MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.058. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

365. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MĂGURA VÂRTOAPELE

 

366. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA TRAIAN

 

367. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BEGA BALINT

 

368. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere art. 4 lit. f 2 ) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, utilizati atât de consumatori particulari, cât si de consumatori profesionali.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, prin următorii termeni se întelege:

a) detergenti universali - produse detergente utilizate pentru curătarea uzuală a podelelor, zidurilor, tavanelor sau a altor suprafete fixe si care sunt dizolvate sau diluate în apă înainte de folosire;

b) detergenti pentru grupurile sanitare – produse detergente utilizate pentru îndepărtarea uzuală (inclusiv prin frecare) a murdăriei si/sau a depunerilor în grupurile sanitare, cum sunt spălătoriile, băile, dusurile, toaletele si bucătăriile.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

A. detergentilor pentru grupurile sanitare:

a) produse care sunt utilizate în mod automat la spălarea unei toalete, de exemplu produsele de autodozare, cum sunt pastilele de toaletă sau produsele care se introduc în rezervorul de apă al toaletei;

b) produse care nu au alt efect de curătare decât îndepărtarea carbonatului de calciu (tartrul);

B. produselor de curătare cu mai multe utilizări specifice:

a) detergenti pentru cuptoare sau ferestre;

b) detergenti pentru curătarea profundă a podelelor;

c) produse de lustruit;

d) produse pentru curătarea canalizării.

Art. 4. - Performanta de mediu a produselor prevăzute la art. 2 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Eticheta ecologică pentru un detergent universal sau un detergent pentru grupuri sanitare, denumit în continuare produs, se acordă dacă:

a) produsul face parte din grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, asa cum este definit la art. 2;

b) produsul este conform cu criteriile prevăzute în anexă.

(2) Conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice se stabileste pe baza cerintelor specifice de evaluare, verificare si încercare prevăzute pentru fiecare criteriu. Metodele de încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează cu acceptul autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, denumită în continuare autoritate competentă, dacă se demonstrează că acestea asigură rezultate având o calitate stiintifică echivalentă.

(3) Autoritatea competentă recunoaste încercările si verificările efectuate de către organisme acreditate, conform standardelor române care adoptă seria de standarde EN 45000 sau standarde internationale echivalente.

(4) În situatia în care nu sunt prevăzute metode de încercare sau acestea sunt prevăzute ca metode de verificare ori de monitorizare, autoritatea competentă evaluează conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice, pe baza declaratiilor si documentatiilor furnizate de către agentul economic solicitant - producător, importator, prestator de servicii ori comerciant - si/sau rezultate din verificări independente.

(5) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice certificarea sistemului de management de mediu nu este obligatorie.

Art. 6. - Numărul de cod atribuit grupului de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare în scopuri administrative este “020”.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 27 iunie 2005.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.058.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice promovează cu precădere:

a) reducerea impactului asupra mediului prin limitarea cantitătii componentelor nocive, prin reducerea cantitătii de detergent folosit si prin reducerea deseurilor de ambalaje;

b) reducerea sau prevenirea riscurilor pentru mediu si pentru sănătatea umană, referitoare la utilizarea substantelor chimice periculoase;

c) furnizarea către consumator a informatiilor care îi permit acestuia să utilizeze produsul într-un mod eficient si reducerea la maximum a impactului asupra mediului.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare sunt stabilite la niveluri care promovează etichetarea produselor apartinând acestui grup, care au un impact redus asupra mediului.

Unitate functională

Pentru detergentii universali unitatea functională (utilizată în criteriile de mai jos) este dozarea în grame a produsului, recomandată de producător pentru un litru de apă de spălat.

Pentru detergentii pentru grupuri sanitare nu este definită o unitate functională (criteriile relevante de mai jos fiind calculate cu referire la 100 g produs).

Criterii ecologice

1. Ecotoxicitate si biodegradabilitate

Volumul critic de dilutie-toxicitate (VCD tox ) pentru produs se calculează prin însumarea VCD tox aferent fiecărei componente (i) după următoarea ecuatie: masa (i) x FI (i) VCD tox (componenta i) = x 1.000, ETL (i) unde: masa (i) reprezintă masa componentei pe unitatea functională (la detergenti universali) sau pe 100 g produs (detergenti pentru grupuri sanitare), FI reprezintă factorul de încărcare, iar ETL reprezintă concentratia efectului toxic de lungă durată a componentei. Valorile parametrilor FI si ETL sunt cele prezentate în anexa nr. 1 la prezentele criterii (lista DID). Dacă componenta în cauză nu este inclusă pe lista DID, solicitantul va estima valorile folosind instructiunile mentionate în anexa nr. 2 la prezentele criterii. VCD tox va fi însumat pentru fiecare componentă, rezultând VCD tox al produsului.

