MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.074/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

1.305. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-AUAC - Accesul în unitătile de aviatie civilă, editia 1/2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

369. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUZIESANA BUZIAS

 

370. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂRPINISANA CĂRPINIS

 

371. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA PECIU NOU

 

372. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CETATE CIACOVA

 

453. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA ODOREU

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (2) si (3), art. 10 alin. (10) si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie reglementează modalitătile de implementare a serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, prin stabilirea conditiilor si a procedurii de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si prin stabilirea mecanismului de compensare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, va urmări asigurarea dreptului de acces la serviciul universal pe întregul teritoriu al României, cu respectarea principiului neutralitătii tehnologice, prin realizarea obiectivelor prevăzute în Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice.

Art. 2. - (1) Serviciile incluse în sfera serviciului univesal, care fac obiectul prezentei decizii, sunt:

a) furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix;

b) accesul la telefoanele publice cu plată.

(2) Dreptul de acces la serviciul prevăzut la alin. (1) lit. a) este asigurat prin instalarea de telecentre, în conditiile sectiunii 1 a cap. II, precum si prin acordarea de subventii, în conditiile sectiunii a 2-a a cap. II.

(3) Dreptul de acces la serviciul prevăzut la alin. (1) lit. b) este asigurat prin instalarea de telefoane publice cu plată, în conditiile sectiunii 1 a cap. II.

(4) Pot fi desemnati ca furnizori de serviciu universal:

a) pentru serviciul prevăzut la alin. (1) lit. a), în vederea instalării de telecentre, precum si pentru serviciul prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele care sunt, cumulativ, furnizori de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de telefonie destinate publicului;

b) pentru serviciul prevăzut la alin. (1) lit. a), în vederea acordării de subventii, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.

Art. 3. - (1) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii de acces la reteaua publică de telefonie - punerea la dispozitia utilizatorilor finali, pe baza unui contract în formă scrisă si în schimbul unui tarif periodic, de regulă lunar, a echipamentelor sau serviciilor necesare pentru ca acestia să poată beneficia de servicii de telefonie destinate publicului;

b) localităti eligibile - localitătile care nu beneficiază de servicii de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, sau de un mijloc rezonabil de acces la serviciul de telefonie destinat publicului, precum si cele în care penetrarea acestor servicii nu este suficientă în vederea satisfacerii necesitătilor rezonabile ale utilizatorilor finali;

c) telecentru - spatiul pus la dispozitia publicului, în cadrul căruia se furnizează accesul la o retea publică de telefonie, la un punct fix, astfel încât utilizatorii finali să poată initia si primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul functional la Internet; caracteristicile tehnico-economice de bază ale telecentrelor sunt prevăzute în anexa nr. 1;

d) familie - sotul si sotia, bărbatul si femeia necăsătoriti sau persoană singură si, acolo unde este cazul, rudele lor până la gradul al IV-lea inclusiv, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(2) Prin sintagma care locuiesc si gospodăresc împreună, prevăzută la alin. (1) lit. d), se întelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au domiciliul sau, după caz, resedinta comună;

b) contribuie împreună la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri rezultate din valorificarea acestora ori la consumul acestora.

(3) Beneficiază de prevederile prezentei decizii si familiile constituite din cetăteni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, după caz, domiciliul în România, în conditiile legislatiei române.

(4) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 pct. 12 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, cu modificările ulterioare, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003.

 

CAPITOLUL II

Măsuri în vederea realizării obiectivelor politicii si strategiei privind implementarea serviciului universal

SECTIUNEA 1

Furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, si a accesului la telefoanele publice cu plată

 

Art. 4. - În vederea îndeplinirii obiectivului privind asigurarea disponibilitătii, calitătii si accesibilitătii acelor servicii din sfera serviciului universal care reprezintă mijloace rezonabile de acces la serviciul de telefonie destinat publicului, ANRC va impune în sarcina furnizorilor de serviciu universal desemnati obligatia de a asigura furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, si furnizarea accesului la telefoanele publice cu plată, la tarife accesibile si la un anumit nivel de calitate, în acele localităti stabilite de către ANRC, pe baza unui studiu la nivel national, ca fiind localităti eligibile.

Art. 5. - Localitătile în care se vor instala cu prioritate telecentre si telefoane publice cu plată vor fi alese dintre localitătile eligibile, avându-se în vedere gradul de disponibilitate a serviciilor de telefonie destinate publicului, numărul de locuitori si eficienta implementării unor astfel de proiecte.

