MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.232. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003

 

Protocol între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 martie 2004

 

1.237. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucuresti la 5 decembrie 2002 si 13 ianuarie 2003, precum si a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

1.259. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.260. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

549/145.066. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice privind acordarea de prime la exportul de vinuri

 

1.153. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de România la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

389. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI

 

390. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LOVISTEA BREZOI

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si  Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Constitutie, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, si al art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Protocolul dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2003.

Art. 2. - Contributia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie la Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri se asigură de la bugetul de stat, fiind alocată cu această destinatie în bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 3. - Procedura de implementare a Programului multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, cuprinsă în documentul de proiect, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.232.

 

PROTOCOL

între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul

Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 martie 2004

 

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),

având în vedere prevederile art. 8 pct. 8.3 din Memorandumul de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de.afaceri si ale art. IX din Acordul de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

Memorandumul de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri se modifică astfel:

1. La articolul 1, punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

“1.2. Scopul acestui memorandum de întelegere este să stabilească termenii si conditiile cooperării dintre PNUD si ANIMMC în vederea implementării în anii 2004 si 2005 a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, denumit în continuare Program.”

2. La articolul 2, punctele 2.2., 2.3. si 2.4 vor avea următorul cuprins:

“2.2. Suma cu care va contribui fiecare parte în cadrul Programului pentru anii 2004 si 2005 va fi specificată în documentul proiect, care se va aproba anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

2.3. Contributia ANIMMC pentru anul 2004 este de 10 miliarde lei, respectiv echivalentul în dolari S.U.A.*), în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3/12/23 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si a acordului dintre Guvernul României si PNUD.

2.4. Contributia PNUD pentru implementarea proiectului pe perioada derulării proiectului este de 10% din contributia ANIMMC, în conformitate cu prevederile art. I din Acordul de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2004, pentru anul 2004, este reprezentată de echivalentul în dolari S.U.A.*) al sumei de 1 miliard lei.”

3. La articolul 3, punctul 3.3 va avea următorul cuprins:

“3.3. La data primirii de către PNUD a notificării scrise prin care ANIMMC comunică faptul că au fost îndeplinite toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere, a documentului de proiect si a acordului de cofinantare, PNUD va demara procedurile privind implementarea Programului pentru anii 2004 si 2005.”

4. La articolul 8, punctul 8.3 va avea următorul cuprins:

“8.3. Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat oricând prin protocol, cu consimtământul scris al ambelor părti, fără aprobarea Guvernului României.”

 

ARTICOLUL II

 

Acordul de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se modifică astfel:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. În conformitate cu data stabilită pentru efectuarea plătii, asa cum se mentionează mai jos, Donatorul va contribui în anul 2004 cu suma de 10 miliarde lei la fondul PNUD pentru implementarea proiectului de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri în cadrul Programului.

Contributia pentru anul 2004 va fi depusă în contul bancar în lei al PNUD Nr. 825007008 deschis la Citibank România, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către ANIMMC a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea documentului de proiect referitor la procedura de implementare a programului.

Pentru anul 2005, Donatorul va contribui la fondul PNUD pentru implementarea proiectului de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri în cadrul Programului cu suma ce va fi specificată în documentul de proiect, care se va aproba anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Contributia pentru anul 2005 va fi depusă în contul bancar în lei al PNUD Nr. 825007008 deschis la Citibank România, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea documentului de proiect, referitor la procedura de implementare a programului. Efectuarea transferului contributiei Donatorului pe anul 2005 în contul bancar al PNUD va fi notificată de către ANIMMC.

În cazul alocării suplimentare de fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse atrase, destinate implementării Programului, pe perioada derulării proiectului se vor semna amendamente la prezentul acord sau părtile se vor informa reciproc prin scrisori oficiale cu privire la datele si sumele ce vor fi transferate în contul bancar al PNUD Nr. 825007008 deschis la Citibank România, scrisori ce urmează a face parte integrantă din acest acord.

