MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 265 din 22 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 266 din 22 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 273 din 24 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

407. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

456. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT A1–2002 “Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 397/2002

 

457. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT A2–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003

 

462. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C4/1–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003

 

474. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT CR 5–2003, editia 1, “Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 368/2003

 

475. – Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT CR 6–2003, editia 1, “Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 369/2003

 

492. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea caracteristicilor siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

325. – Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIBOANA JIBOU OC

 

326. – Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SĂRMĂSAG OC

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 265

din 22 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Moldova“ – S.A. în Dosarul nr. 96/2004 al Tribunalului Iasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarele nr. 152D/2004 si nr. 153D/2004, privind exceptii de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, ridicate de acelasi autor în Dosarele nr. 97/2004 si nr. 11.627/2003 ale aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere că exceptia de neconstitutionalitate are acelasi obiect si a fost ridicată de acelasi autor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarelor nr. 152D/2004 si nr. 153D/2004 la Dosarul nr. 151D/2004, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă nici una dintre prevederile constitutionale invocate. În acest sens, este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale, referitoare la exceptii de neconstitutionalitate cu acelasi obiect.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 15 martie 2004, pronuntate în Dosarele nr. 96/2004, nr. 97/2004 si nr. 11.627/2003, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Moldova“ – S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în cele trei dosare, autorul acesteia sustine că textul criticat, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, “legiferează în mod abuziv eliminarea unei proceduri speciale stabilite anterior prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2002, pentru majorarea capitalului social“. Astfel, prin art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 se prevede că “Sunt interzise aporturile în natură la majorarea capitalului social al societătilor detinute public“, iar la alin. (2) se prevede că “Majorarea capitalului social prin noi aporturi, în numerar sau în natură, se face cu acordarea dreptului de preferintă tuturor actionarilor societătii“. Aceste dispozitii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, ca si cele prevăzute la alin. (3) si (4) din acelasi articol 116, au drept scop, conform sustinerilor autorului exceptiei, “evitarea prejudicierii actionarilor minoritari în favoarea actionarului majoritar“.

Textul de lege criticat, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, prin care au fost exceptate de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 operatiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 si ale Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, reprezintă “o atingere adusă drepturilor actionarilor minoritari (în special o încălcare a dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care acestia le detin si, respectiv, asupra fructelor investitiei lor)“.

Autorul exceptiei invocă în sustinerea acesteia încălcarea dispozitiilor art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, republicată.

Tribunalul Iasi, formulându-si opinia asupra exceptiei, apreciază, în toate dosarele, “că dispozitiile art. 471 din Legea nr. 137/2002 nu contravin normelor constitutionale, întrucât, pe de o parte, ratiunea de majorare a capitalului social nu încalcă vreo prevedere constitutională, iar, pe de altă parte, pentru că normele derogatorii, care au fost instituite prin Legea nr. 137/2002, nu încalcă principiul egalitătii în drepturi si nici nu instituie vreo discriminare între investitorii-cumpărători ai actiunilor societătilor comerciale aflate în proces de privatizare si restul actionarilor minoritari“.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă. În argumentarea acestui punct de vedere arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată, prin mai multe decizii, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002, cu modificările ulterioare. Având în vedere însă că prevederile criticate “au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate într-o cauză în care acelasi autor, Societatea de Investitii Financiare “Moldova“ – S.A. Bacău, a invocat aceleasi motive de neconstitutionalitate prin raportare la aceleasi texte constitutionale, iar Curtea a respins-o prin Decizia nr. 449/2003, exceptia ridicată în cauză este inadmisibilă“. Referitor la aceasta, Guvernul arată că, în jurisprudenta sa (Decizia nr. 27/1993), Curtea Constitutională a statuat că “Partea care a invocat o exceptie nu o poate reitera, întrucât, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă. Dacă exceptia respinsă este din nou invocată, de către altă parte, nu există putere de lucru judecat. Decizia anterioară de respingere este, însă, obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, astfel că atâta timp cât motivele care au justificat-o subzistă în continuare, fiind aceleasi, rezolvarea exceptiilor ulterioare de aceeasi natură nu poate fi alta“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

