MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 august 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

535. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.567. - Decizie privind stabilirea stării de insolvabilitate a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

355. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CALMĂTUIU DE SUS

 

356. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CIOLĂNESTI

 

378. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

În conformitate cu art. 17 din Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole se vor face pe baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 174 din 3 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004.

Art. 3. - Pentru producătorii din sectorul pescuitului si acvaculturii, recunoasterea se va face în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 418 din 24 iunie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 11 iulie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 535.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

1. Producătorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativă, se pot asocia si pot constitui grupuri de producători, cu personalitate juridică, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole/silvice/piscicole.

2. Grupurile de producători se pot constitui în baza Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

3. Grupurile de producători sunt persoane juridice cu scop lucrativ si gestiune economică proprie care se constituie si functionează conform legislatiei în vigoare.

4. Produsele agricole, silvice si piscicole pentru care se pot constitui grupuri de producători sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004.

5. Activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producători poate fi sprijinită prin surse financiare interne si externe (Programul SAPARD si alte programe). Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finantare publică pentru aceeasi activitate.

6. Dimensiunile si criteriile minime pentru constituirea grupurilor de producători sunt cele prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

7. Grupurile de producători se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generală. Statutul-cadru al grupurilor de producători a fost stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 537/2004.

8. Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol, silvic, piscicol, care este detinător legal al bazei de productie si îsi declară în scris intentia de a comercializa productia proprie agricolă, silvică, piscicolă, ca grup de producători, în conformitate cu prevederile statutului acestuia.

9. Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renuntând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz, a cărui durată, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileste în functie de produs sau grupa de produse, prin statutul grupului de producători.

10. Îndatoririle si drepturile membrilor grupului de producători sunt prevăzute în statut.

11. În vederea dobândirii personalitătii juridice si a înmatriculării în registrul comertului, se acordă un aviz de recunoastere a grupului de producători, în functie de grupa de produse pentru care solicită recunoasterea, de către autoritătile teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în a căror rază de competentă îsi au sediul administrativ si îsi desfăsoară activitatea grupurile de producători, denumite în continuare autorităti emitente, astfel:

a) directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, pentru următoarele grupe de produse:

- cereale;

- plante tehnice;

- hamei;

- tutun;

- produse horticole;

- struguri de vin;

- plante medicinale si aromatice;

- flori si plante ornamentale;

- lapte;

- carne de bovine, ovine si/sau caprine, porcine si pasăre;

- miere de albine si produse apicole;

- lână, păr, piei, blănuri si alte subproduse animaliere;

b) filiala teritorială a Inspectiei piscicole, pentru:

- produse pescăresti;

c) directia teritorială de regim silvic si de vânătoare, pentru:

- produse silvice lemnoase si nelemnoase:

- busteni pentru furnir;

- busteni pentru cherestea;

- lemn pentru celuloză;

- lemn pentru PAL;

- lemn pentru constructii;

- lemn pentru foc;

- răchită;

- puieti forestieri;

- fructe de pădure;

- seminte forestiere;

- ciuperci din floră spontană;

- plante medicinale si aromatice;

- vânat (carne, blănuri si produse cornoase).

12. Cererile de recunoastere întocmite conform formularului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice vor fi însotite de următoarele documente:

a) mandatul de împuternicire, acordat de către grupul de producători persoanei care semnează si depune cererea de recunoastere, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b) statutul grupului de producători;

c) lista membrilor titulari ai grupului de producători, întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, aprobată de adunarea generală de constituire;

d) structura bazei de productie a grupului de producători, întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

e) copia, autentificată notarial, a procesului-verbal al adunării generale de constituire a grupului de producători, prin care se atestă aprobarea actului constitutiv, componenta structurii de conducere si schema administrativă a grupului de producători.

