1 se datorează pentru 3 blocuri pereche de 5 MHz fiecare si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national.”

11. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 2 din anexa nr. 1 se realizează cu respectarea următoarelor criterii:

a) în cazul sistemelor MMDS alcătuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplică fiecărei linii a fiecărei statii de bază (inclusiv repetoarelor) corespunzător puterii aparent radiate maxime (PARmax) pe directia liniei de transmisie. Tariful va fi multiplicat cu numărul de puncte de receptie situate în zona de acoperire a liniei de transmisie MMDS;

b) în cazul sistemelor de distributie MMDS, tariful se aplică fiecărei statii de bază (inclusiv repetoarelor) corespunzător puterii aparent radiate maxime (PARmax) si înăltimii efective maxime (Hefmax).”

12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - În cazul licentelor si autorizatiilor la care se referă art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 preschimbate, respectiv care vor fi preschimbate în conformitate cu art. 62 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, pentru anii 2003 si 2004, si în cazul licentelor de emisie la care fac referire prevederile art. 47 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, tarifele sunt datorate începând cu data de 1 ianuarie 2003.”

13. Punctele 1.2.1 si 1.3.1 din capitolul I al anexei nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“1.2.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 135.000 euro/canal/an

............................................................................................

1.3.1. Tarif pentru un canal alocat la nivel national - 85.000 euro/canal/an”

14. Punctele 1.3.2 si 1.3.3 din capitolul I al anexei nr. 1 se abrogă.

15. La capitolul I al anexei nr. 1, după punctul 1.4.1 se introduce punctul 1.5 cu următorul cuprins:

“1.5. Retele IMT-2000/UMTS

1.5.1. Tarif pentru 1 bloc pereche de 5 MHz si un bloc nepereche de 5 MHz alocate la nivel national:

- 1.200.000 euro/bloc pereche 2x5MHz/an;

- 600.000 euro/bloc nepereche 5MHz/an.”

16. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:


*) Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

 

ANEXA Nr. 2

 

Antetul Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

DECIZIA*)

Directorului general al IGCTI

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3)/art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 61 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. ... din data de ...,

directorul general emite prezenta decizie.

Art. 1. - ...................................................................... (persoana fizică/juridică), având domiciliul/sediul în ...................................................... (adresa completă), înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ............................................................................................, (în cazul persoanelor juridice - numărul de înregistrare) codul unic de înregistrare ......................... (după caz), identificat/identificată prin ...................................................................., (în cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de identitate: seria, numărul, emitentul si codul numeric personal) având autorizatia de functionare nr. ................................, eliberată de ....................................., înregistrat/înregistrată la

Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................................................................................................................... (în cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale), cod unic de înregistrare ........................ (după caz), datorează Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei suma de ............................ lei, reprezentând tariful de utilizare a spectrului corespunzător perioadei ............................ .

Art. 2. - (1) Obligatia de plată devine scadentă la data de ................................. .

(2) Dacă obligatia de plată nu este executată la scadentă, se aplică dobânzi si penalităti de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

(3) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achită tarifele, dobânzile si penalitătile de întârziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în vederea suspendării sau retragerii licentei, în conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002. Dacă, în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitării tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în vederea retragerii licentei de emisie, în conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie constituie titlu de creantă în temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, iar în caz de neplată a creantei, devine titlu executoriu conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

Art. 4. - (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent în vederea solutionării obiectiunilor acestuia, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.

(2) Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse în titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

(3) Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile, la instanta competentă, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director general,

..........................

 

Nr. .............../..................

 

Avizat

Directia economică

Departamentul juridic

 


*) După completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar în cazul sintagmelor despărtite prin bară (“/”) se va alege varianta corespunzătoare.

 

Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General

pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

DECIZIA*)

directorului directiei teritoriale a IGCTI

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 65/2002 privind numirea conducerii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (3)/art. 19 alin. (1) si (3) si ale art. 62 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 107, ale art. 132 alin. (3) si ale art. 136 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 61 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice/licentei de emisie nr. .............. din data de ..................,

directorul directiei teritoriale emite prezenta decizie.

