MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 719         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

758. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004

 

759. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea noiembrie 2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

335. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISARION ROMAN RĂSINARI

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. OB/6.624/2004,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 758.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Ministerul Sănătătii organizează concurs national de intrare în rezidentiat de medicină, medicină dentară si farmacie la data de 14 noiembrie 2004. Concursul se va desfăsura în următoarele centre universitare:

- centrul universitar Bucuresti - grupa specialitătilor chirurgicale;

- centrul universitar Cluj-Napoca - grupa specialitătilor medicale; -

- centrul universitar Craiova - grupa medicină de familie; -

- centrul universitar-Iasi - grupa medicină dentară;

- centrul universitar Târgu Mures - grupa farmacie; -

- centrul universitar-Timisoara - grupa medicină de laborator.

2. Numărul de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si specialităti, precum si centrele de pregătire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si ministrului sănătătii.

3. Pentru organizarea concursului de rezidentiat este desemnată o comisie comună natională si comisii comune zonale. Comisiile comune sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si ai Ministerului Educatiei si Cercetării

si sunt aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii.

4.1. Concursul se desfăsoară sub formă de test grilă cu 200 de întrebări, cu o durată de 4 ore.

4.2. Se declară promovati candidatii care obtin minimum 50% din punctajul maxim posibil la cele 200 de întrebări, în limita numărului de locuri publicat pentru fiecare grupă de specialităti.

4.3. Doctoranzii cu frecventă pot fi admisi în rezidentiat în situatia îndeplinirii conditiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialităti respectivă.

4.4. Medicii rezidenti au obligatia să efectueze pregătirea si să sustină examenul de medic specialist în specialitatea pentru care au optat, în primii 2 ani de la absolvirea stagiului. Schimbarea specialitătii în care a fost admis rezidentul este posibilă printr-un nou concurs de rezidentiat. În cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătătii, dacă solicitantul îndeplineste conditiile minime la specializarea cerută.

5. Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul liViata Medicală” si prin Internet, la adresa www.rezidentiat2004.ro .

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

6.1. Tematicile concursului de rezidentiat sunt diferite pe profiluri si grupe de specialităti, ca si bibliografia aferentă.

Ele sunt elaborate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmacistilor din România, si sunt aprobate de presedintele Comisiei comune de rezidentiat si publicate în ziarul “Viata Medicală” nr. 13 din 26 martie 2004.

6.2. Întrebările vor fi diferite în functie de profil sau de grupele de specialităti. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucruri diferite. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de către presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, la propunerea presedintilor comisiilor comune zonale, iar numele lui va fi făcut public o dată cu încheierea concursului. Coordonatorul fiecărui grup răspunde întru totul de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte si de păstrarea secretului întrebării. Coordonatorul va da avizul labun de tipar” pentru multiplicarea caietelor de întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

7. La concurs se pot prezenta:

- candidati care au diploma de licentă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

- rezidenti aflati în pregătire;

- specialisti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;

- candidati apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează.

Medicii, stomatologii si farmacistii care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post se prezintă la acest concurs cu respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul de muncă.

8.1. Înscrierile la concurs se fac la sediile directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs si se termină cu 25 de zile înaintea concursului.

8.2. Publicatia de concurs va cuprinde următoarele:

- data, locul si ora desfăsurării concursului;

- conditii de participare;

- locul si perioada de înscriere;

- numărul de locuri;

- informatii generale.

9. Dosarele de înscriere ale candidatilor trebuie să contină următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatălui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate, precum si grupa de specialităti pentru care concurează (se va mentiona acordul pentru folosirea numelui, precum si pentru afisarea rezultatului pe Internet);

- xerocopie a buletinului/cărtii de identitate (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

- copie legalizată a diplomei de licentă de medic, stomatolog sau farmacist; absolventii promotiei 2004 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licentă;

- medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverinta eliberată de unitatea în care sunt încadrati, din care să reiasă specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului de muncă;.- certificat medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea  activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează;

- copii legalizate ale actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) pentru cei care si-au schimbat numele;

- chitanta de plată a taxei de concurs, stabilită de Ministerul Sănătătii.

