MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Ghidului oficial de control pentru nutritie animală si a Planului operational de urgentă în domeniul nutritiei animale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

28. - Hotărâre privind cotizatiile si tarifele pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar

 

29. - Hotărâre privind aprobarea acordării calitătii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

361. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CLANITA TALPA

 

362. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS

 

363. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL TIGĂNESTI

 

364. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 1 MAI VIDELE

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 544/2004;

- Decretul nr. 581/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului oficial de control pentru nutritie animală si a Planului operational de urgentă în domeniul nutritiei animale

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 222.384 din 10 mai 2004 întocmit de Directia generală veterinară,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul oficial de control pentru nutritie animală si Planul operational de urgentă în domeniul nutritiei animale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

GHID OFICIAL

de control pentru nutritie animală

 

A. Organizarea controalelor

a) Obiectiv

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritatea veterinară efectuează supravegherea unitătilor care produc, prelucrează, depozitează si comercializează, importă sau exportă produse destinate nutritiei animale, pentru siguranta alimentelor, în scopul apărării sănătătii animalelor si sănătătii publice. Actiunea de supraveghere se realizează prin inspectii/controale, recoltări de probe, precum si alte actiuni dispuse de autoritatea veterinară. În functie de rezultatele acesteia se aplică măsurile prevăzute de legislatia în vigoare.

b) Competente

Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea centrală care coordonează si controlează activitatea de control din domeniul nutritiei animale pe teritoriul României. Autoritatea veterinară centrală a României stabileste obiectivele, termenii de referintă si măsurile care fac obiectul prezentului ghid oficial de control si stabileste competente la nivel teritorial, astfel:

1. autoritatea competentă la nivel judetean este reprezentată de directia veterinară si pentru siguranta alimentelor prin personalul desemnat cu atributii în domeniul nutritiei animale si laboratoarele veterinare de stat autorizate pentru analiza si controlul produselor furajere;

2. autoritatea competentă locală este reprezentată de circumscriptia veterinară zonală din subordinea directiei veterinare si pentru siguranta alimentelor;

3. autoritatea veterinară competentă de la frontieră este reprezentată de punctele de inspectie la frontieră.

c) Laboratoare si probe

1. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară reprezintă laboratorul national de referintă în domeniul nutritiei animale, fiind responsabil de coordonarea laboratoarelor veterinare de stat judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor laboratoare autorizate pentru analiza produselor destinate nutritiei animale.

2. Laboratoarele responsabile pentru efectuarea analizelor de laborator sunt laboratoarele institutelor veterinare centrale de profil si laboratoarele veterinare de stat din cadrul directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor.

3. Probele destinate examenului de laborator se recoltează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001. Fiecare probă prelevată va fi însotită de două contraprobe.

d) Evidente

1. Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor vor întocmi situatii lunare ale inspectiilor si controalelor efectuate cu evidentierea recoltărilor de probe, rezultatelor examenelor de laborator, neconformitătilor decelate si a modului de solutionare a acestora.

2. Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor vor transmite trimestrial situatia centralizată a situatiilor precizate la pct. 1 Institutului de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, pe un formular de raportare stabilit de acesta.

3. Evaluarea si centralizarea datelor analitice si rezultatele inspectiilor si controalelor, furnizate de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt efectuate de Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, care va transmite datele centralizate la termenele stabilite de autoritatea veterinară centrală a României.

B. Obiective controlate

Obiectivele controlate sunt întreprinderile furnizoare - producătoare sau intermediare - de produse destinate nutritiei animale si fermele de crestere a animalelor, astfel:

1. Întreprinderile furnizoare controlate se definesc potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Norma sanitară veterinară privind principiile care reglementează organizarea inspectiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 717/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 8 octombrie 2003, ca orice întreprindere sau unitate ce produce ori fabrică un produs sau care detine produsul într-o fază intermediară înainte de comercializare ori care comercializează produse destinate nutritiei animale.

2. Fermele de crestere a animalelor sunt unitătile zootehnice care utilizează produse finite sau materii prime furajere direct sau pentru prepararea în fermă a produselor furajere utilizate în hrana animalelor.

C. Inspectii oficiale

a) Organizarea inspectiilor

1. Inspectiile oficiale în domeniul nutritiei animale au ca scop verificarea respectării prevederilor legislatiei nationale si sunt efectuate de către autoritătile veterinare competente.