13. În vederea obtinerii avizului de recunoastere, grupul de producători trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- sediul administrativ al grupului de producători trebuie să fie legal detinut de către acesta;

- statul trebuie să prevadă clar si fără echivoc faptul că grupul de producători:

a) stabileste o strategie de piată, în scopul echilibrării raportului cerere-ofertă, al eliminării marilor variatii de pret al produselor pe piată, precum si al garantării unor venituri certe si echitabile membrilor săi;

b) adaptează în comun structura productiei la cerintele pietei;

c) stabileste reguli unitare de productie, obligatorii pentru toti membrii producători ai grupului, prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitătii mediului;

d) elaborează si aplică unitar regulile comerciale specifice fiecărei categorii de produs/grupe de produse;

e) comercializează productia membrilor grupului de producători;

f) preia întreaga cantitate de produse realizată de membrii grupului de producători pentru valorificare;

g) stabileste reguli unitare pentru sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul si comercializarea produselor;

- numărul membrilor grupului de producători, în functie de produsul/grupa de produse pe care le valorifică, este egal sau mai mare decât numărul minim prevăzut în anexa nr. 1 - Dimensiunile si criteriile minime ale grupurilor de producători - la prezentele norme metodologice;

- are în proprietate ori în administrare legală baza de productie necesară desfăsurării activitătii.

14. Cererile de recunoastere se înregistrează în Registrul special de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole, piscicole si silvice al autoritătii emitente, întocmit în conformitate cu formularul prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

15. Autoritătile emitente, asa cum sunt ele nominalizate la pct. 11, în termen de 5 zile calendaristice, efectuează verificarea conformitătii si a completării în totalitate a cererii si a documentatiei anexate acesteia.

16. În situatia în care cererea si/sau documentatia anexată la aceasta nu sunt conforme sau nu îndeplinesc una sau mai multe dintre conditiile prevăzute de lege, autoritatea emitentă va întocmi o notificare în conformitate cu formularul prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, prin care face cunoscut grupului de producători cauzele datorită cărora nu poate să fie emis avizul de recunoastere si îi acordă o perioadă de 10 zile calendaristice pentru rezolvarea acestora.

17. În cazul în care cererea si/sau documentatia sunt corect întocmite sau după primirea răspunsului la notificare din partea grupului de producători, în termen de 5 zile calendaristice, cererea si documentatia se verifică la fata locului, respectiv la sediul social al grupului de producători si la locul de desfăsurare a activitătii de productie a fiecărui membru al grupului de producători.

18. Verificările prevăzute la pct. 17 se efectuează în prezenta reprezentantului legal al grupului de producători si, respectiv, a membrilor grupului de producători, de către un expert desemnat de conducerea autoritătii emitente.

19. Verificarea se încheie printr-un raport de constatare întocmit în conformitate cu formularul prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, semnat pentru luare la cunostintă de către reprezentantul legal al grupului de producători si care va sta, după caz, la baza acordării sau respingerii ori retragerii avizului de recunoastere.

20. Avizul de recunoastere, pentru toate autoritătile emitente prevăzute la pct. 11, va fi conform formularului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

21. Durata totală a verificărilor, de la data înregistrării unei cereri de recunoastere ca fiind conformă si completă până la acordarea sau respingerea recunoasterii, nu va depăsi 15 zile calendaristice.

22. Autoritătile emitente au obligatia să efectueze, conform aceleiasi proceduri, verificări periodice privind respectarea de către grupurile de producători a conditiilor de acordare a recunoasterii. Neîncadrarea în conditiile minime de recunoastere a grupului de producători conduce la retragerea recunoastere si la emiterea deciziei de retragere a avizului de recunoastere, întocmită în conformitate cu formularul prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.

23. După finalizarea verificărilor, autoritătile emitente, în termen de 5 zile, întocmesc si transmit grupului de producători, în functie de rezultat:

- avizul de recunoastere; sau

- notificarea prezentată la pct. 16, însotită de o copie a raportului de constatare prezentat la pct. 19, prin care se face cunoscută grupului de producători respingerea cererii sale de recunoastere; sau

- decizia de retragere a avizului de recunoastere, prezentată la pct. 22, însotită de o copie a raportului de constatare prezentat la pct. 19.

24. Concomitent cu înstiintarea grupurilor de producători, documentele prezentate la pct. 23 se transmit, în copie, fiecărei directii de specialitate si Directiei de dezvoltare rurală din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Agentiei SAPARD, precum si la registrul comertului din judetul respectiv.