10.1. După verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sănătate publică vor alcătui o singură listă cu candidatii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul profilului sau grupei de specialităti, care va cuprinde următoarele rubrici:

 

Nr.

crt.

DSP

Profil/grupa

(M, G, C,

L, S, F)

Numele,

Initiala

tatălui,

prenumele

Promotia

Universitatea

de medicină

si farmacie

absolvită

Locul actual

de muncă

Nr. chitantei

de plată

a taxei

de oncurs

Observatii

privind

starea de

sănătate

Functia

Unitatea

 

Legendă:

DSP: Directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti (indicativ auto, de exemplu, BZ pentru DSP Buzău, B pentru DSPM Bucuresti);

 

Profil/Grupă:

M pentru grupa specialitătilor medicale

G pentru grupa medicină de familie

C pentru grupa specialitătilor chirurgicale

L pentru grupa de laborator

S pentru profilul de medicină dentară

F pentru profilul farmacie

Loc actual de muncă: pentru cei neîncadrati se înscrie lnFP” în rubrica pentru unitate, iar rubrica pentru functie se lasă necompletată.

Observatii privind starea de sănătate: se va completa numai cu “APT” sau “INAPT”.

 

10.2. Listele vor fi redactate, conform structurii de mai sus, într-un fisier EXCEL, si vor fi trimise la Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali (CNPPMFAM) (str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, Bucuresti) prin e-mail, pe adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de două zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele vor fi transmise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de dischetă.

Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier EXCEL care va fi folosit se găsesc la adresa de Internet www.rezidentiat2004.ro .

10.3. După centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrisi, Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali va proceda la redactarea listei finale cu candidatii înscrisi la concurs, pe profiluri si grupe de specialităti, în ordine alfabetică.

Repartizarea candidatilor pe săli se va face diferentiat, pe profilul si grupa de specialităti pentru care s-au înscris. 10.4. La data de 11 noiembrie 2004 candidatii vor putea afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de Internet pe site-ul www.rezidentiat2004.ro. La sediile universitătilor de medicină si farmacie se vor afisa listele cu candidatii înscrisi pentru grupa de specialitate pentru care se organizează concurs, cu exceptia grupei specialitătilor chirurgicale, care se va afisa si la Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali (str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, Bucuresti).

10.5. Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se va afisa lista candidatilor repartizati în sala respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

11.1. Concursul se desfăsoară în ziua de duminică, 14 noiembrie 2004.

11.2. În dimineata concursului, la ora 7,30, seful de sală împreună cu supraveghetorii vor lipi în dreptul fiecărui loc din sală o legitimatie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidatilor.

11.3. Începând cu ora 8,30, candidatii vor putea intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se vor legitima sefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau cu pasaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei  care nu prezintă un astfel de document valabil nu vor fi primiti în sala de concurs.

12.1. Candidatii vor fi asezati în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati, candidati care au obligatia, sub sanctiunea anulării lucrării si eliminării din concurs, să semnaleze aceste situatii pentru a putea fi asezati separat.

Candidatii aflati în sală pot declara sub semnătură situatiile sus-mentionate. Fiecare candidat se va aseza la locul indicat prin legitimatia de bancă. Candidatii ocupă numai locurile indicate de organizatori si nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sală.

12.2. Candidatii vor fi asezati în sală în asa fel încât să rămână cel putin un loc liber între doi candidati.

12.3. În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sală vor citi instructiunile privind modul de desfăsurare a concursului.

13.1. Începând cu ora 8,45 se vor împărti candidatilor grilele pentru răspuns si câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât si pentru completarea datelor de identitate). Cele patru tipuri de grile pentru răspuns se vor împărti astfel:

- rândul 1 primeste grile tip A si B conform următoarei scheme: A - B - A - B - A - B - etc.;

- rândul 2 primeste grile tip C si D conform următoarei scheme: C - D - C - D - C - D - etc.;

- rândul 3 primeste grile tip A si B conform următoarei scheme: B - A - B - A - B - A - etc.;

- rândul 4 primeste grile tip C si D conform următoarei scheme: D - C - D - C - D - C - etc.