Art. 6. - (1) În localitătile alese în conformitate cu prevederile art. 5, ANRC va desemna, prin licitatie sau, ca exceptie, din oficiu, furnizorii de serviciu universal care vor avea obligatia de a asigura furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, si/sau a accesului la telefoanele publice cu plată.

(2) Furnizorii de serviciu universal desemnati în vederea furnizării accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, sau în vederea furnizării accesului la telefoanele publice cu plată vor fi desemnati pe o perioadă de cel putin 3 ani.

(3) În cazul în care ANRC desemnează prin licitatie un furnizor de serviciu universal într-o localitate în care, la momentul publicării anuntului de participare la licitatie potrivit art. 19 alin. (1), există telecentre sau telefoane publice cu plată, furnizorul accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul acelor telecentre, sau al accesului la acele telefoane publice cu plată are dreptul să solicite compensarea eventualului cost net înregistrat ulterior punerii în functiune în localitatea respectivă a telecentrului sau telefonului public cu plată ce face obiectul licitatiei, inclusiv costurile cu activele imobilizate neamortizate până la data respectivă, în limita costului net determinat în urma licitatiei, urmând a fi

desemnat furnizor de serviciu universal din oficiu si urmând a-i fi impuse obligatii echivalente celor prevăzute în caietul de sarcini al licitatiei.

Art. 7. - (1) În cazul desemnării prin licitatie, suma la care s-a adjudecat licitatia constituie costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, urmând a fi virată, la cerere, furnizorului de serviciu universal, conform mecanismului de compensare stabilit de ANRC.

(2) În cazul desemnării din oficiu, diferenta negativă dintre beneficiile comerciale, atât tangibile, cât si intangibile, si costurile implicate de furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, sau a accesului la telefoanele publice cu plată, în conditiile stabilite de către ANRC, calculate pe perioada de desemnare si actualizate la momentul adoptării deciziei de desemnare, constituie costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, urmând a fi virată, la cerere, furnizorului de servicii universal, conform mecanismului de compensare stabilit de ANRC.

 

SECTIUNEA a 2-a

Subventionarea serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, si acordarea unor facilităti aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice

 

Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii obiectivului privind asigurarea accesibilitătii serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix sau la un mijloc rezonabil de acces la serviciul de telefonie destinat publicului, pentru anumite categorii defavorizate de utilizatori, ANRC va impune furnizorilor de serviciu universal desemnati în conditiile art. 9 alin. (1) obligatia de a acorda o subventie pentru serviciul de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, precum si obligatia de a oferi facilitătile prevăzute la alin. (2), aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, familiilor care, din cauza veniturilor reduse, necesită o protectie suplimentară.

(2) Furnizorii de serviciu universal au obligatia de a acorda următoarele facilităti, aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, familiilor prevăzute la art. 10, facilităti care vor fi prevăzute expres în contractele încheiate cu utilizatorii finali:

a) dobânzile, majorările sau penalitătile aplicate pentru neplata la termen a sumelor datorate de abonat să nu depăsească 0,15% pe zi de întârziere din aceste sume;

b) deconectarea de la reteaua publică de telefonie să nu aibă loc mai devreme de 90 de zile de la suspendarea furnizării serviciului;

c) pe toată durata cât serviciul este suspendat, abonatul să poată initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plată din partea sa si să datoreze furnizorului de serviciu universal numai tariful periodic reprezentând contravaloarea furnizării serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie; în cazul în care tariful periodic include contravaloarea unui anumit număr de minute pentru initierea de apeluri, acestea vor fi reportate în luna în care abonatul achită factura a cărei neplată a atras suspendarea, împreună cu dobânzile, majorările sau penalitătile aferente;

d) reluarea furnizării serviciului, dacă se realizează în perioada de suspendare, să se facă în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a cărei neplată a atras suspendarea, împreună cu dobânzile, majorările sau penalitătile aferente.

(3) Suspendarea furnizării serviciului de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizorul de serviciu universal.

(4) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a modifica, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3), contractul în vigoare, în termen de 15 zile de la data depunerii unei cereri în conditiile art. 14.

Art. 9. - (1) ANRC va desemna, din oficiu, ca furnizori de serviciu universal care vor avea obligatia să acorde utilizatorilor finali subventii pentru serviciile de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, si facilităti aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, toti furnizorii de servicii de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizată.

(2) În vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care oferă servicii de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, sunt obligati să transmită ANRC o înstiintare care să ateste acest lucru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii sau de la data aducerii la cunostintă publicului a ofertei comerciale de lansare a serviciului.

(3) Furnizorii de serviciu universal prevăzuti la alin. (1) vor fi desemnati pe o perioadă cuprinsă între data comunicării deciziei de desemnare si data de 31 decembrie a aceluiasi an.