2. Inspectiile oficiale sunt efectuate la nivelul obiectivelor prevăzute la lit. B si la nivelul punctelor de inspectie la frontieră.

3. Inspectiile oficiale sunt efectuate în toate etapele de receptie a materiei prime, de productie si fabricatie, anterior.comercializării, după comercializare, inclusiv importul, precum si în cazul altor modalităti de utilizare.

b) Natura inspectiilor

Inspectiile sunt efectuate la nivelul obiectivelor controlate pentru:

1. verificarea înregistrărilor privind:

- provenienta materiilor prime furajere sau a produselor finite si conformarea acestora cu legislatia veterinară în vigoare;

- natura materiilor prime sau a produselor finite;

- regimul aditivilor utilizati;

- procesarea, ambalarea, etichetarea si stocarea produselor finite;

- distrugerea deseurilor si regimul acestora;

- circulatia produselor în afara unitătii;

- modul de aplicare a planurilor de autocontrol în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 505/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în domeniul nutritiei animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 si 673 bis din 23 septembrie 2003, si evidentele păstrate;

- utilizarea în alte scopuri.

2. unitătile de productie a furajelor combinate pentru mai multe specii privind:

- aplicarea măsurilor pentru evitarea contaminării încrucisate în cazul producerii furajelor combinate destinate rumegătoarelor;

- functionarea liniilor separate pentru productia de furaje destinate rumegătoarelor;

- etichetarea corespunzătoare a produselor finite;

3. verificarea conditiilor tehnice existente si a conformitătii acestora cu înregistrările;

4. unitătile de prelucrare a deseurilor de categoria a 3-a, privind:

- natura deseurilor prelucrate;

- provenienta materiilor prime furajere în acord cu cerintele Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 si 842 bis din 26 noiembrie 2003;

- circulatia produselor în afara unitătii;

- înregistrările si evidentele întocmite în cadrul planurilor HACCP proprii unitătii;

- utilizarea în alte scopuri;

5. unitătile de distributie si comercializare privind:

- provenienta produselor si documentele de calitate însotitoare;

- etichetarea produselor si modul de prezentare a instructiunilor de utilizare;

- modul de depozitare conform cerintelor specifice produselor comercializate;

- evidentele specifice;

- mijloacele de transport utilizate.

c) Frecventa inspectiilor

Inspectiile se desfăsoară la intervale regulate sau ori de câte ori situatia o impune, în functie de specificul unitătilor controlate si în baza unui program anual:

 

Tabelul nr. 1

 

Nr.

crt.

Unitatea

(profilul de activitate)

Frecventa inspectiilor

1.

Unităti de prelucrare industrială a cadavrelor de animale, produselor de origine animală, confiscatelor si deseurilor de origine animală care procesează materii prime de categoria a 3-a

Lunar

2.

Fabrici de nutreturi combinate

Trimestrial

3.

Fabrici de nutreturi combinate pentru rumegătoare si alte specii

Lunar

4.

Ferme de crestere a animalelor

Trimestrial, pentru fermele constituite, autorizate

Veterinar

Conform unui plan trimestrial, randomizat pentru animalele crescute în gospodăriile populatiei

5.

Unităti de producere a hranei pentru animale de companie

Trimestrial

6.

Unităti de distributie si comercializare

Trimestrial

7.

Puncte de inspectie la frontieră

La fiecare transport, în conformitate cu prevederile

legislatiei veterinare în vigoare

 

Fiecare directie veterinară si pentru siguranta alimentelor va întocmi programul cifric al inspectiilor prevăzute la pct. 1-6 si îl va transmite la Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară pentru a fi cuprins în programul national.

La punctele de inspectie la frontieră se vor efectua controlul documentelor si controale de identitate randomizate, în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 717/2003 si, de asemenea, vor înstiinta directiile veterinare si pentru siguranta.alimentelor de la locul de destinatie despre produsele si cantitătile importate.

În functie de capacitatea tehnică se vor aplica prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001.

În urma inspectiei se va elibera documentul prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 807/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste documentul standard si unele reguli pentru controale ale furajelor la importul din tări terte în România.

D. Probe de laborator

Actiunile oficiale de supraveghere a nutritiei animale prin efectuarea inspectiilor sunt completate prin examene de laborator, cu evaluarea produselor furajere din punct de vedere al conformitătii, inocuitătii si sănătătii. În acest scop sunt prelevate probe de furaje de la nivelul obiectivelor controlate, de către autoritătile competente. Probele de furaje sunt analizate de laboratoarele directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si de laboratorul Institutului de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, periodic, în baza prevederilor Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului.

