MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 761         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.229. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

536. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători

 

537. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea statutului-cadru al grupurilor de producători

 

1.358. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 din Legea nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat.

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.229.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Desfăsurarea corectă si în sigurantă a activitătilor meteorologice necesită existenta unor echipamente adecvate, a unui personal instruit, a unor metodologii stiintifice corespunzătoare de prelevare si prelucrare a datelor meteorologice, iar în cazul elaborării de prognoze si avertizări, a verificării gradului de realizare a acestora.

(2) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este autoritatea publică centrală abilitată în emiterea de atestări de competentă pentru activitatea de meteorologie.

(3) Administratia Natională de Meteorologie, denumită în continuare ANM, este unitatea specializată în monitorizarea mediului aerian si a suprafetei subiacente, prin observatii si măsurători specifice privind starea si evolutia vremii, elaborarea de prognoze, avertizări si studii meteorologice si climatologice. Toate aceste activităti sunt necesare pentru protectia vietii si a bunurilor materiale la nivel national. În acest sens ANM reprezintă autoritatea tehnică natională în domeniul activitătilor de meteorologie, altele decât cele de meteorologie aeronautică, fiind abilitată să emită avize meteorologice.

Art. 2. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc cadrul legal, tehnic, unitar privind atestarea si avizarea activitătilor de meteorologie.

Art. 3. - Pentru aplicarea prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) adăpost meteorologic: mijloc tehnic de protectie a senzorilor împotriva radiatiilor solare, intemperiilor, depunerilor de gheată;

b) elemente meteorologice: valorile parametrilor meteorologici măsurati si observati si care intră sub incidenta prezentelor norme, dacă sunt destinate informării prin orice mijloace a comunitătilor umane, difuzării prin mass-media, elaborării de prognoze, avertizări, studii meteorologice si climatologice si, în general, asigurării protectiei meteorologice a vietii si bunurilor;

c) informatie meteorologică: caracterizări, aprecieri, comparatii, comentarii referitoare la elemente meteorologice pentru o zonă geografică sau pentru un interval de timp, utilizate pentru descrierea stării vremii si difuzate public;

d) interval de anticipare: intervalul de timp pentru care prognoza este valabilă;

e) măsurători meteorologice: determinarea cantitativă a valorilor parametrilor meteorologici: temperatura aerului, temperatura apei mării, temperatura solului, presiunea aerului, directia si viteza vântului, precipitatii, caracteristicile măsurabile ale norilor, umezeala aerului, grosimea depunerilor de gheată, grosimea stratului de zăpadă, descărcări electrice si altele specifice domeniului;

f) observatii meteorologice: evaluarea calitativă si descrierea fenomenelor meteorologice complexe, care nu pot fi definite complet prin măsurători cantitative: pâclă, aer cetos, ceată, vijelie, trombă, transport de zăpadă, viscol, descărcări electrice, starea cerului, starea suprafetei solului, vizibilitate orizontală, transport de praf, transport de nisip, starea mării, furtună si altele specifice domeniului;

g) personal calificat pentru a desfăsura activitate de prognoză a vremii: persoane cu studii superioare si specializare, atestate în domeniul prognozei vremii;

h) personal calificat în climatologie: persoane cu studii superioare si specializare, atestate în domeniul climatologiei;

i) personal calificat pentru efectuarea de observatii si măsurători meteorologice: persoane cu studii medii de specialitate sau studii medii si specializare, atestate în domeniul observatiilor si măsurătorilor meteorologice;

j) prognoză meteorologică: descrierea calitativă si/sau cantitativă, după caz, a evolutiei unuia sau mai multor elemente meteorologice, pentru diferite intervale de anticipare, pentru diferite zone, cu scopul asigurării protectiei vietii si bunurilor materiale;

k) prognoză meteorologică de interes general (prognoză generală): prognoză meteorologică ce descrie aspectul general al vremii;

l) prognoză meteorologică de interes specializat (prognoză specializată): prognoză meteorologică pentru un domeniu special de activitate sau pentru o zonă restrânsă;

m) reprezentativitate: caracteristică a amplasamentului unui punct de observatie meteorologică, prin care datele rezultate pot fi considerate valabile pentru o suprafată mai largă din jurul punctului de observatie;

n) studiu climatic: determinarea regimului meteorologic multianual, rezultat al interactiunii dintre radiatia solară, suprafata subiacentă si circulatia generală a atmosferei, prin analiza totalitătii si succesiunii conditiilor de vreme pe mai multi ani, incluzând atât pe cele cu frecventă mare, cât si pe cele exceptionale înregistrate pe o perioadă lungă de timp;

o) studiu de fundamentare climatologică: analiza numai a unor elemente meteorologice specifice, pe perioade lungi de timp, necesare desfăsurării activitătilor din diferite domenii socioeconomice si evaluării impactului acestor activităti asupra mediului;

p) studiu meteorologic: analiza desfăsurării elementelor meteorologice pe un anumit interval de timp si o anumită zonă geografică, în legătură cu efectele acestora în viata economico-socială sau activitatea dedicată aprofundării cunostintelor despre procesele meteorologice care caracterizează mediul atmosferic;

q) surse autorizate de date meteorologice: retelele nationale de radare meteorologice, de observatii meteorologice de suprafată si aerologice, satelitii meteorologici, surse ale căror date circulă în cadrul schimbului international, regional si bilateral sub coordonarea si controlul Organizatiei Meteorologice Mondiale. Surse autorizate de date meteorologice sunt, de asemenea, statiile de observatii si posturile meteorologice atestate de către autoritatea meteorologică natională.

 

CAPITOLUL II

Atestări de competentă

 

Art. 4. (1) - Atestările de competentă se emit de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor pe baza unui studiu de evaluare elaborat de ANM si a dovezii achitării de către solicitant a taxelor prevăzute la pct. 1 lit. a)-c) din anexa nr.  2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În scopul eliberării atestatelor de competentă, în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor se înfiintează si functionează Comisia de atestare în domeniul meteorologiei.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei si componenta acesteia se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(4) Secretariatul Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei se asigură de ANM.