13.2. Începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.), până când toti candidatii vor primi o grilă de răspuns.

13.3. Se va proceda la verificarea de către fiecare candidat a grilei pentru a se identifica eventualele greseli de tipărire, caz în care grila respectivă va fi înlocuită. Fiecare candidat va completa apoi datele personale în spatiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

13.4. Seful de sală si supraveghetorii vor verifica corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de bancă. După această operatiune, actul de identitate al fiecărui candidat va rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise.

Candidatii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

13.5. Sacii sigilati continând caietele cu întrebări vor fi adusi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci va fi constatată de seful de sală si de 3 candidati din sala respectivă. La ora 10,00 se vor desigila sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Se vor împărti apoi candidatilor caietele de întrebări, tinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sală va nota la loc vizibil si va informa candidatii asupra orei de începere si celei de terminare a concursului (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie ce va fi afisată).

13.6. Fiecare candidat va verifica caietul, fiind schimbate caietele cu greseli de tipărire.

13.7. Întreaga responsabilitate asupra corespondentei dintre tipul de grilă si cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

13.8. Candidatii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii sacilor cu caiete nu mai au acces în sala de concurs.

13.9. În timpul concursului candidatii nu au voie să consulte nici un fel de materiale, să discute cu ceilalti candidati, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare vor fi depozitate într-un colt al sălii, unde candidatii nu vor avea acces până la terminarea concursului.

13.10. La terminarea concursului candidatii vor preda sefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

13.11. Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs vor fi mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag vor preda grila de răspuns si caietul cu întrebări sub semnătură si vor putea părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sală va scrie pe grila lor “retras din concurs”. Aceste grile vor fi preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se va face mentiunea “retras din concurs”. După părăsirea sălii nici unui candidat nu îi mai este permisă revenirea (pe perioada desfăsurării probei) pentru nici un motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesităti fiziologice, când va fi însotit de 2 supraveghetori, acceptându-se lipsa din sală maximum 10 minute. Timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

13.12. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidati sub semnătura sefului de sală.

Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a încă 2 candidati din sala respectivă care vor semna pe grilă. După anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectivă, seful de

sală, în prezenta a 3 candidati, ambalează si sigilează plicul cu grilele corectate si discheta.

13.13. Grilele de răspuns cu mentiunea “retras din concurs” se ambalează separat.

13.14. Grilele de răspuns gresite si cele nefolosite vor fi ambalate separat si vor purta mentiunea “anulat”.

13.15. Pe fiecare plic cu grile (grile corectate; grile cu mentiunea “retras din concurs” si grile cu mentiunea leanulat”) se vor mentiona sala, numărul de candidati, numărul de grile corectate, respectiv grile cu mentiunile “retras din concurs” si “anulat”.

13.16. Sefii de sală vor completa un proces-verbal privind numărul de candidati înscrisi, numărul de candidati prezenti, numărul de grile, caiete si dischete primite si returnate. Procesele-verbale vor fi semnate de sefii de sală, de supraveghetori si 3 candidati.

13.17. Coletele si procesele-verbale vor fi puse în saci, care se vor sigila la rândul lor si vor fi predati reprezentantilor comisiei comune zonale. Pentru sigilare se vor folosi clesti speciali, care se vor găsi la reprezentantul desemnat de comisia comună zonală, care răspunde de localul respectiv de concurs.