1. Prelevarea probelor pentru analiza de laborator Prelevarea probelor pentru analiza de laborator este efectuată de către autoritatea veterinară competentă, iar probele sunt expediate laboratoarelor de profil autorizate, mentionate la lit. A.b) pct. 2. Esantionarea probelor si prelevarea se fac conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001.

2. Frecventa 1) prelevării de probe si obiectivele controlate în cadrul activitătii de supraveghere în domeniul nutritiei animale

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Produse (categorii)

Obiective

Frecventa recoltării probelor

1.

Nutreturi de volum

Ferme

Gospodăriile populatiei

— trimestrial

— trimestrial, randomizat

2.

Nutreturi suculente

Ferme

Gospodăriile populatiei

— trimestrial

— trimestrial, randomizat

3.

Materii prime vegetale pentru nutreturi combinate (cereale si sroturi)

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, prin sondaj dintr-un lot de receptie

4.

Materii prime de origine minerală pentru nutreturi combinate (fosfati, carbonati)

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, prin sondaj dintr-un lot de receptie

5.

Făinuri proteice de origine animală (făină de carne, de sânge, de oase, de peste)

Unităti furnizoare

— lunar, din fiecare sortiment

6.

Premixuri vitamino-minerale zooforturi, amestecuri minerale

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mare de 6.000 t/an

— anual, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mică de 6.000 t/an

7.

Premixuri sau concentrate proteino-vitamino-minerale

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mare de 6.000 t/an

— anual, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mică de 6.000 t/an

8.

Nutreturi combinate

Unităti producătoare de nutret combinat

lunar, din fiecare retetă

 

9.

Nutreturi combinate pentru rumegătoare

Unităti producătoare de nutret combinat

Ferme

Gospodăriile populatiei

— lunar, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mare de 6.000 t/an

— trimestrial, din fiecare sortiment, la unitătile cu o productie mai mică de 6.000 t/an

 

 

 

— lunar, prin sondaj

— trimestrial, randomizat (maximum 2/circumscriptie)

10.

Hrană pentru animale de companie:

- conserve pentru câini si pisici

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, prin sondaj dintr-un lot

 

11.

Hrană deshidratate pentru animale de companie

Unităti producătoare de nutret combinat

— trimestrial, prin sondaj dintr-un lot

 

Prevederi referitoare la prevenirea contaminării cu proteine animale procesate a furajelor destinate hrănirii rumegătoarelor

În cadrul inspectiilor/controalelor oficiale, furajele destinate hrănirii rumegătoarelor vor fi controlate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 475/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind utilizarea metodei de identificare microscopică si estimare a constituentilor de origine animală în controlul oficial al furajelor în vederea detectiei contaminării cu proteine animale procesate. Vor fi recoltate probe pentru analize de lot din;

- materiile prime furajere incluse în furajele combinate destinate rumegătoarelor;

- furajele combinate livrate de unitătile producătoare de furaje pentru rumegătoare;

- furajele combinate livrate de unitătile producătoare de furaje pentru rumegătoare;

- furajele combinate administrate în hrana rumegătoarelor.

Prin utilizarea metodei de identificare microscopică si estimare a constituentilor de origine animală în controlul oficial al furajelor se controlează:

1. materiile prime care ar putea contine proteine animale, utilizate în fabricile de furaje combinate care produc furaje exclusiv pentru rumegătoare;

2. materiile prime si produsele finite care ar putea contine proteine animale, destinate rumegătoarelor din fabricile de furaje combinate care produc furaje pentru rumegătoare si pentru monogastrice pe linii separate;

3. furajele combinate administrate animalelor în ratia zilnică, în fermele de rumegătoare si în gospodăriile populatiei;

4. furajele combinate pentru rumegătoare, depozitate, si ratia zilnică administrată rumegătoarelor din fermele mixte în care există si monogastrice.

Controlul proteinelor animale procesate, interzise în furajarea rumegătoarelor, va fi executat pe probele recoltate în conformitate cu frecventa stabilită în tabelul nr. 2 la pozitiile 6, 7 si 9.