 

SECTIUNEA I

Atestare de competentă pentru efectuarea de observatii si măsurători meteorologice

 

Art. 5. - În vederea elaborării studiului de evaluare necesar eliberării atestatului de competentă pentru efectuarea de măsurători meteorologice, solicitantul va prezenta la ANM un dosar tehnic ce trebuie să cuprindă:

a) prezentarea scopului efectuării de măsurători meteorologice;

b) precizarea dacă rezultatul măsurătorilor va fi utilizat numai de către solicitant sau urmează a fi difuzat public; în acest din urmă caz se va mentiona si mijlocul tehnic de difuzare;

c) documentatia tehnică a senzorilor utilizati, care trebuie să contină în mod obligatoriu domeniul si precizia de măsurare, precum si certificarea acestor senzori de către o autoritate recunoscută pe plan international sau national, pentru efectuarea de măsurători meteorologice. În lipsa acestei certificări solicitantul este obligat să pună la dispozitie ANM acesti senzori în vederea certificării;

d) planul de amplasare a senzorilor si caracteristicile adăpostului meteorologic utilizat, dacă este cazul. În vederea verificării reprezentativitătii, solicitantul va asigura accesul comisiei de specialitate în amplasamentul propus.

Art. 6. - În scopul elaborării studiului de evaluare pentru efectuarea de observatii asupra elementelor meteorologice, solicitantul va face, în plus fată de prevederile art. 5, dovada că beneficiază de serviciile unui personal calificat.

Art. 7. - (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va expertiza documentatia, va inspecta amplasamentul si va elabora studiul de evaluare.

(2) Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris solicitantului, iar studiul va fi înaintat Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru eliberarea atestatului.

 

SECTIUNEA a II-a

Atestare de competentă pentru elaborarea prognozelor meteorologice

 

Art. 8. - În scopul întocmirii studiului de evaluare în vederea eliberării atestatului de competentă pentru elaborarea de prognoze meteorologice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

1. să depună la ANM un dosar tehnic care să cuprindă: a) dovada că dispune de date meteorologice din surse autorizate si personal calificat pentru a desfăsura activitatea de prognoză;

b) descrierea metodelor, modelelor sau metodologiilor de prognoză, care trebuie să fie bazate pe principii stiintifice;

2. să pună la dispozitie ANM un sir de prognoze meteorologice elaborate pentru a se verifica gradul de realizare a acestora. Fiecare prognoză meteorologică va fi furnizată la un moment anterior începerii intervalului de prognoză la care se referă si va fi evaluată în mod absolut, iar atunci când este posibil, comparativ cu alte prognoze disponibile, cu acelasi interval de anticipare.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va elabora un studiu de evaluare preliminar însotit de un buletin de evaluare a gradului de realizare a prognozelor, care se vor înainta Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru eliberarea atestatului.

Art. 10. - (1) Pentru eliberarea unei atestări provizorii, în cazul prognozelor pentru intervale de anticipare de până la 5 zile, se vor lua în considerare minimum 30 de prognoze succesive si, respectiv, minimum 12 prognoze pentru intervale de anticipare mai mari.

(2) Pentru eliberarea atestării de competentă propriu-zise, sirul continuu de prognoze trebuie să acopere minimum un an.

(3) În cazul estimărilor prognostice anotimpuale si anuale se poate proceda, atunci când este posibil, la verificări pe siruri de date independente.

Art. 11. - Atestatul provizoriu este valabil maximum 18 luni de la data emiterii.

 

SECTIUNEA a III-a

Atestare de competentă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice

 

Art. 12. - În scopul realizării studiului de evaluare în vederea eliberării atestatului de competentă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice, solicitantul va depune la ANM un dosar tehnic din care să reiasă că dispune de:

a) date meteorologice din surse autorizate, cu o repartitie spatială corespunzătoare fiecărui nivel: national, regional, local;

b) siruri de valori pe cel putin 30 de ani consecutivi;

c) metode si metodologii stiintifice de prelucrare climatologică, recunoscute pe plan national si international;

d) personal calificat în meteorologie sau climatologie pentru interpretarea stiintifică a datelor folosite.

Art. 13. - (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va expertiza documentatia si va elabora un studiu de evaluare.

(2) Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris solicitantului, iar studiul va fi înaintat Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru eliberarea atestatului.

 

CAPITOLUL III

Aviz meteorologic

 

Art. 14. - (1) Avizul meteorologic se solicită în toate situatiile prevăzute la pct. 2 lit. a)-d) din anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În scopul eliberării avizului meteorologic, directorul general al ANM va numi prin decizie o comisie de avizare.

(3) ANM va asigura secretariatul Comisiei de avizare.

Art. 15. - În vederea obtinerii avizului meteorologic pentru amplasarea de constructii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantarea de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice, solicitantul va prezenta la ANM o documentatie tehnică ce va cuprinde:

a) schita amplasamentului, în care se vor mentiona: distanta minimă dintre obiectivul propus si zona de protectie absolută de 30 m din jurul platformelor meteorologice, înăltimea constructiilor aferente obiectivului si lătimea acestora;

b) fisa tehnică în care se va mentiona tipul de activitate ce urmează a fi desfăsurată în obiectiv, cu specificarea dacă se produc trepidatii sau emisii de fum si pulberi;

c) caracteristicile retelelor de înaltă tensiune sau de telecomunicatii;

d) schita cu traseul conductelor de irigatii, cu precizarea distantei dintre zona de protectie absolută a platformei meteorologice (30 m) si aripa de ploaie;

e) schita amplasamentului retelei forestiere preconizate, cu mentionarea înăltimii maxime la care aceasta va ajunge la maturitate.

