MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.240. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004 - martie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

405. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

334. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 8 MARTIE NOCRICH

 

354. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEDEA BRAGADIRU

 

391. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUNCAVĂTUL HOREZU

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004 - martie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004 - martie 2005, a cărui sinteză este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice centrale prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire prevederile programului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.240.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Având în vedere art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare,.în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 3 februarie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Dispozitiile prezentului ordin se aplică începând cu declaratia lunară corespunzătoare lunii în care prezentul ordin intră în vigoare.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 405.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

I. Organizarea depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

Art. 1. - Obligatia depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, denumită în continuare declaratie lunară, se realizează prin completarea documentelor prezentate în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Declaratia lunară se depune/transmite, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială se află sediul angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică.

Art. 3. - (1) Angajatorii persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru depun/transmit declaratia lunară cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul angajatorul, denumit în continuare unitatea centrală.

(2) În declaratia lunară depusă/transmisă cumulat de unitatea centrală, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibilă sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizată în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (deducerile prevăzute la art. 80 si 85, precum si reducerile prevăzute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, deducerile prevăzute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, deducerile conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată si modificată prin Legea nr. 41/2002, cu modificările ulterioare).

(3) Sumele deduse/reduse din contributia datorată si/sau, după caz, cele care se recuperează de la bugetul asigurărilor pentru somaj se declară prin completarea de către unitatea centrală a anexei nr. 2 “Date despre angajator - deduceri si reduceri” la prezenta procedură.

(4) Deducerile si reducerile din contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj se operează la nivelul unitătii centrale, care poate efectua regularizări între sumele datorate de către sucursalele si/sau punctele sale de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la deduceri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.

Art. 4. - (1) Încheierea conventiilor în baza cărora se acordă subventiile sus-mentionate se realizează la nivel teritorial, între unitătile centrale, în calitate de angajatori persoane juridice, si agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea sucursalele si/sau punctele de lucru respective.

(2) Controlul asupra respectării conditiilor în care au fost încheiate conventiile se efectuează de către corpurile proprii de control măsuri active ale agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au încheiat conventiile.

Art. 5. - (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, în mod obligatoriu, în format electronic (dischetă, CD, e-mail sau SEN). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic nationa” se face în conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pot transmite declaratia prin e-mail numai angajatorii care au comunicat în scris agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde au obligatia să depună declaratia lunară, adresa de e-mail de la care urmează să fie transmisă declaratia.

(3) În cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate să aprobe pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hârtie. Persoanele care depun declaratia trebuie să prezinte, la depunerea lunară a declaratiei, o împuternicire din partea angajatorului, în care să fie înscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei împuternicite să depună declaratia pentru luna respectivă.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, formularul declaratiei si programul informatic destinat completării de către angajatori a declaratiilor pentru somaj vor fi publicate pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă (www.anofm.ro).

Art. 6. - Directorul executiv al fiecărei agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va stabili prin decizie arondarea angajatorilor pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, în functie de sediul sau de domiciliul acestora, precum si de resursele agentiilor de prelucrare a datelor din declaratiile lunare.

II. Modul de completare a declaratiei lunare

Art. 7. – “Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj” din anexa nr. 1 la prezenta procedură se completează după cum urmează:

1. La rubrica “CUI (Cod fiscal)” se înscrie numai partea numerică a acestuia.

2. La rubrica “Cod numeric personal” se înscrie codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este înregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajează personal casnic conform legii).

3. La rubrica “Denumire angajator” se înscrie denumirea completă a angajatorului, asa cum este înregistrat la oficiul registrului comertului.

4. Evidenta nominală a asiguratilor are în vedere persoanele care se află în următoarele situatii prevăzute de lege:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în conditiile legii;

b) functionarii publici si alte persoane care desfăsoară activităti pe baza actului de numire;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului;

d) militarii angajati pe bază de contract; e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile mentionate mai sus.

5. Rubrica “Tip contract” se completează cu:

a) “1” pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă;

b) “2” pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

c) “3” pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

d) “4” pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

e) “5” pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă;

f) “6” pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

g) “7” pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

h) “8” pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

i) “9” pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă.

6. Rubrica “Număr ore normă în zi” se completează cu numărul de ore de lucru normate în zi, conform tipului de contract.

7. Rubrica “Număr zile lucrate în lună” se completează cu numărul de zile efectiv lucrate în lună, conform tipului de contract.

