MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 758         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

328/321. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană

 

1.193. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 328 din 18 mai 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 321 din 5 august 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

văzând Referatul de aprobare nr. 26.140 din 19 aprilie 2004 întocmit de Agentia Natională a Zonei Montane,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă delimitarea zonei montane, potrivit criteriilor de delimitare, până la nivel de municipii, orase, comune, respectiv sate componente, precum si lista municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru programul SAPARD la intrarea în vigoare a prezentului ordin, iar pentru celelalte programe începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Ministru de stat, ministrul

administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia

publică,

Gheorghe Emacu

 

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană

 

- CENTRALIZATOR -

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 48/2004 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2004.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2004.

Nr. 1.193.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

Art. 1. - (1) Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe veniturile din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2004 si neachitate până la această dată de agentii economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, denumiti în continuare furnizori, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de acestia până la data de 15 decembrie 2004 Serviciului de Protectie si Pază, în limita sumei de până la 10,0 miliarde lei, Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informatii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum si unitătilor subordonate acestora, denumite în continuare beneficiari.

(2) Furnizorii sunt cei stabiliti prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al directorului Serviciului Român de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Pentru stingerea prin compensare a obligatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), atunci când furnizorul este reprezentat de o sucursală, beneficiarii întocmesc procesul- verbal de compensare a obligatiilor de plată, denumit în continuare proces-verbal, în 6 exemplare originale, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Când procesul-verbal este initiat de unităti subordonate beneficiarilor, acesta va fi întocmit în 7 exemplare originale.

Art. 3. - (1) La pct. 1 al procesului-verbal beneficiarul completează pe propria răspundere contravaloarea facturilor neachitate până la data încheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise furnizorului acestuia, mentionat la pct. 2 al procesului-verbal, în vederea confirmării obligatiilor datorate acestuia.

(2) După confirmarea sumelor de către furnizor, cele 7 exemplare ale procesului-verbal sunt înaintate beneficiarului mentionat la pct. 3 al procesului-verbal, pentru confirmarea pe propria răspundere a obligatiilor înregistrate de unitătile subordonate si a încadrării sumelor în limita maximă prevăzută prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.

Art. 4. - (1) Beneficiarul va înainta apoi exemplarele certificate ale procesului-verbal unitătii sale subordonate, care le va transmite organului fiscal teritorial la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, mentionat la pct. 4 al procesului-verbal. (2) Organul fiscal teritorial înscrie la pct. 4.1 al procesului-verbal cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat, pe felurile de impozite, taxe si contributii, prevăzute la art. 1 alin. (1), restante si neachitate până la data completării procesului-verbal sau curente, după caz.

Accesoriile aferente obligatiilor restante, reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere, se vor înscrie separat si vor fi calculate până la aceeasi dată.

(3) În situatia în care nivelul obligatiilor de plată datorate bugetului de stat de către sucursala furnizoare este mai mare decât suma datorată de beneficiar, iar acesta este reprezentat de unităti subordonate, organul fiscal teritorial efectuează stingerea obligatiilor nominalizate în procesul-verbal la pct. 4.2, în limita sumei înscrise la pct. 1 al acestuia, retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte le transmite după cum urmează:

a) unitătii subordonate beneficiarului;

b) beneficiarului;

c) sucursalei furnizorului;

d) furnizorului;

e) organului fiscal în a cărui evidentă se află înregistrat furnizorul;

f) directiei generale a finantelor publice, compartimentul buget si contabilitate publică, în a cărei rază teritorială îsi are sediul furnizorul.

(4) Atunci când procesul-verbal este initiat de beneficiari si nu de unitătile subordonate acestora, cele 6 exemplare originale vor fi distribuite de organul fiscal la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, conform prevederilor alin. (3), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).

Art. 5. - (1) În cazul în care sucursala furnizoare nu are la bugetul de stat obligatii de plată dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau nivelul acestora este mai mic decât suma de încasat de la beneficiar, suma respectivă ori diferenta rămasă va fi stinsă la nivel central cu obligatiile către bugetul de stat ale furnizorului, persoană juridică, căruia îi este subordonată sucursala care a livrat carburantii si/sau lubrifiantii.

(2) Pentru stingerea diferentei rămase se va efectua procedura prevăzută la art. 3, după care organul fiscal teritorial la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe înscrie la pct. 4.1 al procesului-verbal cuantumul obligatiilor bugetare, conform dispozitiilor art. 4 alin. (2) si efectuează stingerea acestora la pct. 4.2 al procesului-verbal.