Art. 1. - ...................................................................... (persoana fizică/juridică), având domiciliul/sediul în ...................................................... (adresa completă), înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ............................................................................................, (în cazul persoanelor juridice - numărul de înregistrare)

codul unic de înregistrare .......................... (după caz)  identificat/identificată prin ................................................................ (în cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale - actul de identitate: seria, numărul, emitentul si codul numeric personal), având autorizatia de functionare nr. ................................, eliberată de ....................................., înregistrat/înregistrată la

Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ....................................................................................................................(în cazul comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale), cod unic de înregistrare ........................ (după caz), datorează Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei  suma de ............................ lei, reprezentând tariful de utilizare a spectrului corespunzător perioadei ............................ .

Art. 2. - (1) Obligatia de plată devine scadentă la data de ................................. .

(2) Dacă obligatia de plată nu este executată la scadentă, se aplică dobânzi si penalităti de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

(3) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achită tarifele, dobânzile si penalitătile de întârziere datorate, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în vederea suspendării sau retragerii licentei, în conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002. Dacă, în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitării tarifelor, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în vederea retragerii licentei de emisie, în conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie constituie titlu de creantă în temeiul prevederilor art. 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, iar în caz de neplată a creantei, devine titlu executoriu conform prevederilor art. 136 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

Art. 4. - (1) La cerere, debitorul va fi audiat la sediul organului emitent în vederea solutionării obiectiunilor acestuia, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.

(2) Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul emitent, conform prevederilor cuprinse în titlul IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

(3) Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile, la instanta competentă, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director,

.........................

 

Nr. .............../.................. Avizat

 

Compartiment economic

Compartiment juridic


*) După completarea deciziei cuvintele scrise cu caractere italice vor fi eliminate, iar în cazul sintagmelor despărtite prin bară (“/”) se va alege varianta corespunzătoare.”

 

Art. II. - Prevederile punctelor 11, 13, 14 si 16 ale art. I vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. III. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (5) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:

“(2) Până la data de 31 decembrie 2004, titularii actelor administrative prevăzute la alin. (1) vor depune la IGCTI, în mod obligatoriu, o cerere de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului- cadru prevăzut în anexa nr. 2, însotită de documentele cuprinse la art. 11 alin. (2) lit. a)-c).

.........................................................................................

(5) Prevederile art. 11 alin. (3)-(6) si ale art. 13-16 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinta termenelor stipulate.”

2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - MCTI va refuza emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice sau prelungirea lor în cazul în care solicitantii acestora nu au achitat în totalitate tarifele, dobânzile si/sau penalitătile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice în temeiul legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice sau nu au respectat obligatiile impuse de licentă.”

3. Alineatul (5) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

“(5) După obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) si (4), titularii acestora vor initia procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificările ulterioare.”

Art. IV. - (1) Drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice cuprinse în actele administrative la care face referire art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, încetează la data prevăzută la art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor ale căror titulari renuntă expres sau a celor care au fost preschimbate prin emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(2) Prezenta reglementare desemnează titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) ca titulari ai licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, calitate în care acestia exercită toate drepturile si execută toate obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.

(3) Tarifele de utilizare a spectrului, datorate în temeiul art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, până la emiterea licentelor utilizare a frecventelor radioelectrice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificările ulterioare, se încasează de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul titularilor drepturilor prevăzute la alin. (1), care renuntă expres la acestea, tariful de utilizare a spectrului se datorează până la data renuntării, luna în care are loc renuntarea fiind inclusă în calculul tarifului.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 274.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

în temeiul art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 190 din 11 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele implicate în organizarea si functionarea unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie au obligatia de a respecta standardele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Protectia Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 383.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie Standarde pentru serviciile de asistentă socială acordate în centrele pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, denumite în continuare adăposturi

 

I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea

1. Adăposturile vor colabora cu autoritătile administratiei publice centrale si locale în campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii fenomenului violentei în familie.

