MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 281 din 29 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.085. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

1.127. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, prin societăti comerciale, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.128. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Amelioratorilor, Producătorilor si Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România - AMSEM ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

183. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 52/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

501. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003

 

4.288. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind salarizarea personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

316. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC

 

317. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ZĂGANU MĂNECIU OC

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 281

din 29 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, exceptie ridicată de Silviu George Onoleată în Dosarul nr. 1.990/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal părtile sunt lipsă, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât art. 25 alin. (2) din ordonanta criticată stabileste că decizia de imputare se emite de către comandantul sau seful unitătii a cărei comisie a efectuat cercetarea administrativă, constituind, în toate cazurile, titlu executoriu. Mai arată că, prin Decizia nr. 366 din 30 septembrie 2003, Curtea Constitutională a analizat constitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 în integralitatea sa, constatând că este conformă cu prevederile Constitutiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.990/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Exceptia a fost ridicată de Silviu George Onoleată într-o cauză de contencios administrativ privind anularea unor acte de imputare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată în fata instantei de judecată, se sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, instituind o discriminare între anumite categorii de cetăteni, respectiv militarii trecuti în rezervă sau în retragere, militarii angajati al căror contract încetează si personalul civil care nu mai este încadrat în unităti militare, pe de o parte, si ceilalti cetăteni militari, pe de altă parte. Se consideră că această discriminare rezidă în faptul că deciziile de imputare emise în cazul primilor reprezintă titluri executorii, pe când cele emise în cazul celorlalti militari nu constituie asemenea titluri. Printr-un memoriu adresat Curtii Constitutionale, autorul exceptiei critică prevederile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 si în raport cu dispozitiile art. 21 si 53 din Constitutie, republicată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât “ordonanta în discutie reglementează un domeniu distinct de activitate, fixează cadrul legal al răspunderii materiale a militarilor, continând, deci, norme cu caracter special si nicidecum discriminatorii între militari, sau între militari si ceilalti cetăteni”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 “se referă la persoanele care, din diferite motive, au pierdut calitatea de militari, pentru militarii activi, aflati într-o situatie diferită, regimul juridic aplicabil fiind diferit”. Consideră că dispozitiile criticate nu încalcă principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece acesta nu semnifică uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale tratamentul trebuie să fie egal, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Mentionează, în acest sens, deciziile Curtii Constitutionale nr. 168 din 10 decembrie 1998 si nr. 15 din 9 februarie 1999. De asemenea, apreciază că textul criticat este în concordantă si cu prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, republicată, întrucât aplicarea dispozitiilor legale trebuie făcută în concret, în raport cu situatia de fapt.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 sunt constitutionale, întrucât persoanele la care se referă textul criticat se află într-o situatie diferită de a celorlalte categorii de militari, care justifică, în mod obiectiv si rezonabil, aplicarea unui tratament juridic diferit, constând în emiterea de către unitătile militare a titlurilor executorii cu privire la debite din imputatii definitive si transmiterea acestora, spre executare, organelor financiare. Invocă, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat în mod constant că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Mentionează că, prin Decizia nr. 107 din 13 iunie 2000, Curtea Constitutională a stabilit că violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratament inegal si mijloacele folosite.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999, prevederi al căror continut este următorul:

- Art. 47: “Când militarii sunt trecuti în rezervă sau în retragere, când contractul militarilor angajati încetează ori când personalul civil nu mai este încadrat în unităti militare, unitătile militare care au în evidentă debite din imputatii definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre executare organelor financiare în raza cărora domiciliază debitorii. Confirmarea de către aceste organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baza căruia creanta se scade din evidenta contabilă a unitătii care a transmis titlul executoriu.”