Art. 16. - Pentru avizarea amplasamentului unei noi unităti meteorologice, cu instalatiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităti similare din reteaua natională de supraveghere meteorologică, solicitantul va prezenta la ANM un dosar tehnic care va cuprinde:

a) schita amplasamentului ales, cu precizarea respectării reprezentativitătii meteorologice, conform Legii nr. 139/2000, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentelor norme;

b) procesul-verbal de omologare a amplasamentului, întocmit de către ANM;

c) schema reperelor de vizibilitate orizontală, pentru zi si noapte, cu distantele măsurate geodezic.

Art. 17. - Pentru avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât ANM, solicitantul va prezenta studiul respectiv însotit de următoarea documentatie:

a) prezentarea tipului de activitate pentru care s-a elaborat studiul;

b) mentionarea sursei autorizate de date meteorologice, cu specificarea lungimii sirului de valori meteorologice utilizate pentru elaborarea studiului;

c) descrierea metodelor si metodologiilor stiintifice, recunoscute pe plan national sau international, de prelucrare a datelor meteorologice.

Art. 18. - În scopul avizării punerii în circulatie publică a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de persoane fizice sau juridice, altele decât ANM, solicitantul trebuie:

a) să prezinte documente privind sursa pentru fiecare tip de informatii ce urmează a fi difuzate public si acceptul furnizorului pentru difuzare;

b) să se angajeze în scris că va difuza corect informatiile.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei complete prevăzute la art. 15-18, ANM va întocmi un raport de evaluare.

Art. 20. - În baza raportului de evaluare si a dovezii achitării taxei de avizare, conform pct. 2 lit. a)-d) din anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de avizare va propune eliberarea sau neeliberarea avizului definitiv pentru activitătile prevăzute la art. 15, 17 si 18 si, respectiv, a unui aviz provizoriu pentru activitatea prevăzută la art. 16.

Art. 21. - (1) După înfiintarea unei noi unităti meteorologice Comisia de avizare va verifica concordanta dintre documentatia depusă de către solicitant si realitatea din teren si va propune acordarea sau neacordarea avizului definitiv.

(2) Functionarea unitătii meteorologice pe baza avizului provizoriu nu este permisă mai mult de 3 luni.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Inspectia Meteorologică Natională va urmări încadrarea în conditiile prevăzute prin prezentele norme si, în cazul nerespectării acestora, va propune Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor suspendarea sau anularea atestării.

Art. 23. - Inspectia Meteorologică Natională va controla periodic respectarea conditiilor pentru care a fost eliberat avizul meteorologic de amplasament prevăzut la art. 15 si 16. În cazul în care conditiile au fost modificate si afectează calitatea datelor, ANM va proceda la suspendarea sau anularea avizului.

Art. 24. - În cazul neacordării atestării de competentă sau a avizului meteorologic, solicitantul poate cere explicitarea motivelor care au condus la respingerea cererii.

La solicitare se va răspunde conform legilor în vigoare.

Art. 25. - Conditiile prevăzute în prezentele norme, care au fost îndeplinite, sunt considerate valabile timp de un an, perioadă în care se poate solicita o nouă atestare sau avizare.

Art. 26. - Contravaloarea cheltuielilor efectuate de ANM pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestatelor de competentă si a avizelor meteorologice se recuperează de la solicitanti pe baza taxelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 27. - Nivelul taxelor pentru atestările de competentă se va actualiza în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. - (1) Contravaloarea taxelor pentru eliberarea avizelor si a taxelor pentru eliberarea de atestări se achită anticipat de către solicitanti si se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat deschise la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază persoanele fizice si juridice îsi au domiciliul si, respectiv, sediul fiscal.

(2) Plata amenzilor cuvenite bugetului de stat se efectuează la unitătile Trezoreriei Statului sau la unitătile Casei de Economii si Consemnatiuni, iar o copie a chitantei se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă institutiei din care acesta face parte, în termenul stabilit de lege.

Art. 29. - Pentru serviciile prestate de ANM pe bază de taxe se va emite factura fiscală, iar achitarea sumelor se va face cu ordin de plată în contul curent al ANM sau prin depunere în numerar direct la casieria ANM.

Art. 30. - (1) Modelul si continutul raportului de evaluare în vederea atestării sunt prezentate în anexa nr. 2.

(2) Modelul si continutul raportului de avizare sunt prezentate în anexa nr. 3.

(3) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru grupele de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se pot constitui grupuri de producători, conform Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

Art. 2. - Produsele horticole pentru care se pot constitui grupuri de producători sunt cele prezentate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004.

Art. 3. - Produsele pescăresti pentru care se pot constitui grupuri de producători sunt cele prezentate în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 418/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 11 iulie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

PRODUSELE AGRICOLE, SILVICE SI PISCICOLE

pentru care se pot constitui grupuri de producători

 

a) Cereale

b) Plante tehnice

c) Hamei

d) Tutun

e) Produse horticole

f) Struguri de vin

g) Plante medicinale si aromatice

h) Flori si plante ornamentale

i) Lapte

j) Carne (bovine, ovine si/sau caprine, porc, pasăre)

k) Miere de albine si produse apicole

l) Lână, păr, piei, blănuri si alte subproduse animaliere

m) Produse silvice (lemnoase, nelemnoase)

n) Produse pescăresti

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Statutului-cadru al grupurilor de producători

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Statutul-cadru al grupurilor de producători, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, conform Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

Art. 2. - Pentru grupurile de producători care se constituie pentru valorificarea produselor horticole, statutul este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004.

Art. 3. - Pentru producătorii din sectorul pescuitului si acvaculturii, statutul va fi în conformitate cu art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 418/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 11 iulie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 537.

 

ANEXĂ

 

STATUT-CADRU

al grupurilor de producători

 

ARTICOLUL 1

Denumirea grupului de producători

 

Grupul de producători pentru ........................................, denumit în continuare grup de producători, se poate constitui din persoane fizice si juridice.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Grupul de producători este persoană juridică română cu scop lucrativ si gestiune economică proprie, constituită în conformitate cu conditiile prevăzute de lege.