25. Împotriva respingerii sau retragerii recunoasterii grupurile de producători pot îndrepta actiuni în justitie, potrivit legislatiei în vigoare.

Toate documentele pentru recunoasterea sau retragerea recunoasterii grupurilor de producători se înregistrează de fiecare autoritate emitentă în Registrul special de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole, piscicole si silvice, prezentat la pct. 14.

27. Avizele de recunoastere si deciziile de retragere a recunoasterii grupurilor de producători se editează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin directiile de specialitate si se vor distribui autoritătilor emitente, la cererea justificată a acestora.

28. Autoritătile emitente au obligatia să utilizeze pentru restul documentelor numai formularele prezentate în anexele nr. 2-8 la prezentele norme metodologice.

29. Grupurile de producători care valorifică două sau mai multe produse pot fi recunoscute dacă realizează cumulativ dimensiunile si criteriile stabilite.

30. Grupurile de producători pot fuziona sau se pot diviza păstrându-si recunoasterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite conform anexei nr. 1.

31. Grupul de producători care a beneficiat, conform art. 4 din Legea nr. 277/2004, de sprijin financiar si a utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care i-a fost acordat este obligat la restituirea integrală a sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobânzilor legale aferente.

32. Responsabilitatea verificării îndeplinirii conditiilor de recunoastere a grupului de producători, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine personalului autoritătilor emitente desemnate pentru eliberarea avizului de recunoastere, conform pct. 11 din

prezentele norme metodologice.

33. Activitatea autoritătilor emitente mentionate la pct. 11 este controlată, prin sondaj, de Departamentul de inspectii si control din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DIMENSIUNILE SI CRITERIILE MINIMEALE GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

 

Produsul

Numărul minim

de membri

Productia minimă

pentru valorificare

a) Cereale

20

900 t/an

b) Plante tehnice

20

300 t/an

c) Hamei

7

50 t/an

d) Tutun

10

25 t/an

e) Legume

5

125 t/an

f) Cartofi timpurii si de vară

20

300 t/an

g) Fructe

10

100 t/an

h) Struguri de masă

10

100 t/an

i) Struguri de vin

30

350 t/an

j) Ciuperci

5

50 t/an

k) Plante medicinale si aromatice

15

10 t/an

l) Flori si plante ornamentale

15

750.000 fire

m) Lapte

20

6.500 hl/an

n) Carne:

 

 

- bovine

20

100 t/an

- ovine

20

80 t/an

- porc

20

200 t/an

- pasăre

20

100 t/an

o) Miere de albine si produse apicole

10

10 t/an

p) Lână, păr, piei, blănuri si alte subproduse animaliere

15

(circa 3,5 miliarde lei productie)

q) Produse silvice

 

 

- lemnoase

10

10.000 m 3 /an

- nelemnoase

15

(circa 2,5 miliarde lei productie)

r) Produse pescăresti

3

25% din productia zonei.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Grupul de producători ...........................................................

.................................................................................................

Nr. ............... din ......../........./...........

 

Către*)

.................................................................................................

.................................................................................................

 

CERERE

 

Subsemnatul ......................................................., domiciliat în localitatea .................................................................., str. .................................................. nr. ........, judetul ........................................, posesor al B.I./CI seria ......., nr. .................,

eliberat/eliberată de ........................................... la data de ..........................., potrivit mandatului acodat de adunarea generală a grupului de producători, vă rog ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2004 si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004, să ne eliberati, în termen legal, avizul de recunoastere.

Pentru aceasta, anexez în copie:

a) Mandatul nr. ................../............................................... al Adunării generale a membrilor grupului de producători ..................

b) Lista membrilor titulari ai grupului de producători, aprobată de adunarea generală de constituire;

c) Statutul grupului de producători;

d) Structura si volumul programului de productie destinată comercializării prin grupul de producători (anexa nr. 5).

Semnătura ........................................

Data ..................................................


*) Autoritatea teritorială competentă, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 535/2004.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Grupul de producători ...........................................................

.................................................................................................

Nr. ............... din ......../........./...........