În opinia autorului exceptiei, textul de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, potrivit cărora:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

De asemenea, autorul consideră că dispozitiile criticate sunt contrare si prevederilor art. 21 din Constitutie, republicată, referitoare la “Accesul liber la justitie”, si ale art. 53 privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate întemeiate pe dispozitiile art. 21 din Constitutie, republicată, referitor la accesul liber la justitie, si ale art. 53 din Legea fundamentală, care reglementează restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, Curtea Constitutională observă că acestea nu pot fi primite, întrucât au fost formulate ulterior sesizării instantei de contencios constitutional, or, potrivit art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Curtea este competentă să se pronunte numai în limitele sesizării.

Extinderea temeiurilor constitutionale fată de cele invocate în fata instantei de fond ar conduce la exercitarea din oficiu a controlului de constitutionalitate, ceea ce este contrar prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, conform cărora Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial. Ca atare, Curtea urmează să analizeze constitutionalitatea textului de lege criticat doar în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, invocat în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate formulată în fata instantei de fond.

Astfel, autorul exceptiei sustine că art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, deoarece ar institui o discriminare între lncetătenii români militari trecuti în rezervă sau în retragere, când contractul militarilor angajati încetează ori când personalul civil nu mai este încadrat în unităti militare”, si ceilalti militari, datorită faptului că, în primul caz, decizia de imputare constituie titlu executoriu, pe când în cel de-al doilea caz nu se instituie un asemenea titlu. În scopul verificării constitutionalitătii textului ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea procedează la o interpretare sistematică a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 si constată că sustinerile autorului sunt nefondate, întrucât nu tin seama si de dispozitiile art. 25 alin. (2) din ordonantă, care stabilesc că, în toate cazurile, “Decizia de imputare se emite de către comandantul sau seful unitătii a cărei comisie a efectuat cercetarea administrativă si constituie titlu executoriu”.

Din această perspectivă, este evident că prin textul de lege criticat nu se instituie nici un fel de discriminare între categoriile de cetăteni mentionate de autorul exceptiei. Ca atare, art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 este conform prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată.

De altfel, prin Decizia nr. 366 din 30 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 6 noiembrie 2003, Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra constitutionalitătii Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 în ansamblul său si a statuat că aceasta este în deplină concordantă cu regulile si principiile Constitutiei, inclusiv cu cele invocate de autorul exceptiei de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, exceptie ridicată de Silviu George Onoleată în Dosarul nr. 1.990/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructii si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în localitatea Neptun - Mangalia, judetul Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome l”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunurilor si a mijloacelor fixe aferente imobilului prevăzut la art. 1, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului, precum si a bunurilor si a mijloacelor fixe care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia “Complexul Vile Neptun” din cadrul punctului II, referitor la “Obiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază” din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi”, va avea următorul cuprins:

“- Complexul Vile Neptun, respectiv: Complexul «Lotus» cu vilele «Nufărul», «Trandafirul», «Ghiocelul», «Lotus» si anexele, Centrul de Conferinte Club Bazin si Obiectiv Ambasador, Vila «Panseluta», Complexul «Doina», Policlinica «Doina», Vila «Mărul» A+B, Vila nr. 1, Vila nr. 4, Vila nr. 5, Complexul «Turist», Punctul termic (Bazar Neptun), Vila «Părul» A+B, Vila «Nucul» A+B, Vila «Violeta», Vila «Bujorul», vilele «Crinul» si «Salcia», Vila «Bradul» A+B;”.

2. Pozitia loComplexul Vile Neptun” din cadrul punctului II, referitor la laObiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază” din anexa nr. 2 “Lista obiectivelor beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată”, va avea următorul cuprins:

“- Complexul Vile Neptun, respectiv: Complexul «Lotus» cu vilele «Nufărul», «Trandafirul», «Ghiocelul», «Lotus» si anexele, Centrul de Conferinte Club Bazin si Obiectiv Ambasador, Vila «Panseluta», Complexul «Doina», Policlinica «Doina», Vila «Mărul» A+B, Vila nr. 1, Vila nr. 4, Vila nr. 5, Complexul «Turist», Punctul termic (Bazar Neptun), Vila «Părul» A+B, Vila «Nucul» A+B, Vila «Violeta», Vila «Bujorul», vilele «Crinul» si «Salcia», Vila «Bradul» A+B;”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.085.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Nr. de inventar

al bunului care

apartine domeniului

public

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Localitatea Neptun – Mangalia,

judetul Constanta

Regia Autonomă

“Administratia

Patrimoniului

Protocolului

de Stat”

Ministerul

Administratiei

si Internelor

Nr. M.F.P. 20.369

Cod de clasificare

8.29.02

Heliport Neptun cu suprafata terenului

aferent = 48.642,19 m 2

Clădire amenajare Heliport, compusă

din platformă, spatii verzi, sistem de alimentare

cu apă

Suprafata construită = 1.510,92 m 2

Suprafata platformei betonate = 10.806,89 m 2

Valoarea de inventar a constructiilor =

7.444.400.781 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor si mijloacelor fixe aferente imobilului care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde

sunt situate bunurile

si mijloacele fixe

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile si mijloacele

fixe

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

si mijloacele fixe

Caracteristicile tehnice ale bunurilor si mijloacelor fixe

Localitatea Neptun –

Mangalia judetul Constanta

Regia Autonomă

“Administratia

Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Ministerul Administratiei

si Internelor

Centrală termică Heliport dată în folosintă în anul 2000, cu valoarea de inventar de 414.680.324 lei

Alte mijloace fixe, cu valoarea de inventar de 608.395.281 lei

Obiecte de inventar cu valoarea de inventar de 10.586.228,74 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, prin societăti comerciale, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, prin societăti comerciale, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.127.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Amelioratorilor, Producătorilor si Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România - AMSEM ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Amelioratorilor, Producătorilor si Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România – AMSEM, persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.128.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 52/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 12 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - Subpunctul 5.1 al punctului 5 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 52/2004, publicat în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 215 din 11 martie 2004, se modifică astfel:

“5.1. În cadrul Programului se sustin prin AFN investitiile realizate de beneficiarii eligibili care au activitatea, conform codului CAEN, în unul dintre sectoarele economice/activitătile eligibile prevăzute în anexa la prezenta procedură de implementare a Programului.”

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 183.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 si 162 bis din 13 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.1. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa I.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa H se introduce anexa I cu următorul cuprins:

 

“ANEXA I

 

STANDARDE

- SR EN 292-1:1996 Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie

- SR EN 292-2+A1:1998 Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice

- SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

- SR EN 1050:2000 Securitatea masinilor. Principii pentru aprecierea riscului

- SR EN 1176-2:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru leagăne

- SR EN 1176-3:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru tobogane

- SR EN 1176-4:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu

- SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 5: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru manejuri

- SR EN 1176-6:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 6: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru echipamente oscilante

- SR EN 1176-7:2002 Echipamente pentru spatiile de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întretinere si de utilizare”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 501.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind salarizarea personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.514/2003 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2004-2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cadrele didactice care fac parte din comisia de înscriere din unitatea de învătământ gimnazial sunt salarizate prin plata cu ora pentru instruirea elevilor si părintilor referitor la metodologia de admitere si pentru participarea la sedintele de completare a optiunilor elevilor, după cum urmează:

a) presedintele, vicepresedintele si secretarul sunt salarizati câte 2 ore, pentru scolile în care există o singură clasă a VIII-a, câte 4 ore, pentru scolile în care există 2-3 clase, respectiv câte 6 ore, pentru scolile care au cel putin 4 clase;

b) membrii sunt salarizati câte 20 de minute pentru fiecare candidat care completează optiuni, dar nu mai mult de un salariu de bază al functiei didactice în care sunt încadrati.