3. Frecventa 1) prelevării de probe si obiectivele controlate în cadrul activitătii de control oficial al produselor destinate nutritiei animale din import

 

Tabelul nr. 3

 

Produse (categorii)

Obiective

Frecventa recoltării probelor

Toate produsele destinate nutritiei

Distribuitori/Importatori - conform Ordinului ministrului agriculturii, animale alimentatiei si pădurilor nr. 234/2001

- conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001

- conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 304/2002

 

4. Analize de laborator efectuate în cadrul activitătii de control oficial al produselor destinate nutritiei animale indigene

 

Tabelul nr. 4

 

Nr. crt.

Produse Nutreturi de volum (categorii) 2)

Examene de laborator 3)

Metode de analiză oficiale

1.

Examen micologic

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002 Conta minare radioactivă

SR-ISO 7954/2001

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

2.

Nutreturi suculente

Acizi de fermentatie

În caz de suspiciuni Listeria monocitogenes

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

STAS 12254/84

SR EN 11290-1:2000

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

3.

Materii prime vegetale pentru nutreturi combinate (cereale si sroturi)

Examen micologic

Indice de urează

SR-ISO 7954/2001

STAS 21/7-77 ISO 5506/1988

 

 

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

STAS 9597/16/87 STAS 9597/17/87 STAS 9597/19/93 STAS 9597/15/81 STAS 12327/85

4.

Materii prime de origine minerală pentru nutreturi combinate (fosfati carbonati)

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

STAS 9597/16/87 STAS 9597/17/87 STAS 9597/19/93 STAS 9597/15/81 STAS 12327/85

5.

Făinuri proteice de origine animală (făină de carne, de sânge, de oase, de peste)

 

Salmonella sp.

Enterobacterii

Identificarea microscopică a constituentilor de natură animală În făina de peste

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

SR-EN 12824/2001

SR—ISO 7402-1996

Ordinul ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor nr. 475/2001

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

6.

 

Premixuri vitamino-minerale (zooforturi) Amestecuri minerale

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

7.

Premixuri sau concentrate

proteino-vitamino-minerale

Salmonella sp.

Substante contaminante, conform

Ordinului ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor

nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

SR-EN 12824/2001

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

8.

Nutreturi combinate

Examen micologic

Salmonella sp.

Substante coccidiostatice1)

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

 

SR—ISO 7954/2001

SR-EN 12824/2001

ISO 13235/1993

ISO 13236/1993

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

9.

Nutreturi combinate pentru

rumegătoare

Examen micologic

Salmonella sp.

Identificarea microscopică a constituentilor de natură animală

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

Identificarea microscopică a constituentilor de natură animală

SR—ISO 7954/2001

SR-EN 12824/2001

Ordinul ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor

nr. 475/2001

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85

Ordinul ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor

nr. 475/2001

10.

Hrană pentru animale

de companie — conserve

Termostatare 14 zile la 35 si si culturi microbiene pe medii aerobe si anaerobe Salmonella sp.

Nr. de enterobacterii

Clostridium perfringens

Contaminare radioactivă

SR—8924/1995

SR—EN 12824/2001

SR—ISO 7402—1996

SR—EN 13401—2000

STAS 12327/85

11.

Hrană deshidratată pentru

animale de companie

Salmonella, sp.

Nr. de enterobacterii,

Clostridium perfringens

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 294/2002

Contaminare radioactivă

SR—EN 12824/2001

SR—ISO 7402—1996

SR—EN 13401—2000

STAS 9597/16/87

STAS 9597/17/87

STAS 9597/19/93

STAS 9597/15/81

STAS 12327/85


1) Frecventa de recoltare a probelor poate fi modificată în cazul situatiilor neconforme anterioare.

2) Categoriile mentionate au continut multiplu si reprezintă grupe de produse furajere clasificate după origine.

3) Examene corespunzătoare substraturilor analizate.


1) Determinarea coccidiostaticelor (Monensin, Amprol, Salinomicin) se efectuează la retetele pentru care nu este prevăzută utilizarea

acestor substante.

 

Pentru produsele finite puse pe piată de producătorii sau de intermediarii care efectuează activităti de divizare si ambalare se va verifica, pe baza probelor recoltate în cadrul inspectiilor oficiale, si conformitatea cu declaratiile înscrise pe etichete sau pe alte documente oficiale care însotesc respectivele produse.