2. Adăposturile private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

II. Standarde referitoare la interventie în caz de urgentă

3. Adăposturile vor lua măsuri în vederea asigurării securitătii si sigurantei victimelor violentei în familie.

4. Adăposturile asigură îngrijirea medicală a victimelor violentei în familie, conform conventiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau cu unitătile sanitare.

5. Adăposturile asigură asistenta psihologică a victimelor violentei în familie.

6. Adăposturile colaborează cu organele de politie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, în situatiile în care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violentă în familie, conform protocoalelor de colaborare semnate cu acestea.

7. Consultanta juridică este gratuită, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, în cazurile sociale grave, aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru întocmirea actelor juridice. Adăposturile pot încheia conventii în vederea oferirii serviciilor de consultantă juridică.

8. Locatia adăposturilor nou-înfiintate nu va fi cunoscută publicului larg. Adăposturile existente, a căror locatie este cunoscută la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor functiona în continuare.

9. Adăposturile, în cazul în care constată acte de violentă în familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local, în vederea asigurării protectiei acestora.

10. Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgentă. Aprobarea scrisă a asistentului familial se obtine la cel mult 48 de ore de la primirea în adăpost.

11. La cererea victimei, se asigură protectie împotriva agresorilor, cu consimtământul scris al acesteia sau, după caz, al reprezentantului legal.

III. Standarde referitoare la consilierea victimelor

12. În cadrul adăpostului se asigură servicii de consiliere victimelor violentei în familie pentru depăsirea situatiilor de criză. Adăposturile pot încheia conventii în vederea oferirii acestor servicii.

13. Victimele sunt informate în legătură cu drepturile de care beneficiază prin oferirea de servicii de consultantă juridică de specialitate.

14. Toate conventiile prevăzute la pct. 4, 7 si 12 vor fi încheiate cu respectarea confidentialitătii asupra identitătii persoanelor asistate.

IV. Standarde referitoare la resursele umane

15. Personalul care lucrează în cadrul adăpostului are pregătirea de specialitate necesară desfăsurării activitătilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei în vigoare.

16. Fiecare adăpost este obligat să angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificările si completările ulterioare.

17. Fiecărui angajat al adăpostului i se întocmeste fisa postului, în care se prevede în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor persoanelor asistate.

18. Numărul personalului trebuie să fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.

19. Personalul adăpostului este cuprins în programe de formare profesională continuă, vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

20. Voluntarii din cadrul adăposturilor vor fi cuprinsi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

21. Voluntarii din cadrul adăposturilor îsi desfăsoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor persoanelor asistate, în acord cu legislatia în vigoare.

22. Întregul personal care îsi desfăsoară activitatea în cadrul adăposturilor este evaluat periodic, cel putin o dată pe an, în conditiile legii.

V. Standarde referitoare la administrare si management

23. Adăpostul este înfiintat cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare si are avizul de înfiintare de la Agentia Natională pentru Protectia Familiei.

24. Adăpostul are un regulament de organizare si functionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie.

25. Adăpostul functionează într-un spatiu special amenajat, având autorizatie sanitară de functionare valabilă, emisă de directia de sănătate publică.

26. Conducerea adăpostului are obligatia să elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atributiile acestuia si obligativitatea păstrării confidentialitătii.

27. În regulamentul de functionare al adăpostului sunt prevăzute facilitătile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrană, precum si a desfăsurării activitătilor specifice adăpostului.

28. Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

29. Găzduirea în adăposturi a victimelor violentei în familie va fi pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 si 60 de zile.

Standarde pentru serviciile de asistentă socială acordate în centrele de recuperare pentru victimele violentei în familie, denumite în continuare centre de recuperare

I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea 1. Centrele de recuperare vor colabora cu autoritătile administratiei publice centrale si locale în campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii fenomenului violentei în familie.

