MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.076. - Hotărâre privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

269. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SOMCUTA MARE

 

270. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 72 alin. 5 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protectie a mediului si de a contribui la integrarea consideratiilor cu privire la mediu în pregătirea si adoptarea anumitor planuri si programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

(2) Prezenta hotărâre stabileste procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autoritătii competente pentru protectia mediului, cerintele de consultare a factorilor interesati si de participare a publicului.

(3) Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor si programelor.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile si termenii următori semnifică:

a) aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protectia mediului în planul sau în programul supus adoptării;

b) evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritătilor publice interesate de efectele implementării planurilor si programelor, luarea în considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional si asigurarea informării asupra deciziei luate;

c) planuri si programe - planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeană, ca si orice modificări ale acestora, care:

(i) se elaborează si/sau se adoptă de către o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern; si

(ii) sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

d) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, în concordantă cu legislatia sau cu practica natională, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora;

e) raport de mediu - parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifică, descrie si evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora si alternativele lor rationale, luând în considerare obiectivele si aria geografică aferentă, conform anexei nr. 2;

f) titularul planului sau programului - orice autoritate publică, precum si orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program în întelesul definitiei de la lit. c).

Art. 3. - (1) Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului si se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă.

(2) Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;

b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu;

c) etapa de analiză a calitătii raportului de mediu.

Art. 4. - Evaluarea de mediu pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integrantă din planurile ori programele regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluării de mediu, va tine cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul evitării duplicării. În acest caz se au în vedere si prevederile art. 20.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de reglementare

 

Art. 5. - (1) Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4).

(2) Se supun evaluării de mediu toate planurile si programele care:

a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit si acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodărirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor, si care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care

b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protectie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001.

(3) Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului:

a) planurile si programele prevăzute la alin. (2), care determină utilizarea unor suprafete mici la nivel local;

b) modificările minore la planurile si programele prevăzute la alin. (2);

c) planurile si programele, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

(4) Decizia asupra existentei efectelor semnificative potentiale asupra mediului ale planurilor si programelor prevăzute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz, conform prevederilor art. 11.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor si programelor:

a) al căror unic scop este apărarea natională sau protectia civilă;

b) financiare sau bugetare;

c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii - Sectiunea Garantare, pe anul 2007.

(2) Planurile si programele cofinantate de Uniunea Europeană prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurală, inclusiv prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii – Sectiunea Garantare, a căror primă versiune se realizează înainte de anul 2006, respectiv anul 2007, si care se supun procedurii de adoptare sau sunt înaintate procedurii legislative după această dată, fac obiectul procedurii prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7. - (1) Procedura de evaluare de mediu se aplică de autoritătile titulare de plan sau program în colaborare cu autoritătile competente pentru protectia mediului, cu consultarea autoritătilor publice centrale sau locale de sănătate si cele interesate de efectele implementării planurilor si programelor, după caz, precum si a publicului si se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru planuri sau programe.

(2) Competenta de emitere a avizului de mediu revine agentiilor regionale de protectie a mediului, pentru planurile si programele locale si judetene, si autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pentru planurile si programele nationale si regionale.

(3) Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la initierea planului sau programului.

Art. 8. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, achitate la Trezoreria Statului, după cum urmează:

a) 250.000 lei pentru fiecare plan local;

b) 500.000 lei pentru fiecare plan judetean;

c) 750.000 lei pentru fiecare plan regional;

d) 1.000.000 lei pentru fiecare plan national.

(2) Autoritătile competente pentru protectia mediului percep tarife pentru parcurgerea etapelor prezentei proceduri, conform anexei nr. 4.

(3) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului. În situatiile prevăzute la art. 38, tarifele se încasează de către autoritatea pentru protectia mediului implicată în respectiva etapă procedurală.

(4) Cuantumul tarifelor se actualizează prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

 

CAPITOLUL III

Etape procedurale

 

SECTIUNEA 1

Etapa de încadrare

 

Art. 9. - (1) Titularul planului sau programului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protectia mediului si să informeze publicul asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizării primei versiuni a acestuia, prin anunturi repetate în mass-media si prin afisarea pe pagina proprie de Internet, conform art. 29 alin. (2).