13.18. Sacii vor fi transportati la sediul comisiei comune zonale. Camerele unde se vor depozita sacii vor fi sigilate de comisia comună zonală.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidatilor

 

14. Presedintele comisiei comune zonale de rezidentiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs vor fi prezenti în ziua concursului începând cu ora 11,00, la sediul comisiei comune zonale, pentru a alcătui grila cu răspunsurile la întrebările de concurs pentru fiecare profil si grupă de specialitate. Grilele cu răspunsuri vor fi multiplicate în prezenta comisiei comune zonale de rezidentiat si transmise în săli prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul va fi înmânat sefului de sală de către delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si după predarea de către candidati a grilelor pentru corectat.

15.1. Eventualele contestatii privind răspunsurile corecte vor fi depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs.

Contestatiile se depun la universitatea de medicină si farmacie sau se transmit prin fax la numerele communicate de comisia comună zonală. Pentru centrul universitar Bucuresti contestatiile se depun la CNPPMFAM (Bucuresti,

str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) sau prin fax la nr. 2556406.

Comisia comună zonală va analiza si va comunica răspunsurile corecte rămase definitive în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Comunicarea grilei corecte rămase definitive se va face prin publicare pe Internet pe site-ul www.rezidentiat 2004.ro si prin afisare la universitatea de medicină si farmacie Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara, Târgu Mures, respectiv

CNPPMFAM pentru centrul universitar Bucuresti, si constituie răspuns la contestatiile primite.

15.2. În urma analizării contestatiilor si stabilirii grilei corecte rămase definitive, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

16. Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive se va face de către o comisie de specialisti propusi de comisiile comune zonale si desemnati prin ordin al ministrului sănătătii. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă nici un fel de material. În sala respectivă nu vor avea acces decât persoanele care formează comisia mentionată.

17. Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la pct. 16 va proceda la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecărui colet, semnalând eventualele neconcordante.

18.1. Clasificarea pe profiluri si grupe de specialităti va rezulta prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive.

18.2. Rezultatele concursului national pentru rezidentiat se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate

 

19.1. Data afisării clasificărilor va fi anuntată în timp util prin mass-media.

19.2. Clasificările, data si locul alegerii specialitătilor si centrelor de pregătire vor fi afisate la universitatea de medicină si farmacie si la directia de sănătate publică unde se desfăsoară concursul sau vor putea fi accesate pe Internet.

20. Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire va avea loc la aceeasi dată pentru toate grupele de specialităti, prin teleconferintă. Candidatii au posibilitatea de a se prezenta la unu dintre centrele universitare medicale Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Târgu Mures sau Timisoara.

 

CAPITOLUL VII

Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire

 

21. Alegerea locurilor se va face în baza clasificărilor afisate. La alegerea specialitătii si a centrului de pregătire candidatii vor prezenta buletinul/cartea de identitate sau pasaportul în termen de valabilitate.

Împuternicitii vor prezenta buletinul/cartea de identitate propriu/proprie si o împuternicire dată de candidat la notariat.

22. Candidatii sau împuternicitii acestora, care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea specialitătii si a centrului de pregătire, pierd drepturile conferite de concurs.

 

CAPITOLUL VIII

Exemplificări privind tipurile de întrebări si modul de punctare

 

23. Caietele de concurs vor avea un număr de 200 de întrebări pentru fiecare profil si grupă de specialităti (40% din cele afisate pe Internet; 60% întrebări la prima vedere).

24. Cele 200 de întrebări de concurs pot fi de două tipuri:

1. întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidatii marchează mai mult sau mai putin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

2. întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte va fi notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai putin de 2 sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea

se anulează (punctaj 0).

În caietul de concurs se vor preciza întrebările de tip complement simplu si întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A si C

x x

În cazul în care candidatul marchează corect A si C, va primi 5 puncte.