Grupul de producători este o societate de tip privat, care are un număr minim de ........ asociati.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul de activitate al grupului de producători

 

Grupul de producători are următoarele obiecte principale de activitate:

a) stabilirea unei strategii de piată, în scopul echilibrării raportului cerere-ofertă, al eliminării marilor variatii de pret al produselor pe piată, precum si al garantării unor venituri certe si echitabile producătorilor;

b) adaptarea în comun a structurii productiei la cerintele pietei;

c) stabilirea unor reguli unitare de productie, obligatorii pentru toti membrii producători ai grupului, prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitătii mediului;

d) elaborarea si aplicarea unitară a unor reguli comerciale specifice fiecărei categorii de produs sau grupe de produse;

e) comercializarea productiei membrilor grupului de producători:

- preluarea întregii cantităti de produse realizate de membrii grupului de producători pentru valorificare;

- sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul si comercializarea următoarelor produse: ...............................;

f) organizarea achizitionării în comun a mijloacelor de productie;

g) constructia si achizitionarea utilajelor si tehnicii de desfacere din surse proprii de finantare;

h) consultantă tehnică, economică si de marketing pentru membrii săi;

i) cooperarea cu organizatii echivalente din tară si din străinătate;

j) organizarea oricăror alte activităti legate de obiectul său de activitate.

 

ARTICOLUL 4

Completarea obiectului de activitate

 

Obiectul de activitate al grupului de producători poate fi completat ori de câte ori este necesar în vederea adaptării la conditiile impuse de evolutia productiei si distributiei produselor. Adunarea generală a asociatilor poate însărcina consiliul de administratie cu modificarea si completarea obiectului de activitate al grupului de producători.

 

ARTICOLUL 5

Durata de functionare

 

Grupul de producători poate functiona pe o durată nelimitată, cu exceptia dizolvării anticipate a acestuia, dar nu mai devreme de un an.

 

ARTICOLUL 6

Sediul grupului de producători

 

Grupul de producători are sediul în localitatea .................................................................................................

Consiliul de administratie, cu acordul adunării generale a asociatilor, va putea schimba sediul grupului de producători.

 

ARTICOLUL 7

Modul de constituire a părtilor sociale

 

Valoarea unei părti sociale va fi de .............. lei/bucată, iar un asociat poate avea un număr nelimitat de părti sociale. Orice asociat poate face subscrieri de părti sociale noi pe lângă părtile sociale subscrise initial.

Adunarea generală a asociatilor are dreptul să majoreze sau să micsoreze valoarea părtilor sociale.

Fiecare asociat are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul părtilor sociale pe care le detine.

La înfiintare asociatii vor subscrie părtile sociale în numerar.

 

ARTICOLUL 8

Modul de vărsare a părtilor sociale si restituirea lor

 

Asociatii vor trebui să verse la casieria grupului de producători, în termen de 3 luni de la semnarea declaratiei, suma cu care s-au înscris în grupul de producători, iar membrii fondatori, o dată cu înfiintarea grupului de producători.

Asociatii îsi pot retrage părtile sociale cu conditia de a păstra un minim de părti sociale pentru a putea rămâne membri ai grupului de producători.

 

ARTICOLUL 9

Răspunderea asociatilor

 

Asociatii pot răspunde pentru obligatiile asumate de grupul de producători numai în limita părtilor sociale subscrise. Părtile sociale ale asociatilor nu pot fi cedate, gajate sau urmărite atâta vreme cât acestia au calitatea de asociat.

 

ARTICOLUL 10

Modul de admitere, retragere sau excludere a asociatilor

 

Membrii grupului de producători pot fi producători ................................................................................................., care au ca scop productia ................................................. .

Calitatea de membru al grupului de producători se dobândeste prin semnarea unei declaratii de către solicitant, prin care recunoaste statutul grupului de producători.

În afara membrilor fondatori, primirea va fi aprobată de consiliul de administratie si va fi confirmată de adunarea generală a asociatilor.

Actul de constituire a grupului de producători va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora vor fi autentificate de către notar public.

Asociatii vor putea fi exclusi la propunerea consiliului de administratie dacă încalcă prevederile prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Încetarea calitătii de membru al grupului de producători

 

Calitatea de membru al grupului de producători încetează prin:

- deces;

- retragere din grupul de producători;

- excludere;

- transferarea părtii de participare către membrii de familie ori alti asociati;

- dizolvarea persoanei juridice.

Fiecare membru al grupului de producători are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de un an de la data la care a devenit membru. Cererea de retragere trebuie făcută în scris de către asociat si înaintată consiliului de administratie cu cel putin 6 luni înainte de începerea anului calendaristic din care nu mai doreste să fie membru.

În caz de deces membrii de familie ai asociatului au un drept de preemtiune asupra părtilor sociale ale asociatului decedat.

În cazul în care un asociat doreste înstrăinarea părtilor sale sociale către terte persoane din afara grupului de producători, membrii asociati au un drept de preemtiune asupra acestor părti sociale.

Numai dacă nici unul dintre membrii asociati nu doreste să dobândească părtile sociale ale celui care le înstrăinează, acestea pot să fie dobândite de persoane din afara grupului de producători.

Transferul părtilor sociale către alte persoane este posibil numai cu aprobarea consiliului de administratie.

În cazul dizolvării unei persoane juridice, membră a grupului de producători, dacă s-a numit un succesor de drept, calitatea de membru va fi continuată de către acesta până la sfârsitul anului comercial agricol.