“Sunt exceptate de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, operatiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 si 22 din prezenta lege, precum si cele efectuate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

Critica de neconstitutionalitate se bazează, în esentă, pe sustinerea că prin derogarea prevăzută de textul criticat în legătură cu operatiunile de majorare a capitalului social sunt atinse drepturile actionarilor minoritari (în special dreptul de proprietate asupra actiunilor), încălcându-se, astfel, dispozitiile art. 44 alin. (2) si cele ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, republicată, texte având următorul cuprins:

– Art. 44 alin. (2): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.“

– Art. 136 alin. (1) si (5): “(1) Proprietatea este publică sau privată. […]

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 471 din Legea nr. 137/2002 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Prin mai multe decizii, Curtea a respins ca nefondate exceptiile de neconstitutionalitate cu acelasi obiect. (A se vedea, de exemplu, Decizia nr. 350/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 11 noiembrie 2003; Decizia nr. 365/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 5 noiembrie 2003; Decizia nr. 370/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003; Decizia nr. 475/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 9 februarie 2004; Decizia nr. 57/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 11 martie 2004).

Prin Decizia nr. 475/2003, ca, de altfel, si în considerentele altor decizii, Curtea a retinut că “dispozitiile legale controlate nu încalcă principiul ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular“. De asemenea, s-a mai retinut că “textul de lege analizat nu dispune nici un transfer de proprietate si nu prevede ocrotirea mai fermă a dreptului de proprietate al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, ci urmăreste satisfacerea interesului general al accelerării privatizării societătilor comerciale“.

S-a mai retinut, de asemenea, prin aceeasi decizie, că măsura prevăzută de textul criticat “nu instituie discriminări între investitorii-cumpărători ai actiunilor societătilor în cauză si investitorii-actionari ai acestora. Exceptarea prevăzută de lege, introdusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, reprezentând o optiune a legiuitorului pentru societătile comerciale vizate (la care statul sau o unitate a administratiei publice locale este actionar sau asociat), are în vedere, în mod evident, accelerarea procesului de privatizare, obiectiv de interes general“.

În mod evident, solutiile adoptate în deciziile mentionate ale Curtii Constitutionale si considerentele care au stat la baza acestora sunt valabile si în cauza de fată, neinvocându-se elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Moldova“ – S.A. în Dosarele nr. 96/2004, nr. 11.627/2003 si nr. 97/2004 ale Tribunalului Iasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 iunie 2004.

 

PRESEDINTE,

Ion Predescu

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 266

din 22 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cofetăria Lemnu Verde“ – S.R.L. Dej în Dosarul nr. 636/2004 al Judecătoriei Dej.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca inadmisibilă, arătând că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 40/2004 dispozitiile legale criticate au fost declarate neconstitutionale. Or, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare, prevederile legale constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale nu pot face obiectul  exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 636/2004, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cofetăria Lemnu Verde“ – S.R.L. Dej.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că textul criticat este neconstitutional, întrucât limitează accesul liber la justitie, prin instituirea unei cautiuni de 20% din cuantumul sumei datorate, situatie care, în majoritatea cauzelor, îl pune pe debitorul persoană juridică în imposibilitate de a formula contestatie la executare, chiar în cazurile în care evident nu datorează suma urmărită.

Se consideră că, astfel, textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si pe cele ale art. 21 privind dreptul de acces liber la justitie.

Judecătoria Dej apreciază că exceptia este întemeiată, asa cum a constatat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea textului ce formează obiect al exceptiei în dosarul de fată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 40/2004 s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale, iar potrivit art. 23 alin. (6) din aceeasi lege, dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, texte care au următorul cuprins:

“(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.“

Examinând prevederile criticate, Curtea constată că prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 16 martie 2004, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (1) din Constitutie, republicată, “Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept“. În aplicarea acestui text constitutional, art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede că “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.“ Totodată, potrivit alin. (6) fraza întâi al aceluiasi articol, “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.“ Întrucât, în cauză, instanta nu s-a conformat acestor prevederi legale, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate care formează obiectul dosarului de fată este inadmisibilă.

De altfel, prin Legea nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 mai 2004, art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 a fost abrogat.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cofetăria Lemnu Verde“ – S.R.L. Dej în Dosarul nr. 636/2004 al Judecătoriei Dej.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 iunie 2004.