5. Analize de laborator efectuate produselor care sunt examinate în cadrul activitătii de supraveghere a produselor din import

 

Tabelul nr. 5

 

Produse (categorii) 1)

Examene de laborator 2)

Metode de analiză oficiale

Toate produsele importate

destinate nutritiei animalelor

 

Conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei

si pădurilor nr. 304/20023)

Conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei

si pădurilor nr. 88/20024)

Substante contaminante, conform Ordinului ministrului

agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002

Conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei

si pădurilor nr. 390/2001 si pe baza declaratiilor

producătorului înscrise pe etichete si documentele

oficiale de transport

Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor,

apelor si mediului nr. 723/2003

Prezenta proteinelor animale procesate

Contaminare radioactivă

SR—EN 12824/2001

SR—ISO 7402—1996

SR—EN 12824/2001

SR—ISO 7402—1996

SR—EN 13401—2000

Conform determinărilor

Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 475/2001

STAS 12327/85

 


1) Categoriile mentionate au continut multiplu si reprezintă grupe de produse furajere clasificate după origine.

2) Examene corespunzătoare substraturilor analizate.

3) Pentru făina de peste si produse care contin în amestec făina de peste.

4) Pentru hrana destinată animalelor de companie (câini si pisici).

 

E. Monitorizarea rezultatelor

Rezultatele inspectiilor si al controalelor de laborator sunt monitorizate de fiecare directie veterinară si pentru siguranta alimentelor si de către Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, pe baza rapoartelor centralizate de către Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară obtinute trimestrial.

În baza rapoartelor trimestriale, autoritatea veterinară centrală a României evaluează situatia anuală a conformitătii produselor destinate nutritiei animale, în vederea întocmirii raportului anual.

F. Neconformităti

Neconformitătile sunt definite în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind Sistemul rapid de alertă în domeniul alimentelor de origine animală si furajelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 377/2002, si în Planul anual de urgentă în domeniul nutritiei animale.

Neconformitătile sunt raportate autoritătii veterinare centrale a României si sunt gestionate de către autoritatea

veterinară judeteană. Autoritatea veterinară judeteană dispune măsurile ce se impun si raportează autoritătii veterinare centrale a României solutionarea neconformitătilor.

G. Derogări

Autoritatea veterinară competentă poate dispune măsuri de conformare, în baza prevederilor Normei sanitare

veterinare care reglementează organizarea inspectiilor oficiale în domeniul nutritiei animale.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLAN OPERATIONAL

de urgentă în domeniul nutritiei animale

 

A. Obiectiv

Planul operational de urgentă stabileste principiile si B măsurile ce se aplică produselor furajere fabricate, prelucrate si comercializate pe teritoriul tării, produselor furajere importate, tranzitate sau exportate.

Planul operational de urgentă stabileste măsurile ce se aplică si trasabilitatea produselor furajere care au fost identificate ca riscuri pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică sau pentru mediu.

Autoritătile competente si laboratoarele implicate au obligatia de a notifica autoritătii veterinare centrale orice suspiciune sau dovadă a existentei riscurilor în produsele furajere.

B. Competente

Criteriile de bază pentru notificarea autoritătii veterinare sunt următoarele:

- un produs furajer prezintă un risc pentru siguranta consumatorilor, prin produsele derivate de la animale, sau pentru sănătatea animală;

- un produs furajer sau un ingredient (materie primă, excipient etc.) utilizat la producerea furajelor este suspicionat că poate reprezenta riscurile de mai sus.

Notificarea poate fi făcută de către: Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate centrală care coordonează activitatea de control din domeniul nutritiei animale pe teritoriul României. Autoritatea veterinară centrală a României stabileste obiectivele, termenii de referintă si măsurile care se aplică produselor furajere identificate ca surse de risc si stabileste competente la nivel teritorial, astfel:

1. autoritatea competentă judeteană, reprezentată de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor, si laboratoarele veterinare de stat cu atributii în analiza si controlul produselor furajere;

2. autoritatea competentă locală, reprezentată de circumscriptiile veterinare zonale din subordinea directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu atributii în efectuarea inspectiilor si prelevarea de probe.

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, ca laborator national de referintă în domeniul nutritiei animale; Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară este responsabil de coordonarea laboratoarelor veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti si a altor laboratoare autorizate si are atributii în analiza produselor destinate nutritiei animale;

4. următoarele laboratoare veterinare autorizate pentru analiza produselor furajere, care identifică riscul potential prezentat de unele produse furajere, sunt:

- Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

- Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

- laboratoarele veterinare de stat din cadrul directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor;

- alte laboratoare autorizate pentru analiza produselor furajere.