(2) Titularul planului sau programului pune la dispozitie autoritătii competente pentru protectia mediului si publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului.

(3) Pentru planurile si programele prevăzute la art. 5 alin. (2) autoritatea competentă pentru protectia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

(4) Publicul poate formula în scris comentarii si propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, conform art. 29 alin. (2), pe care le trimite la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului.

Art. 10. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor si programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului.

(2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului, a autoritătii de sănătate publică si a autoritătilor interesate de efectele implementării planului sau programului, în cadrul unui comitet special constituit.

(3) Autoritătile competente pentru protectia mediului identifică autoritătile publice care, datorită atributiilor si răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protectiei mediului, sunt interesate de efectele implementării planului sau programului.

(4) Comitetul prevăzut la alin. (2) se constituie la nivel central prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si la nivel regional, judetean, local si al municipiului Bucuresti, inclusiv în cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, prin ordin al conducătorului agentiei regionale competente pentru protectia mediului.

(5) Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispozitie comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Art. 11. - (1) Pentru planurile si programele prevăzute la art. 5 alin. (3) autoritătile competente pentru protectia mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 1.

(2) La realizarea încadrării se tine cont de comentariile si propunerile primite din partea publicului, potrivit art. 9 alin. (4).

(3) Autoritatea competentă pentru protectia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului prevăzut la art. 10 alin. (2), în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.

Art. 12. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului aduc la cunostintă publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de către titular.

(2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autoritătii competente pentru protectia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

(3) Autoritatea competentă pentru protectia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfăsurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunostintă publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afisare pe pagina proprie de Internet.

Decizia finală se publică în mass-media de către titular.

Art. 13. - Planurile si programele care, în urma etapei de încadrare, nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu

 

Art. 14. - (1) Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru.

(2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanti ai titularului planului sau programului, ai autoritătilor competente pentru protectia mediului si pentru sănătate, ai altor autorităti interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform prevederilor legale în vigoare, precum si experti care pot fi angajati, după caz.

(3) Constituirea grupului prevăzut la alin. (1) este obligatia titularului. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru planul sau programul respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autoritătile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea titularului.

(4) Grupul de lucru se reuneste pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19.

(5) Punctele de vedere exprimate în sedintele grupului de lucru se consemnează în procese-verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la autoritatea competentă de protectie a mediului.

Art. 15. - (1) Titularul planului sau programului prezintă grupului de lucru obiectivele specifice ale planului sau programului.

(2) Persoanele atestate, împreună cu expertii angajati, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia în absenta implementării planului sau programului, si determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului sau programului.

(3) Rezultatele activitătii prevăzute la alin. (2) sunt prezentate grupului de lucru.

Art. 16. - (1) Titularul planului sau programului proiectează alternative posibile, luând în considerare obiectivele si aria geografică a planului sau programului, precum si informatiile prevăzute la art. 15 alin. (2).

Alternativele posibile se aduc la cunostintă grupului de lucru.

(2) Grupul de lucru evaluează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 17. - Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaborează detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 18. - (1) Persoanele atestate, împreună cu expertii angajati, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1, si stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare si monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, făcând recomandări în acest sens.

(2) Măsurile si recomandările prevăzute la alin. (1) se aduc la cunostintă grupului de lucru.

Art. 19. - (1) Titularul planului sau programului, luând în considerare informatiile prevăzute la art. 18, stabileste si prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere si compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. (2) Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

(3) Persoanele atestate, împreună cu expertii angajati, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum si programul de monitorizare si întocmesc raportul de mediu.

(4) Continutul-cadru al raportului de mediu este cel prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - (1) Raportul de mediu identifică, descrie si evaluează potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele si aria geografică ale planului sau programului.

(2) La pregătirea raportului de mediu se iau în considerare informatiile obtinute prin aplicarea prevederilor art. 14-19, precum si informatiile relevante cu privire la efectele de mediu ale planurilor sau programelor de care se dispune si care sunt obtinute la alte niveluri de decizie sau prin alte acte normative.

(3) Informatiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoastere si cu metodele de evaluare, continutul, nivelul de detaliu al planului sau programului si cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei.