 

PRESEDINTE,

Ion Predescu

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 273

din 24 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Doina Suliman – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Media Pro“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.817/2002 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.817/2002, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Media Pro“ – S.R.L. din Bucuresti, pârâtă într-o cauză civilă având ca obiect pretentii formulate de reclamanta “Credidam“.

Din examinarea concluziilor depuse de autorul exceptiei se observă că acesta a invocat si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997, precum si a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, exceptie ce a fost însă respinsă de instanta de judecată ca fiind inadmisibilă, deoarece a apreciat că nu este îndeplinită conditia prevăzută de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, si anume ca solutionarea cauzei să depindă de prevederile legale atacate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 contravin prevederilor art. 29 alin. (1) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Astfel, în opinia sa, libertatea gândirii include si libertatea de decizie a organelor de conducere ale unei persoane juridice, or, observă că textul de lege criticat obligă organele de conducere să îsi exprime acordul de vointă în ceea ce priveste încheierea unui contract. De asemenea, apreciază că “într-o societate caracterizată prin libertatea ideilor si libertatea de asociere, libertatea comertului vine ca o consecintă firească [...]“.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile art. 29 din Constitutie nu îsi găsesc aplicare în domeniul patrimonial, avut în vedere de reglementările criticate, ci în domeniul drepturilor personale nepatrimoniale. De asemenea, fată de sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia legea obligă pe utilizatori la încheierea unui contract si implicit la exprimarea unui acord de vointă, arată că persoana juridică are libertatea de a-si alege la momentul constituirii domeniul de activitate, dar, o dată ce l-a stabilit, trebuie să se supună legilor speciale care îl reglementează. În aceeasi ordine de idei mentionează că libertatea comertului poate fi influentată prin pârghii specifice, precum impozitele, taxele, subventiile sau licentele de export-import, cât si printr-o politică legislativă adecvată. Totodată observă că, în considerarea specificului economiei de piată, statul nu mai este detinătorul exclusiv al tuturor acestor pârghii economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general – economic, social si politic – necesar pentru derularea activitătii agentilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor si intereselor legitime ale tuturor. În conditiile în care domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996 apare ca un domeniu a cărui importantă este evidentă, apreciază că interventia statului este necesară atât pentru asigurarea protectiei creatorilor de opere si a titularilor drepturilor conexe, cât si pentru asigurarea ajungerii operelor la destinatarii acestora, cele două finalităti neputând fi atinse în lipsa unui acord între reprezentantii titularilor drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe si reprezentantii utilizatorilor. Temeiul constitutional al unei asemenea interventii îl identifică în dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie, republicată. În final, apreciază că textul de lege criticat “dă expresie, într-un domeniu particular, dar de larg interes, principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate, element esential în cadrul economiei de piată bazate pe libera initiativă si concurentă“.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, dispozitii care au următoarea redactare:

– Art. 130 alin. (1) lit. a): “(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligatii:

a) să acorde utilizatorilor, prin contract, în schimbul unei remuneratii, autorizatii neexclusive de utilizare a operelor sau prestatiilor titularilor drepturilor, sub formă de licentă neexclusivă;“.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 29 alin. (1) si ale art. 134 alin. (2) lit. a), prevederi care, în urma republicării Constitutiei, au dobândit următoarea redactare si numerotare:

– Art. 29 alin. (1): “(1) Libertatea gândirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credintă religioasă, contrare convingerilor sale.“

– Art. 135 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;“.