Pentru detergentii universali, VCD tox al produsului nu trebuie să depăsească 400 l/unitate functională.

Pentru detergentii pentru grupuri sanitare, VCD tox al produsului nu trebuie să depăsească 4.000 l/100 g produs.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu detalii asupra modului de calcul al VCD tox , care să arate conformitatea cu aceste criterii.

2. Fosfor si fosfati

Cantitatea totală de fosfor elementar din produs trebuie calculată pe unitate functională (pentru detergenti universali) sau pe 100 g produs (detergenti pentru grupuri sanitare), luând în considerare toate componentele continând fosfor.

Pentru detergentii universali, continutul total de fosfor

(P) nu trebuie să depăsească 0,2 g/unitate functională.

Pentru detergentii pentru grupuri sanitare, continutul total de fosfor (P) nu trebuie să depăsească 2 g/100 g produs.

Fosfatii (calculati ca si continutul total de P) nu trebuie să depăsească 0,02 g/unitate functională la detergentii universali si 0,2 g/100 g produs la detergentii pentru grupuri sanitare.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu detalii ale calculelor care să arate conformitatea cu aceste criterii.

3. Biodegradabilitatea anaerobă a agentilor tensioactivi

Fiecare agent tensioactiv utilizat în produs trebuie să fie biodegradabil în conditii anaerobe.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului. Lista DID prezentată în anexa nr. 1 la prezentele criterii indică dacă un agent tensioactiv specific este biodegradabil anaerob sau nu; de exemplu, cei care au marcat un “Y” în coloana biodegradabilitătii anaerobe nu se utilizează. Pentru agentii tensioactivi neinclusi în lista DID vor fi puse la dispozitie informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse ori rezultate corespunzătoare ale încercărilor care arată că acestia sunt biodegradabili anaerob. Metoda de încercare de referintă pentru determinarea biodegradabilitătii anaerobe este metoda prevăzută în standardul român care adoptă standardul ISO 11374, metoda ECETOC nr. 28 (iunie 1998) sau o metodă echivalentă, cu cerinta de degradabilitate anaerobă de minimum 60%.

4. Substante sau preparate periculoase, cu doză de risc sau toxice

a) Următoarele ingrediente nu vor fi incluse în produs nici ca parte a compozitiei, nici ca parte a oricărui preparat inclus în compozitie:

- alchilfenoletoxilati (APEO);

- nitromoscuri si moscuri policiclice, incluzând de exemplu:

- xilen de mosc: 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen;

- ambră de mosc: 4-tert-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen;

- moscat: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan;

- mosc tibetin: 1-tert-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzen;

- cetonă de mosc: 4’-tert-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitro-acetafenon;

- HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametil-ciclopenta(g)-2-benzopiran;

- AHTN: 6-acetil-1,1,2,4,4,7-hexametiltetralin;

- EDTA (etilen-diaminotetraacetat);

- NTA (nitrilo-tri-acetat);

- compusi amonici cuaternari;

- glucoaldehide.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu o declaratie că nici una dintre substantele de mai sus nu a fost inclusă în produs nici ca ingredient individual, nici ca parte a oricărui preparat inclus în compozitie.

b) În produs nu vor fi incluse componente clasificate ca:

- R31 (la contactul cu acizii se degajă gaze toxice);

- R40 (posibil efect cangerigen - dovezi insuficiente);

- R45 (poate cauza cancer);

- R46 (poate provoca afectiuni genetice ereditare);

- R50+53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic);

- R51+53 (toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic);

- R1 [poate provoca efecte nefaste asupra copilului (foetus) în timpul sarcinii];

- R3 [posibil risc de a dăuna copilului (foetus) în timpul sarcinii];

- R64 (risc posibil pentru sugarii hrăniti cu lapte matern)

sau orice combinatie a acestora, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Fiecare componentă a oricărui preparat folosit în compozitia produsului si care depăseste valoarea de 0,1% din masa produsului final trebuie, de asemenea, să respecte această conditie.

Substantele biocide utilizate pentru conservarea produsului (asa cum sunt permise prin criteriul privind biocidele prevăzute mai jos) si care sunt clasificate ca R50+53 sau R51+53 sunt cu toate acestea permise, însă doar dacă nu sunt potential bioacumulative. În acest context, o substantă bioacidă este considerată a fi potential bioacumulativă dacă logaritmul Po W (log coeficient de partitie octanol/apă) 3,0 (în afara cazului când din determinarea experimentală rezultă BCF 100).

