MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 751         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 18 august 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

638. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru merit în grad de Ofiter

 

639. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)

 

1.241. - Hotărâre pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

1.242. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune

 

1.243. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Greaca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, judetul Giurgiu

 

1.244. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Borsa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Borsa, judetul Maramures

 

1.245. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba

 

Rectificări la:

- Ordonanta Guvernului nr. 61/2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pentru profesionalismul, devotamentul, curajul si atasamentul dovedite de militarii unitătii în lupta împotriva flăcărilor, a altor calamităti naturale, pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredintate, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la începerea activitătii primei unităti de pompieri militari din Bucuresti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru merit în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, Brigăzii de Pompieri “Dealul Spirii” a Capitalei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 august 2004.

Nr. 638.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1) si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

pentru rezultatele deosebite obtinute în pregătirea pentru luptă, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la participarea batalionului la luptele din nordul Bucurestiului, în zona Băneasa-Pipera-Otopeni,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Batalionului 60 Parasutisti “Băneasa-Otopeni”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 august 2004.

Nr. 639.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: “În cazul în care reprezentantii clericali ai celor două culte religioase nu ajung la un acord în cadrul comisiei mixte prevăzute la alin. 1, partea interesată are deschisă calea actiunii în justitie potrivit dreptului comun.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

 

LIMITELE MAXIME

în cadrul cărora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si de către institutiile publice din subordinea acestora

 

Autoritătile publice si persoanele care pot efectua cheltuieli si actiuni de protocol

Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale si de cocteiluri

lei/persoană

A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:

 

1. Ministri de stat, ministri, ministri delegati, secretari de stat si persoanele cu functii asimilate acestora, prefecti, presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

600.000

2. Subsecretari de stat si persoanele cu functii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncti, subprefecti, vicepresedinti ai consiliilor judetene, secretari generali ai prefecturilor, precum si primari de orase, secretari generali ai judetelor si al municipiului Bucuresti

450.000

B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevăzute la pct. 1 si 2 de la lit. A

125.000

II. Invitarea în tară a unor delegatii pe cheltuiala părtii române

 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:

lei/persoană/zi

1. Delegatiile conduse de ministri de stat, ministri, ministri delegati si pentru invitatii ministrilor de stat, ministrilor, ministrilor delegati si ai persoanelor cu functii asimilate acestora, ai prefectilor, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarului general al municipiului Bucuresti si ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

900.000

2. Invitatii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat si ai celor cu functii asimilate acestora, ai subprefectilor, ai vicepresedintilor consiliilor judetene, ai primarilor municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti

750.000

3. Invitatii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncti, secretarilor generali ai prefecturilor, ai judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, directorilor generali si ai directorilor din ministere si din celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

600.000

B. Alte cheltuieli:

lei/persoană/zi

1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul tratativelor sau al sedintelor, în limita sumei de:

65.000

 

lei/delegatie

2. Cadouri în limita sumei de:

2.250.000

III. Cheltuieli pentru însotitori:

lei/persoană/zi

Însotitorii delegatilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă si cazare în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului

- cheltuieli de masă pentru soferi

150.000

IV. Alte prevederi:

lei/salariat

din aparatul propriu

1. Fondul la dispozitia ministrilor de stat, ministrilor, ministrilor delegati, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, a prefectilor, a presedintilor consiliilor judetene si a primarului general al municipiului Bucuresti

200.000

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei de:

lei/invitat/zi

 

25.000

 

lei/salariat

din aparatul propriu

2. Fondul la dispozitia rectorului

125.000

 

lei/invitat/zi

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei de:

18.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 25 aprilie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 2 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Recipientele la care produsul PS x V este mai mic sau egal cu 50 bari x litru trebuie fabricate conform practicilor ingineresti din România sau din unul dintre statele memebre ale Uniunii Europene si trebuie să poarte marcajele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, cu exceptia marcajului european de conformitate EC, prevăzut la art. 15.”

3. Alineatele 1 si 2 ale punctului 2 l.Proiectarea recipientului” din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“La proiectarea recipientului producătorul trebuie să definească destinatia utilizării acestuia si să selecteze:

a) temperatura minimă de lucru T min ;

b) temperatura maximă de lucru T max ;

c) presiunea maximă de lucru PS.

Totusi, dacă este selectată o temperatură minimă de lucru mai mare de -10 şC, calitătile cerute materialelor trebuie să fie satisfăcute pentru temperatura de -10 şC.”

4. Punctul 2 “Instructiuni” din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Instructiunile vor cuprinde următoarele informatii:

- caracteristicile prevăzute la pct. 1, cu exceptia seriei de identificare a recipientului;

- destinatia recipientului;

- cerintele de întretinere si instalare pentru securitatea recipientului.

Instructiunile vor fi redactate în limba sau în limbile oficiale ale tării de destinatie.”

5. În cuprinsul anexei nr. 3 următorii termeni se înlocuiesc după cum urmează:

- organismul se înlocuieste cu organismul notificat;

- organismele se înlocuieste cu organismele notificate.

6. În cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

- Ministerul Industriei si Resurselor se înlocuieste cu Ministerul Economiei si Comertului;

- certificat de examinare CE de tip se înlocuieste cu certificat de examinare EC de tip;

- examinare CE de tip se înlocuieste cu examinare EC de tip;

- verificare CE se înlocuieste cu verificare EC;

- declararea conformitătii CE se înlocuieste cu declararea conformitătii EC.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.242.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Greaca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Greaca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, judetul Giurgiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.243.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Greaca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, judetul Giurgiu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Greaca,

judetul Giurgiu

Statul român,

din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Comuna Greaca, în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, judetul Giurgiu

- imobil 1.661

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.742

- Suprafata construită = 1.864,67 m 2

- Suprafata totală a terenului = 66.461,11 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Borsa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Borsa, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, situat în orasul Borsa, judetul Maramures, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Borsa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Borsa, judetul Maramures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.244.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Borsa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Borsa, judetul Maramures

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Borsa,

judetul Maramures

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Borsa,

Consiliul Local

al Orasului Borsa

- Imobil 1.787 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.652

- Suprafata construită = 2.280 m 2

- Suprafata desfăsurată = 2.854 m 2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 10.312 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.245.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Alba Iulia,

str. Mihai Viteazul

nr. 23, judetul Alba

Statul român –

din administrarea

Ministerului Apărării

Nationale

Municipiul Alba Iulia-

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului Alba Iulia

- Imobil 3.081

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.963

- Suprafata construită = 255 m 2

- Suprafata desfăsurată = 510 m 2

- Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 850 m 2

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I, în loc de: “...Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 1 septembrie 2001...” se va citi: “... Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001...”.