Art. 2. - Personalul didactic auxiliar sau nedidactic care face parte din comisia de înscriere din unitatea de învătământ gimnazial, respectiv din centrul special de înscriere pentru candidatii proveniti din alte judete, este salarizat pentru ore suplimentare, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Presedintele, vicepresedintele si secretarul din comisiile centrelor de înscriere sunt salarizati prin plata cu ora câte 36 de ore, pentru centrele de înscriere cu până la 1.000 de candidati, respectiv cu 72 de ore, pentru centrele de înscriere cu cel putin 1.001 candidati.

(2) Operatorii din centrele de înscriere, stabilite de inspectoratele scolare potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.514/2003, sunt salarizati cu 20 de minute pentru introducerea în calculator a datelor din fiecare fisă de înscriere, dar nu mai mult de un salariu de bază al functiei în care sunt încadrati.

Art. 4. - Pentru personalul didactic care efectuează activitătile mentionate la art. 3 salarizarea se face în regim de plată cu ora de către unitatea de învătământ la care cadrul didactic este încadrat, în baza adeverintei eliberate de centrul de înscriere si semnate de presedintele acestuia.

Art. 5. - Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitătile de învătământ, care efectuează activitătile mentionate la art. 3, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, de către unitatea de învătământ la care acesta este încadrat, în baza adeverintei eliberate de centrul de înscriere si semnate de presedintele acestuia.

Art. 6. - (1) În cazul în care inspectoratele scolare utilizează specialisti din afara sistemului de învătământ preuniversitar pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 3, acestia beneficiază de drepturi salariale calculate în raport cu timpul de muncă efectiv prestat, în baza deciziei inspectorului general, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată.

(2) Plata drepturilor mentionate la alin. (1) se face de către inspectoratul scolar.

Art. 7. - (1) Cadrele didactice care fac parte din comisia judeteană de admitere/a municipiului Bucuresti în calitate de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt salarizate prin plata cu ora cu câte 36 de ore.

(2) Membrii comisiei judetene de admitere, precum si personalul din centrul judetean de admitere, care participă la activitătile de repartizare computerizată, sunt salarizati prin plata cu ora, respectiv cu ore suplimentare, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru sustinerea probelor de aptitudini pentru admiterea în învătământul vocational sau din comisiile pentru sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă sunt salarizate prin plata cu ora cu 15 minute pentru fiecare candidat examinat la probele orale sau practice, respectiv cu 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă evaluată.

(2) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii pentru probele de aptitudini pentru admiterea în învătământul vocational (acolo unde metodologia prevede contestatii) sau din comisiile de contestatii pentru probele scrise de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă vor fi salarizate prin plata cu ora cu 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă reevaluată.

(3) Salarizarea cadrelor didactice mentionate la alin. (1) si (2) se face în regim de plată cu ora de către unitatea de învătământ la care cadrul didactic este încadrat, în baza adeverintei semnate de presedintele centrului în care s-au sustinut probele de aptitudini, respectiv probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă.

Art. 9. - (1) Cheltuielile de transport – transportul fiselor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judetean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admisi la liceele vocationale pentru validare si alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învătământul liceal si profesional sunt achitate din bugetul unitătii scolare/inspectoratului scolar, prevăzut pentru deplasări.

(2) Plata cheltuielilor mentionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor si accesul la educatie, Directia generală buget-finante, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ gimnazial si liceal vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 4.288.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0413 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC, cu sediul in com. Filipestii Targ, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29/418/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muscelul Campina, Viata Noua Filipestii de Targ, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muscelul Campina, Viata Noua Filipestii de Targ.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIATA NOUĂ FILIPESTII DE TÂRG OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muscelul Campina. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 316.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ZĂGANU MĂNECIU OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ZĂGANU MĂNECIU OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0422 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ZĂGANU MĂNECIU OC, cu sediul in com. Maneciu, Sat Paminteni, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29/648/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ZĂGANU MĂNECIU OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ZĂGANU MĂNECIU OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Valenii de Munte. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 317.