8. Rubrica “Număr zile suspendate în lună” se completează cu numărul de zile suspendate în lună, conform legii, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile.

9. Rubrica “Bază de calcul” se completează cu drepturile bănesti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare. În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, baza de calcul se consideră în functie de numărul de ore efectiv lucrate în luna respectivă. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelasi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna.

10. Rubrica “Contributie individuală datorată” se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9.

Art. 8. - l.Date despre angajator - deduceri si reduceri” din anexa nr. 2 la prezenta procedură se completează după cum urmează:

1. Rubrica “Total fond salarii brute realizate de asigurati” se completează cu fondul de salarii determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

2. Deducerile si reducerile se completează doar de către angajatorii care beneficiază de acestea.

Art. 9. - Nedepunerea declaratiei lunare până la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decât conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctionează potrivit legii.

III. Modalitatea de transmitere în format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

Art. 10. - (1) Declaratia lunară în format electronic se transmite prin e-mail ca fisiere sau ca arhivă 1) atasate la un mesaj care precizează denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei împuternicite să transmită declaratia pentru luna respectivă.

(2) Pentru declaratiile lunare transmise prin e-mail, la rubrica “subiect” se trec codul fiscal/CNP al angajatorului, luna si anul pentru care se transmite declaratia.


1) Se va utiliza arhivatorul ARJ.exe, iar arhiva va fi denumită “declaratie.arj”.

 

(3) Declaratia lunară care se depune pe dischetă FD 3,5’ sau CD trebuie însotită de o împuternicire din partea angajatorului, în care să fie înscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei împuternicite să depună declaratia pentru luna respectivă.

(4) Nu se preia declaratia lunară depusă pe mai multe dischete sau arhivată. Declaratia care nu poate fi înregistrată pe o singură dischetă se depune pe CD.

Discheta sau CD-ul vor fi etichetate si vor contine următoarele informatii:

1. denumirea/numele angajatorului;

2. codul fiscal/CNP al angajatorului;

3. anul si luna pentru care se depune declaratia.

(5) Declaratia lunară în format electronic depusă pe dischetă FD 3,5’ sau CD se verifică la depunere si se preia doar dacă este validă.

Art. 11. - (1) Declaratia electronică va contine două fisiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru anexele nr. 1 si 2, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

1. DBF sau TXT - anexa nr. 1;

2. DBF sau TXT - anexa nr. 2.

(2) Câmpurile din structura fisierelor sunt de lungime fixă, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent dacă se completează sau nu.

(3) În descrierea fisierelor, rubrica “Tip câmp” are următoarea semnificatie:

N - numeric, aliniat la dreapta;

C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără diacritice.

(4) În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta în mod obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.

(5) Descrierile fisierelor (anexele nr. 1 si 2) sunt prezentate în anexa nr. 3.

IV. Validări suplimentare

Art. 12. - (1) Toate câmpurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.

(2) În anexa nr. 1:

a) completarea tuturor câmpurilor este obligatorie; fac exceptie: câmpul “CNPANT” care se completează numai dacă câmpul “REC” = “C”, si câmpul “REC” care se completează numai pentru declaratiile rectificative;

b) suma dintre numărul de zile lucrate în lună (NZL) si numărul de zile suspendate în lună (NZS) poate fi cel mult egală cu numărul de zile lucrătoare în lună (respectiv numărul de zile calendaristice în lună, dacă tipul de contract este l.9”).

(3) În anexa nr. 2:

a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCTA; angajatorii care au sediul în municipiul Bucuresti vor completa câmpul “JUD” cu “Bucuresti”;

b) câmpurile care se completează numai dacă este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED58REC, DED58RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES;

c) suma deducerilor recuperate din contributia datorată (DED80REC, DED85REC, DED58REC, DED116REC, RED9394REC) nu poate depăsi 3% din FS (cu rotunjire matematică fără zecimale)

V. Declaratiile rectificative

Art. 13. - (1) Declaratiile rectificative se depun pe dischetă/CD sau se transmit prin SEN. Declaratiile rectificative se pot depune pe suport hârtie doar de angajatorii care au primit aprobarea de a depune declaratia lunară în acest sistem potrivit art. 5 alin. (3).