(4) Pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmează să fie integrate în planuri ori programe regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluării de mediu, raportul de mediu trebuie să tină cont de rezultatul acestei evaluări, de stadiul planului ori programului în procesul decizional, precum si măsura în care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluării.

Art. 21. - (1) Titularul planului sau programului anuntă în mass-media, inclusiv prin afisare pe propria pagină de Internet, disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultării acestora si faptul că publicul poate face comentarii si propuneri scrise, conform art. 30 alin. (2).

(2) Publicul interesat îsi poate exprima opinia asupra proiectului de plan sau de program propus si asupra raportului de mediu si transmite aceste opinii titularului planului sau programului si autoritătii de mediu competente.

(3) Pe baza observatiilor justificate, primite din partea publicului, titularul planului sau programului aduce modificări proiectului de plan sau de program si/sau raportului de mediu elaborat pentru acesta.

 

SECTIUNEA a 3-a

Etapa de analiză a calitătii raportului si de luare a deciziei

 

Art. 22. - (1) Titularul planului sau programului are obligatia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu conform art. 21 alin. (3) să transmită proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritătii competente pentru protectia mediului, autoritătii competente pentru sănătate si autoritătilor interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3).

(2) În cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul, prin intermediul autoritătii publice centrale care promovează planul sau programul, este obligat să transmită proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta, în limba engleză, autoritătilor centrale de mediu din statele posibil afectate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3).

(3) Autoritatea competentă pentru sănătate si celelalte autorităti interesate de efectele implementării planului sau programului, prevăzute la alin. (1), au obligatia ca în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program si a raportului de mediu să elaboreze si să transmită în scris autoritătii competente pentru protectia mediului un punct de vedere detaliat si motivat privind proiectul de plan sau de program propus si raportul de mediu.

Art. 23. - (1) Titularul planului sau programului are obligatia ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau program propus si a raportului de mediu, conform art. 31.

(2) În cazul în care implementarea planului sau programului propus poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul planului sau programului are obligatia ca la 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (3) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, conform art. 31.

Art. 24. - (1) Pentru analizarea calitătii raportului de mediu, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protectia mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorităti, conform art. 22 alin. (3), si poate angaja consultantă.

(2) În îndeplinirea atributiilor mentionate la alin. (1) autoritatea competentă pentru protectia mediului analizează si rezultatele consultărilor cu publicul realizate până la această dată, includerea acestora în raportul de mediu, precum si rezultatele consultărilor prevăzute la art. 34, după caz.

(3) Analiza calitătii raportului de mediu, efectuată de autoritatea competentă pentru protectia mediului, are în vedere următoarele elemente:

a) respectarea continutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2;

b) prezentarea dificultătilor tehnice, procedurale si de altă natură care au fost întâmpinate si explicitarea oricăror ipoteze si incertitudini;

c) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideratiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan sau de program, precum si procesul definitivării proiectului ca urmare a informatiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;

d) justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;

e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorităti si cu publicul;

f) prezentarea informatiilor grafice - hărti, scheme, schite, diagrame;

g) existenta unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(4) În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protectia mediului dispune în scris refacerea acestuia.

Art. 25. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice.

(2) În cazul în care calendarul stabilit pentru consultările transfrontieră depăseste termenul prevăzut la alin. (1), decizia de emitere a avizului de mediu se ia în 15 zile calendaristice de la data încheierii consultărilor.

(3) Autoritătile competente pentru protectia mediului aduc la cunostintă titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afisare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.

(4) Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu prevăzut în anexa nr. 3 si care cuprinde:

a) motivele care stau la baza emiterii lui, în conformitate cu art. 24;

b) măsurile decise în ceea ce priveste monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu art. 27, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz;

c) măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului si a efectelor semnificative transfrontieră, după caz.

(5) Proiectul de plan sau de program, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protectia mediului, se pune la dispozitie publicului, la cerere, la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului.

(6) În cazul în care raportul de mediu sau comentariile publicului evidentiază un potential efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protectia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de plan sau de program, în vederea prevenirii, reducerii si compensării efectelor negative semnificative asupra mediului.