MANDAT

 

În conformitate cu votul membrilor grupului de producători, întruniti în adunarea generală de constituire din data de ............../............./....................., consemnat în procesul-verbal de sedintă, din aceeasi dată (pagina nr. ........), prin prezentul mandat acordăm domnului/doamnei .................................................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................................., str. .................................................... nr. ......., judetul ............................, posesor/posesoare al/a B.I./CI seria ....................... nr. .........................., toate drepturile pentru a ne reprezenta si a actiona în numele si interesul nostru, în activitatea impusă de procedura legală de obtinere a avizului de recunoastere a grupului de producători.

 

Presedinte,

 

Numele si prenumele .....................................................

Semnătura .......................................................................

Data .................................................................................

 

ANEXA Nr. 4*)

la normele metodologice

 

LISTA

membrilor titulari ai grupului de producători, aprobată în adunarea generală de constituire din ........./........../..............

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

STRUCTURA SI VOLUMUL

bazei de productie destinată comercializării prin grupul de producători în anul .........

 

Nr.

crt.

Nume - (initiala

tatălui) - prenume

Baza de productie

Denumire

Produs

comercial

Productie care se

valorifică prin grup

Pret

Mediu

de livrare

- lei/UM -

Valoare

Totală

- mii lei –

col. 7 x 8

Semnătura

producătorului

Ha

nr.

capete

UM

Medie

anuală

Totală

(col. 2 sau 3) x 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat

Verificat

Întocmit

Nume - Prenume .........................

Nume - Prenume .........................

Nume - Prenume .........................

Semnătura .......................................

Semnătura .......................................

Functia ............................................

Functia ............................................

Functia ............................................

Semnătura .......................................

Data .................................................

Data .................................................

Data ..................................................

 

ANEXA Nr. 6*)

la normele metodologice

 

REGISTRU SPECIAL

de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole, piscicole si silvice, în conformitate cu Legea nr. 277/2004

 

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Autoritatea competentă

......................................................

......................................................

Nr. ........../.............../2004

 

NOTIFICARE

 

Către*):

.....................

 

Ca urmare a verificării efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2004 privind acordarea avizului de recunoastere, vă facem cunoscut că, în urma verificărilor efectuate si consemnate în Raportul de constatare, a fost luată decizia de a/nu acorda/retrage avizul de recunoastere, din următoarele cauze:

............................................................................................................

............................................................................................................

În cazul în care, în termen de 10 zile calendaristice, nu veti înlătura cauzele mentionate, prezenta decizie rămâne definitivă.

 

Director executiv,

 

Numele si prenumele ...............................

Semnătura .................................................


*) Reprezentantul legal al grupului de producători sau mandatatul acestuia.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Autoritatea competentă

......................................................

......................................................

Nr. ........../....................................

 

RAPORT DE CONSTATARE

Încheiat azi ....../....../............

 

Subsemnatul ......................................................, având functia de ............................................. în cadrul 1) .............................................., verificând îndeplinirea criteriilor si a dimensiunilor de recunoastere în conformitate cu Legea nr. 277/2004 si cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004 de către grupul de producători ....................................................................................

am constatat următoarele:

1. Cererea (nu) îndeplineste conditiile de completitudine si conformitate, prin aceea că ...........

............................................................................................................

............................................................................................................

 

2. Sediul social al administratiei grupului de producători se află în localitatea ............................, judetul ..........................., la adresa: str. .................................... nr. ........, care corespunde/nu corespunde localitătilor de rang IV sau V, conform ierarhizării prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 351/2001.

3. Obiectul de activitate al grupului de producători, conform statutului si situatiilor privind programul de productie (anexa nr. 5), corespunde/nu corespunde prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004, grupa de produse .............. declarate de către grupul de producători ca făcând obiectul activitătii comerciale de bază.

4. Grupul de producători este format dintr-un număr de ................................ (în litere) producători,  asa cum rezultă din Lista membrilor titulari ai grupului de producători aprobată în adunarea generală de constituire (anexa nr. 4), număr care este/nu este mai mic decât numărul minim de membri ai grupului de producători, prevăzut prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004.