În cazul în care candidatul marchează A si B, va fi punctat astfel:

A B C D E

1 0 0 1 1 = 3 puncte

Departajarea candidatilor cu punctaj egal se va face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în functie de răspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se va face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă va avea loc în ziua de sâmbătă 20 noiembrie 2004 în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul. Corectura se va face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele vor fi folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil. Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare vor figura în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL IX

Probleme de organizare

 

25. Pentru buna desfăsurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligatii:

- publicarea tematicii de concurs si a bibliografiei, precum si a metodologiei de desfăsurare a concursului;

coordonator este presedintele comisiei comune centrale de rezidentiat;

- stabilirea numărului de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si centre de pregătire, conform prevederilor legale;

- rezolvarea problemelor financiare (încasări de taxe, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata promptă a personalului care a contribuit la concurs etc.); responsabil: CNPPMFAM;

- închirierea sălilor pentru concurs si prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecărei săli, având grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în functie de capacitatea sălii); verificarea cu o săptămână înainte a conditiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.); responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, ceară rosie, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.); responsabil: CNPPMFAM;

- organizarea supravegherii concursului, responsabil fiind presedintele comisiei comune zonale:

- solicitarea prin universitătile de medicină si farmacie si directiile de sănătate publică a unui număr suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati, cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

- desemnarea sefilor de clădire, de sală si a supraveghetorilor pe locuri de concurs; - instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

- întocmirea si tipărirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de bancă si împărtirea candidatilor pe săli în functie de capacitatea fiecăreia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe Internet; responsabili: CNPPMFAM si presedintii comisiilor comune zonale;

- elaborarea si tipărirea instructiunilor pentru sefii de clădire, de sală, supraveghetori si candidati; coordonator:

presedintele comisiei centrale de rezidentiat;

- elaborarea si tipărirea documentelor nesecrete (procese-verbale - diferentiate pentru sefii de clădiri si de sală - de predare-primire a sacilor cu caiete de întrebări si de predare-primire de la sfârsitul concursului, adică plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile cu mentiunea “retras din concurs”, caiete de întrebări nefolosite, atât ale sefilor de sală către sefii de clădire, cât si ale sefilor de clădire către comisiile comune zonale; procese-verbale asupra derulării concursului, completate si semnate de sefii de sală si de supraveghetori, grilelor de răspuns, plicurilor ce vor contine borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostintă a punctajului); responsabil: CNPPMFAM;

- tipărirea caietelor cu întrebări; responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs si apoi a grilelor corectate la locul stabilit de comisia comună zonală, pregătirea masinilor si a personalului de însotire; responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- pregătirea pentru corectură: după aducerea la săli a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sală sau supraveghetorii; responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator; responsabil: CNPPMFAM;

- citirea grilelor prin scanare; responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- stabilirea grilei de răspuns; responsabil: presedintele comisiei comune zonale;

- stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor pct. 24, pe profiluri si grupe de specialităti; responsabil: presedintele comisiei comune centrale;

- afisarea clasificărilor finale; responsabil: presedintele comisiei comune centrale;

- crearea unei pagini de web pe Internet, în care se vor publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe săli a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.); responsabil: CNPPMFAM;

- alegerea locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregătire; responsabil: presedintele comisiei comune centrale.

26.1. Materialele necesare concursului, achizitionate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali vor fi transmise comisiilor comune zonale până la data de 8 noiembrie 2004.

26.2. Pregătirea materialelor necesare desfăsurării concursului:

I. Grilele pentru răspuns vor fi tipărite până la data de 1 noiembrie 2004, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a se preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli.

Grilele vor fi de patru tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupa de specialităti, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, în asa fel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă grile si caiete de tipuri diferite.

Pregătirea sacilor pentru săli, continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebări), se va face de către comisiile comune zonale, în săptămâna premergătoare concursului.

Fiecare sac, pe care se vor scrie profilul, grupa de specialităti, clădirea, sala, precum si continutul sacului, va cuprinde următoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns va fi dublu fată de numărul candidatilor din sala respectivă (+10%), în asa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelasi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greseli si solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se vor scrie sala, numărul de candidati din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns continute de colet (numărul candidatilor din sala respectivă x 2 + 10%);

- pixuri-cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidatilor din sala respectivă + 30% rezervă;

- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce vor fi introduse în plicuri;

- plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

- bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sfoară pentru legarea coletelor cu grile;

- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sârme cu plumbi;

- pixuri-cariocă de culoare rosie.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati vor fi depozitati la nivelul comisiilor comune zonale, cu două zile înainte de concurs. Sediul va fi sigilat.

