MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 274 din 24 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

406. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48 1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

493. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 11-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 101/2003

 

494. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003

 

496. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 14-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind introducerea pe piată si verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002

 

1.154. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004

 

1.155. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 993/2004 si nr. 994/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 274

din 24 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Binder Gruppe Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 19.047/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind, pe de o parte, că dispozitiile criticate din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu contravin accesului liber la justitie si nici dreptului la apărare, iar, pe de altă parte, că aceste dispozitii au mai făcut în numeroase rânduri obiectul controlului de constitutionalitate, cu aceste prilejuri Curtea constatând constitutionalitatea acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 19.047/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Binder Gruppe Impex” - S.R.L. din Bucuresti în cadrul unei cauze având ca obiect solutionarea cererii pentru emiterea ordonantei cu somatie de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 24 din Constitutie, republicată, precum si dreptul la un proces echitabil, deoarece “permit instantei de judecată să solutioneze o cauză fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, având în vedere că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, reglementând o procedură rapidă de realizare a creantelor prevăzute în art. 1 alin. (1), a avut în vedere, deopotrivă, si ocrotirea debitorilor fată de un eventual abuz de drept al creditorilor, instituind o serie de mijloace procedurale la îndemâna acestora, menite să le apere interesele, să asigure dreptul la apărare al debitorului, precum si egalitatea de tratament a acestuia fată de creditor. Mai arată că citarea părtilor la judecarea cauzei fiind obligatorie, dreptul la apărare al debitorului este garantat în conditiile în care acesta poate fi asistat sau reprezentat de un avocat si poate propune probe în apărare, bucurându-se, în acest sens, de un tratament egal cu creditorul.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că sunt neîntemeiate criticile formulate prin exceptia de neconstitutionalitate, iar în acest sens invocă deciziile Curtii Constitutionale nr. 246/2002 si nr. 72/2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată..Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată, la rândul ei, prin Legea nr. 5/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003).

Anterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, alin. (1) al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, a fost abrogat.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă (lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004), alin. (3) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat.

Având în vedere aceste modificări, dispozitiile criticate au, în prezent, următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): “Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bună voie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 4 alin. (1) si (2): “(1) Abrogat.

(2) În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 24 din Constitutia României, revizuită si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, având următorul continut:

- Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, care prevedeau posibilitatea solutionării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată si fără citarea părtilor, Curtea retine că aceste dispozitii au fost abrogate în mod expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, aprobată prin Legea nr. 5/2003.

Curtea retine că data încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale (10 martie 2004) este ulterioară datei abrogării prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonantă (5 noiembrie 2002), iar, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Curtea se pronuntă numai asupra prevederilor legale “în vigoare”.

Pentru aceste motive, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, instanta judecătorească trebuia să respingă exceptia de neconstitutionalitate printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu s-a conformat acestor dispozitii legale, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 să fie respinsă ca inadmisibilă de către Curtea Constitutională.

II. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 10 martie 2004, art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă a abrogat în mod expres prevederile alin. (3) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă “în vigoare”, Curtea urmează a respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), ca devenită inadmisibilă.

III. Referitor la celelalte dispozitii criticate, Curtea retine că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afară de lămuririle si explicatiile date de către părti.

Abrogarea alin. (1) al art. 4, care prevedea posibilitatea solutionării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată si fără citarea părtilor, si reglementarea în alin. (2) al aceluiasi articol a obligativitătii citării au drept scop asigurarea pentru ambele părti a exercitiului dreptului la apărare în conditii identice.

Exercitarea dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală, nu este limitată, asa cum în mod gresit sustine autorul exceptiei, ci, dimpotrivă, este asigurată si prin reglementarea în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului, cale de atac în cadrul căreia debitorul poate folosi în apărarea sa toate mijloacele legale de probă.