Art. 26. - Titularul planului sau programului are obligatia de a supune procedurii de adoptare planul sau programul, precum si orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protectia mediului.

Art. 27. - (1) Monitorizarea implementării planului sau programului, în baza programului propus de titular, are în vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum si efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde actiunile de remediere corespunzătoare.

(2) Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoteste documentatia înaintată autoritătii competente pentru protectia mediului, în vederea obtinerii avizului de mediu, si face parte integrantă din acesta.

(3) Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului. Titularul planului sau programului este obligat să depună anual, până la sfârsitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protectia mediului care a eliberat avizul de mediu.

(4) Autoritatea competentă pentru protectia mediului analizează rezultatele programului de monitorizare primite de la titular si informează publicul prin afisare pe pagina proprie de Internet.

(5) Monitorizarea prevăzută la alin. (1) se poate realiza, după caz, si pe seama datelor, programelor si instalatiilor de monitorizare existente, în scopul eliminării duplicării acestora.

 

SECTIUNEA a 4-a

Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

 

Art. 28. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului asigură informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu prin următoarele actiuni:

a) identificarea publicului, inclusiv a publicului afectat ori posibil a fi afectat sau care are un interes în procesul decizional reglementat de prevederile prezentei hotărâri, inclusiv a organizatiilor neguvernamentale relevante, cum ar fi cele care promovează protectia mediului si alte organizatii interesate;

b) stabilirea locului unde pot fi consultate informatiile disponibile;

c) stabilirea modalitătii de informare a publicului prin: afisaj pe o anumită zonă teritorială, anunturi publice în presa locală, anunturi în media electronică, organizarea unor expozitii cu planuri, schite, tabele, grafice si altele asemenea;

d) determinarea modalitătii de consultare a publicului prin: informări scrise, dezbateri publice, mijloace electronice si altele asemenea;

e) fixarea unor intervale de timp corespunzătoare care să permită publicului să participe efectiv si din timp la etapele procedurii;

f) informarea asupra posibilitătii ca planul sau programul să fie supus unei proceduri de evaluare de mediu în context transfrontieră.

(2) Costurile informării, prin anunturi în mass-media, si ale participării publicului la procesul de evaluare de mediu în cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri sau programe sunt suportate de titularul planului sau programului.

(3) Titularul planului sau programului este obligat să facă dovada tuturor anunturilor făcute în mass-media, prevăzute de prezenta procedură.

(4) Autoritătile competente pentru protectia mediului pun la dispozitie publicului, la cerere, documente nerelevante pentru planul sau programul considerat, altele decât cele furnizate de titularul planului sau programului, după caz.

Art. 29. - (1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de încadrare revine atât titularului sau programului, cât si autoritătii competente pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 9-12.

(2) În etapa de încadrare titularul planului sau programului publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, si anuntă pe propria pagină de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declansarea etapei de încadrare, locul si orarul consultării primei versiuni a planului sau programului si posibilitatea de a trimite în scris comentarii si sugestii la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

(3) În etapa de încadrare autoritatea competentă pentru protectia mediului anuntă pe propria pagină de Internet decizia privind această etapă si posibilitatea publicului de a face propuneri de reconsiderare a acesteia în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului, la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului.

Decizia finală se aduce la cunostintă publicului prin afisarea acesteia pe pagina de Internet a autoritătii pentru protectia mediului competente.

(4) Decizia initială si cea finală se vor aduce la cunostintă publicului în termen de 3 zile calendaristice de la luarea lor, prin publicarea de către titularul planului sau programului în mass-media.

Art. 30. - (1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu revine titularului planului sau programului, conform prevederilor art. 21.

(2) Titularul planului sau programului publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, si anuntă pe propria pagină de Internet disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultării acestora si faptul că publicul poate trimite comentarii si propuneri scrise la sediul titularului si al autoritătii competente pentru protectia mediului, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunt.

Art. 31. - (1) Titularul planului sau programului are obligatia de a anunta în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagină de Internet organizarea unei sedinte de dezbatere publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel putin 45 de zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră.

(2) Anuntul public contine:

a) locul, data si ora dezbaterii publice;

b) autoritătile participante;

c) faptul că dezbaterea este deschisă si publicului si autoritătilor statelor posibil a fi afectate, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră.