Art. 10. - (1) Pot beneficia de subventia si de facilitătile prevăzute la art. 8 familiile, prin titularul de contract, care au un venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mic de 2.460.000 lei si care, la data depunerii cererii de acordare a subventiei, în conditiile art. 14, au contracte în derulare cu furnizorul de serviciu universal, având ca obiect furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix.

(2) Familiile care încheie mai multe contracte având ca obiect furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, vor putea opta pentru subventionarea unui singur serviciu.

Art. 11. - (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru familiile cu copii, alocatii de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament, burse pentru copii si studenti acordate în conditiile legii, precum si ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spatii locative ori alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale produse de acestea, precum si veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor respective, sub conditia păstrării unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale.

Art. 12. - (1) Subventiile si facilitătile vor fi acordate, în mod transparent si nediscriminatoriu, tuturor familiilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 10 si depun o cerere în conditiile art. 14.

(2) În termen de 15 zile de la desemnare, furnizorul de serviciu universal va aduce la cunostintă publicului conditiile de acordare a subventiilor si facilitătilor, prin publicarea pe pagina sa de Internet si într-un cotidian national de mare tiraj, precum si prin afisarea, în locuri vizibile, la toate oficiile sale comerciale. De asemenea, furnizorul de serviciu universal va tipări informatii sintetice privind conditiile de acordare a subventiilor si facilitătilor cel putin pe prima factură emisă după desemnare utilizatorilor finali persoane fizice.

Art. 13. - Furnizorii de serviciu universal nu pot impune familiilor prevăzute la art. 10 obligatii privind plata unor servicii sau facilităti suplimentare fată de cele prevăzute în prezenta sectiune, cu exceptia situatiei în care acestea au fost solicitate în mod expres de către acestea.

Art. 14. - (1) În vederea acordării subventiei si a facilitătilor, titularul de contract va transmite furnizorului de serviciu universal, până la data de 1 octombrie a anului în curs, cererea-tip pentru acordarea subventiei si a facilitătilor aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Cererea-tip pentru acordarea subventiei si a facilitătilor va fi pusă la dispozitie solicitantului de către furnizorul de serviciu universal.

(3) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la solicitarea acesteia, copii de pe cererile-tip de acordare a subventiei si a facilitătilor.

(4) Furnizorul de serviciu universal va analiza dacă din cuprinsul cererii-tip rezultă că se îndeplinesc conditiile de acordare a subventiei si a facilitătilor si va decide, în termen de 15 zile, asupra admiterii sau respingerii cererii. Respingerea cererii se va comunica titularului de contract.

Art. 15. - (1) În vederea stabilirii cuantumului subventiei, furnizorii de serviciu universal au obligatia de a transmite ANRC, până la data de 15 octombrie, o situatie centralizată privind cererile primite care nu au fost respinse potrivit prevederilor art. 14 alin. (4).

(2) Până la data de 1 noiembrie, ANRC va comunica furnizorilor de serviciu universal cuantumul subventiei individuale, care nu va depăsi contravaloarea furnizării serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie în perioada de desemnare prevăzută la art. 9 alin. (3).

(3) Subventia se acordă o singură dată pentru toată perioada de desemnare prevăzută la art. 9 alin. (3).

(4) Subventia se evidentiază si se operează de către furnizorii de serviciu universal în prima factură emisă titularului de contract după stabilirea si comunicarea de către ANRC a cuantumului subventiei individuale.

(5) În cazul în care valoarea subventiei depăseste valoarea facturii, diferenta se operează în mod corespunzător în facturile lunilor imediat următoare până la acordarea în întregime a acesteia.

Art. 16. - Subventia totală acordată, calculată ca sumă a subventiilor acordate utilizatorilor finali pe parcursul perioadei de desemnare, constituie costul net al furnizării, în conditiile prezentei sectiuni, a serviciului de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, urmând a fi virată, la cerere, furnizorilor de serviciu universal, în raport cu numărul de utilizatori finali ai fiecăruia, cărora le-au fost acordate subventii.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea prin licitatie

 

Art. 17. - (1) Desemnarea furnizorilor de serviciu universal care vor avea obligatia de a furniza accesul la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, sau accesul la telefoane publice cu plată se realizează în urma unor licitatii publice, organizate cu respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, nediscriminării si confidentialitătii.

(2) Etapele de desfăsurare a licitatiei sunt următoarele:

a) elaborarea documentatiei licitatiei si publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) obtinerea documentatiei de către persoanele interesate;

c) depunerea ofertelor de către persoanele care au obtinut documentatia licitatiei;

d) evaluarea ofertelor si desemnarea câstigătorului;

e) comunicarea rezultatului licitatiei.