Contributia PNUD pentru implementarea proiectului pe perioada derulării acestuia este de 10% din contributia ANIMMC alocată de la bugetul de stat. Activitătile proiectului planificate sunt conditionate de primirea contributiei ANIMMC.”

2. La articolul III, punctul 2.1 se abrogă.

3. Articolul IX va avea următorul cuprins:

“Prezentul acord poate fi modificat printr-un schimb de scrisori între Donator si PNUD, fără aprobarea Guvernului României. Corespondenta purtată în acest scop va deveni parte integrantă a prezentului acord.”

4. La articolul X, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Prezentul acord este valabil până la data de 31 decembrie 2005. Durata de valabilitate poate fi prelungită prin acordul părtilor. După data încetării valabilitătii prezentului acord, PNUD va contiunua să administreze plătile neefectuate si obligatiile asumate în decursul implementării proiectului, existente la data încetării valabilitătii prezentului acord, până la finalizarea activitătilor legate de proiect.”

Noi, subsemnatii, conform împuternicirii cu care am fost învestiti, am semnat prezentul protocol, redactat în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Din partea Agentiei Nationale pentru

Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România

Eugen Ovidiu Chirovici,

presedinte

Din partea Programului Natiunilor Unite

pentru Dezvoltare,

Soknan Han Jung,

reprezentant rezident

 


*) Cursul de schimb utilizat pentru conversia leu-USD este cursul Natiunilor Unite, valabil la data notificării de către ANIMMC a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a documentelor referitoare la procedura de implementare a proiectului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucuresti la 5 decembrie 2002 si 13 ianuarie 2003, precum si a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 din Legea nr. 438/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucuresti la 5 decembrie 2002 si 13 ianuarie 2003, precum si a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 438/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.237.

 

Banca Europeană de Investitii

 

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti – “Metrorex” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

79917 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Marius Lăpădat, director general

 

a fi succesiv remisă

Ministerului Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

70060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice

 

Luxemburg, 5 noiembrie 2002. JU/OPS/KM/GDS/cr JU Nr. 1985.Prin postă

 

Subiect: România - Proiectul de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a (FI Nr. 20.780)

Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti – “Metrorex” - S.A., datat 6 noiembrie 2000 (denumit în continuare Contractul de finantare)

Amendamentul nr. 1

Stimati domni,

Cu privire la cererea dumneavoastră datată 12 august 2002, prin prezenta acceptăm amendarea sus-mentionatului Contract de finantare în ceea ce priveste modificarea definitiei componentei materialului rulant din Proiect.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi continut ca si până acum.

În consecintă, Contractul de finantare va fi amendat după cum urmează:

Anexa A - Descrierea tehnică va fi înlocuită cu anexa la această scrisoare.

Bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg tel. (+352) 4379-1 fax (+352) 437704

Tx (+) 3530 bnkeu lu Videoconferintă (+352) 439367 Internet www.bei.org alias www.eib.org

Toti ceilalti termeni si conditii din Contractul de finantare vor rămâne neschimbate.

Vă rugăm să aveti amabilitatea să semnati acest amendament prin initializarea fiecărei pagini (inclusiv a anexei A) si prin contrasemnarea si datarea fiecărui exemplar original al acestei scrisori în locurile indicate mai jos. De asemenea, vă rugăm să aveti amabilitatea să faceti demersurile necesare, astfel încât Ministerul Finantelor Publice să consimtă asupra modificărilor prin initializarea si semnarea în punctele indicate, inserând data semnării, si apoi să ne transmiteti o copie prin fax, iar cele două originale ale scrisorii să fie trimise prin curier.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

R. Saerbeck               G. D. Spota

 

De acord,

În numele “Metrorex” - S.A.

Marius Ionel Lăpădat, director general

Bucuresti, 5 decembrie 2002.