Având în vedere că toate prevederile cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, Curtea constată că sustinerile autorului sunt neîntemeiate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Binder Gruppe Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 19.047/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48 1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere art. 29 4 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48 1 din Legea nr. 76/2002 rivind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48 1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Prezenta procedură reglementează evaluarea si selectia angajatorilor în vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Organizarea selectiei are loc în trimestrul II si în trimestrul IV, putând participa angajatorii care au încheiat contracte cu furnizorii de formare profesională, precum si cei care au finalizat programul de formare profesională în baza planului de formare profesională din anul în curs.

Art. 1. - Evaluarea si selectia angajatorilor care depun documentatia în vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei prevăzute la art. 48 1 din lege, denumiti în continuare solicitanti, se realizează în cadrul unei sesiuni de evaluare de către o comisie de evaluare constituită la nivelul fiecărei agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 29 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare norme.

Art. 2. - (1) Pentru acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei prevăzute la art. 48 1 din lege, solicitantii vor depune o dată cu cererea însotită de documentele prevăzute la art. 29 3 din norme si următoarele:

a) nota de fundamentare, în conformitate cu criteriile de evaluare prevăzute la art. 29 2 alin. (6) din norme;

b) copie de pe actele prin care se atestă calitatea de angajator în sensul art. 5 pct. I din lege;

c) copii de pe contractele individuale de muncă ale somerilor încadrati în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care are loc selectia;

d) declaratie pe propria răspundere a angajatorului privind numărul de salariati încadrati în muncă cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, cu program normal de lucru, la data întocmirii programului de formare profesională.

(2) Cererea va cuprinde în mod explicit numărul de persoane din rândul angajatilor pentru care se solicită finantare pentru formare profesională.

Art. 3. - Cererea împreună cu documentele prevăzute la art. 2 se depun, în plic sigilat, pe care se înscriu: “Selectie pentru acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei în cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională - a nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”, precum si denumirea completă si adresa solicitantului.

Art. 4. - (1) Plicul sigilat, cu documentatia prevăzută la art. 3, se depune de către un reprezentant al solicitantului până la termenul limită de înscriere, comunicat potrivit art. 29 1 alin. (3) din norme, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi are sediul.

(2) Documentatiile depuse prin alt sistem decât cel prevăzut la alin. (1) sau prezentate după termenul limită de înscriere se resping.

Art. 5. - (1) În scopul asigurării transparentei, la deschiderea plicurilor sigilate cu documentatiile depuse de solicitanti pot participa reprezentantii acestora.

(2) Data de deschidere a plicurilor se stabileste în termen de cel mult două zile de la data limită de depunere si va fi comunicată o dată cu termenul limită de înscriere.

Art. 6. - (1) Evaluarea si selectia solicitantilor pentru fiecare dintre cele patru categorii prevăzute la art. 29 1 alin. (2) din norme se realizează în cadrul sesiunii de evaluare, care se organizează în termen de 5 zile de la expirarea termenului limită de înscriere, conform criteriilor prevăzute la art. 29 2 din norme.

(2) În cadrul sesiunii de evaluare, procedura de evaluare si selectie a solicitantilor începe cu verificarea de către comisia de evaluare a îndeplinirii criteriilor administrative si de eligibilitate.

(3) Neîndeplinirea oricărui criteriu administrativ sau de eligibilitate atrage necalificarea solicitantului, respectiv a documentatiei acestuia pentru evaluarea programului de formare profesională si, respectiv, selectie.

Art. 7. - (1) Evaluarea programelor de formare profesională a tuturor solicitantilor care au îndeplinit criteriile administrative si de eligibilitate se face potrivit art. 29 2 alin. (6) din norme.

(2) Pentru fiecare criteriu de evaluare a programelor de formare profesională se acordă un punctaj.

(3) În vederea facilitării procesului de evaluare a programelor de formare profesională si obtinerii unui punctaj cât mai bun, solicitantii trebuie ca în cuprinsul notei de fundamentare să evidentieze cât mai clar si într-un mod cât mai detaliat elementele prevăzute la art. 292 alin. (6) din norme, precum si importanta derulării programului de formare profesională.