(3) Titularul planului sau programului are obligatia de a invita la dezbaterea publică autoritătile competente pentru protectia mediului, cele din domeniul sănătătii, precum si cele implicate în etapa de încadrare.

(4) Titularul planului sau programului, prin intermediul autoritătii publice centrale care promovează planul sau programul, are obligatia de a invita la dezbaterea publică, cu 70 de zile calendaristice înainte de data realizării acesteia, autoritătile competente pentru protectia mediului si cele din domeniul sănătătii din statele posibil a fi afectate, precum si publicul acestor state care este afectat sau este posibil să fie afectat ori care are un interes în procesul decizional reglementat de prezenta hotărâre, conform art. 34.

(5) Autoritatea competentă pentru protectia mediului are responsabilitatea conducerii dezbaterii publice, consemnarea propunerilor justificate venite din partea publicului si a autoritătilor prevăzute la alin. (3) si (4) si întocmirea procesului-verbal al dezbaterii.

Art. 32. - Titularul planului sau programului are obligatia de a anunta în mass-media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afisării acesteia pe Internet de către autoritatea competentă pentru protectia mediului.

Art. 33. - (1) Titularul planului sau programului are obligatia de a informa autoritătile consultate pe durata procedurii, publicul si statele potential afectate si de a pune la dispozitie acestora următoarele:

a) planul sau programul adoptat;

b) o declaratie privind modul în care consideratiile privind mediul au fost integrate în plan sau în program, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 si 20, modul în care opiniile exprimate de public si de alte autorităti si, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25, motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, în comparatie cu alte alternative prezentate;

c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

(2) Titularul planului sau programului anuntă în mass-media si pe propria pagină de Internet locul si programul consultării documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul pune la dispozitie autoritătii centrale de mediu din statele potential afectate, în cadrul relatiilor bilaterale, documentele prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 5-a

Evaluarea de mediu pentru planuri sau programe cu potential efect semnificativ asupra mediului în context transfrontieră

 

Art. 34. - (1) Atunci când un plan sau un program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat ori când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicită informatii asupra planului sau programului, autoritatea publică centrală care promovează planul ori programul transmite autoritătii centrale de mediu din acel stat, în cadrul relatiilor bilaterale, înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, o copie a proiectului de plan sau program si a raportului de mediu, inclusiv a programului de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(2) Dacă statul care a primit documentele prevăzute la alin. (1) comunică intentia de a intra în consultări înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul, în cadrul relatiilor bilaterale, va face aranjamentele pentru consultări cu privire la posibilele efecte de mediu transfrontieră ale implementării planului sau programului si cu privire la măsurile avute în vedere pentru a reduce ori a compensa aceste efecte. Aceste aranjamente trebuie să asigure următoarele:

a) informarea autoritătilor implicate în procedura de evaluare de mediu din statul potential a fi afectat în mod semnificativ si, prin intermediul acestora, a publicului interesat din acel stat;

b) participarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului din statul de origine a proiectului de plan sau de program propus;

c) un cadru de timp stabilit de comun acord de părtile interesate pentru durata consultărilor.

(3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul informează asupra deciziei de emitere a avizului de mediu orice stat care a fost consultat conform prevederilor prezentului articol.

(4) Ministerul Afacerilor Externe sprijină autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul conform prevederilor alin. (1)-(3) si face demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul planurilor sau programelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, initiate în alte state.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 35. - (1) Constituie contraventii încălcarea următoarelor prevederi:

a) obligatia titularului planului sau programului privind constituirea grupului de lucru, prevăzută la art. 14 alin. (3);

b) obligatia titularului planului sau programului de a supune procedurii de adoptare numai planul sau programul avizat, prevăzută la art. 26;

c) obligatia titularului de plan sau de program de a respecta măsurile stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 25 alin. (4);

d) obligatiile titularului de plan sau de program privind informarea si consultarea publicului, prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (3), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2), art. 31 si 32;

e) obligatiile autoritătii competente pentru protectia mediului privind informarea publicului, prevăzute la art. 12 alin. (1) si (3), art. 25 si art. 27 alin. (4).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) si e);

b) cu amendă de la 400.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) si c).