 

De acord,

în numele României

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

 

ANEXA A

 

DESCRIERE TEHNICĂ

România - Proiect de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a

Proiectul constă în conservarea infrastructurii unei extensii a unei linii de metrou si în modernizarea a 40 de

trenuri de metrou existente. Principalele caracteristici ale fiecărei componente sunt:

Componenta A: Finalizarea lucrărilor de constructie pentru conservarea infrastructurii existente de la statia Nicolae Grigorescu la Linia de Centură

Observatie:

Înainte de începerea lucrărilor si datorită stadiului actual al infrastructurii, este necesară elaborarea unui raport

tehnic cu privire la actualul stadiu al tunelelor. Raportul trebuie întocmit de un expert international recunoscut în domeniul

tunelelor si problemelor geotehnice si trebuie să includă o revizuire a costului estimativ si un plan de lucru detaliat.

 

Infrastructura cuprinde 4 statii: Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Policolor si Linia de Centură, iar caracteristicile de bază ale tunelului sunt:

 

Tunel

Tip

Lungime (m)

Finalizare*)

Legătura cu reteaua existentă

Rectangular

448

50%

Nicolae Grigorescu

Statie

255

0%

Trecere

Rectangular

80

0%

Nicolae Grigorescu-1 Decembrie 1918

Circular

935

100%

1 Decembrie 1918

Statie

168

80%

Trecere

Circular

289

100%

1 Decembrie 1918-I.O.R.

Rectangular

812

100%

I.O.R.-Policolor

Circular

407

100%

Policolor

Statie

168

35%

Trecere

Circular

391

100%

Policolor-Linia de Centură

Rectangular

400

40%

Policolor

Statie+ Capăt

400

100%

 


*) Finalizarea se referă la starea infrastructurii în momentul abandonării lucrărilor în anul 1993. Deteriorarea survenită de la această dată nu este evaluată.

 

Lungimea totală a infrastructurii este de 4.753 m si lucrările neefectuate de conservare constau, în principal, în:

- Lucrări pregătitoare:

- pomparea apei si curătarea infrastructurii existente;

- aspecte/măsuri de sigurantă legate de acestea.

- Lucrări civile:

- constructia peretilor turnati;

- excavări;

- clădirea structurilor din beton;

- tencuire initială;

- refacerea suprafetei de rulare în vederea furnizării conditiilor standard pentru traficul obisnuit, de tramvaie si de călători 1 ).

- Echipament:

- sistem de pompare a apei;

- alimentare cu energie;

- sistem de ventilatie.

 

Componenta B: Modernizarea a 40 de trenuri (240 de vagoane în total) din parcul existent de material rulant si modernizarea sistemului de semnalizare si control al circulatiei trenurilor

Principalele lucrări ce vor fi efectuate fiecărui vagon constau în:

- fiabilizarea boghiului, incluzând motoare de tractiune noi asincrone, de curent alternativ;

- înlocuirea actionării clasice cu actionare în curent alternativ, incluzând canale de cabluri si cablaje conexiuni noi, îmbunătătirea componentelor de sigurantă si control;

- modernizarea serviciilor auxiliare, incluzând un nou convertizor static, înlocuirea instalatiilor de actionare a usilor de acces pentru pasageri, înlocuirea sistemului de producere a aerului comprimat, echipament de aer conditionat în cabina de conducere;

- îmbunătătirea generală a sistemului de frânare, incluzând sisteme de control si securitate;

- înlocuirea dispozitivelor de sigurantă a traficului cu un sistem automat de protectie a trenului (ATP-ATO), în scopul alinierii la cele mai înalte criterii internationale privind sistemul de control al sigurantei trenului;

- efectuarea de lucrări de modernizare în salonul pasagerilor, incluzând sistem de protectie incendiu, ventilatie fortată si alte componente, în scopul asigurării unor standarde ridicate de confort al călătorilor.