 

ARTICOLUL 12

Drepturile membrilor asociati

 

Fiecare asociat, în functie de statutul grupului de producători, are următoarele drepturi:

a) să ia parte la adunările generale ale asociatilor grupului de producători si, conform statutului, să dobândească un post de conducere neangajat în cadrul grupului de producători;

b) să participe la adunările generale extraordinare, caz în care este nevoie de prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul asociatilor;

c) să ia parte la deciziile si hotărârile care se iau asupra repartizării profitului anual, precum si la alte decizii cu ocazia adunărilor generale ale asociatilor;

d) să ceară consultarea bilantului contabil anual;

e) să ia act de procesul-verbal încheiat în adunarea generală a asociatilor;

f) să contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la modul de lucru al grupului de producători si la dezvoltarea lui economică;

g) profitul fiecărui membru asociat va fi decis de adunarea generală a asociatilor si va fi proportional cu cota de produse vândute de acesta prin grupul de producători. Profitul care revine din vânzarea produselor celor care nu mai detin calitatea de membru asociat se va depune într-un fond al grupului de producători, iar folosinta acestui fond va fi hotărâtă de adunarea generală a asociatilor.

 

ARTICOLUL 13

Obligatiile membrilor asociati

 

Membrii asociati au următoarele obligatii:

a) să valorifice produsele numai prin grupul de producători, iar adunarea generală va putea decide valorificarea unei anumite cote din productia obtinută pe cont propriu, cu respectarea calitătii si pretului utilizat de grupul de producători;

b) să respecte statutul grupului de producători si hotărârile adunării generale a asociatilor;

c) să achite suma de bani reprezentând valoarea părtilor sociale cu care s-a înscris în grupul de producători;

d) să respecte regulile de productie, stabilite de asociati, precum si calitatea produselor;

e) să respecte profilul productiei hotărât de adunarea generală a asociatilor, corespunzător necesitătilor pietei si intereselor membrilor asociati.

Regulile vor fi elaborate si controlate de către consiliul de administratie. În cazul nerespectării obligatiilor asumate prin prezentul statut, asociatii vor putea fi exclusi din grupul de producători la propunerea consiliului de administratie si cu aprobarea adunării generale a asociatilor.

Pentru excludere din grupul de producători este suficient votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti la adunarea generală a asociatilor.

 

ARTICOLUL 14

Organele de conducere ale grupului de producători

 

Principalele organe de conducere ale grupului de producători sunt:

A. adunarea generală a asociatilor;

B. consiliul de administratie;

C. cenzorii.

 

Adunarea generală a asociatilor

Adunarea generală a asociatilor este organul suprem de conducere al grupului de producători, care decide asupra activitătii acestuia si stabileste politica lui economică si promotională.

Adunările generale ale asociatilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generală a asociatilor va fi legal constituită prin prezenta a două treimi din numărul membrilor.

Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

Adunarea generală extraordinară a asociatilor va fi legal constituită prin prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor grupului de producători.

Prima adunare generală a membrilor fondatori va avea ca principale activităti următoarele:

a) alegerea unei comisii de numărare a voturilor;

b) alegerea unui secretariat compus din două persoane, care va redacta procesul-verbal al adunării generale de constituire;

c) alegerea presedintelui care va conduce această adunare generală de constituire;

d) adoptarea statutului grupului de producători;

e) alegerea consiliului de administratie;

f) alegerea cenzorilor;

g) numirea de candidati pentru diferite functii stipulate în statut.

Adunarea generală ordinară a asociatilor se va convoca cel putin o dată pe an, iar adunarea generală extraordinară a asociatilor se convoacă de către consiliul de administratie ori de câte ori este nevoie.

Prin actul de constituire asociatii fondatori vor prevedea data si locul tinerii primei adunări generale a asociatilor.

 

ARTICOLUL 16

Atributiile adunării generale a asociatilor

 

Adunarea generală a asociatilor are următoarele atributii:

a) să examineze si să aprobe sau să modifice, după ascultarea raportului cenzorilor, bilantul, bugetul de venituri si cheltuieli, proiectul de repartitie a profitului ori a pagubelor rezultate;

b) să fixeze suma maximă până la care consiliul de administratie poate angaja grupul de producători în cursul anului;

c) să poată însărcina consiliul de administratie cu aprobarea unor credite si împrumuturi din fondul grupului de producători pentru asociati, în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători, cu plata unor dobânzi reprezentând cheltuielile de administrare;

d) să stabilească, la propunerea consiliului de administratie, modalitatea de organizare a productiei;

e) să aprobe structura culturilor ce se vor însământa, modul de angajare si executie a lucrărilor agricole, retehnologizările si investitiile, importurile de bunuri si mijloace, modul de desfacere a produselor agricole si alte operatiuni legate de activitătile productive ale grupului de producători;

f) să hotărască asupra iesirii membrilor din grupul de producători;

g) să aleagă membrii consiliului de administratie si cenzorii;

h) să delibereze asupra rapoartelor de control;

i) să hotărască promovarea unor actiuni în justitie de pretentii si despăgubire împotriva persoanelor care aduc prejudicii grupului de producători;

j) să hotărască asupra asocierii si fuziunii cu alte asociatii sau societăti;

k) să hotărască asupra modificării sau completării statutului grupului de producători;

l) să hotărască asupra dizolvării grupului de producători sau schimbării obiectului de activitate;

m) să aprobe anual modificările statutului;

n) să hotărască asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de activitate al grupului de producători.

 

ARTICOLUL 17

Reprezentarea asociatilor la adunarea generală

 

Fiecare asociat are un singur vot, indiferent de numărul părtilor sociale pe care le detine.

Asociatul poate fi reprezentat în adunarea generală a asociatilor numai de un alt asociat, căruia i-a dat procură scrisă.

Un mandatar nu poate să reprezinte în aceeasi adunare generală a asociatilor decât un singur asociat.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot

 

Hotărârile adunării generale a asociatilor se iau prin vot deschis sau secret, după caz.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor.

Hotărârile adunării generale a asociatilor sunt obligatorii si pentru asociatii absenti ori nereprezentati.

 

ARTICOLUL 19

Anularea hotărârii adunării generale a asociatilor

 

Orice hotărâre a adunării generale a asociatilor poate fi contestată la judecătorie dacă este contrară statutului si legii.

Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociatilor îl au toti asociatii. Hotărârea de anulare a adunării generale a asociatilor trebuie înscrisă în Registrul societătilor comerciale si produce efecte fată de toti asociatii.