Art. 36. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la art. 35 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la art. 35 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 37. - În cazul în care titularul planului sau programului nu pune la dispozitie autoritătii competente pentru protectia mediului toate informatiile necesare emiterii avizului de mediu în termen de maximum un an de la data solicitării acestora, documentatia depusă se clasează.

Emiterea avizului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.

Art. 38. - Pentru planurile sau programele aflate în competenta de reglementare a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si a agentiilor regionale de protectie a mediului, acestea pot delega Agentia Natională pentru Protectia Mediului, respectiv agentiile de protectie a mediului judetene, după caz, să preia responsabilitatea parcurgerii unor etape din prezenta procedură. Emiterea avizului de mediu nu constituie obiectul delegării de competentă.

Art. 39. - (1) Efectuarea evaluării de mediu pentru planuri si programe nu exclude aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută pentru proiecte, conform legislatiei în vigoare.

(2) Pentru planurile si programele cofinantate de Comunitatea Europeană, evaluarea de mediu stabilită prin prezenta hotărâre va fi efectuată în conformitate cu prevederile specifice din legislatia natională ce transpune legislatia comunitară relevantă, precum si cu prevederile specifice din legislatia comunitară relevantă.

(3) Prezenta procedură se aplică si pentru planurile si programele pentru care obligatia de efectuare a evaluării de mediu derivă simultan din prezenta hotărâre, din alte acte normative de transpunere a legislatiei comunitare, precum si din alte reglementări comunitare.

Art. 40. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protectia mediului si Comisia Europeană fac schimb de informatii privind experienta câstigată în aplicarea prezentei hotărâri.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene orice măsură luată privind calitatea rapoartelor de mediu.

Art. 41. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 42. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 39 alin. (2) ultima teză si ale art. 39 alin. (3) ultima teză, care intră în vigoare la data aderării.

(2) Planurile transmise autoritătii competente pentru protectia mediului în vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluării impactului asupra mediului înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supun procedurii aflate în vigoare la momentul transmiterii către autoritatea competentă pentru protectia mediului.

(3) Planurile si programele elaborate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si care sunt transmise spre avizare autoritătii competente pentru protectia mediului până la 31 martie 2006 se supun procedurii aflate în vigoare în momentul elaborării.

(4) Planurile si programele a căror primă versiune se realizează înaintea datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care sunt adoptate sau înaintate procedurii legislative după 21 iulie 2006 se supun prevederilor prezentei hotărâri, cu exceptia cazului în care autoritatea competentă pentru protectia mediului decide, prin examinare caz cu caz, că procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe nu este fezabilă. Această decizie se aduce la cunostintă publicului.

Art. 43. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 214/RT/16/NN/1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 30 aprilie 1999;

c) orice alte dispozitii contrare.

Art. 44. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.076.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

 

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte si alte activităti viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie în privinta alocării resurselor;

b) gradul în care planul sau programul influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

c) relevanta planului sau programului în/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodărirea deseurilor sau de gospodărirea apelor).

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

b) natura cumulativă a efectelor;

c) natura transfrontieră a efectelor;

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

e) mărimea si spatialitatea efectelor (zona geografică si mărimea populatiei potential afectate);

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii) depăsirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIU

 

Informatiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt următoarele:

1. expunerea continutului si a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum si a relatiei cu alte planuri si programe relevante;

2. aspectele relevante ale stării actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile în situatia neimplementării planului sau programului propus;

3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ;

4. orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importantă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protectie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001;

5. obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan sau program si modul în care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideratii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;

6. potentialele efecte1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populatia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic si arheologic, peisajul si asupra relatiilor dintre acesti factori;

7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, în context transfrontiera;

8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului;

9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese si o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăti (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informatiilor cerute;

10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului, în concordantă cu art. 27;

11. un rezumat fără caracter tehnic al informatiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.

 


1) Aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Se aprobă.

Secretar de stat,

.................................

(pentru minister)

 

Agentia Regională de Protectie a Mediului

.......................................................................

 

AVIZ DE MEDIU

Nr. ................. din ........................