Alte lucrări ce vor fi efectuate la nivelul infrastructurii sunt următoarele:

- modernizarea echipamentului electric si electronic instalat pe magistralele 1 si 3 pentru asigurarea compatibilitătii depline între materialul rulant modernizat si noul sistem ATP-ATO;

- modernizarea atelierelor existente pentru asigurarea tuturor activitătilor standard de întretinere în conformitate cu noile cerinte ale trenurilor.

Proiectul va fi finalizat si pus integral în functiune conform următorului calendar:

- lucrările de conservare a infrastructurii, în prima jumătate a anului 2004;

- lucrările de modernizare a materialului rulant, înainte de finele anului 2006.

 


1) Aceste lucrări vor fi efectuate în colaborare cu Primăria Municipiului Bucuresti.

 

Banca Europeană de Investitii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti - “Metrorex” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

79917 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Marius Lăpădat, director general

a fi succesiv remisă

Ministerului Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

70060 Bucuresti

România

În atentia domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice

Luxemburg, 12 ianuarie 2004 JU/OPS/RB/nd/sl JU Nr. 48

 

Subiect: România - Proiectul de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a (FI Nr. 20.780)

Subiect: Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti - “Metrorex” - S.A., datat 6 noiembrie 2000 (denumit în continuare

Contractul de finantare)

Amendamentul nr. 2

Stimati domni,

Cu privire la cererea dumneavoastră datată 22 august 2003, prin prezenta acceptăm amendarea sus-mentionatului Contract de finantare în ceea ce priveste modificarea definitiei componentei materialului rulant, descrisă la punctul 4 din preambulul Contractului de finantare, precum si modificarea Descrierii tehnice a Proiectului. Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi continut ca si până acum.

În consecintă Contractul de finantare va fi amendat după cum urmează:

1. Punctul 4 din preambulul Contractului de finantare va fi amendat si va avea următoarea formă:

“4. Împrumutatul a propus initierea unui proiect, denumit în cele ce urmează Proiectul, care se va realiza de către Metrorex, cuprinzând încheierea lucrărilor de constructii pentru conservarea infrastructurii existente în reteaua de metrou, precum si achizitia si punerea în functiune a 20 de noi trenuri de metrou, după cum se arată în descrierea tehnică din anexa A (denumită în continuare Descrierea tehnică).”

2. Anexa A - Descrierea tehnică va fi înlocuită cu anexa la această scrisoare.

Bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg tel. (+352) 4379-1 fax (+352) 437704

Tx (+) 3530 bnkeu lu Videoconferintă (+352) 439367 Internet www.bei.org  alias www.eib.org

Toti ceilalti termeni si conditii din Contractul de finantare vor rămâne neschimbate.

Vă rugăm să aveti amabilitatea să semnati acest amendament prin initializarea fiecărei pagini (inclusiv a anexei A) si prin contrasemnarea si datarea fiecărui exemplar original al acestei scrisori în locurile indicate mai jos. De asemenea, vă rugăm să aveti amabilitatea să faceti demersurile necesare astfel încât Ministerul Finantelor Publice să consimtă asupra modificărilor prin initializarea si semnarea în punctele indicate, inserând data semnării si apoi să ne transmiteti o copie prin fax, iar cele două originale ale scrisorii să fie trimise prin curier.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

R. Saerbeck               G. D. Spota

 

De acord,

În numele “Metrorex” - S.A.

Marius Ionel Lăpădat, director general

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

De acord,

În numele României

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, 10 februarie 2004.