5. Baza de productie, specificată în anexa nr. 4 (col. 10-14), a fost verificată potrivit titlurilor si/sau adeverintelor de proprietate ale membrilor grupului si cumulat se prezintă astfel:

A. Fond funciar: Total ........................................ ha, din care:

- agricol productiv: .............................................. ha, din care:

- arabil .............................................................. ha;

- vii pe rod .................................................. ha, din care:

- struguri de masă ........................................ ha;

- struguri de vin ............................................ ha;

- livezi pe rod ....................................................ha;

- sere ................................................................ ha;

- solarii .............................................................. ha;

- răsadnite ........................................................ ha;

- luciu de apă ............................................ ha, din care:

- amenajări piscicole ...................................... ha;

- teren forestier .......................................... ha, din care:

- suprafată împădurită .................................... ha.

B. Animale: Total .......................................... capete, din care:

- animale pentru lapte: Total ...................... capete, din care:

- bovine ...................................................... capete;

- bubaline .................................................... capete;

- ovine si caprine ...................................... capete;

- animale pentru carne: Total ...................... capete, din care:

- taurine ...................................................... capete;

- porcine ...................................................... capete;

- ovine si caprine ...................................... capete;

- păsări ........................................................ capete;

- albine .................................................................. familii;

- animale pentru lână, păr, piei si blănuri ...... capete.

6. Pe baza productiilor medii anuale ale zonei în care îsi desfăsoară activitatea de productie si a bazei de productie, proprietate a membrilor grupului, asa cum este prezentată la pct. 5, s-a estimat obtinerea în anul ...... a următoarelor cantităti de produse:

- cereale .................................................................... t;

- plante tehnice .......................................................... t;

- hamei ...................................................................... t;

- tutun ........................................................................ t;

- legume .................................................................... t;

- ciuperci .................................................................... t;

- cartofi timpurii si de vară ...................................... t;

- fructe ........................................................................ t;

- struguri de masă .................................................... t;

- struguri pentru vin .................................................. t;

- plante medicinale si aromatice .............................. t;

- flori si plante ornamentale .......................... mii fire;

- lapte ........................................................................ hl;

- carne ........................................................................ t;

- animale de reproductie ................................ capete;

- produse silvice:

- busteni pentru furnir ........................................ m 3 ;

- busteni pentru cherestea ................................ m 3 ;

- lemn pentru celuloză ...................................... m 3 ;

- lemn pentru PAL .............................................. m 3 ;

- lemn pentru constructii .................................... m 3 ;

- lemn pentru foc ................................................ m 3 ;

- răchită .................................................................. t;

- puieti forestieri ............................................ bucăti;

- fructe de pădure .................................................. t;

- seminte forestiere ................................................ t;

- ciuperci din floră spontană ................................ t;

- plante medicinale si aromatice .......................... t;

- vânat (carne, blănuri si produse cornoase) ...... t;

- produse pescăresti .................................................. t.

7. Potrivit productiilor estimate la pct. 6 si conform preturilor de contractare estimate, anexate sub semnătura conducerii grupului de producători, rezultă o valoare totală estimată a productiei marfă de .................... lei (inclusiv T.V.A.), care la cursul Rol/Euro (B.N.R.) din ziua de ....../....../2004, reprezintă ...... euro.

La data efectuării verificărilor a rezultat că din productia totală de .............................. (unitatea de măsură) a grupului de producători, cantitatea de .............................. (unitatea de măsură), adică ................ %, este ferm contractată.

Fată de cele prezentate si în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 535/2004, am constatat că grupul de producători ................................................

...................................

 

ÎNDEPLINESTE

NU ÎNDEPLINESTE

cerintele minime necesare obtinerii/mentinerii avizului de recunoastere.

 

Avizat,

Director executiv/Director/Inspector-sef

Numele si prenumele ..................

Semnătura ...................................

 

Verificat

Întocmit

Numele si prenumele ............................

Numele si prenumele ............................

Functia ....................................................

Functia ....................................................

Semnătura ..............................................

Semnătura ..............................................

 

Luat la cunostintă:

Reprezentant legal al grupului de producători,

Numele si prenumele..................

Semnătura ..................................

 


1) Denumirea autoritătii competente.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOASTERE

Nr. ............../................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole si ale Raportului de constatare nr. .............../...............