C. Categorii de risc 1)

Autoritătile competente mentionate la lit. B pct. 1-4 trebuie să identifice si să informeze imediat despre sursele de risc din produsele furajere sau care rezultă din modul de ambalare, comercializare ori transportul acestora. Natura riscurilor posibile este structurată pe următoarele grupe:

1. Microbiologic si parazitologic

Sursa contaminării este de natură microbiologică sau parazitară.

2. Chimic

Natura riscului este rezultatul unui proces chimic intrinsec, contaminare chimică directă sau acumularea unor metaboliti nocivi.

3. Modificări organoleptice

Aspectul, mirosul si consistenta produsului sunt modificate.

4. Efecte adverse

Natura riscului poate avea efecte adverse severe asupra animalelor, care ar fi putut fi prevenite dacă produsul ar fi fost corect etichetat.

5. Etichetare

Lipsa informatiilor relevante de pe etichetă poate reprezenta un posibil risc în utilizare sau poate duce la schimbarea neautorizată a destinatiei produsului.

6. Falsificare

Produsul a fost falsificat fie în scop fraudulos, fie accidental si prin aceasta reprezintă un risc la utilizare sau permite schimbarea neautorizată a destinatiei produsului.

7. Corpuri străine

Produsul contine substante sau particule străine care pot periclita siguranta produsului.

8. Ambalaj

Ambalajul unui produs este într-o stare care poate implica un risc de contaminare a produsului sau este un ambalaj din materiale care pot constitui factori de risc pentru calitatea produsului.

9. Radiatii ionizante

Produsul este contaminat radioactiv peste nivelurile de activitate fixate pentru produsul în cauză.

10. Amenintări directe sau citate

Produsele au fost otrăvite sau cineva pretinde că un produs a fost otrăvit, pentru a ameninta publicul, o fabrică sau o natiune din motive politice sau criminale. Notificările din acest capitol au scopul de a furniza informatii corecte autoritătilor veterinare competente, astfel încât măsurile luate să fie adecvate pentru riscul probabil.

 


1) Categoriile de risc sunt enuntate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 377/2002.

 

11. Neconformităti de asigurare a calitătii în procesul de fabricare

Identificarea problemelor de asigurare a calitătii care pot duce la efecte secundare asupra sigurantei produsului (sistem HACCP neidentificat sau neimplementat, sistem cu deficiente de control sau înregistrare).

D. Schimbul de informatii (notificare)

Schimbul de informatii are loc de la nivelul autoritătilor competente teritoriale si al laboratoarelor sau prin alte surse mentionate la lit. B pct. 3 către autoritatea veterinară centrală a României:

1. Stabilirea destinatiei - informatia va fi comunicată conform anexelor nr. 4 si 5 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 377/2002.

2. Structura mesajului - informatia va fi comunicată sub formă de notificare oficială în formular-tip (a se vedea anexele nr. II si III).

3. Continutul mesajului - informatia va fi completată cu toate datele necesare identificării lotului în cauză si pentru stabilirea trasabilitătii produsului. Lipsa unei informatii complete nu trebuie să împiedice transmiterea unei notificări urgente. Informatiile trebuie să cuprindă:

- natura produselor;

- denumirea comercială sub care au fost puse în circulatie;

- originea (producător, distribuitor);

- destinatia produselor si specia de destinatie;

- categoria de risc identificată sau presupusă.

E. Măsuri operationale

În cazul identificării unei categorii de risc, autoritatea veterinară competentă stabileste măsuri de interdictie si retragere de pe piată a produsului respectiv. Pentru retragerea de pe piată trebuie stabilită trasabilitatea produsului în cauză, pe baza datelor de identificare a acestuia. Măsurile de interdictie sunt instituite de către autoritătile veterinare, respectiv directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor, care urmăresc modul de aplicare a acestora.

1. Autoritatea competentă teritorială

Furnizează informatii asupra pericolului pentru sănătatea omului sau/si a animalelor si măsurile întreprinse la nivel local.

2. Autoritatea competentă centrală

Dispune, pe baza informatiilor, raportului de inspectie si a rezultatelor de laborator, extinderea prelevărilor de probe, oprirea productiei, retragerea autorizatiei de functionare (fabricatie) sau alte măsuri potrivit competentei, care nu au fost luate la nivel local.

3. Producător/importator

Inspectia producătorului sau importatorului de către autoritatea veterinară competentă si întocmirea unui raport complet cu furnizarea de informatii referitoare la distributia către alti beneficiari sau distribuitori (lista beneficiarilor/distribuitorilor).