(4) Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională, precum si locul, localitatea unde îsi desfăsoară acestea activitatea este anexată la nota de fundamentare si face parte din aceasta.”

(5) Acordarea punctelor se face de către fiecare membru al comisiei de evaluare, denumit în continuare evaluator, conform grilei de evaluare prevăzute în anexă.

(6) Punctajul obtinut de programul de formare profesională ca urmare a evaluării de către evaluator este suma punctelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.

(7) Punctajul final al programului de formare profesională este media aritmetică a punctajelor obtinute de programul de formare profesională ca urmare a evaluării de către fiecare evaluator.

(8) Categoriile de someri care se punctează, precum si numărul de puncte acordate pentru fiecare categorie de someri se stabilesc de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si se vor face publice o dată cu comunicarea termenului limită de înscriere.

(9) Punctajul care se va acorda pentru numărul de persoane din rândul somerilor, încadrate în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia, se va face public, o dată cu comunicarea termenului limită de înscriere, de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 8. - (1) Selectia solicitantilor în urma evaluării programelor de formare profesională se face conform criteriilor prevăzute la art. 29 2 alin. (7) din norme.

(2) Sunt eligibili de a participa la etapa de selectie numai solicitantii ale căror programe de formare profesională au obtinut în urma evaluării un punctaj de minimum 2,5 puncte.

(3) Solicitantii ale căror programe de formare profesională nu au obtinut punctajul minim nu se califică pentru selectie.

(4) În vederea selectiei, fiecărui solicitant i se va acorda un punctaj, astfel:

a) câte 0,1 puncte pentru fiecare persoană din rândul somerilor încadrată în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia;

b) numărul de puncte corespunzător categoriei de someri, pentru fiecare persoană din rândul somerilor încadrată în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia;

c) câte 0,1 puncte pentru fiecare procent din nivelul mediu al indicatorului “ponderea somerilor în populatia stabilă 18-62 ani”, stabilit pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii depunerii cererii, la nivelul localitătii unde îsi desfăsoară activitatea persoanele din rândul salariatilor angajatorului cărora li se adresează programul de formare profesională. În situatia în care la programul de formare profesională participă persoane care îsi desfăsoară activitatea în localităti diferite, se calculează nivelul mediu al indicatorului “ponderea somerilor în populatia stabilă 18-62 ani” pentru fiecare localitate, iar punctajul de 0,1 puncte se acordă pentru fiecare procent din nivelul indicatorului rezultat ca medie aritmetică a nivelului mediu al indicatorului “ponderea somerilor în populatia stabilă 18-62 ani”, calculat la nivelul fiecărei localităti.

Art. 9. - (1) Punctajul final al fiecărui solicitant este punctajul programului de formare profesională, obtinut în urma sesiunii de evaluare, la care se adună punctele obtinute la fiecare dintre criteriile de selectie.

(2) Pentru fiecare dintre categoriile prevăzute la art. 29 1 alin. (2) din norme, comisia de evaluare întocmeste clasamente cu solicitantii ale căror documentatii au fost evaluate.

(3) Sumele prevăzute la art. 48 1 din lege se acordă, în cadrul fiecărei categorii dintre cele prevăzute la art. 291 alin. (2) din norme, în ordinea punctajelor obtinute si în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

(4) În situatia în care, ca urmare a acordării finantării solicitantilor în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut, mai sunt disponibile sume aprobate cu această destinatie, comisia de evaluare poate aproba, în cadrul categoriei pentru care s-a realizat selectia, acordarea sumei prevăzute la art. 48 1 din lege solicitantului clasat imediat următor, în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinatie.

Art. 10. - (1) Toti solicitantii vor fi informati în scris de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, despre decizia comisiei de evaluare.

(2) Comunicarea deciziei comisiei de evaluare se va face în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia si va contine termenul în care solicitantii ale căror programe de formare profesională au fost selectate trebuie să se prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul, în vederea încheierii contractului prevăzut la art. 296 din norme.