(3) Dacă sucursala furnizorului nu are obligatii către bugetul de stat, organul fiscal va mentiona la pct. 4.1 al procesului-verbal această situatie, completând la pct. 4.3 suma ce urmează a fi stinsă la nivel central.

(4) După efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (2), organul fiscal teritorial respectiv retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar îl transmite sucursalei furnizoare, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe persoana juridică de care apartine sucursala furnizoare.

(5) Organul fiscal prevăzut la alin. (4), după înscrierea la pct. 5.1 al procesului-verbal a obligatiilor de plată la bugetul de stat ale furnizorului si după efectuarea stingerii obligatiilor respective la pct. 5.2, retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite după cum urmează:

a) unitătii subordonate beneficiarului;

b) beneficiarului;

c) furnizorului;

d) directiei generale a finantelor publice, compartimentul buget si contabilitate publică, în a cărei rază teritorială îsi are sediul furnizorul.

(6) Când procesul-verbal este întocmit numai de beneficiari si nu si de unitătile subordonate acestora, cele 6 exemplare ale procesului-verbal vor urma acelasi circuit, conform alin. (4) si (5), cu exceptia exemplarului afectat unitătii subordonate beneficiarului.

Art. 6. - În cazul în care furnizorul nu are sucursale, procesele-verbale se vor întocmi în 5 exemplare originale în cazul unitătilor subordonate beneficiarilor si în 4 exemplare când acestea sunt întocmite de beneficiarii însisi. Procesele-verbale vor urma aceeasi procedură si acelasi circuit ca cele prezentate la art. 4 si 5.

Art. 7. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau Directia generală de administrare a marilor contribuabili, în a căror rază teritorială îsi au sediul beneficiarii mentionati la art. 1 alin. (1), vor transmite lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru procesele-verbale primite până la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei, în conformitate cu instructiunile transmise de această directie.

Art. 8. - (1) Reflectarea în contabilitatea furnizorilor si a sucursalelor acestora a operatiunilor de stingere prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu contravaloarea carburantilor si/sau a lubrifiantilor livrati, potrivit prevederilor art. 1 si 2, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) În contabilitatea Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pază si/sau a unitătilor din subordinea acestora, operatiunile de stingere prin compensare a obligatiilor datorate furnizorilor, prin compensare cu sumele datorate de acestia la bugetul de stat, se reflectă în creditul contului 701 “Finantarea în baza unor acte normative speciale” - analitic 701.09 “Finantarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004”.

(3) În creditul acestui cont Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază si/sau unitătile din subordinea acestora înregistrează sumele datorate si neachitate agentilor economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, care au intrat în actiunea de stingere prin compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004.

(4) Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor la plată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 48/2004, se efectuează înregistrarea:

 

234  “Furnizori”

= 701 “Finantarea în baza unor acte normative speciale” analitic distinct– analitic

 

701.09 “Finantarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004”

 

cu sumele compensate prevăzute la pct. 4.2. si 5.2, după caz, din anexa nr. 1.

(5) Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază si/sau unitătile din subordinea acestora, ale căror obligatii de plată au rezultat din cumpărarea unor produse conform Ordonantei Guvernului nr. 48/2004, întocmesc “Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare”, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate în cadrul contului 701.09 “Finantarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004”. Contul de executie se prezintă ca anexă distinctă la situatiile financiare trimestriale si anuale pentru institutii publice. Sumele compensate nu se cuprind în “Contul de executie al bugetului institutiei publice” (anexa nr. 10) si în lnDetalierea cheltuielilor” (anexa nr. 14) la situatiile financiare pentru institutii publice.

Art. 9. - (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse în prezentele precizări metodologice, se aplică până la data de 20 decembrie 2004.

(2) Procesul-verbal reprezintă documentul justificativ de înregistrare a operatiunilor de compensare în evidenta analitică pe plătitori - persoane juridice la organul fiscal teritorial, în evidenta contabilă a furnizorilor, în evidentele beneficiarilor si ale unitătilor subordonate acestora, implicati în procedura de compensare cuprinsă în prezentele precizări metodologice.

(3) Se vor compensa numai obligatiile mentionate în procesul-verbal, în ordinea prevăzută de prevederile legale în vigoare.

(4) Data compensării obligatiilor datorate bugetului de stat de către furnizori si sucursalele acestora este data la care conducătorul organului fiscal competent a aprobat operatiunea de compensare, conform sumelor mentionate la pct. 4.2 sau 5.2 din procesul-verbal.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele precizări metodologice.

 

ANEXE