E.1. Măsuri operationale asupra produselor

a) Produsele care pot fi reconditionate fără a aduce prejudicii sănătătii animalelor, sănătătii consumatorilor sau mediului vor putea fi (cu derogarea din partea autoritătii veterinare competente) supuse următoarelor operatiuni:

- procesarea produselor inofensive;

- utilizarea în alte scopuri (inclusiv utilizarea la o altă specie de destinatie);

- înglobarea într-o altă retetă de fabricatie pe baza compozitiei chimice si a calitătilor nutritive;

b) Produsele care nu pot fi reprocesate se distrug.

c) Produsele care pot fi reprocesate, dar includ o categorie de risc incompatibilă cu sănătatea animală, sănătatea consumatorilor sau mediul, se distrug.

E.2. Măsuri asupra circulatiei, productiei sau comercializării

E.2.1. În cazul categoriilor de risc pentru care nu se pot acorda derogări, autoritatea veterinară centrală a României poate stabili:

- suspendarea punerii în circulatie;

- interzicerea utilizării în nutritia animalelor;

- distrugerea produselor mentionate;

- identificarea utilizatorilor si atentionarea acestora;

- retragerea autorizatiei de functionare sau comercializare.

E.2.2. În cazul categoriilor de risc care se pot supune derogărilor, autoritatea veterinară competentă poate stabili:

- interdictia temporară de introducere în nutritia animalelor;

- conditii speciale de comercializare;

- recoltarea de probe pentru analiza produsului după reprocesare;

- recoltarea de probe pentru analiza produsului după înglobare în altă retetă;

- stabilirea de către producător a altor conditii tehnice de comercializare;

- procedura standard de intensificare a controlului si de recoltare de probe la nivel teritorial.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL CAMEREI

 

HOTĂRÂRE

privind cotizatiile si tarifele pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar

 

Întrunit în sedinta din data de 21 iulie 2004, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, precum si dezbaterile din cadrul Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată si desfăsurată în data de 24 aprilie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă mentinerea cuantumului cotizatiilor si tarifelor stabilite în cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată si desfăsurată în data de 20 aprilie 2002, astfel:

A. Cotizatii fixe

Cotizatiile fixe anuale reprezintă sumele ce trebuie achitate de către toti membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, în vederea mentinerii în Registrul Auditorilor Financiari si a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia. Cotizatiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 1.000.000 lei;

b) pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 500.000 lei;

c) pentru auditorii financiari, persoane juridice: 2.000.000 lei.

Plata cotizatiilor fixe anuale se va face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

B. Cotizatii variabile

Cotizatiile variabile anuale se calculează prin aplicarea cotelor specificate mai jos la totalul onorariilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, spre exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare al cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societătilor comerciale potrivit solicitărilor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistentă în vederea retratării situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultantă si alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare, obtinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără T.V.A.), mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionării sumelor respective si a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor, rotunjite la mii lei.

Calcularea cotizatiilor variabile datorate anual de către membrii Camerei se face astfel:

- la totalul onorariilor de până la 500.000.000 lei se aplică procentul de 0,5%;

- la totalul onorariilor cuprins între 500.000.001 lei si 2.000.000.000 lei se aplică procentul de 0,8%;

- la totalul onorariilor cuprins între 2.000.000.001 lei si 6.000.000.000 lei se aplică procentul de 0,9%;

- la totalul onorariilor cuprins între 6.000.000.001 lei si 10.000.000.000 lei se aplică procentul de 1%;

- la totalul onorariilor mai mare de 10.000.000.001 lei se aplică procentul de 1,2%.

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditori financiari activi, persoane fizice sau juridice, trebuie să achite în cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub formă de avans, până pe data de 30 septembrie, în functie de totalul onorariilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern si al onorariilor obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, spre exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societătilor comerciale potrivit solicitărilor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistentă în vederea retratării situatiilor financiare; organizare de cursuri; servicii de consultantă si alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar), obtinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără T.V.A.), până la data de 30 iunie, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionării ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.

Pe baza situatiilor financiare întocmite pentru exercitiul financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferente cifrei de afaceri raportate, rezultată din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scădea avansul achitat de membrii Camerei până la data de 30 septembrie, diferenta urmând a fi regularizată (achitată de membrii Camerei sau rambursată de către Cameră, după caz) până la data de 31 martie a anului următor.

Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai în conditiile îndeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plată a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de către membrii Camerei. Viza este valabilă din momentul acordării până la data de 31 martie a anului următor acordării acesteia.