Art. 18. - (1) Licitatia va fi organizată de o comisie desemnată prin decizie a presedintelui ANRC.

(2) Comisia de licitatie va fi formată dintr-un presedinte si minimum 4 membri din cadrul ANRC, specialisti în domeniile economic, tehnic si juridic. Comisia de licitatie va avea la dispozitie un secretar care va întocmi procesele- verbale.

(3) Comisia de licitatie va avea următoarele atributii:

a) elaborarea documentatiei licitatiei si publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) verificarea documentelor depuse de ofertanti;

c) verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate a ofertantilor;

d) evaluarea ofertelor si desemnarea câstigătorului;

e) comunicarea rezultatului licitatiei;

f) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

Art. 19. - (1) În vederea initierii procedurii de licitatie, ANRC va publica un anunt de participare la licitatie, cel putin într-un cotidian national de mare tiraj si pe pagina sa de Internet, cu minimum 45 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.

(2) Anuntul de participare la licitatie va contine, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) localitătile si serviciile din sfera serviciului universal pentru care se intentionează desemnarea unor furnizori de serviciu universal;

b) data organizării licitatiei;

c) locul de unde poate fi procurată documentatia licitatiei si pretul acesteia;

d) data limită până la care poate fi procurată documentatia licitatiei;

e) data limită pentru solicitarea clarificărilor;

f) data limită pentru depunerea ofertelor, care nu va fi mai devreme de 40 de zile de la data publicării anuntului de participare;

g) locul unde trebuie depuse ofertele;

h) data, ora si locul deschiderii ofertelor.

Art. 20. - ANRC va pune la dispozitia oricărui solicitant, începând cu data publicării anuntului de participare la licitatie, documentatia licitatiei, care va cuprinde:

a) cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal;

b) documentele care urmează să fie prezentate de ofertant pentru evaluarea eligibilitătii solicitantilor;

c) caietul de sarcini;

d) instructiuni privind modul de elaborare a propunerii tehnice si a celei financiare;

e) informatii privind criteriile aplicate pentru desemnarea furnizorului de serviciu universal, inclusiv grila de punctaj;

f) alte documente necesare în vederea participării la licitatie.

Art. 21. - Cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 si va fi însotită de următoarele documente:

a) certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară ori ca urmare a aplicării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului;

b) certificate privind achitarea obligatiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale si a oricăror alte obligatii bugetare;

c) copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

d) propunerea tehnică împreună cu descrierea detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale si umane pe baza cărora solicitantul va asigura furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;

e) propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;

f) orice alte documente solicitate prin documentatia licitatiei.

Art. 22. - Caietul de sarcini va contine cel putin următoarele:

a) cerintele tehnice, economice si calitative minime de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal;

b) cerintele financiare pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească;

c) obligatiile care incumbă furnizorului de serviciu universal în urma desemnării;

d) drepturile furnizorului de serviciu universal;

e) costul net estimat al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce constituie pretul de pornire al licitatiei.

Art. 23. - (1) ANRC va accepta orice solicitare de clarificări cu privire la procedura de licitatie până la data limită prevăzută în anuntul de participare la licitatie.

(2) Solicitările de clarificări trebuie întocmite în scris si depuse la sediul central al ANRC de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmise prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(3) ANRC va răspunde în scris la solicitările primite, cu cel putin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 24. - (1) ANRC poate aduce modificări documentatiei licitatiei, din proprie initiativă sau în urma solicitărilor primite.

(2) Modificările vor fi notificate în scris tuturor persoanelor care au solicitat documentatia licitatiei, cu cel putin 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 25. - (1) Licitatia se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, depuse în conformitate cu documentatia licitatiei.

(2) Ofertele se depun personal de către reprezentantul solicitantului, în plic închis, sigilat, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(3) Mai multi furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice au dreptul de a se asocia si de a depune o ofertă în comun, fără a fi obligati să îsi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Acestia îsi vor asuma în solidar obligatia pentru oferta comună.

(4) Solicitantul are dreptul de a contracta cu alte persoane lucrări sau servicii specifice în scopul îndeplinirii cerintelor tehnice, economice si calitative de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal. Solicitantul îsi asumă responsabilitatea pentru toate obligatiile din ofertă.

Art. 26. - (1) Comisia de licitatie va evalua exclusiv ofertele depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

(2) Comisia de licitatie are obligatia de a deschide ofertele la data, ora si în locul indicate în anuntul de participare la licitatie.