 

Ca urmare a notificării adresate de .................................., cu sediul în ......................, regiunea/judetul ........................., municipiul/orasul/comuna ........................, sectorul ....., str. .............. nr. ........, înregistrată la nr. ..................... din ..................., în urma analizării documentelor transmise si a verificării,

în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru ............................................................................................................................................,

promovat de ..................................................................................................................................,

în scopul adoptării/aprobării ...........................................................................................................,

cu următoarele conditii: .................................................................................................................

................................................................................................................................................................. (se înscriu măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului, propuse în programul de monitorizare de către titular, inclusiv măsurile suplimentare de monitorizare, după caz, precum si măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră, după caz)

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere .......................................................:.................................................................................

(se înscriu următoarele: modul în care consideratiile de mediu au fost integrate în plan sau în program, cum s-au solutionat problemele de mediu în raportul de mediu, cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public si de alte autorităti, precum si, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră, motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate)

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului/programului ........................................................., dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se pedepseste conform prevederilor legale în vigoare.

 

Director,

................................

Sef reglementări,

................................

Întocmit,

................................

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFELE

percepute pentru parcurgerea procedurii de evaluare

 

Nr.

crt.

Etapele

Tariful

- lei -

1.

Încadrare

1.500.000

2.

Analiza calitătii raportului de mediu

 

 

- pentru plan local

- pentru plan judetean

- pentru plan regional

- pentru plan national

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SOMCUTA MARE

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SOMCUTA MARE, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0348 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FURNICA SOMCUTA MARE, cu sediul in Somcuta Mare, Str. Republicii, Nr. 18/J, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/720/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FURNICA SOMCUTA MARE a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FURNICA SOMCUTA MARE este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Baimareana Baia Mare. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 269.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0349 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS, cu sediul in Targu Lapus, Str. P-ta Florilor, Nr. 11, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/710/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TIBLESUL TÂRGU LĂPUS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Baimareana Baia Mare. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 270.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 128/1998*)

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 24 noiembrie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999 si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 19 noiembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 94/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999;

- Ordonanta Guvernului nr. 37/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 318/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 iunie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 113/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 321/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 iunie 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 11 iunie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică în conditiile prezentei ordonante, sunt:

a) bunurile mobile si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoresti sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donatii, cu exceptia celor afectate de clauze derogatorii;

c) bunurile mobile si imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

d) bunurile imobile fără stăpâni sau părăsite, declarate ca atare potrivit legii, ai căror proprietari sunt neidentificati;

e) bunurile mobile abandonate ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeasi categorie intră si bunurile prevăzute la lit. d), precum si cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora; f) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare.

(2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt obligate să le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescriptie.

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de către organul de politie competent. În orice alte cazuri, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(4) Bunurile mentionate la alin. (1) lit. e), ai căror proprietari au fost identificati si care au renuntat printr-o declaratie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante.

(5) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an si bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare.

(7) Bunurile prevăzute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala detinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea în cauză se va efectua în prezenta si cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinătorului, ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Finantelor

Publice, ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoresti rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării si sanctionării contraventiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însusi procesul-verbal de contraventie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat, contestatia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

 

CAPITOLUL II

Declararea si preluarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului

 

Art. 3. - (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum si predarea acestora se fac la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data primirii de către detinător a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora.

(2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privată a statului, se declară si se predau organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a actului de confiscare.

(3) În situatia în care actul de confiscare este atacat în termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate trec în proprietatea privată a statului începând cu data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Art. 4. - (1) Detinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligatia să inventarieze bunurile respective, luând în acelasi timp si măsurile de păstrare si de conservare corespunzătoare, până la predarea lor efectivă spre valorificare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte si cărti de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Natională a României, mijloacele de plată în valută liber convertibilă care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în conditiile legii, si mijloacele de plată în lei care se depun la unitătile trezoreriei, în contul bugetului de stat;

c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, după caz, Ministerului Apărării Nationale.

(3) Bunurile mentionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atributiilor legale ce le revin.

(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare si a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfăsurate de politisti. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenta Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispozitia cultelor religioase.

(5) Prin detinător de bunuri se întelege persoana fizică sau juridică care are în posesie temporară bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifică de către Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti -, denumite în continuare organe de valorificare.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face si de către administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare organe de valorificare.