În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele specificate mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, vor fi transportati de comisiile special desemnate, la locurile de desfăsurare a concursului.

II. Caietele cu întrebări (crearea si multiplicarea lor) Presedintele comisiei comune zonale stabileste responsabilii creării de subiecte pentru fiecare grupă de specialităti. Acestia îsi aleg grupul de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru vor fi făcute publice în ziua concursului.

Întrebările vor fi create după tematica si bibliografia deja anuntate. Ele vor fi prezentate în anumite conditii de punere în pagină si/sau pe discheta pe un anumit tipar. Caietele cu întrebări vor fi multiplicate de o comisie special desemnată care va lucra într-un loc de unde nu va avea nici o legătură cu exteriorul si nu va părăsi locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv comisia desemnată va dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări si ambalării lor în sacii ce vor fi sigilati.

Caietele vor fi multiplicate într-un număr stabilit în functie de numărul candidatilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20%. Caietele vor fi multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupa de specialităti. Caietele vor contine aceleasi întrebări, dar ordinea acestor întrebări va fi diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.

După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea vor fi împachetate, pachetele vor fi sigilate cu bandă adezivă si stampilate (stampila va fi emisă de CNPPMFAM), puse în saci, iar sacii vor fi sigilati cu clestii transmisi de CNPPMFAM. Caietele vor fi multiplicate într-un număr egal cu numărul candidatilor care vor primi caietul de tipul respectiv + 20% mai mult, pentru înlocuire în cazul unor eventuale greseli de tipărire si pentru preîntâmpinarea dificultătilor legate de distributia diferită a fiecărui tip în săli. Aceasta rezervă de caiete pentru fiecare tip va fi pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs.

În dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sală de concurs, vor fi transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de două persoane.

După terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) vor fi împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei comune zonale, unde vor fi păstrate până după  alegerea specialitătilor si a centrelor de pregătire.

După această dată toate documentele rezultate în urma acestui concurs (grilele cu răspunsurile candidatilor, grilele cu mentiunea “anulat” sau “retras din concurs”, dischete, procese-verbale, contestatiile candidatilor, documentele emise de comisia comună zonală privind rezolvarea contestatiilor si stabilirea grilei corecte rămase definitive, tabelele originale cu alegerea specialitătii si a centrului de pregătire etc.) vor fi împachetate si sigilate. Pachetele vor fi transmise prin delegat si vor fi predate cu proces-verbal de predare-primire Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali în termen de 5 zile.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea noiembrie 2004

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. OB/6.625/2004,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2002,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea noiembrie 2004, se stabileste la suma de 1.800.000 lei.

(2) Candidatii depun această taxă în contul Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali nr. 502516142125, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii de organizare si desfăsurare a concursurilor anuale de rezidentiat, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 759.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISARION ROMAN RĂSINARI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISARION ROMAN RĂSINARI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0445 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VISARION ROMAN RĂSINARI, cu sediul in Rasinari, Str. Octavian Goga, nr. 837A, judetul Sibiu, numar de ordine in Registrul Comertului J32/121/2000, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Sibiu, Negoiul Avrig, Albina Carta, Infratirea Rosia, 8 Martie Nocrich, Visarion Roman Rasinari, Cetatea Talmaciu, Cindrelul Cisnadie, Crintul Saliste, Crinul Miercurea Sibiului, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VISARION ROMAN RĂSINARI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Sibiu, Negoiul Avrig, Albina Carta, Infratirea Rosia, 8 Martie Nocrich, Visarion Roman Rasinari, Cetatea Talmaciu, Cindrelul Cisnadie, Crintul Saliste, Crinul Miercurea Sibiului.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VISARION ROMAN RĂSINARI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Sibiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 335.