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu copia fisei tehnice de securitate aferente fiecărei componente, care indică clasificarea sau lipsa unei componente, precum si o declaratie că nici una dintre substantele de mai sus nu a fost inclusă în produs.

De asemenea, agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia de a pune la dispozitie autoritătii competente declaratiile furnizorilor oricărui preparat utilizat în formularea produsului, care să ateste că preparatul respectiv este în concordantă cu cerintele prevăzute mai sus.

5. Compusi organici volatili

Produsul nu trebuie să contină mai mult de 10% (din masă) compusi organici volatili cu punct de fierbere sub 150şC.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu copia fisei tehnice de securitate a fiecărei componente organice si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

6. Vopsele sau agenti coloranti

Orice vopsele sau agenti coloranti folositi în produs trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările si completările ulterioare.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu, “mpreună cu o listă completă a tuturor vopselelor si agentilor coloranti folositi.

7. Arome

a) Produsul nu trebuie să contină arome cu continut de nitromosc sau mosc policiclic, asa cum specifică criteriul mentionat anterior.

b) Dacă produsul contine una sau mai multe dintre următoarele arome, acest lucru trebuie indicat clar pe ambalaj, mentionându-se denumirile aromelor respective:

 

Denumirea uzuală

Nr. CAS

Amilcinamaldehidă

122-40-7

Alcool amilcinamilic

101-85-9

Alcool benzilic

100-51-6

Salicilat de benzil

118-58-1

Cinamaldehidă

104-55-2

Alcool cinamilic

104-54-1

Citral

5392-40-5

Coumarin

91-64-5

Eugenol

97-53-0

Geraniol

106-24-1

Hidroxicitronellaldehidă

107-75-5

Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

31906-04-4

Izoeugenol

97-54-1

 

 

c) Orice componentă adăugată produsului ca aromă trebuie să fi fost produsă si/sau manipulată conform codului de practică al Asociatiei Internationale a Aromelor.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

8. Substante sensibilizante

Produsul nu trebuie să fie clasificat ca R42 – poate cauza sensibilizare prin inhalare si/sau R43 - poate cauza sensibilitate prin contactul cu pielea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente compozitia exactă a produsului, împreună cu copii ale fisei tehnice de securitate a fiecărei componente, care indică clasificarea sau lipsa acesteia pentru fiecare componentă, si, de asemenea, o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

9. Substante biocide

a) Produsul poate include doar substante biocide pentru conservarea produsului si în doze corespunzătoare în acest scop. Acest lucru nu se referă si la agentii tensioactivi care pot, de asemenea, avea proprietăti biocide.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente formula exactă a produsului, împreună cu copia foii tehnice de securitate a oricărui conservant adăugat,.informatii referitoare la doza necesară pentru a conserva produsul, precum si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

b) Este interzis a se pretinde sau a se sugera pe ambalaj sau pe orice altă cale că produsul are actiune antimicrobiană.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente textele si prezentarea folosite pe fiecare tip de ambalaj si/sau un exemplu din fiecare tip de ambalaj, împreună cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

10. Cerinte de ambalare

a) Pentru detergentii universali continutul de apă va fi 90% (m/m) (în scopul reducerii cantitătii de material de ambalare).

b) Nu vor fi utilizati pulverizatori continând agent propulsor.

c) Masele plastice sunt marcate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje sau cu DIN 6120, părtile 1 si 2, împreună cu DIN 7728, partea 1.

d) Dacă ambalajul primar este făcut din material reciclat, orice indicare a acestui fapt pe ambalaj va fi conformă cu standardul ISO 14021 “Etichete de mediu si declaratii - Afirmatii autodeclarate (etichetarea de mediu tip II)”.

e) Părtile ambalajului primar trebuie să fie usor separabile în părti executate dintr-un singur material.

Evaluare si verificare:

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente formula exactă a produsului si o mostră a ambalajului, incluzând eticheta, împreună cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

Informatii pentru utilizare

11. Grad de adecvare pentru utilizare

Produsul trebuie să fie potrivit pentru scopul utilizării si să răspundă nevoilor consumatorilor.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente toate informatiile relevante, respectiv cel putin rezultatele unui test de performante comparând produsul în dozarea recomandată cu apă si cu cel putin alt produs disponibil în mod obisnuit în zona unde va fi comercializat produsul cu etichetare ecologică si în dozarea recomandată. Se va justifica alegerea produsului de referintă si a protocolului încercării utilizate pentru această comparatie. Performanta comparativă va fi observată pentru una sau mai multe suprafete tipice pentru care este promovat produsul. Parametrii încercării si gradul de murdărire folosit trebuie să reflecte conditiile reale, cum ar fi folosirea murdăririi cu grăsimi învechite pentru încercarea detergentilor si includerea parametrului capacitate de dispersie săpun-calcar la încercarea detergentilor pentru baie. Pentru detergentii de toalete acizi, agentul economic poate folosi, de exemplu, încercarea IKW pentru detergentii de toalete acizi, publicată în Jurnalul SOFW 126 (11/2000).