(3) Sunt considerate organe de valorificare si structurile de specialitate care au atributii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului afacerilor externe.

Art. 6. - (1) Bunurile mentionate la art. 1 vor fi predate de către detinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia pe bază de proces-verbal de predare-preluare în termen de 10 zile de la data primirii de către detinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situatia în care pe ambalaj nu este inscriptionat termenul de valabilitate, la preturi cu ridicata practicate în zonă, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz, procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare.

(4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea detinătorului, acelasi termen si aceeasi procedură de valorificare prevăzute la alin. (3) se aplică si bunurilor al căror termen de garantie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunta în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) si (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz.

(6) Institutiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate să emită certificatul constatator, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare.

(7) Pentru bunurile prevăzute la alin. (3) avizul constatator se va emite de îndată, astfel încât în momentul vânzării acestea să îndeplinească conditiile de comercializare.

Art. 7. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si preluate de organele de valorificare, care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv în baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, si este formată din reprezentanti ai următoarelor institutii:

a) directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti, respectiv administratia finantelor publice de sector, 2 membri;

b) inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, 2 membri; c) agentia de protectie a mediului judeteană, un membru.

(3) Comisia de distrugere stabileste locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela si la serviciile unor unităti specializate în acest gen de activitate.

Art. 8. - Cheltuielile de deplasare si de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către institutia publică care i-a desemnat.

Art. 9. - (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se află, prin magazine proprii, licitatie publică sau în regim de consignatie, după caz. Vânzarea directă de la locul de depozitare sau de la locul de detinere se poate face pentru bunurile care necesită conditii deosebite de păstrare si pază sau care necesită un spatiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vânzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate.

(2) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privată a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Art. 10. - (1) În vederea cresterii eficientei activitătii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, autoritătile administratiei publice locale vor asigura cu prioritate, în limitele disponibilitătilor existente sau create ulterior, la solicitarea scrisă a directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, spatiile necesare depozitării si valorificării.

(2) În cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti vor functiona servicii sau birouri specializate pentru desfăsurarea activitătii de valorificare.

(3) Pentru asigurarea activitătii de valorificare, personalul Ministerului Finantelor Publice va fi suplimentat, după caz, cu numărul necesar care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizia directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv prin decizia sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care va avea următoarea componentă:

a) directorul executiv adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful adjunct al administratiei - seful comisiei;

b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri;

c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurentă judetean sau al municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant din partea oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti;

e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.

(2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) si la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizatie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau micsorării pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluări, se poate proceda la atribuirea gratuită, valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelasi interval de timp directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în conditiile competentelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă si prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.

(3) Bunurile al căror termen de valabilitate expiră în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.

 

CAPITOLUL IV

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 13. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare, precum si unitătilor de cult;

b) creselor, grădinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap,

Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora;

d) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, rechizite, bunuri de folosintă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare;

e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari initiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în conditiile art. 9 si 12;

f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Ministerul Finantelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achizitionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Ministerul Finantelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului, si altor beneficiari a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului.

Art. 14. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în conditiile prezentei ordonante, pot fi atribuite, cu titlu gratuit, persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 15. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, precum si a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfăsurate de politisti.

(2) Bunurile confiscate de către organele autoritătii administratiei publice locale se predau directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei în vigoare si a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(3) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.

(4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.

Art. 16. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă atrage după sine răspunderea disciplinară, contraventională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii.

(2) Contraventiile si sanctiunile aplicabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 17. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

- Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără mostenitori sau fără stăpân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;

- Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II-IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998:

Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în cadrul directiilor vamale interjudetene, se vor transfera către directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care se găsesc în diferite stadii de valorificare.

(2) La aceeasi dată personalul cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene, se transferă în interesul serviciului la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a muncipiului Bucuresti, după caz.

(3) Spatiile de depozitare si de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se transferă din administrarea directiilor regionale vamale interjudetene în administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

- art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

- art. II, III si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.

Art. IV. - Cantitătile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat în custodie agentilor economici producători interni de tigarete, în vederea distrugerii, si existente în stoc, se vor distruge în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Distrugerea se va efectua în prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.”