 

ANEXA A

 

DESCRIERE TEHNICĂ

 

România - Proiect de modernizare a Metroului Bucuresti, etapa a II-a

Proiectul constă în finalizarea lucrărilor de constructii pentru securizarea infrastructurii liniilor de metrou, precum si în achizitia si punerea în functiune a 20 de trenuri noi de metrou. Principalele caracteristici ale fiecărei componente sunt:

Componenta A: Finalizarea lucrărilor de constructie pentru conservarea infrastructurii existente de la statia Nicolae Grigorescu la Linia de Centură

Observatie:

Înainte de începerea lucrărilor si datorită stadiului actual al infrastructurii, este necesară elaborarea unui raport tehnic cu privire la actualul stadiu al tunelelor. Raportul trebuie întocmit de un expert international recunoscut în domeniul tunelelor si problemelor geotehnice si trebuie să includă o revizuire a costului estimativ si un plan de lucru detaliat.

Infrastructura cuprinde 4 statii: Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Policolor si Linia de Centură, iar caracteristicile de bază ale tunelului sunt:

 

Tunel

Tip

Lungime (m)

Finalizare*)

Legătura cu reteaua existentă

Rectangular

448

50%

Nicolae Grigorescu

Statie

255

0%

Trecere

Rectangular

80

0%

Nicolae Grigorescu-1 Decembrie 1918

Circular

935

100%

1 Decembrie 1918

Statie

168

80%

Trecere

Circular

289

100%

1 Decembrie 1918-I.O.R.

Rectangular

812

100%

I.O.R.-Policolor

Circular

407

100%

Policolor

Statie

168

35%

Trecere

Circular

391

100%

Policolor-Linia de Centură

Rectangular

400

40%

Policolor

Statie+capăt

400

100%


*) Finalizarea se referă la starea infrastructurii în momentul abandonării lucrărilor în anul 1993. Deteriorarea survenită de la această dată nu este evaluată.

 

Lungimea totală a infrastructurii este de 4.753 m si lucrările neefectuate de conservare constau în principal în:

- Lucrări pregătitoare:

- pomparea apei si curătarea infrastructurii existente;

- aspecte/măsuri de sigurantă legate de acestea.

- Lucrări civile:

- constructia peretilor turnati;

- excavări;

- clădirea structurilor din beton;

- tencuire initială;

- refacerea suprafetei de rulare în vederea furnizării conditiilor standard pentru traficul obisnuit, de tramvaie si de călători 1) .

- Echipament:

- sistem de pompare a apei;

- alimentare cu energie;

- sistem de ventilatie.

1) Aceste lucrări vor fi efectuate în colaborare cu Primăria Municipiului Bucuresti.

 

COMPONENTA B: Achizitionarea si punerea în functiune a 20 de noi trenuri (în total 120 de vagoane) pentru înnoirea parcului existent de material rulant si modernizarea sistemului de semnalizare si control al circulatiei trenurilor

Principalele caracteristici tehnice ale parcului rulant sunt următoarele:

- Componenta trenului - fiecare tren este compus din 6 vagoane

- Lungimea trenului - aproximativ 114 m

- Lătimea maximă - 3,10 m

- Capacitate (nominală) - 1.200 de pasageri/tren, din care 200/210 asezati

- Boghiu - tip bimotor

- Motoare de tractiune - asincron trifazate

- Sistem de frânare - electrodinamic cu recuperarea energiei

- electropneumatic

- Aer conditionat - în cabina de conducere

- Control si comenzi - instalatie ATO (optional)

- instalatie ATP

- supraveghere automată

- înregistrarea automată a parametrilor de exploatare.

Alte lucrări ce vor fi efectuate la nivelul infrastructurii sunt următoarele:

- Modernizarea echipamentului electric si electronic instalat pe magistralele 1 si 3 pentru asigurarea compatibilitătii depline între materialul rulant modernizat si noul sistem ATP-ATO.

- Modernizarea atelierelor existente pentru asigurarea tuturor activitătilor standard de întretinere, în conformitate cu noile cerinte ale trenurilor.