 

ARTICOLUL 20

Conducerea adunării generale a asociatilor

 

Adunarea generală a asociatilor poate fi condusă de presedintele consiliului de administratie ori de altă persoană desemnată de adunarea generală a asociatilor.

Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre membrii adunării generale a asociatilor 2 secretari, care vor verifica lista de prezentă a asociatilor si vor întocmi procesul-verbal al acesteia.

Procesul-verbal al adunării generale a asociatilor va fi semnat de persoana care a condus adunarea generală a asociatilor si de secretarul care a întocmit procesul-verbal.

 

ARTICOLUL 21

Organizarea consiliului de administratie

 

Grupul de producători va fi administrat de un consiliu de administratie constituit din cel putin 3 membri.

Fiecare localitate va avea în consiliul de administratie un număr de reprezentanti, proportional cu numărul asociatilor, propusi de fiecare localitate, dacă grupul de producători are în componentă membri care au domiciliul în mai multe localităti.

Membrii consiliului de administratie vor fi alesi de adunarea generală a asociatilor pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o nouă perioadă de 3 ani.

Membrii consiliului de administratie nu pot fi alesi în calitate de cenzori în aceeasi perioadă.

Consiliul de administratie alege un presedinte si un vicepresedinte dintre membrii săi, care au obtinut majoritatea voturilor membrilor consiliului.

Consiliul de administratie reprezintă grupul de producători, prin presedinte si vicepresedinte, fată de terti ori în justitie.

Pentru a fi valabile, toate actele consiliului de administratie vor fi semnate de presedintele si vicepresedintele acestuia.

În lipsa presedintelui, acesta poate desemna un membru al consiliului de administratie să îl reprezinte. În lipsa presedintelui si a vicepresedintelui vor fi împuternicite două persoane pe o perioadă limitată.

Persoanele împuternicite răspund fată de grupul de producători pentru actele săvârsite prin depăsirea mandatului.

Pentru hotărârile consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar decizia se adoptă cu majoritate simplă.

 

ARTICOLUL 22

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) alege dintre membrii săi un presedinte si un vicepresedinte;

b) împuterniceste conducerea consiliului de administratie pentru îndeplinirea actiunilor grupului de producători;

c) confirmă programul de lucru al consiliului de administratie;

d) confirmă bugetul grupului de producători;

e) confirmă primirea de noi membri în grupul de producători;

f) angajează directorul executiv, personalul specializat necesar si stabileste retributia anuală a directorului executiv.

Consiliul de administratie îl va însărcina si va aproba pentru directorul executiv un plan de muncă anual. Toate atributiile vor fi stabilite în contractul individual de muncă ce va fi încheiat între consiliul de administratie si directorul executiv, după perioada de probă de 6 luni.

Directorul executiv va fi anual descărcat de răspundere de către consiliul de administratie pentru anul de muncă încheiat si va fi reconfirmat în functie.

În cazul neîndeplinirii sarcinilor sale, consiliul de administratie îl va demite pe directorul executiv angajat; g) este obligat să tină următoarele registre:

- registrul de inventar;

- registrul asociatilor;

- registrul sedintelor adunărilor generale ale asociatilor si procesele-verbale ale fiecărei sedinte;

- registrul sedintelor si hotărârilor proprii, cu procesele-verbale ale fiecărei sedinte;

h) păstrează toate actele de administrare ale grupului de producători;

i) aprobă acordarea unor împrumuturi pe termen scurt asociatilor în scopul realizării obiectului de activitate al grupului de producători, dacă a primit această însărcinare din partea adunării generale a asociatilor;

j) încetarea colaborării cu directorul executiv în cazul în care acesta nu obtine rezultatele stabilite în contract, precum si în cazul săvârsirii unor abateri dovedite;

k) propune înscrierea grupului de producători în federatii sau uniuni cu acelasi profil;

l) elaborează si aprobă organigrama, regulamentul de functionare, regulamentul de piată si fisa postului pentru fiecare angajat.

 

ARTICOLUL 23

Gestiunea grupului de producători

 

Gestiunea grupului de producători este controlată de cenzori.

Cenzorii, care pot fi, în functie de mărimea grupului de producători, între 1 si 3, sunt alesi de adunarea generală a asociatilor pe o perioadă de 3 ani dintre asociati.

Nu pot fi alesi cenzori:

a) salariatii grupului de producători;

b) rudele administratorilor până la gradul al 3-lea inclusiv, precum si sotii sau sotiile acestora;

c) cei lipsiti de drepturi civile, cei pusi sub interdictie, precum si cei condamnati pentru infractiuni contra patrimoniului ori infractiuni de serviciu.

Adunarea generală a asociatilor aprobă bilantul grupului de producători si îi descarcă de gestiune pe cenzori.

 

ARTICOLUL 24

Obligatiile cenzorilor

 

Cenzorii au următoarele obligatii:

a) să stabilească de comun acord cu administratorii grupului de producători forma bilantului si a părtilor sociale;

b) să examineze cel putin la fiecare 3 luni registrele grupului de producători, pentru a lua cunostintă de operatiunile financiare si să certifice că acestea sunt bine tinute;

c) să facă inopinat controlul casieriei, cel putin o dată pe lună;

d) să verifice îndeplinirea dispozitiilor actului de constituire si ale statutului privitoare la conditiile cerute pentru prezenta asociatilor în adunarea generală a asociatilor;

e) să revadă bilantul si să facă raportul cu cel putin 8 zile înainte de data tinerii adunării generale a asociatilor;

f) să convoace adunarea generală a asociatilor;

g) să supravegheze operatiunile lichidării;

h) să ia parte la toate sedintele adunărilor generale ale asociatilor si să vegheze ca dispozitiile statutului, ale actului de constituire si ale legii să fie respectate de către administrator;

i) să verifice acordarea împrumuturilor membrilor grupului de producători pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut;

j) să păstreze confidentialitatea datelor inclusiv după încheierea mandatului de cenzor, în caz contrar putând fi trasi la răspundere materială sau penală fată de grupul de producători;

k) să respecte toate atributiile specifice care pot fi prevăzute ca anexe la statut. În interesul grupului de producători si al membrilor săi, cenzorii sunt împuterniciti ca, până la convocarea fără întârziere a adunării generale extraordinare a asociatilor, să conducă provizoriu activitatea grupului de producători, înlocuind consiliul de administratie de la conducerea operativă a grupului de producători.