Examinând exceptia, Curtea observă că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, Curtea a constatat că dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 nu contravin prevederilor constitutionale care consacră libertatea constiintei si obligatia statului de a asigura libertatea comertului. În acest sens, Curtea a statuat că, în conditiile specifice ale economiei de piată, statul nu mai poate fi considerat ca detinând în exclusivitate toate pârghiile economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social si politic, necesar pentru derularea activitătii agentilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor si intereselor legitime ale tuturor. Într-un asemenea context, domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996 a fost apreciat ca prezentând o evidentă importantă socială care justifică interventia statului atât pentru asigurarea protectiei creatorilor de opere si a titularilor de drepturi conexe, cât si pentru asigurarea ajungerii operelor la destinatarul acestora – publicul consumator. Curtea a considerat că aceste două finalităti nu pot fi atinse în lipsa unui acord între reprezentantii titularilor drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe si reprezentantii utilizatorilor (de exemplu, reprezentantii societătilor comerciale de televiziune), iar, atunci când negocierile dintre cele două categorii de reprezentanti se blochează, a apreciat ca firească posibilitatea statului de a interveni prin măsuri adecvate. S-a observat că temeiul constitutional al unei asemenea interventii se regăseste în însesi dispozitiile art. 135 alin (2) lit. a) si f) din Constitutie, republicată, referitoare la obligatia statului de a asigura “protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“ si, respectiv, de a asigura îcrearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii“.

În concluzie, Curtea a retinut că textele de lege criticate nu sunt în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (1), ci, dimpotrivă, dau expresie, într-un domeniu particular, dar de larg interes, principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate, element esential în cadrul economiei de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

Cu acelasi prilej, Curtea Constitutională a statuat că textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor constitutionale care consacră libertatea constiintei, arătând, în acest sens, că acestea îsi găsesc aplicarea într-un alt domeniu decât cel la care se referă art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996.

Curtea apreciază că în spetă nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei mentionate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Media Pro“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.817/2002 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

Având în vedere:

– Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învătământ superior, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, dovada absolvirii cursurilor de zi si, după caz, a duratei normale a studiilor se face cu diploma si/sau cu foaia matricolă.

(2) În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învătământ superior în străinătate, documentele prevăzute la alin. (1) vor fi traduse si legalizate.

Art. 2. – În situatia în care din documentele prevăzute la art. 1 nu rezultă forma de învătământ (cursuri de zi) si, după caz, durata normală a studiilor, la cererea de recalculare a pensiei se va anexa si o declaratie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – (1) Persoanele care se regăsesc în situatia prevăzută la art. 2 au obligatia ca, în termen de 6 luni, calculat de la data emiterii deciziei de recalculare a pensiei, să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea conditiilor privind forma de învătământ si durata studiilor.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), documentul original va fi eliberat de institutia competentă a statului în care au fost urmate studiile universitare.

Art. 4. – În cazul neîndeplinirii conditiei prevăzute la art. 3, pensionarul beneficiar al recalculării este repus în situatia anterioară, iar sumele astfel încasate se consideră drepturi necuvenite si vor fi recuperate în conditiile prevăzute de art. 187 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – Pentru pensionarii care fac obiectul prezentului ordin, decizia de recalculare a pensiei va contine precizări referitoare la obligatia respectării termenului prevăzut la art. 3 si la sanctiunile continute de art. 4.

Art. 6. – Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor lua măsurile ce se impun în scopul ducerii la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 407.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT A1–2002 “Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 397/2002

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT A1–2002 “Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 397/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 – Standarde si normative – va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde si normative

Standardele si normativele sunt mentionate în anexa A.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

2. Din anexa A se elimină standardele STAS 66–78, STAS 8130–88 si SR EN 161+A1:1998.

3. În anexa A se introduc standardele:

SR 66:2001 Gaz petrolier lichefiat. Conditii si metode de încercare

SR EN 161:2002 Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 456.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT A2–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT A2–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 si 459 bis din 27 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 – Standarde – va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa P.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

2. După anexa O se introduce anexa P care va avea următorul cuprins:

“ANEXA P

 

STANDARDE

SR EN 306:2000 Schimbătoare de căldură. Metode de măsurare a parametrilor necesari evaluării performantelor

SR EN 10025+A1:1994 Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate. Conditii tehnice de livrare

SR EN 10027–2:1996 Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Sistemul numeric

SR EN 10088–2:1998 Oteluri inoxidabile. Partea 2: Conditii tehnice de livrare a tablelor si benzilor pentru utilizări generale

SR EN 24006:2001 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular si simboluri

SR EN 24185+AC:1997 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Metoda prin cântărire

SR EN ISO 8316:1997 Măsurarea debitului de lichid în conducte închise. Metoda de colectare a lichidului într-un rezervor