Proiectul va fi finalizat si pus integral în functiune conform următorului calendar:

- lucrările de conservare a infrastructurii, în prima jumătate a anului 2004;

- lucrările de modernizare a materialului rulant, înainte de finele anului 2006.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 120.000 dolari S.U.A., pentru efectuarea transplantului medular si a tratamentului medical aferent în străinătate, domnului Avramescu Sorin, în vârstă de 42 de ani, domiciliat în Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 bl. 122, sc. 1, et. 2, ap. 4, judetul Hunedoara.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii va aloca suma de 40.000 dolari S.U.A.;

b) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 80.000 dolari S.U.A.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Hunedoara, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Hunedoara, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea transplantului medular si a tratamentului medical aferent în străinătate va fi transferată de către Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Hunedoara Directiei de sănătate publică a judetului Hunedoara, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a transplantului medular si a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Hunedoara, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.259.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 25.920 euro pentru continuarea tratamentului medical posttransplant în străinătate, domnului Gherghina Răzvan Mihai, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în municipiul Pitesti, str. Tudor Vladimirescu bl. P13, sc. C, et. 2, ap. 9, judetul Arges.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va acorda în lei si va fi suportată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Arges, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru continuarea tratamentului medical posttransplant în străinătate va fi transferată de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Arges către Directia de sănătate publică a judetului Arges, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Arges, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.260.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 549 din 4 august 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 145.066 din 4 august 2004

 

ORDIN

privind acordarea de prime la exportul de vinuri

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 115.348 din 13 iulie 2004,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unei prime de export de 450.000 lei/hl, în limita cantitătii de 8.080 hl, la sortimentele de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) îmbuteliate si vinuri spumante, corespunzătoare codurilor tarifare prevăzute în anexa nr. 1, pentru toate destinatiile, cu exceptia tărilor membre ale Uniunii Europene.

(2) Marfa trebuie să fie de origine românească, atestată de certificatul de origine si de certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, eliberat de către Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole (ONDOV), care vor fi prezentate împreună cu celelalte documente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare.

Art. 2. - (1) Prima de export se acordă pentru marfa exportată după data intrării în vigoare a prezentului ordin si încasată până la data de 31 decembrie 2004 inclusiv, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor pentru acordarea unei prime de export la Registratura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Cererile pentru acordarea primei de export, însotite de documentatia aferentă, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor fi prezentate cât mai curând posibil de la data încasării contravalorii în valută a exportului, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2005, si vor fi preluate de Directia generală buget finante, care va îndeplini toate operatiunile legate de acordarea primei de export.

(3) Anuntul privind gradul de alocare a acestei cantităti, în functie de cererile aprobate, va fi afisat săptămânal la Registratura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale de către Directia generală buget finante din cadrul acestuia.

Art. 3. - (1) Beneficiarii primei de export sunt producătorii agricoli care produc si exportă vinuri, direct sau prin comisionari.

(2) Cererea pentru acordarea primei de export nu va fi acceptată, dacă beneficiarul nu a notificat în scris Directiei generale buget finante din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale exporturile de vinuri (cantitatea, valoarea, destinatia, termenul de livrare, data încasării), în maximum 48 de ore de la livrare.

Art. 4. - Prima de export se acordă beneficiarilor care declară pe propria răspundere, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, că de la data intrării în vigoare a prezentului ordin si până la data de 31 decembrie 2004 nu au importat si nu vor importa produse definite de codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Depunerea cererilor si a documentatiei aferente, plătile către agentii economici beneficiari, precum si celelalte prevederi privind primele de export se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotită de Centralizatorul deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, cuprinzând deconturile justificative întocmite conform anexei nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Cod tarifar

Denumirea mărfii

2204

Vinuri din struguri proaspeti, inclusiv vinurile îmbogătite cu alcool

- Alte vinuri; must de struguri a cărui fermentatie a fost împiedicată sau oprită prin

adaos de alcool

2204.10

- Vinuri spumoase:

2204.10.11

- - - Vinuri spumante având titlu alcool volumic de minimum 8,5% vol.