2. Centrele de recuperare private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

3. Centrele de recuperare, în cazul în care constată acte de violentă în familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local în vederea asigurării protectiei acestora.

II. Standarde referitoare la reabilitare si reinsertie socială

4. Centrele de recuperare colaborează cu organele de politie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, în situatiile în care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violentă în familie.

5. Primirea sau asistarea în centrul de recuperare se face pe baza evaluării cazului de către persoanele desemnate si numai cu acordul scris al victimelor.

6. Centrele de recuperare asigură, prin consiliere juridică si psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viată activă, insertia socială si profesională a victimelor.

7. Centrele de recuperare pot încheia conventii în vederea oferirii serviciilor de consiliere juridică si psihologică, cu respectarea confidentialitătii asupra identitătii persoanelor asistate.

8. Centrele de recuperare vor încheia conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea si recalificarea profesională a persoanelor asistate.

III. Standarde referitoare la resursele umane

9. Personalul care lucrează în cadrul centrului de recuperare are pregătirea de specialitate necesară desfăsurării activitătilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei în vigoare.

10. Fiecare cadru de recuperare este obligat să angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificările si completările ulterioare.

11. Fiecărui angajat al centrului de recuperare i se întocmeste fisa postului, în care se prevede în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor persoanelor asistate.

12. Numărul personalului trebuie să fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.

13. Personalul centrului de recuperare este cuprins în programe de formare profesională continuă vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

14. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare vor fi cuprinsi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

15. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare îsi desfăsoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor persoanelor asistate, în acord cu legislatia în vigoare.

16. Întregul personal care îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor de recuperare este evaluat periodic, cel putin o dată pe an, în conditiile legii.

IV. Standarde referitoare la administrare si management

17. Centrul de recuperare este înfiintat cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, are avizul de înfiintare de la Agentia Natională pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie.

18. Centrul de recuperare are autorizatie sanitară de functionare valabilă, emisă de directia de sănătate publică.

19. Conducerea centrului de recuperare are obligatia să elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atributiile acestuia si obligativitatea păstrării confidentialitătii.

20. În regulamentul de functionare al centrului de recuperare sunt prevăzute facilitătile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrană, precum si a desfăsurării activitătilor specifice acestuia.

21. Conducerea centrului de recuperare este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor ofertie de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

22. Găzduirea în centrul de recuperare va fi pe o perioadă determinată, de maximum 90 de zile, iar în situatii exceptionale până la 180 de zile.

Standarde pentru serviciile de asistentă socială acordate în centrele de asistentă destinate agresorilor

I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea

1. Centrele de asistentă destinate agresorilor vor colabora cu autoritătile administratiei publice centrale si locale în campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii fenomenului violentei în familie.

2. Centrele private de asistentă destinate agresorilor pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

II. Standarde referitoare la consilierea agresorilor

3. În cadrul centrului de asistentă destinat agresorilor se asigură servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru părtile implicate, în vederea depăsirii situatiilor de risc.

4. Centrele de asistentă destinate agresorilor pot încheia conventii în vederea oferirii serviciilor de consiliere si mediere, cu respectarea confidentialitătii asupra identitătii persoanelor asistate.

5. Agresorii sunt informati si în legătură cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, după caz.

6. Centrele de asistentă destinate agresorilor asigură si facilitează accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al agresorilor, conform conventiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau unitătile sanitare.

III. Standarde referitoare la resursele umane

7. Personalul care lucrează în cadrul centrului de asistentă destinat agresorilor are pregătirea de specialitate necesară desfăsurării activitătilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei în vigoare.

8. Fiecare centru de asistentă destinat agresorilor este obligat să angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificările si completările ulterioare.

9. Fiecărui angajat al centrului de asistentă destinat agresorilor i se întocmeste fisa postului, în care se prevede în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii, în acord cu legislatia în vigoare.

10. Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al institutiei.

