MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

991/394. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

14.2.a/III. - Hotărâre a Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială privind aprobarea modificării hotărârilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 16/IV/2002 si nr. 4/II/2002

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

32. - Decizie a Consiliului National al Colegiului Medicilor din România pentru punerea în aplicare a unor dispozitii ale Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 991 din 6 august 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 394 din 5 august 2004

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, având în vedere Referatul comun al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. OB 8.951/2.446/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru prescrierea medicamentelor compensate în proportie de 90% se aprobă modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescriptie medicală cuprins în anexa nr. 4.”

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexele nr. 1 si 4.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“1. Prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală se face pe formularele cu regim special descrise în anexele nr. 1 si 4, iar pentru produsele si substantele stupefiante, pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 2, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie.”

5. Paragraful al doilea de la punctul 6 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Prescriptiile medicale cu si fără contributie personală vor fi tipărite pe hârtie autocopiativă în 3 culori: alb, roz si verde. Prescriptiile medicale compensate în proportie de 90% vor fi tipărite pe hârtie autocopiativă în 3 culori: alb, roz si verde, care are inscriptionat “COMPENSAT 90%.”

6. Punctul 8 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“8. Prescriptiile medicale vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexele nr. 1, 2 si 4, si vor fi brosate în carnete de câte 50 de file.”

7. După anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ*)

 

(Anexa nr.4

la Ordinul nr. 849/297/2003)

 

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării hotărârilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 16/IV/2002 si nr. 4/II/2002

 

În temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea Manualului de operare aplicabil Proiectului privind fondul de dezvoltare socială - faza a doua (APLII), aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 16/IV/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 bis din 6 august 2002.

(2) Documentul modificator formează obiectul anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre si modifică în consecintă anexa nr. I la Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare  Socială nr. 16/IV/2002.

Art. 2. - (1) Se aprobă modificarea formei-cadru a Acordului de grant, aplicabilă Proiectului privind fondul de dezvoltare socială - faza a doua, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 4/II/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 bis din 6 august 2002.

(2) Documentul modificator formează obiectul anexei nr. II care face parte integrantă din prezenta hotărâre si modifică în consecintă anexa nr. II la Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 4/II/2002.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezenta hotărâre, însotită de anexele nr. I si II*), va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Romeo Postelnicu

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 14.2.a/III.

 

ANEXE

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru punerea în aplicare a unor dispozitii ale Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 10, 31, 33 si 87 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România,

Consiliul National al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, care sunt membre ale Colegiului Medicilor din România ori sunt înregistrate temporar la Colegiul Medicilor din România, pe baza autorizatiei de liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătătii, sau, după caz, a acordului acestuia.

Art. 2. - Eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România persoanelor care au depus jurământul profesional si care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt posesoare ale unui titlu de calificare în medicină conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 306/2004;

b) sunt apte, din punct de vedere al stării de sănătate fizică sau psihică, să exercite profesia de medic;

c) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege ori de Codul de deontologie medicală.

Art. 3. - În vederea obtinerii certificatului de membru, persoanele care îndeplinesc conditiile legale vor depune la colegiul teritorial în a cărui rază îsi au, după caz, domiciliul, resedinta sau locul de muncă următoarele documente:

a) cerere de înscriere în Colegiul Medicilor din România si de eliberare a certificatului de membru;

b) titlul oficial de calificare în medicină, în copie;

c) certificat de cazier judiciar;

d) certificat de sănătate;

e) declaratie pe propria răspundere privind inexistenta unei situatii de nedemnitate sau incompatibilitate.

Art. 4. - Medicii înscrisi în Colegiul Medicilor din România până la data de 30 iulie 2004 au de drept calitatea de membru, iar eliberarea certificatului de membru pentru acestia se va face în baza unei cereri, a

certificatului de sănătate si a declaratiei pe propria răspundere, prevăzută la art. 3 lit. e).

Art. 5. - Avizele emise până la data de 30 iulie 2004 de colegiile teritoriale în baza Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România rămân valabile si se echivalează cu Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, potrivit art. 35 alin. (7) din Legea nr. 306/2004.

Art. 6. - (1) Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise si eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta decizie.

(2) Seriile mentionate în Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vor cuprinde abrevierea denumirii judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti pentru certificatele emise de Colegiul Medicilor Bucuresti si două cifre reprezentând anul emiterii certificatului. Exemplu:

- Vrancea: VN04 - pentru anul 2004;

- Cluj: CJ05 - pentru anul 2005;

- Bucuresti: B06 - pentru anul 2006.

(3) Numerotarea certificatelor se va face începând cu numărul 1, pentru fiecare an calendaristic.

Art. 7. - La primirea certificatului de membru, titularul va semna într-un registru tinut de colegiile teritoriale, care va contine următoarele rubrici:

1. numele si prenumele titularului certificatului;

2. facultatea si anul absolvirii;

3. codul numeric personal;

4. seria si numărul certificatului;

5. data depunerii jurământului profesional;

6. semnătura titularului.

Art. 8. - În termen de 5 zile de la emiterea certificatului, colegiile teritoriale vor comunica din oficiu o copie a acestuia către directia de sănătate publică teritorială, în vederea emiterii autorizatiei de liberă practică.

Art. 9. - Potrivit art. 86 din Legea nr. 306/2004, până la organizarea noilor comisii de disciplină, actualele comisii organizate la nivelul consiliilor colegiilor teritoriale rămân în functiune si vor exercita atributiile prevăzute de lege si, după caz, de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din România.

Art. 10. - (1) Începând cu data de 30 iulie 2004, medicilor stomatologi le încetează calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România si, pe cale de consecintă, toate drepturile si obligatiile ce derivau din această calitate.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), colegiile teritoriale nu vor mai putea emite avize care să vizeze exercitarea profesiei de medic dentist ori înfiintarea de cabinete medicale în specialitatea stomatologie/medicină dentară.

Art. 11. - (1) În temeiul art. 34 alin. (7) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, mandatul medicilor stomatologi/dentisti, care ocupau functii în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România sau colegiilor teritoriale, încetează.

(2) Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din România si Regulamentului electoral, locurile rămase vacante în conditiile alin. (1) vor fi ocupate, după caz, de membrii supleanti în consiliu si/sau în Adunarea generală natională ori, în cazul locurilor vacante din birourile consiliilor sau reprezentant în Consiliul National, se vor organiza noi alegeri după completarea cu membrii supleanti.”

Art. 12. - Membrii Colegiului Medicilor din România care pierd calitatea de membru nu au dreptul să revendice decât cotizatiile plătite anticipat.

Art. 13. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 306/2004.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 iulie 2004.

Nr. 32.

 

ANEXĂ*)