(2) Declaratia rectificativă cuprinsă în anexa nr. 1 va contine numai înregistrările care se modifică, după cum urmează:

a) pentru a corecta o înregistrare gresită se completează înregistrarea cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu “M”;

b) pentru a adăuga o nouă înregistrare se completează înregistrarea cu toate informatiile necesare, câmpul REC completându-se cu “A”;

c) pentru a sterge o înregistrare se completează AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele înregistrării initiale, restul câmpurilor numerice se completează cu zero, câmpul REC completându-se cu “S”;

d) pentru a modifica CNP din declaratia initială se completează CNPANT cu CNP-ul din declaratia initială (eronat), se completează CNP cu CNP-ul corect, restul câmpurilor rămânând necompletate, câmpul REC completându-se cu “C”.

(3) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă cu acelasi angajator, se completează declaratia rectificativă cuprinsă în anexa nr. 1, după cum urmează:

a) pentru a corecta o înregistrare gresită se completează atât înregistrarea cu datele corecte, cât si celelalte înregistrări referitoare la asiguratul respectiv, câmpul REC completându-se cu “M” la toate înregistrările;

b) pentru a adăuga o nouă înregistrare se completează înregistrarea cu toate informatiile necesare, câmpul REC completându-se cu “A”;

c) pentru a sterge o înregistrare se completează AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele înregistrării initiale, restul câmpurilor numerice se completează cu zero, câmpul REC completându-se cu “S”; celelalte înregistrări referitoare la acelasi asigurat se completează cu toate datele, câmpul REC completându-se cu “M”;

d) pentru a modifica CNP-ul din declaratia initială se completează CNPANT cu CNP-ul din declaratia initială (eronat), se completează CNP cu CNP-ul corect, restul câmpurilor rămânând necompletate, câmpul REC completându-se cu “C”.

(4) Declaratia rectificativă cuprinsă în anexa nr. 2 se completează după cum urmează:

a) pentru a modifica o înregistrare se completează înregistrarea cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu “M”;

b) pentru a modifica CF-ul din declaratia initială se completează CFANT cu CF-ul din declaratia initială (eronat), se completează CF cu CF-ul corect; toate celelalte câmpuri se completează cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu “C”;

c) pentru a modifica CNPA-ul din declaratia initială se completează CNPAANT cu CNPA-ul din declaratia initială (eronat), se completează CNPA cu CNP-ul (corect) al angajatorului; toate celelalte câmpuri se completează cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu “C”.

VI. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

Art. 14. - (1) Numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: NON x NZL: numărul de ore corespunzătoare unui contract individual de muncă cu normă întreagă.

(2) Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de muncă, NON utilizat în formula prevăzută la alin. (1) se obtine prin însumarea numărului de ore normate în zi, corespunzătoare fiecărui contract individual de muncă.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 8 MARTIE NOCRICH

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 8 MARTIE NOCRICH, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0443 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit 8 MARTIE NOCRICH, cu sediul in Nocrich, Nr. 156B, judetul Sibiu, numar de ordine in Registrul Comertului J32/138/2000, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Progresul Sibiu, Negoiul Avrig, Albina Carta, Infratirea Rosia, 8 Martie Nocrich, Visarion Roman Rasinari, Cetatea Talmaciu, Cindrelul Cisnadie, Crintul Saliste, Crinul Miercurea Sibiului, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit 8 MARTIE NOCRICH a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Progresul Sibiu, Negoiul Avrig, Albina Carta, Infratirea Rosia, 8 Martie Nocrich, Visarion Roman Rasinari, Cetatea Talmaciu, Cindrelul Cisnadie, Crintul Saliste, Crinul Miercurea Sibiului.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit 8 MARTIE NOCRICH este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Progresul Sibiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 334.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEDEA BRAGADIRU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEDEA BRAGADIRU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0468 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VEDEA BRAGADIRU, cu sediul in com. Bragadiru, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1392/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VEDEA BRAGADIRU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VEDEA BRAGADIRU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 354.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUNCAVĂTUL HOREZU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUNCAVĂTUL HOREZU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0515 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LUNCAVĂTUL HOREZU, cu sediul in Horezu, Str. Independentei, Bl. O. 4, Sc. F, Ap. 1, judetul Valcea, numar de ordine in Registrul Comertului J38/1633/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LUNCAVĂTUL HOREZU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LUNCAVĂTUL HOREZU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Furnica Bunesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 391.