Acordat grupului de producători ..................................................................................................................................

Prezentul aviz de recunoastere a fost înregistrat sub nr. ......... din data de ..................... în Registrul special de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole, piscicole si silvice si asigură grupului toate drepturile conferite de lege pentru comercializarea următoarelor produse:

....................................................................................................................................

în conditiile respectării de către grupul de producători a conditiilor si dimensiunilor de recunoastere.

Avizul de recunoastere îsi păstrează valabilitatea pe durata cât grupul de producători îndeplineste criteriile si dimensiunile pentru care a primit avizul.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE DE RETRAGERE A AVIZULUI DE RECUNOASTERE

 

Eliberată în temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole si ale Raportului de constatare nr. ............. / ................

Acordată grupului de producători .....................................................................................................

Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoastere a fost înregistrată sub nr. ............ din data de .............. în Registrul special de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole, piscicole si silvice si anulează grupului toate drepturile conferite de lege, pentru comercializarea următoarelor produse: ............................................................ întrucât grupul de producători nu a respectat conditiile si dimensiunile de recunoastere.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind stabilirea stării de insolvabilitate a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) coroborat cu art. 5, 8 si art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, conform art. 11 din Normele privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2001,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 6 iulie 2004, conform art. 4 alin. (22)-(24) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

1. Prin Decizia presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.247 din 27 februarie 2003 s-a dispus aplicarea dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la întocmirea si aplicarea unui plan de redresare financiară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări – Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

Ca urmare a emiterii deciziei, Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. nu a îndeplinit obligatiile si măsurile stabilite în sarcina acesteia conform planului de redresare, în aceste conditii situatia financiară a asigurătorului nefiind restabilită si punând în continuare în real pericol drepturile si interesele legitime ale asiguratilor.

2. Fată de aceste aspecte, având în vedere verificările de fond efectuate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin organele sale de specialitate, cu privire la activitatea de asigurare a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., la datele referitoare la coeficientul acesteia de lichiditate calculat si stabilit, în baza raportărilor transmise de către asigurător, sub limita minimă admisă de lege, precum si la gradul scăzut de acoperire a rezervelor [61,4%] cu active admise la data de 31 decembrie 2003, tinându-se seama în mod necesar de numărul mare de sesizări si/sau reclamatii privind modul defectuos si nelegal în care societatea de asigurare în cauză a procedat la îndeplinirea obligatiilor contractuale, societate care datora, la momentul lunii aprilie 2004, conform datelor înregistrate în evidentele Directiei generale asigurări obligatorii si ale Directiei generale de supraveghere si de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, o sumă în cuantum total de 834.674.500 lei si 10.752,64 euro, cu titlu de despăgubiri aferente contractelor de asigurare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 15 aprilie 2004, sanctionarea Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, dispunând interzicerea temporară a asigurătorului de a mai desfăsura activitate de asigurare pentru categoriile si clasele de asigurări autorizate, potrivit dispozitiilor Deciziei presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.274 din 27 aprilie 2004.

3. În urma analizării documentatiei aferente Notei nr. 14.152 din 4 iunie 2004 privind situatia Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., întocmită de către Directia generală de supraveghere si control, tinând seama de constatările cuprinse în Nota nr. 17.358 din 31 mai 2004, întocmită de Directia generală de supraveghere a solvabilitătii si raportări financiare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, au rezultat următoarele:

a) indicatorii financiari ai societătii de asigurare nu se încadrează în limitele minime prevăzute de lege pentru coeficientul de lichiditate, acesta situându-se sub pragul minim de 0,5 [până în luna noiembrie 2003] si, respectiv, sub limita minimă de 1 [începând cu luna decembrie 2003];

b) rezervele tehnice nete nu sunt acoperite cu active admise de lege, cu respectarea prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si de evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, republicat.[ulterior abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003], si ale Ordinului  presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, cu modificările ulterioare [ulterior abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2003];

c) situatiile financiare aferente anului 2003, transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, nu au fost însusite de conducerea societătii de asigurare si nu au fost auditate în conformitate cu reglementările legale în materie;

d) activitatea de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări – Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. a înregistrat o pierdere neacoperită în anii anteriori, cumulată cu cea aferentă anului 2003, în sumă totală de 55.529.978 mii lei, precum si sume datorate si neachitate petentilor creditori potrivit legii.