Remuneratia cenzorilor se propune de către consiliul de administratie si se aprobă de către adunarea generală a asociatilor grupului de producători.

 

ARTICOLUL 25

Directorul executiv al grupului de producători

 

Directorul executiv al grupului de producători va fi ales în urma unui concurs de către consiliul de administratie, urmând a fi încadrat în baza unui contract încheiat cu presedintele si vicepresedintele consiliului de administratie, după o perioadă de probă de 6 luni.

Conducerea operativă a grupului de producători va fi asigurată de directorul executiv al acestuia, care va avea drept de semnătură si va reprezenta grupul de producători în relatiile cu terte persoane.

Drepturile si obligatiile directorului executiv vor fi concretizate în contractul individual de muncă al directorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. f).

 

ARTICOLUL 26

Obligatiile directorului executiv

 

Directorul executiv va avea ca principale îndatoriri următoarele:

a) să răspundă de întocmirea bilantului anual, pe care să îl prezinte cenzorilor, împreună cu contul de profit si pierdere si cu toate documentele justificative, cu cel putin 15 zile înainte de adunarea generală a asociatilor;

b) în termen de 15 zile de la întrunirea adunării generale a asociatilor să depună la registrul comertului:

- copie de pe bilant;

- copie de pe procesul-verbal al adunării generale a asociatilor;

- lista asociatilor noi ori a celor exclusi din grupul de producători, cu valoarea părtilor sociale subscrise de către fiecare;

c) să execute întocmai hotărârile consiliului de administratie si ale adunării generale a asociatilor;

d) să îndeplinească strict îndatoririle pe care statutul le impune si care au caracterul unei însărcinări speciale si personale;

e) să răspundă pentru pierderile produse grupului de producători din culpa sa.

Obligatiile directorului executiv se completează cu dispozitiile contractului individual de muncă încheiat cu grupul de producători si cu statutul acestuia, potrivit legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 27

Evidenta contabilă

 

Grupul de producători va tine evidenta contabilă în lei si va întocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere.

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul an începe de la data constituirii grupului de producători, respectiv la înscrierea grupului de producători în Registrul societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 28

Modul de împărtire a profitului sau a pierderilor

 

Drepturile si obligatiile asociatilor se stabilesc după încheierea bilantului si aprobarea lui de către adunarea generală a asociatilor.

Grupul de producători este obligat să restituie părtile sociale subscrise pentru asociatii iesiti din grupul de producători, la care se poate adăuga si partea cuvenită din profitul realizat.

Asociatii răspund pentru pierderile grupului de producători în limita capitalului social subscris.

Grupul de producători este în drept să retină din partea ce revine fostului asociat sumele datorate de către acesta grupului de producători.

Dreptul de retinere constituie un privilegiu al grupului de producători si conferă acestuia un drept de preferintă fată de orice creditor, urmăritor ori cesionar.

 

ARTICOLUL 29

Dizolvarea grupului de producători

 

Următoarele situatii duc la dizolvarea grupului de producători:

a) imposibilitatea de a se realiza obiectul de activitate

al grupului de producători;

b) prin hotărâre a asociatilor;

c) dacă prin retragerea asociatilor numărul celor rămasi nu mai îndeplineste criteriul de recunoastere.

Dizolvarea grupului de producători se hotărăste de către adunarea generală extraordinară a asociatilor cu un număr de două treimi din numărul total al asociatilor.

Hotărârea adunării generale extraordinare a asociatilor de dizolvare a grupului de producători se înscrie în Registrul societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 30

Lichidarea grupului de producători

 

După dizolvare grupul de producători intră în lichidare.

Din momentul dizolvării directorul executiv nu mai poate efectua noi operatiuni sub sanctiunea răspunderii personale.

Lichidarea se va efectua de către 2 lichidatori numiti de adunarea generală extraordinară a asociatilor.

Lichidatorii împreună cu directorul executiv sunt obligati să încheie un inventar si un bilant care să constate exact situatia activului si pasivului grupului de producători.

Lichidatorii urmează să îndeplinească atributiile stabilite de dispozitiile legale.

Bilantul semnat de lichidatori, însotit de raportul cenzorilor, va fi depus la Registrul societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

Litigiile grupului de producători cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti din localitatea în care îsi are sediul grupul de producători.

Avocatul grupului de producători va putea încerca rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 32

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului statut se completează cu actul de constituire, procesul-verbal al adunării generale a asociatilor de constituire.

Orice modificare a prezentului statut se va putea face numai prin hotărâre a adunării generale a asociatilor, la propunerea consiliului de administratie, hotărâre care va fi votată de cel putin două treimi din numărul membrilor asociati.

Prezentul statut intră în vigoare din momentul înscrierii grupului de producători în Registrul societătilor comerciale.

Prezentul statut a fost adoptat în adunarea generală a membrilor fondatori din ..................., prin care s-a hotărât înfiintarea Grupului de producători pentru ..................... .................................... din localitatea ..........................., judetul ..................., si s-a semnat actul de constituire.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 “Metodologia si conditiile tehnice privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II, punctul 2.4 va avea următorul cuprins:

“2.4. Obiectivul auditului constă în verificarea dispozitiilor si procedurilor stabilite de producătorul de componente pentru asigurarea stabilitătii productiei si a conformitătii produsului. În cursul auditului se verifică îndeplinirea cerintelor, după caz, din:

- procedurile si cerintele proprii ale producătorului final de vehicule rutiere pentru evaluarea calitătii procesului de productie;

- regulamentele CEE - O.N.U. aplicabile.”