Pentru detergentii universali agentul economic poate folosi, de exemplu, metoda de încercare denumită “spălarea suprafetelor placate si îndepărtarea grăsimii de pe suprafetele bucătăriilor”, stabilită de CTTN-IREN.

Informatii pentru consumatori

12. Informatii pe ambalaj

a) Indicatii de dozare

Pentru detergentii universali recomandarea dozării exacte incluzând o pictogramă (cum ar fi un bidon de 5 l si un număr de capace inscriptionate în ml) trebuie să apară pe ambalaj.

În cazul unui detergent pentru grupuri sanitare concentrat, pe amabalaj trebuie indicat faptul că este necesară doar o cantitate mică de produs în comparatie cu produsele normale, respectiv neconcentrate.

Pe ambalaj trebuie să apară următorul text (sau un text echivalent): “O dozare corectă economiseste costurile si reduce impactul asupra mediului.”

b) Avertizări pentru sigurantă

Pe produs trebuie să apară atât sub formă de text, cât si cu o pictogramă echivalentă următoarele avertizări pentru sigurantă:

- “A nu se lăsa la îndemâna copiilor”;

- “A nu se amesteca diferiti detergenti”;

- “Nu inhalati produsul pulverizat” (Notă: doar pentru produsele ambalate ca pulverizatori).

c) Informatii si etichetarea ingredientelor Se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergentilor, a produselor de întretinere si a produselor de curătat.

Dacă produsul contine parfumuri, acest lucru va fi indicat pe ambalaj.

d) Informatii despre eticheta ecologică

Pe ambalaj va apărea următorul text (sau text echivalent): “Pentru mai multe informatii, consultati pagina de web a ministerului: http://www.mappm.ro .”

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente o mostră de ambalaj al produsului, incluzând eticheta, împreună cu o declaratie în conformitate cu fiecare parte a acestui criteriu.

13. Informatii care apar pe eticheta ecologică

Rubrica 2 a etichetei ecologice va contine următorul text:

- impact redus asupra vietii acvatice;

- instructiuni de utilizare clare.

14. Pregătire profesională

Pentru detergentii folositi de către utilizatori profesionisti, producătorul, distribuitorul sau o tertă parte trebuie să ofere pregătire sau materiale pentru pregătire personalului de curătenie. Acestea trebuie să includă instructiuni pas cu

pas pentru diluarea corectă, utilizare, eliminare si utilizarea echipamentului.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze în scris autoritătii competente o mostră a materialului de pregătire si/sau o descriere a cursurilor de pregătire.

 

ANEXA Nr. 1*)

la criterii

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MĂGURA VÂRTOAPELE

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MĂGURA VÂRTOAPELE, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0483 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MĂGURA VÂRTOAPELE, cu sediul in com. Virtoapele, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1431/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MĂGURA VÂRTOAPELE a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MĂGURA VÂRTOAPELE este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Rosiorii de Vede. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 365.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA TRAIAN

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA TRAIAN, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0483 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DUNĂREA TRAIAN, cu sediul in com. Traian, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1430/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit DUNĂREA TRAIAN a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit DUNĂREA TRAIAN este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 366.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BEGA BALINT

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BEGA BALINT, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0486 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BEGA BALINT, cu sediul in Balint, Nr. 234, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3753/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Banatul Lugoj, Fageteana Faget, Bega Balint, Recasana Recas, Buziesana Buzias, Timisul Gavojdia, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BEGA BALINT a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Banatul Lugoj, Fageteana Faget, Bega Balint, Recasana Recas, Buziesana Buzias, Timisul Gavojdia.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BEGA BALINT este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Banatul Lugoj. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 367.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0487 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC, cu sediul in Becicherecu Mic, Nr. 314, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3773/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Sannicolau Mare, Luceafarul Becicherecu Mic, Harnicia Periam, Variesana Varias, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Sannicolau Mare, Luceafarul Becicherecu Mic, Harnicia Periam, Variesana Varias.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LUCEAFĂRUL BECICHERECU MIC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Sannicolau Mare. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 368.