SR ISO 334:1994 Combustibili minerali solizi. Determinarea continutului de sulf total. Metoda Eschke

SR ISO 351:1994 Combustibili minerali solizi. Determinarea sulfului total. Metoda prin combustie la temperatură înaltă

SR ISO 1015:1994 Cărbuni bruni si ligniti. Determinarea umiditătii. Metoda volumetrică directă

SR ISO 1171:1994 Combustibili minerali solizi. Determinarea cenusii

SR ISO 1928:1995 Combustibili minerali solizi. Determinarea puterii calorifice superioare prin metoda bombei calorimetrice si calculul puterii calorifice inferioare

SR ISO 2950:1997 Clasificare pe tipuri, după continutul de umiditate totală si randamentul în gudron

SR ISO 4064–1:1996 Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 1: Conditii tehnice

SR ISO 4064–2:1996 Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 2: Conditii de instalare

SR ISO 5068:1994 Cărbuni bruni si ligniti. Determinarea umiditătii. Metoda gravimetrică indirectă

SR ISO 7145:1997 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise de sectiune circulară. Metode de măsurare a vitezei într-un singur punct

SR 5264:1995 Combustibili minerali solizi. Cărbuni. Determinarea umiditătii

SR 6226:1995 Sobe metalice de încălzit cu combustibili solizi. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 1308/3–90 Combustibili solizi. Cărbuni si brichete de cărbuni destinati scopurilor neindustriale. Reguli pentru verificarea calitătii

STAS 3581/2–89 Aparate consumatoare de combustibili solizi. Sobe pentru cazane de baie

STAS 6563–83 Măsurarea presiunii, vitezei si debitului cu tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare STAS 6793–86 Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale

STAS 9097/1–83 Brichete de cărbuni. Indicatii generale pentru efectuarea încercărilor fizico-mecanice si analizelor chimice

STAS 9280–87 Măsurarea debitelor de gaze. Metode si mijloace de măsurare

STAS 10967–88 Cărbuni. Terminologie.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 457.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C4/1–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT C4/1–2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 si 929 bis din 23 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

Punctul 1.3.2 “Standarde“ va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa B.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 462.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT CR 5–2003, editia 1, “Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 368/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT CR 5–2003, editia 1, “Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 368/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 – Standarde – va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa E.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

2. După anexa D se introduce anexa E care va avea următorul cuprins:

“ANEXA E

 

STANDARDE

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitătii. Cerinte

SR EN ISO/CEI 17025:2001 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 474.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT CR 6–2003, editia 1, “Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 369/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT CR 6–2003, editia 1, “Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat“, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 369/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sfârsitul punctului 1.1 – Scop – se introduce următorul text:

“Prevederile prezentei prescriptii tehnice au caracter informativ, neobligatoriu, pentru producătorii de instalatii, echipamente, aparate etc.

Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt aplicabile în cadrul activitătilor de exploatare, verificare tehnică si reparare a instalatiilor, echipamentelor, aparatelor etc.“

2. Punctul 1.4.2 – Standarde – va avea următorul cuprins:

“1.4.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa C.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.“

3. După anexa B se introduce anexa C care va avea următorul cuprins:

“ANEXA C

 

STANDARDE

SR EN 473:2002 Examinări nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale

SR EN 571–1:1999 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale

SR EN 10163–1:1994 Conditii de livrare privind starea suprafetelor tablelor, platbenzilor si profilelor de otel laminate la cald. Partea 1: Generalităti

SR EN 10228–2:2000 Examinări nedistructive ale pieselor forjate din otel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante

SR EN 25817:1993 Îmbinări sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor

prEN 571–2 Non-destructive Testing – Penetrant Testing – Part 2: Testing of Penetrant Materials

prEN 571–3 Non-destructive Testing – Penetrant Testing – Part 3: Reference Test Blocks

prEN 1330–6 Non-destructive Testing – Terminology – Part 6: Terms Used in Penetrant Systems

prEN 1956 Non-destructive Testing – Penetrant Testing and Magnetic Particle Testing – Viewing Conditions

ASTM E 165–1995 Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination

ASTM E 1209–87 Standard Test Method for Fluorescent Penetrant Examination Using the Water Washable Process

ASTM E 1219–87 Standard Test Method for Fluorescent Penetrant Examination Using the Solvent Removable Process

ASTM E 1220–87 Standard Test Method for Visible Penetrant Examination Using the Solvent Removable Process

ASTM D 129–1995 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (General Bomb Method)

ASTM D 516–1990 Standard Test Method for Sulfate Ion in Water

ASTM D 808–1995 Standard Test Method for Chlorine in New and Used Petroleum Products (Bomb Method)

ASTM D 1552–1995 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) Cod ASME, Sectiunea a V-a, editia 1998.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 475.