2. La capitolul III, punctul 3.10 va avea următorul cuprins:

“3.10. Încercările si verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.”

3. La capitolul III, punctul 3.11 va avea următorul cuprins:

“3.11. Încercările si verificările se pot efectua si în alte laboratoare decât cele prevăzute la pct. 3.10, dacă agentul economic care detine laboratorul de încercări aplică un sistem de management al calitătii. În acest caz încercările se efectuează sub supravegherea R.A.R.”

4. La capitolul III, punctul 3.13 va avea următorul cuprins:

“3.13. Auditul are scopul de a verifica dispozitiile si procedurile stabilite si aplicate de producătorul de piese de schimb pentru asigurarea conformitătii produselor fabricate în serie cu esantioanele evaluate în vederea certificării/omologării.”

5. La capitolul III, punctul 3.14 va avea următorul cuprins:

“3.14. Pentru echipamentele sau piesele de schimb care afectează siguranta circulatiei rutiere/protectia mediului/eficienta energetică/protectia împotriva furturilor, referentialul fată de care se efectuează auditul se recomandă să fie, dacă este posibil, un standard national sau international aplicabil.”

6. La capitolul IV punctul 4.7, subpunctul 4.7.1 va avea următorul cuprins:

“4.7.1. Încercările si verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.”

7. La capitolul IV punctul 4.7, subpunctul 4.7.2 va avea următorul cuprins:

“4.7.2. Încercările si verificările se pot efectua si în alte laboratoare decât cele prevăzute la pct. 4.7.1, dacă agentul economic care detine laboratorul de încercări aplică un sistem de management al calitătii. În acest caz încercările se efectuează sub supravegherea R.A.R.”

8. La capitolul IV, punctul 4.9 va avea următorul cuprins:

“4.9. Auditul are scopul de a verifica dispozitiile si procedurile stabilite de producătorul de materiale de exploatare pentru asigurarea stabilitătii productiei. Standardul de referintă recomandat, fată de care se efectuează auditul, este SR EN ISO 9001:2001.”

9. La capitolul IV, punctul 4.20 va avea următorul cuprins:

“4.20. Nivelul minim certificabil pentru calitatea benzinei fără plumb si a motorinei este cel prevăzut în legislatia natională în vigoare.

 

Nivelul minim certificabil pentru calitatea benzinei cu plumb trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

Denumirea caracteristicii

Super Plus

Premium

Regular

Cifra octanică Research (COR), minimum

98

95

87

Cifra octanică Motor (COM), minimum

86

83

77

Continut de tetraetil de plumb, gPb/l, maximum

0,15

0,15

0,15

Distilare, ĽC

 

 

 

- 10% (v/v) distilă până la, maximum

70

70

70

- 50% (v/v) distilă până la, maximum

130

130

130

- 90% (v/v) distilă până la, maximum

185

185

185

- temperatura finală de distilare, maximum

215

215

215

- reziduu, % (v/v), maximum

1,5

1,5

1,5

- reziduu + pierderi, % (v/v), maximum

3,5

3,5

3,5

 

Denumirea caracteristicii

Super Plus

Premium

Regular

Presiunea de vapori Reid, kPa (mmHg), maximum

 

 

 

- vara (1 aprilie - 30 septembrie)

66,6 (500)

66,6 (500)

66,6 (500)

- iarna (1 octombrie - 31 martie)

80 (600)

80 (600)

80 (600)

Continut de sulf, % (m/m), maximum

0,1

0,1

0,1

Coroziune pe lama de cupru (3h la 50ĽC), cotare,

clase, maximum

 

2b

 

2b

 

2b

Gume actuale, mg/100 ml, maximum

3

3

4

Stabilitate la oxidare, minute, minimum

360

360

360

Indice de neutralizare, mg KOH/100 ml, maximum

2

2

2

Apă si impurităti mecanice

lipsă

lipsă

lipsă

Aciditate minerală si alcalinitate

lipsă

lipsă

lipsă

 

Nivelul minim certificabil pentru calitatea GPL trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

 

Caracteristică

Unităti

de măsură

Limite

Minimum

Maximum

Cifra octanică lcmotor”, MON

 

% mol

89

-

Continut de diene

-

0,5

Hidrogen sulfurat

negativ

Continut de sulf total (după odorizare)

mg/kg

-

100

Coroziune pe lama de cupru (1 h la 40ĽC)

cotare

clasa 1

Reziduu de evaporare

mg/kg

-

100

Presiunea de vapori relativă la 400C

kPa

-

1.550

Presiune de vapori relativă minimum 150 kPa,

la o temperatură de minimum:

 

0C

 

 

- pentru tipul A

-

-10

- pentru tipul B

-

-5

- pentru tipul C

-

-0

- pentru tipul D

-

+10

Continut de apă

 

lipsă apă liberă la 0ĽC

Continut de metanol

mg/kg

-

2.000

Miros

 

 

 

 

 

particular si neplăcut la 20% LII”

 

10. La capitolul V punctul 5.3 litera d), liniuta a doua va avea următorul cuprins:

“- să fie autentificate prin stampilare si să contină toate informatiile prevăzute de legislatia în vigoare, înscrise lizibil, explicit si fără ambiguităti;”

Art. II. - Anexa nr. 3 “Metodologia si conditiile tehnice privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II punctul 9, primul alineat va avea următorul cuprins:

“9. Auditul capabilitătii tehnice se va efectua la fiecare dintre atelierele (unitătile de reparatii) ale solicitantului, urmărindu-se îndeplinirea de către solicitant a conditiilor minimale enumerate în anexa D la prezentele reglementări.

Standardul de referintă recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011:2003.”

2. La capitolul III, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de agenti economici – persoane juridice, care desfăsoară o activitate de productie industrială în domeniu.”

Art. III. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 1.358.