2204.21

- - În recipiente cu un continut de maximum 2 l:

- - - Altele

- - - - Având concentratia de alcool functie de volum de maximum 13% vol:

- - - - - Altele:

2204.21.79

- - - - - - Vinuri albe

2204.21.80

- - - - - - Altele

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, agentul economic ..................................., cu sediul în orasul ........................, judetul ................................., codul fiscal ...................., nr. de înregistrare în registrul comertului ................................., reprezentat prin domnul/doamna ..................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .............. nr. ................., cod numeric personal ..........................., confirm pe propria răspundere că, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin si până la data de 31 decembrie 2004, nu am importat si nu voi importa produse definite de codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 549/145.066/2004.

Beneficiar,

................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea agentului economic ...........................................

Sediul ....................................................................................

Codul fiscal ...........................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului ...............

Contul ....................................................................................

Trezoreria .............................................................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

 

Nr.

crt.

Specificatia

U.M.

Cantitatea

Valoarea

1.

Export vin

hl

 

 

 

Factura externă nr. ................ din data de ...................

 

 

x

 

Declaratia vamală nr. .................. din data de ...........

 

 

x

2.

Export pentru care s-a încasat contravaloarea în valută

hl

 

 

 

Extras de cont din data de ..........

 

 

x

 

Pentru factura externă nr. ............... din data de .........

 

 

X

3.

Prima unitară de export lei

 

x

450.000

4.

Prima cuvenită total

lei

 

 

 

Semnături autorizate

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE Ordonator principal de credite

 

CENTRALIZATORUL

deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri

 

Nr.

crt.

Beneficiari

Cantitatea exportată

(hl)

Prima de export

450.000 lei/hl

Total valoare prime

 (milioane lei)

 

 

 

 

 

 

Directia generală buget-finante.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de România la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/91, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de România la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a contabilitătii publice si Directia de buget si contabilitate internă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.153.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de România la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de înregistrare în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a operatiunilor privind contributia României la capitalul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si la cel al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, operatiuni ce se efectuează în baza următoarelor acte normative:

- Legea nr. 24/1990 privind ratificarea Acordului de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 25 octombrie 1990;

- Ordonanta Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform Rezolutiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat si a subscriptiei la capitalul autorizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, aprobată prin Legea nr. 53/1997;

- Hotărârea Guvernului nr. 263/1998 privind procedurile si modalitătile de plată aferente majorării capitalului autorizat al României la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 991/2002 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 263/1998 privind procedurile si modalitătile de plată aferente majorării capitalului autorizat al României la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002;

- Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 23 iulie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice înregistrează în contabilitate actiunile subscrise detinute de statul român la capitalul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si la cel al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, respectiv actiunile vărsate sau nevărsate, după caz.

Art. 3. - Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice de la capitolul 51.01 “Autorităti publice” titlul 38 “Transferuri” art. 40.11 “Contributii si cotizatii la organisme internationale”, reprezentând contravaloarea actiunilor vărsate si care au fost înregistrate în contabilitate prin formula 410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” = 700 “Finantare de la buget privind anul curent”, se evidentiază si cu ajutorul contului 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” si contul 702 “Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse”.

Art. 4. - Sumele rămase de achitat în contul actiunilor nevărsate se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” si al contului 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare”.

Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de mai sus se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru data de 30 iunie 2004.

Art. 5. - Actiunile detinute si nevărsate, precum si vărsămintele de efectuat se reevaluează trimestrial, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.

Art. 6. - Contul 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” se raportează în Bilantul contabil pentru institutiile publice la codul 1021 si se adună la codul 100. Contul 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare” se raportează la codul 406 si se adună la codul 390.

Art. 7. - Functiunea conturilor nou-introduse în Planul de conturi general pentru institutiile publice si monografia principalelor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984 sunt prezentate mai jos.

CONTUL 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice înregistrează în contabilitate valoarea titlurilor de participare detinute de România la capitalul unor organisme internationale.