(3) Licitatia se desfăsoară în prezenta tuturor membrilor comisiei de licitatie.

(4) Nu pot fi membri ai comisiei de licitatie sotul/sotia ori rudele si afinii, până la gradul al III-lea inclusiv, ai asociatilor sau administratorilor ofertantilor.

(5) Orice ofertant are dreptul de a fi reprezentat la deschiderea ofertelor.

(6) Comisia de licitatie are dreptul de a respinge o ofertă în unul dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu contine cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal sau vreunul dintre documentele prevăzute la art. 21;

b) oferta nu îndeplineste conditiile de formă prevăzute în documentatia licitatiei.

(7) Comisia de licitatie poate solicita ofertantilor orice documente, informatii suplimentare sau clarificări, necesare în vederea stabilirii ofertei câstigătoare, indicând si termenul în care acestea trebuie depuse.

(8) Rezultatele deschiderii ofertelor se constată printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de licitatie si de reprezentantii ofertantilor prezenti.

Art. 27. - În cazul în care nu a fost depusă nici o ofertă, dacă ofertele participantilor au fost respinse potrivit art. 26 alin. (1) sau (6) ori dacă nici unul dintre participanti nu a oferit o sumă mai mică sau cel putin egală cu pretul de pornire al licitatiei, licitatia se poate repeta după trecerea a cel putin 15 zile de la data stabilită pentru deschiderea ofertelor precedentei licitatii sau se poate proceda la desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV.

Art. 28. - (1) Termenul de analizare a ofertelor de către comisia de licitatie, în vederea stabilirii ofertei câstigătoare, este de cel mult 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

(2) În vederea stabilirii ofertei câstigătoare, comisia de licitatie va lua în considerare, în principal, criteriul propunerii celei mai avantajoase din punct de vederefinanciar, în ceea ce priveste cuantumul costului net, precum si, acolo unde este cazul, următoarele criterii suplimentare:

a) propunerea cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic;

b) capacitatea tehnică, economică si financiară a ofertantului;

c) experienta anterioară în furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care s-a solicitat desemnarea sau a altor servicii de comunicatii electronice;

d) gradul de extindere si densitatea retelei, precum si capacitatea ofertantului de a dezvolta sau de a avea acces la retele de comunicatii electronice în vederea furnizării serviciilor de telefonie destinate în localitătile avute în vedere pentru licitatie;

e) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întregul teritoriu al tării;

f) tarifele cu amănuntul ce vor fi practicate în cadrul telecentrului;

g) alte informatii relevante prezentate de ofertant conform cerintelor din caietul de sarcini.

(3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), comisia de licitatie va completa grila de punctaj, în conformitate cu documentatia licitatiei, pentru fiecare ofertant.

(4) Comisia de licitatie va declara câstigătoare oferta care a întrunit cel mai mare număr de puncte, pe baza grilei de punctaj.

(5) Rezultatul licitatiei se consemnează într-un proces-verbal, care va fi aprobat de presedintele ANRC.

(6) ANRC va transmite simultan tuturor ofertantilor o înstiintare privind rezultatul licitatiei.

(7) Persoanele interesate pot depune contestatie privind rezultatul licitatiei, în termen de două zile de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (6). Contestatia trebuie întocmită în scris si depusă la sediul central al ANRC de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(8) În vederea solutionării contestatiilor, presedintele ANRC va desemna, prin decizie, o comisie formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de licitatie. Comisia de licitatie va solutiona contestatiile în termen de 3 zile de la data depunerii acestora si va încheia un proces-verbal, aprobat de presedintele ANRC.

Rezultatul va fi comunicat în scris contestatarilor.

(9) Pe baza rezultatelor licitatiei, comisia de licitatie sau, respectiv, comisia de solutionare a contestatiilor va întocmi proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal si îl va supune aprobării presedintelui ANRC.

Art. 29. - În cazul în care comisia de licitatie sau comisia de solutionare a contestatiilor constată, în urma analizării ofertelor, că nici unul dintre ofertanti nu îndeplineste conditiile pentru a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, licitatia se poate repeta după trecerea a cel putin 15 zile de la data procesului-verbal de constatare a rezultatului licitatiei sau, respectiv, a procesului-verbal de solutionare a contestatiei ori se poate proceda la desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV.

 

CAPITOLUL IV

Desemnarea din oficiu

 

Art. 30. - (1) ANRC poate desemna din oficiu un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ca furnizor de serviciu universal în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 27 si 29.

(2) Desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal se realizează prin decizie a presedintelui ANRC, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

Art. 31. - (1) În vederea desemnării din oficiu a furnizorului de serviciu universal în cazurile prevăzute la art. 27 si 29, presedintele ANRC va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare care are componenta prevăzută la art. 18 alin. (2).