Din volumul total al datoriilor, în cuantum de 25.352.411 mii lei, suma de 10.996.577 mii lei reprezintă restante de achitat, din care 787.531 mii lei sumă aferentă activitătii de reasigurare, 3.762.292 mii lei fată de bugetul asigurărilor sociale, precum si 6.446.754 mii lei cu titlu de alte obligatii; de asemenea, societatea de asigurare înregistrează, la data prezentei decizii, obligatii restante reprezentând taxa de functionare datorată potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările ulterioare, în cuantum total [debit] 3.773.994 lei;

e) din informatiile obtinute ca urmare a raportării transmise de Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. cu privire la marja de solvabilitate, raportare aferentă anului 2003, rezultă un activ net negativ, precum si un grad de solvabilitate negativ [-1,3], sub limita minimă prevăzută de art. 1 alin. (4) lit. a) si b) din Normele privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2001,

presedintele Comisei de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Prin prezenta decizie se stabileste starea de insolvabilitate a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., cu sediul social în Bucuresti, Bd. Gării de Nord nr. 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J 40/7645/6.10.1997, cod unic de înregistrare 9833691, reprezentată legal prin director general, în persoana doamnei Cătălina Rosu, în conformitate cu prevederile art. 3 si următoarele din Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2001, si cu prevederile art. 11 din Normele privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2001.

(2) Se dispune aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si declansarea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, conform legii.

Art. 2. - Se dispune retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., acordată prin Decizia de functionare emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nr. 38 din 22 noiembrie 2001, în conformitate cu art. 5 lit. m) si art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. a), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În termen de cel mult 10 zile de la data primirii prezentei decizii, Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. este obligată să pună la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în temeiul art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, o listă cu evidenta completă a dosarelor de daună si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare, în vederea identificării potentialilor creditori beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare.

(2) Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligatiei atrage răspunderea administratorului si/sau reprezentantului legal al societătii de asigurare pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 4. - (1) În vederea apărării drepturilor si intereselor asiguratilor, Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. va proceda, în regim de urgentă, la efectuarea transferului total al portofoliului său de asigurări, în conditiile si cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu.

(2) În situatia în care portofoliul nu a fost transferat până cel mai târziu la data pronuntării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului în conditiile legii, asigurătorul este obligat, prin administratorul si/sau reprezentantul său legal, să ia toate măsurile necesare informării asiguratilor atât cu privire la obligatia acestora de a denunta/rezilia contractele de asigurare încheiate cu Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., cât si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsă între momentul denuntării si cel al expirării duratei lor de valabilitate.

Art. 5. - Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări – Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. poate formula plângere la Curtea de apel, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Plângerea nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, îndeplinirea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 40 alin. (2) din legea sus-mentionată.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 9 august 2004.

Nr. 3.567.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CĂLMĂTUIU DE SUS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CĂLMĂTUIU DE SUS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0469 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VICTORIA CĂLMĂTUIU DE SUS, cu sediul in Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/211/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VICTORIA CĂLMĂTUIU DE SUS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Rosiorii de Vede, Infratirea Buzescu, Victoria Calmatuiu de Sus, Clanita Talpa, Magura Virtoapele.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VICTORIA CĂLMĂTUIU DE SUS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Rosiorii de Vede. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 355.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CIOLĂNESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA CIOLĂNESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0470 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VICTORIA CIOLĂNESTI, cu sediul in com. Ciolanesti, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/212/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VICTORIA CIOLĂNESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VICTORIA CIOLĂNESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dumbrava Scrioastea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 356.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0497 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA, cu sediul in Jimbolia, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 78, judetul Timis, numar de ordine in Registrul Comertului J35/3756/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Begacoop Timisoara, Carpinisana Carpinis, Infratirea Jimbolia, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Begacoop Timisoara, Carpinisana Carpinis, Infratirea Jimbolia.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA JIMBOLIA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Begacoop Timisoara. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 378.