(3) Decizia comisiei de evaluare poate fi contestată potrivit art. 295 alin. (2) din norme.

(4) În cazul în care solicitantii nu se prezintă pentru a încheia contractul în termenul prevăzut în comunicare sau refuză încheierea contractului, agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, invită pentru încheierea contractului, după caz, următorul solicitant din clasamentul stabilit în cadrul fiecărei categorii din cele prevăzute la art. 291 alin. (2) din norme.

Art. 11. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 11-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 101/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 11-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 si 182 bis din 24 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.1. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa W.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa V se introduce anexa W care va avea următorul cuprins:

“ANEXA W

 

STANDARDE

SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare. Clasificare

SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii sudabile cu granulatie fină. Partea 1: Conditii generale de livrare

STAS 5930-89 Surub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de executie A

STAS 6168-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescriptii generale

STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescriptii de calcul

STAS 3197/1-91 Lucrări de cale ferată. Prisma căii

STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice

STAS 4067-84 Căi ferate industriale normale si înguste. Elemente geometrice

STAS 4531-89 Căi ferate înguste. Gabarite

STAS 7076-88 Armături industriale din fontă si otel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază

STAS 8183-80 Oteluri pentru tevi fără sudură, de uz general. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilor

STAS 8324-86 Otel laminat la cald. Profile din otel silicios

STAS 10101/20-90 Actiuni în constructii. Încărcări date de vânt

STAS 10108/1-81 Constructii civile, industriale si agricole. Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel

STAS 10108/2-83 Constructii din otel. Calculul elementelor din otel alcătuite din profile cu pereti subtiri, formate la rece

STAS 10382-88 Oteluri pentru tevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 493.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 si 233 bis din 5 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.1. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa V.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa U se introduce anexa V care va avea următorul cuprins:

“ANEXA V

 

STANDARDE

SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare. Clasificare

SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii sudabile cu granulatie fină. Partea 1: Conditii generale de livrare

STAS 5930-89 Surub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de executie A

STAS 6168-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescriptii generale

STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescriptii de calcul

STAS 7076-88 Armături industriale din fontă si otel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază

STAS 8183-80 Oteluri pentru tevi fără sudură, de uz general. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilor

STAS 8324-86 Otel laminat la cald. Profile din otel silicios

STAS 10101/20-90 Actiuni în constructii. Încărcări date de vânt

STAS 10108/1-81 Constructii civile, industriale si agricole. Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel

STAS 10108/2-83 Constructii din otel. Calculul elementelor din otel alcătuite din profile cu pereti subtiri, formate la rece

STAS 10382-88 Oteluri pentru tevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 494.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 14-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind introducerea pe piată si verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 14-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind introducerea pe piată si verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.1 - Legi si hotărâri - va avea următorul cuprins:

“- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii - Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale”

2. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa I.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

3. După capitolul 1 - Generalităti - se introduce capitolul 1A cu următorul cuprins:

“1A. Introducerea pe piată

Conditiile pentru introducerea pe piată a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii sunt mentionate în Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale.”

4. După anexa H se introduce anexa I cu următorul cuprins:

“ANEXA I

 

STANDARDE

SR ISO 4309:1993 Instalatii de ridicat. Cabluri. Criterii de examinare si de scoatere din functiune

SR ISO 7531:1996 Cabluri de legare pentru sarcini, de uz general. Caracteristici si conditii

SR EN 818-1:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 1: Conditii generale de receptie

SR EN 818-2:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 2: Lant de tolerantă mijlocie pentru lanturi de legare. Clasa 8

SR EN 818-4:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 4: Lanturi de legare. Clasa 8

SR 1944-1:1999 Instalatii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 1: Conditii tehnice pentru materiale, executie si livrare

SR 1944-2:1999 Instalatii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 2: Cârlige cu tijă neprelucrată

SR 1944-3:2000 Instalatii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 3: Cârlige cu tijă filetată

SR 1944-4:1999 Instalatii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 4: Filet rotund