(2) Comisia de evaluare va propune desemnarea unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ca furnizor de serviciu universal, pe baza criteriilor prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b)-e) si g).

 

CAPITOLUL V

Mecanismul de finantare

 

Art. 32. - Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se va baza pe resurse financiare realizate prin intermediul unei activităti finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă ANRC, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 33. - (1) Pentru necesitătile anuale de finantare a serviciului universal, ANRC va percepe de la furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului cu o cifră de afaceri înregistrată în anul precedent mai mare sau egală cu 3.000.000 euro:

a) pentru anul 2004, o sumă egală cu 0,8% din cifra lor de afaceri, din care s-au scăzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii

acestora aflati pe teritoriul României;

b) pentru perioada 2005-2010, o sumă anuală egală cu 0,5% din cifra lor de afaceri, din care s-au scăzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României, dar nu mai mult de 2.000.000 euro pentru fiecare furnizor.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), dacă prin aplicarea procentului de 0,5% vor exista furnizori a căror obligatie de plată depăseste 2.000.000 euro, procentul ce va fi utilizat pentru calcularea contributiilor furnizorilor se va diminua astfel încât suma maximă plătită de un furnizor să fie egală cu 2.000.000 euro.

Art. 34. - (1) În vederea determinării cuantumului contributiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuti la art. 33 alin. (1), acestia sunt obligati să transmită ANRC, până la data de 31 mai, declaratii pe propria răspundere privind veniturile realizate în anul anterior din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României.

(2) Cuantumul contributiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuti la art. 33 alin. (1) se stabileste anual, până la data de 1 iulie, prin decizie a presedintelui ANRC.

(3) Plata contributiei se efectuează în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (2).

Art. 35. - Furnizorii de serviciu universal desemnati în conditiile sectiunii 1 a cap. II să furnizeze serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) vor primi suma ce constituie costul net al furnizării serviciilor respective în termen de 30 de zile de la data primirii de către ANRC a unei solicitări în acest sens, depuse după instalarea telecentrelor sau, respectiv, a telefoanelor publice cu plată, în conditiile prevăzute în decizia de desemnare.

Art. 36. - (1) Furnizorii de serviciu universal desemnati în conditiile art. 9 alin. (1) au dreptul de a solicita compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în cuantum egal cu subventia totală acordată, calculată ca sumă a subventiilor acordate utilizatorilor finali potrivit prevederilor art. 15.

(2) Compensarea costului net prevăzut la alin. (1) se va realiza în termen de 30 de zile de la data primirii de către ANRC a unei solicitări în acest sens, însotită de o situatie centralizată, din care să rezulte acordarea subventiilor potrivit prevederilor art. 15.

(3) Furnizorii de serviciu universal au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la solicitarea acesteia, documentele justificative privind acordarea subventiilor incluse în situatia centralizată prevăzută la alin. (2).

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale si finale

 

Art. 37. - Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a presedintelui ANRC, în cazul în care furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav si repetat, a obligatiilor, conditiilor, standardelor, regulilor, procedurilor si termenelor prevăzute în sarcina furnizorului de serviciu universal prin decizia de desemnare.

Art. 38. - Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încetării existentei furnizorului de serviciu universal;

b) ca urmare a declansării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, în conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) ca urmare a retragerii dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale, a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice sau a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, în conditiile art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002;

d) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;

e) ca urmare a retragerii acestei calităti de către ANRC în conditiile prevăzute la art. 37.

Art. 39. - (1) Furnizorii prevăzuti la art. 33 alin. (1) sunt obligati să transmită declaratiile pe propria răspundere privind veniturile realizate din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru

utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României în anul 2003, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(2) Deciziile presedintelui ANRC, prin care se stabilesc cuantumurile contributiilor individuale pentru anul 2004, vor fi emise în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Art. 40. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 41. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 1.074/EN.

 

ANEXA Nr. 1

 

CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE DE BAZĂ ALE TELECENTRELOR

 

Un telecentru este împărtit în două unităti de afaceri separate:

a) furnizarea accesului si a conectării la un punct fix la o retea publică de telefonie si furnizarea accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului către unitatea de afaceri prevăzută la lit. b);

b) gestionarea telecentrului.

Conectarea telecentrului, furnizarea serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie la un punct fix, precum si oferirea de servicii de telefonie destinate publicului presupun instalarea, operarea si întretinerea legăturii de acces pe întreaga perioadă de desemnare ca furnizor de

serviciu universal.

Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure cel putin două linii de acces la reteaua publică de telefonie, cu posibilitatea de suplimentare a acestora cu cel putin 3 linii, care să permită utilizatorilor finali să poată initia si primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date la o rată de transfer de minimum 33 kbps pe linie. Disponibilitatea minimă a ratei de transfer va fi prevăzută în caietul de sarcini al licitatiei, conform prevederilor art. 22 din decizie.

Gestionarea telecentrului presupune asigurarea, operarea si întretinerea spatiului si a echipamentelor necesare furnizării serviciilor prevăzute la lit. a), precum si furnizarea acestor servicii către utilizatorii finali.

Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure dotarea telecentrului cu cel putin următoarele echipamente:

- 2 calculatoare care să permită accesul la Internet;

- un aparat fax;

- 2 terminale telefonice.

De asemenea, furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure:

- posibilitatea utilizatorilor de a primi apeluri prin intermediul înregistrării de mesaje vocale, ca urmare a utilizării de către apelant a unor indicative speciale, alocate în mod individual fiecărui utilizator;

- accesul permanent la serviciile de telefonie destinate publicului.

ANRC va stabili plafoane tarifare pentru serviciile de telefonie furnizate în cadrul telecentrului. Tarifele celorlalte servicii furnizate în cadrul telecentrului vor fi stabilite pe baze comerciale.

Finantarea costului net prin intermediul mecanismului de compensare stabilit de ANRC creează premisele ca, în conditii de organizare eficientă a activitătii, telecentrele să realizeze profit.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE - TIP PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI SI A FACILITĂTILOR APLICABILE

ÎN CAZ DE NEPLATĂ A FACTURII TELEFONICE

Către

- Societatea Comercială “...” - S.A./S.R.L.

- Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

I. Subsemnatul ............................................, posesor al B.I./C.I. 1) seria .............., nr. .................., eliberat/eliberată de .............................. la data de ................., C.N.P. ................................., cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ............, bl. ........., sc. ......., ap. ......., judetul/sectorul ................, telefon ................, vă rog să-mi acordati subventia pentru serviciul de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, si facilitătile aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, prevăzute în Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004.

II. În sustinerea cererii, mentionez următoarele:

A. Referitor la componenta familiei si la datele de identificare a membrilor acesteia 2) :

1. Numele si prenumele ...................

Cod numeric personal ...................

Act de identitate/act doveditor 3) ....................................................................................... seria ................ nr. ................

2. Numele si prenumele ...............

Cod numeric personal ..................

Act de identitate/act doveditor ....................................................................................... seria ................ nr. ................

3. Numele si prenumele ................

Cod numeric personal ....................

Act de identitate/act doveditor ....................................................................................... seria ................ nr. ................

4. Numele si prenumele .................

Cod numeric personal ...................

Act de identitate/act doveditor ...................................................................................... seria ................ nr. ................

5. Numele si prenumele ......................

Cod numeric personal ..........................................................................................................

Act de identitate/act doveditor .................................................................................... seria ................ nr. ................

6. Numele si prenumele .................

Cod numeric personal ..........................

Act de identitate/act doveditor .................................................................................... seria ................ nr. ................

B. Referitor la veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:

1. Salarii si alte drepturi salariale .............................................................

2. Pensii ......................................................................................................

3. Alte drepturi de asigurări sociale ..............................................................................................................................

4. Indemnizatii cu caracter permanent ..........................................................................................................................

5. Alocatii ....................................................................................................

6. Burse ......................................................................................................................................................................

7. Ajutoare ..................................................................................................................................................................

8. Alte surse de venit ..............................................................................

Total venituri nete realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii...............................................................

Venit net mediu lunar pe membru de familie în luna anterioară depunerii cererii ....................................................

C. Contractul (abonamentul) pentru care solicit acordarea subventiei si a facilitătilor: ............................................

III. Declar că nici unul dintre membrii familiei din care fac parte nu a solicitat subventia si facilitătile aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice pentru alte servicii de acces la reteaua publică de telefonie a S.C. “...” - S.A./S.R.L. sau pentru servicii de acces la retelele publice de telefonie ale altor furnizori de serviciu universal.

IV. Cunoscând prevederile art. 215 din Codul penal cu privire la înselăciune, respectiv că inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 12 ani, precum si prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv că declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei institutii de stat, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaratia făcută serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte si complete.

 

Data ..........................

 

Semnătura solicitantului

...................................................

 


1) Pentru cetătenii străini sau apatrizi dovada se va face cu documentele de identitate prevăzute de lege.

2) În cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o anexă.

3) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate, se vor specifica datele din certificatul de nastere.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR - AUAC – Accesul în unitătile de aviatie civilă, editia 1/2004

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul alinierii la prevederile anexei nr. 17 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională si pentru cresterea nivelului de securitate al activitătilor aeronautice civile,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 715/2001 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică, ale art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 26 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română - RACR - AUAC - Accesul în unitătile de aviatie civilă, editia 1/2004, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile si agentii aeronautici civili cărora le revin obligatii în conformitate cu prevederile reglementării prevăzute la art. 1 vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentei reglementări Dispozitia nr. AF/81 din 14 februarie 1997 privind reglementarea accesului în unitătile si obiectivele aviatiei civile, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va controla îndeplinirea si respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 6 (sase) luni de la publicare.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.305.


*) Anexa se pune la dispozitia celor interesati de către Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUZIESANA BUZIAS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUZIESANA BUZIAS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0488 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BUZIESANA BUZIAS, cu sediul in Buzias, Str. Principala, Nr. 20, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3774/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Banatul Lugoj, Fageteana Faget, Bega Balint, Recasana Recas, Buziesana Buzias, Timisul Gavojdia, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BUZIESANA BUZIAS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Banatul Lugoj, Fageteana Faget, Bega Balint, Recasana Recas, Buziesana Buzias, Timisul Gavojdia.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BUZIESANA BUZIAS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Banatul Lugoj. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 369.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂRPINISANA CĂRPINIS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CĂRPINISANA CĂRPINIS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0513 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CĂRPINISANA CĂRPINIS, cu sediul in Carpinis, Str. A III-A, Nr. 41, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3755/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Begacoop Timisoara, Carpinisana Carpinis, Infratirea Jimbolia, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CĂRPINISANA CĂRPINIS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Begacoop Timisoara, Carpinisana Carpinis, Infratirea Jimbolia.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CĂRPINISANA CĂRPINIS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Begacoop Timisoara. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 370.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA PECIU NOU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA PECIU NOU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0499 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA PECIU NOU, cu sediul in Peciu Nou, Str. Principala, Nr. 270, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3757/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Denteana Denta, Sumigul Gataiana, Poienita Jamu Mare, Jebeleana Jebel, Cetate Cicova, Unirea Peciu Nou, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit UNIREA PECIU NOU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Denteana Denta, Sumigul Gataiana, Poienita Jamu Mare, Jebeleana Jebel, Cetate Cicova, Unirea Peciu Nou.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA PECIU NOU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Denteana Denta. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 371.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CETATE CIACOVA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CETATE CIACOVA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0490 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CETATE CIACOVA, cu sediul in Ciacova, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 9, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3776/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Denteana Denta, Sumigul Gataiana, Poienita Jamu Mare, Jebeleana Jebel, Cetate Cicova, Unirea Peciu Nou, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CETATE CIACOVA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Denteana Denta, Sumigul Gataiana, Poienita Jamu Mare, Jebeleana Jebel, Cetate Cicova, Unirea Peciu Nou.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CETATE CIACOVA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Denteana Denta. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 372.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA ODOREU

 

Avand in vedere constatarile inscrise in Raportul nr. 56/09.07.2004 cu privire la starea financiara a cooperativei de credit “Vointa” Odoreu si la posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, intocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrala in urma activitati de administrare speciala desfasurata la COOPERATIVA DE CREDIT “Vointa” Odoreu in perioada 01.06.2004 – 09.07.2004, din care a rezultat ca nu exista o perspectiva de redresare a situatiei economico-financiare a cooperativei de credit,

In temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare Seria B Nr. 0548 din data de 31.01.2003 a COOPERATIVEI DE CREDIT VOINTA ODOREU, cu sediul in Odoreu, Str. Republicii, nr. 19, judetul Satu Mare, cod unic de inregistrare 10780051, numar de ordine in Registrul Comertului J30/92/1998, pentru urmatoarele motive:

- nivelul fondurilor proprii se situeaza sub limita de 3.000.000 lei prevazuta la art. 7 alin. 1 din Normele Bancii Nationale a romaniei nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agreat minim al retelelor cooperatiste de credit, acesta inregistrand la data de 30.06.2004 un nivel de 112.340 mii lei;

- nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limita minima prevazuta la art. 4 din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta inregistrand la data de 30.06.2004 un nivel de 5,63%;

- pierderea inregistrata de cooperativa de credit se mentine la un nivel ridicat (-102.580 mii lei la 30.06.2004);

 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi transmisa COOPERATIVEI DE CREDIT VOINTA ODOREU si CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. Prezenta hotarare poate fi contestata la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 15 zile de la data comunicarii, in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 4 august 2004.

Nr. 453.