Contul 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” este un cont de activ. În debit se înregistrează valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale, iar în credit, valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale, scăzute din evidentă. Soldul debitor reprezintă valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale.

Contul 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” se debitează prin creditul conturilor:

08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare”

- cu valoarea actiunilor subscrise si nevărsate, detinute de România la capitalul unor organisme internationale până la data de 30 iunie 2004.

412 “Diferente de curs valutar”

- cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situatiilor financiare;

702 “Finantarea din anii precedenti si alte surse”

- cu valoarea actiunilor subscrise si vărsate până la data de 30 iunie 2004, detinute de România la capitalul unor organisme internationale.

Contul 07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale” se creditează prin debitul conturilor:

412 “Diferente de curs valutar”

- cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situatiilor financiare;

702 “Finantarea din anii precedenti si alte surse”

- cu valoarea actiunilor detinute de România la capitalul unor organisme internationale, răscumpărate de acestea si scăzute din evidentă.

Contul 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice înregistrează în contabilitate vărsămintele de efectuat pentru titlurile de participare detinute de România la capitalul unor organisme internationale.

Contul 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare” este un cont de pasiv. În credit se înregistrează vărsămintele de efectuat pentru titluri de participare detinute de România la capitalul unor organisme internationale, iar în debit, vărsămintele efectuate. Soldul creditor reprezintă vărsămintele de efectuat.

Contul 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare” se creditează prin debitul următoarelor conturi:

07 “Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale”

- cu valoarea actiunilor subscrise si nevărsate detinute de România la capitalul unor organisme internationale;

412 “Diferente de curs valutar”

- cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situatiilor financiare.

Contul 08 “Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare” se debitează prin creditul următoarelor conturi:

700 “Finantarea de la buget privind anul curent”

- cu plata subscriptiei actiunilor detinute, de la bugetul de stat.

412 “Diferente de curs valutar”

- cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma decontării datoriilor în valută, precum si reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situatiilor financiare.

Art. 8. - Planul de conturi general pentru institutiile publice si monografia principalelor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984 se completează astfel:

 

Denumirea contului

Clasa

Sintetic

Functia

Conturi nou-introduse

 

 

 

Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale

0

07

A

Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare

0

08

P

 

Monografia principalelor operatiuni

 

Explicatia operatiunilor

Cont debitor

Cont creditor

 

Înregistrarea contravalorii actiunilor vărsate achitate până la 30 iunie 2004

de Ministerul Finantelor Publice

07

702

Subscrierea actiunilor detinute de România la capitalul unor organisme internationale

07

08

Scăderea din evidentă a actiunilor detinute de România si răscumpărate de către organismele internationale

702

07

Înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situatiilor financiare.

07

412

Înregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situatiilor financiare

412

07

Plata subscriptiei actiunilor detinute, de la bugetul de stat

08

%

412

700

Înregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situatiilor financiare

412

08

Înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, rezultate în urma decontării datoriilor sau reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situatiilor financiare

08

412

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0513 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI, cu sediul in Amarasti, judetul Valcea, numar de ordine in Registrul Comertului J38/1635/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA AMĂRĂSTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Furnica Bunesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 389.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LOVISTEA BREZOI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LOVISTEA BREZOI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0514 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LOVISTEA BREZOI, cu sediul in Brezoi, Str. Lotrului, nr. 14, judetul Valcea, numar de ordine in Registrul Comertului J38/1630/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ajutorul Ramnicu Valcea, Lovistea Brezoi, Topologul Nicolae Balcescu, Speranta Olaru, Viitorul Orlesti, Bradet Pausesti Maglasi, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LOVISTEA BREZOI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Ajutorul Ramnicu Valcea, Lovistea Brezoi, Topologul Nicolae Balcescu, Speranta Olaru, Viitorul Orlesti, Bradet Pausesti Maglasi.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LOVISTEA BREZOI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Ajutorul Ramnicu Valcea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 390.