Pentru veniturile obtinute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizatie variabilă către Cameră.

C. Tarife pentru stagiarii în activitatea de audit financiar:

a) tarif de examinare pentru accesul la stagiu: 1.500.000 lei. Tariful se achită la înscrierea pentru sustinerea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

b) tarif pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a stagiarilor: 500.000 lei/an. Tariful se achită corespunzător perioadei de stagiu, până la data de 31 martie a fiecărui an de stagiu.

Art. 2. - Prezenta hotărâre înlocuieste Hotărârea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 15/2002 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 12 noiembrie 2002, si se aplică începând cu anul aferent activitătii desfăsurate în anul 2004.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 28.

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL CAMEREI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării calitătii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 11 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 57 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, precum si procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 21 iulie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în lista-anexă la prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au calitatea de auditor financiar dobândită în România

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Boscolo Pompeo

Italia

Ordine dei Dottori commercialisti (Trieste)

2.

Marchetto Mauro

 Italia

Ordine dei Dottori commercialisti (Trieste)

3.

Miccio Stefano

Italia

Ordine dei Dottori commercialisti (Pordenone)

4.

Seferis Christodoulos Constandinou

Grecia

Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), Institutul Contabililor Publici Autorizati din Grecia (SOEL) si Institutul Contabililor Publici Autorizati din Cipru (ICPAC)

5.

Panicos K. Charalambous

Cipru

ACCA si Institutul Contabililor Publici Autorizati din Cipru (ICPAC)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CLANITA TALPA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CLANITA TALPA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0476 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CLANITA TALPA, cu sediul in com. Sat Talpa-Ograzile, com. Talpa, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1278/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CLANITA TALPA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CLANITA TALPA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Rosiorii de Vede. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 361.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0478 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS, cu sediul in com. Tatarasti de Jos, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1365/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TELEORMANUL TĂTĂRĂSTII DE JOS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 362.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL TIGĂNESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL TIGĂNESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0480 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PROGRESUL TIGĂNESTI, cu sediul in com. Tiganesti, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/213/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PROGRESUL TIGĂNESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PROGRESUL TIGĂNESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 363.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 1 MAI VIDELE

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 1 MAI VIDELE, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0475 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit 1 MAI VIDELE, cu sediul in Saceni, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1381/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit 1 MAI VIDELE a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit 1 MAI VIDELE este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dumbrava Scrioastea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 364.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 544/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la coloana 3 – “Denumirea”, rândul 4, în loc de: “Sediu corp” se va citi “Sediu corp C”;

- la coloana 4 – “Descrierea tehnică (pe scurt)”, rândul 1, în loc de: ‘Suprafata = 397.650 m 2 se va citi: “Suprafata = 3.976,5 m 2 “;

- la coloana 4 – “Descrierea tehnică (pe scurt)”, rândul 4, în loc de: “P” se va citi: “P -suprafată desfăsurată = 605 m 2 , suprafată construită = 93 m 2 “;

- la coloana 4 – “Descrierea tehnică (pe scurt)”, rândul 5, se va citi: “P”;

- la coloana 5 – “Vecinătătile (după caz, pe scurt)”, rândul 1, în loc de: “A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65” se va citi: liA.D.P. Sector 1, imobil nr. 10 din str. Medelnicerului, imobil nr. 12 din str. Medelnicerului, Apa Nova - statie pompare, imobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai”;

- la coloana 5 – “Vecinătătile (după caz, pe scurt)”, rândul 2, în loc de: “A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65” se va citi: liA.D.P. Sector 1”;

- la coloana 5 – “Vecinătătile (după caz, pe scurt)”, rândul 3, în loc de: “A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65” se va citi: liA.D.P. Sector 1, Apa Nova - statie pompare, imobil nr. 10 din str. Medelnicerului, imobil nr. 12 din str. Medelnicerului”;

- la coloana 5 – “Vecinătătile (după caz, pe scurt)”, rândul 4, în loc de: “A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65” se va citi: “A.D.P. Sector 1, Apa Nova - statie pompare, imobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai”;

- la coloana 7 – “Anul dobândirii/dării în folosintă”, rândul 4, în loc de: “1930” se va citi: “1973”.

 

În anexa la Decretul nr. 581/2004 pentru numirea unor magistrati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la pozitia 2, în loc de: “doamna Cârjan Raluca Maria” se va citi: “doamna Cîrjan Raluca Maria”.