11. Personalul centrului de asistentă destinat agresorilor este cuprins în programe de formare profesională continuă vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

12. Voluntarii din cadrul centrelor de asistentă destinate agresorilor vor fi cuprinsi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoasterea formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.

13. Voluntarii din cadrul centrelor de asistentă destinate agresorilor îsi desfăsoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidentialitătii, în acord cu legislatia în vigoare.

14. Întregul personal care îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor de asistentă destinate agresorilor este evaluat periodic, cel putin o dată pe an, în conditiile legii.

IV. Standarde referitoare la administrare si management 15. Primirea sau asistarea în centrul de asistentă destinat agresorilor se face pe baza evaluării cazului de către persoanele desemnate si numai cu acordul scris al persoanelor asistate.

16. Centrele de asistentă destinate agresorilor colaborează cu organele de politie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, în situatiile în care constată existenta comiterii actelor de violentă în familie.

17. Centrele de asistentă destinate agresorilor colaborează cu serviciul de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalul judetean.

18. Centrele de asistentă destinate agresorilor sunt înfiintate cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, au avizul de înfiintare de la Agentia Natională pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezultă că au ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie.

19. Centrele de asistentă destinate agresorilor au autorizatie sanitară de functionare valabilă, emisă de directia de sănătate publică.

20. Conducerea centrului de asistentă destinat agresorilor are obligatia să elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează clar atributiile acestuia si obligativitatea păstrării confidentialitătii.

21. În regulamentul de functionare al centrului de asistentă destinat agresorilor sunt prevăzute facilitătile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor în vederea desfăsurării activitătilor specifice centrului.

22. Conducerea centrului de asistentă destinat agresorilor este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatie, venituri, stare civilă, număr de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDITUL SOVATA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDITUL SOVATA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0375 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CREDITUL SOVATA, cu sediul in Sovata, Str. Principala, Nr. 187, judetul Mures, numar de ordine in Registrul Comertului J/26/1478/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit CoopCredit Targu Mures, Prietenia Reghin, Batosana Batos, Muresul Superior Deda, Doriana Hodac, Creditul Sovata, Fratia Riciu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CREDITUL SOVATA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit CoopCredit Targu Mures, Prietenia Reghin, Batosana Batos, Muresul Superior Deda, Doriana Hodac, Creditul Sovata, Fratia Riciu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CREDITUL SOVATA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit CoopCredit Targu Mures. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 290.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BATOSANA BATOS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BATOSANA BATOS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0376 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BATOSANA BATOS, cu sediul in Batos, Str. Principala, Nr. 401, judetul Mures, numar de ordine in Registrul Comertului J/26/1504/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit CoopCredit Targu Mures, Prietenia Reghin, Batosana Batos, Muresul Superior Deda, Doriana Hodac, Creditul Sovata, Fratia Riciu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BATOSANA BATOS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit CoopCredit Targu Mures, Prietenia Reghin, Batosana Batos, Muresul Superior Deda, Doriana Hodac, Creditul Sovata, Fratia Riciu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BATOSANA BATOS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit CoopCredit Targu Mures. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 291.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRĂTIA SECUIENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FRATIA SECUIENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0385 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FRATIA SECUIENI, cu sediul in Secuieni, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1559/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FRATIA SECUIENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FRATIA SECUIENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 292.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA ROZNOV


Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA ROZNOV, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0380 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA ROZNOV, cu sediul in Roznov, Str. Libertatii, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1473/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit UNIREA ROZNOV a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA ROZNOV este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 293.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL PODOLENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL PODOLENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0380 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL PODOLENI, cu sediul in Podoleni, com. Podoleni, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1472/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL PODOLENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL PODOLENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 294.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0382 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI, cu sediul in Pastraveni, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1455/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ELENA CUZA PĂSTRĂVENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 295.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA GIROV

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA GIROV, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0383 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ECONOMIA GIROV, cu sediul in Girov, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1224/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ECONOMIA GIROV a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ECONOMIA GIROV este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 296.