 

MINISTERUL FINANTLOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea caracteristicilor siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 26 alin. (3) si al art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (anexa nr. 1) simbolizează administratia fiscală, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

Sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se compune din reprezentarea grafică stilizată a literelor A si F. Sigla este color, reprezentând culorile drapelului României. Culorile reprezentării grafice sunt:

a) laturile oblice ale literei A sunt colorate în albastru;

b) linia de legătură dintre laturile oblice ale literei A – reprezentată în siglă printr-un cerc – este colorată în galben;

c) litera F este colorată în rosu.

În reprezentarea grafică a siglei, litera F se află aplicată peste litera A.

Art. 2. – Se aprobă caracteristicile siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu elementele grafice si culorile specifice, astfel cum sunt reprezentate în anexa nr. 1*).

Art. 3. – Se dispune utilizarea siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în antetul tuturor documentelor care reprezintă corespondenta externă, în tară si străinătate, a agentiei si a structurilor din subordinea sa si se aprobă modelul documentului cu antet conform anexei nr. 2*).

Sigla poate fi reprodusă color sau în alb-negru.

Documentul cu antet este compus din:

a) sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pozitionată în coltul din stânga sus al documentului;

b) în partea dreaptă a siglei se scrie “Ministerul Finantelor Publice“, “Agentia Natională de Administrare Fiscală“ si numele directiei generale/directiei/numele structurilor municipale, orăsenesti, comunale;

c) partea superioară a paginii este delimitată printr-o linie de restul acesteia;

d) în partea inferioară a paginii, delimitată printr-o linie de restul acesteia, se scriu adresa si codul postal, numerele de telefon si de fax, adresa pentru mesaje electronice.

Art. 4. – Sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate fi imprimată pe materialele promotionale ale institutiei, în cazul în care vor fi realizate astfel de materiale promotionale.

Art. 5. – Directia economică si administrativă va lua măsurile ce se impun pentru înregistrarea siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ca marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 6. – Compartimentul purtătorului de cuvânt, relatii publice si mass-media va lua măsurile ce se impun pentru informarea, popularizarea si transmiterea spre utilizare a siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală către toate structurile din subordinea acesteia, care au obligatia să respecte prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Conducerile structurilor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9. – Directia economică si administrativă va lua măsurile ce se impun pentru publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Neculae Plăiasu

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 492.

 

ANEXE

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIBOANA JIBOU OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIBOANA JIBOU OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0425 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit JIBOANA JIBOU OC, cu sediul in Jibou, Str. Parcului, Nr. 12/A, judetul Salaj, numar de ordine in Registrul Comertului J31/567/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Zalau, Cehanca Cehu Silvaniei, Aurul Crasna, Jiboana Jibou, Furnica Sarmasag, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit JIBOANA JIBOU OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Zalau, Cehanca Cehu Silvaniei, Aurul Crasna, Jiboana Jibou, Furnica Sarmasag.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit JIBOANA JIBOU OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Zalau. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 325.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SĂRMĂSAG OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA SĂRMĂSAG OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0429 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FURNICA SĂRMĂSAG OC, cu sediul in Sarmasag, Str. Teilor, Nr. 11, judetul Salaj, numar de ordine in Registrul Comertului J31/639/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Zalau, Cehanca Cehu Silvaniei, Aurul Crasna, Jiboana Jibou, Furnica Sarmasag, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FURNICA SĂRMĂSAG OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Zalau, Cehanca Cehu Silvaniei, Aurul Crasna, Jiboana Jibou, Furnica Sarmasag.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FURNICA SĂRMĂSAG OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Zalau. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 326.