STAS 1352-91 Cabluri de otel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 1353-86 Cabluri de otel. Cabluri compuse, duble, constructie normală. Forme si dimensiuni

STAS 1513-80 Cabluri din otel. Cabluri constructie simplă. Forme si dimensiuni

STAS 1528-68 Lanturi industriale cu zale sudate pentru tractiune si ridicat. Lanturi de uz general cu zale sudate. Conditii generale

STAS 1553-80 Cabluri din otel. Cabluri compuse, duble, flexibile. Conditii tehnice de calitate

STAS 1559-80 Cabluri din otel. Cabluri late plate. Forme si dimensiuni.

STAS 1689-80 Cabluri din otel. Cabluri duble, constructie combinată. Forme si dimensiuni

STAS 1710-75 Cabluri din otel. Clasificare si terminologie

STAS 2690-80 Cabluri din otel. Cabluri compuse, duble, constructie concentrică. Forme si dimensiuni

STAS 2693-80 Cabluri din otel. Cabluri compuse, constructie triplă. Forme si dimensiuni

STAS 7952-87 Lanturi industriale cu zale sudate pentru tractiune si ridicat. Lanturi de uz general cu zale sudate lungi. Parametri principali

STAS 8057-84 Instalatii de ridicat. Cabluri pentru legături

STAS 8058-73 Instalatii de ridicat. Cârlige lamelare simple pentru oale de turnare. Conditii tehnice de calitate

STAS 8474-87 Instalatii de ridicat. Cârlige cu ochi

STAS 9798-74 Cârlige pentru instalatii de ridicat. Terminologie si simboluri grafice

STAS 10742-76 Cârlige pentru ridicarea containerelor

STAS 12177-84 Instalatii de ridicat. Cârlige forjate. Controlul în exploatare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 496.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna august 2004 si asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 5.000 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.154.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna august 2004 si asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Număr de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0404CTN1M1

3 august 2004

5 august 2004

4 noiembrie 2004

91

500.000.000.000

RO0405CTN1N8

3 august 2004

5 august 2004

4 august 2004

364

1.300.000.000.000

RO0405CTN1O6

10 august 2004

12 august 2004

10 februarie 2005

182

700.000.000.000

RO0405CTN1P3

10 august 2004

12 august 2004

11 august 2005

364

1.300.000.000.000

RO0405CTN1R9

17 august 2004

19 august 2004

18 august 2005

364

300.000.000.000

RO0405CTN1S7

24 august 2004

26 august 2004

25 august 2005

364

400.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

P = 1 - (d x r)/360,

y = r/P

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna august 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna august 2004 si asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Număr de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0406DBN0M0

12 august 2004

16 august 2004

14 august 2006

728

200.000.000.000

RO0407DBN0N7

19 august 2004

23 august 2004

20 august 2007

1.092

200.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii;

se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0M0

15 august

14 august

 

RO0407DBN0N7

22 august

21 august

20 august

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoare nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna august 2004 si asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Număr de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0409DBN0O3

26 august 2004

30 august 2004

30 august 2009

1.826

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare ale contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual, la datele de 28 februarie si 30 august 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

D = V x d x z/365,

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) si decembrie-mai (pentru cuponul din luna august) plus o marjă M, se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [П (IPCi/100) - 1] x 100 + M,

în care:

i = iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);

respectiv

i = decembrie-mai (pentru cuponul din luna august);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) si decembrie-mai (pentru cuponul din luna august), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm ;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 993/2004 si nr. 994/2004

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 993/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1082, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 9 iulie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 august 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 si 25 noiembrie 2004.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 994/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1083, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 9 iulie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 si 27 august 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 31 ianuarie, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 si 23 februarie 2005.

Art. 3. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1082 si cod 1083 se închide în ziua de 27 august 2004, la ora 14,00.

Art. 4. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare, de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 15% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si la 15,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 90 de zile, D = VN x 15 x 90/360 x 100

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 180 de zile, D =  VN x 15,5 x 180/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.155.