MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 august 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

640. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.254. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.046/1996 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Atestare a Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii si a Registrului Român al Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii

 

1.273. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

 

1.285. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.355/1.230. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pentru profesionalismul de care au dat dovadă în actiunile de salvare a unor persoane a căror viată era pusă în pericol de efectele calamitătilor naturale produse în judetele Bacău si Vrancea,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, domnului general de flotilă aeriană Constantin A. Ilie, comandant al Unitătii Speciale de Aviatie.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, domnului comandor Ionescu V. Mircea, comandant de detasament elicoptere.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace:

- domnului comandor Dumitru T. Eugen, comandant de echipaj;

- domnului căpitan-comandor Chirită Gh. Neculai, comandant de echipaj;

- domnului locotenent Luput H.-T. Mircea-Flavius, pilot.

Art. 4. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa I, cu însemn pentru militari, de pace, plutonierului Dinică-Cîrstea A. Gh. Alexandru-Octavian, subofiter operativ principal I.

Art. 5. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de pace:

- domnului maistru militar principal Cupa I. Dumitru, maistru principal I aviatie;

- domnului plutonier-major Stefan I. Radu, subofiter operativ principal I.

Art. 6. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de pace, domnului maistru militar principal Movileanu D. Vasile, maistru principal I aviatie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 640.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.046/1996 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Atestare a Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii si a Registrului Român al Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.046/1996 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Atestare a Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii si a Registrului Român al Masinilor si Echipamentelor Tehnologice de Constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 8 noiembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.254.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, în valoare de 81 milioane euro, achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”, importate în conditiile art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Autoritatea vamală va aplica scutirea de taxe vamale si de taxa pe valoarea adăugată numai pe baza unui aviz eliberat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. Avizul trebuie să confirme utilizarea exclusivă în scopul protectiei mediului a echipamentelor importate.

(2) Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Finantelor Publice vor notifica Consiliului Concurentei, în vederea autorizării, ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.273.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

 

- Grup termoenergetic de cogenerare de 150 MW, cu functionare pe huile de Valea Jiului, cu instalatiile auxiliare aferente, dotat cu instalatiile de depoluare standard: electrofiltre, arzătoare cu NO x redus si desulfurare.

 

ANEXA Nr. 2

 

A V I Z

privind scutirea de taxe vamale si taxa pe valoarea adăugată a echipamentelor utilizate exclusiv pentru protectia mediului, conform art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare , si ale art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Exemplar destinat:

1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului

2. Denumirea agentului economic care efectuează importul

3. Autoritatea centrală care coordonează activitatea agentului economic beneficiar al importului

4. Codul tarifar si denumirea echipamentelor importate si utilizate exclusiv pentru protectia mediului

5. Detalii privind echipamentele importate si activitătile pe care le vor deservi

6. Documentele care se anexează (în copie)

7. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor - semnături.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.285.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, denumită în continuare Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, familiile si persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetătenie română, precum si apatrizii.

Art. 2. - Familiile si persoanele singure care nu au cetătenie română beneficiază de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) cetătenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii;

b) cetătenii străini si apatrizii care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protectie umanitară prevăzută de lege;

c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale

 

Art. 3. - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiază, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei, diferentiat în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si de sistemul de încălzire utilizat, iar în cazul energiei termice, si de modul de facturare pentru care acestea au optat.

Art. 4. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe baza cererii titularului, însotită de declaratia pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

(2) Formularul continând cererea si declaratia pe propria răspundere se completează de către persoanele care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Art. 6. - Prin membri de familie se întelege si persoanele între care nu există relatii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

Art. 7. - Datele cuprinse în formularul de cerere si declaratia pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia sunt supuse confidentialitătii. Acestea.vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului de ajutor pentru încălzirea locuintei si al întocmirii unor situatii statistice.

Art. 8. - (1) În aplicarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia să transmită directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, până la data de 31 august a fiecărui an, următoarele documente în format electronic:

a) lista cuprinzând titularii de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale, consumatori individuali sau, după caz, asociatii de proprietari/chiriasi, completată cu date privind denumirea titularului de contract de furnizare, adresa acestuia si codul titularului de contract, în cazul furnizării energiei termice, ori numărul carnetului folio, în cazul furnizării gazelor naturale;

b) lista cuprinzând beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuintei din sezonul anterior, completată cu date privind denumirea titularilor de ajutoare, denumirea titularilor de contract de furnizare, adresa titularului de ajutor, precum si codul titularului de contract, în cazul furnizării energiei termice, sau, după caz, numărul carnetului folio, în cazul furnizării gazelor naturale.

(2) Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si gaze naturale au obligatia de a completa lista prevăzută la alin. (1) lit. a) cu numărul de apartamente cu destinatia de locuintă sau, după caz, cu numărul de consumatori individuali din cadrul fiecărei asociatii.

(3) Prin titular de contract de furnizare a energiei termice în sistem centralizat se întelege inclusiv titularul de conventie individuală încheiată în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

Art. 9. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) si ale art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, primarii au obligatia să transmită în format electronic directiilor teritoriale, până la data de 31 august a fiecărui an, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat.

Art. 10. - (1) În cazul în care după data de 31 august a fiecărui an intervin modificări în structura listelor prevăzute la art. 8 alin. (1) si la art. 9, furnizorii si primarii au obligatia de a transmite lunar directiilor teritoriale aceste modificări.

(2) În situatia în care familiile si persoanele singure devin titulari de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale în perioada 1 septembrie-31 octombrie a fiecărui an si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, aprobarea dreptului se face pentru toată perioada sezonului rece.

(3) În cazul în care beneficiarii de ajutor de încălzire nu mai utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică sau gaze naturale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuintei încetează începând cu luna următoare încetării contractului de furnizare.

(4) În situatia în care apar modificări în lista prevăzută la art. 9 a beneficiarilor de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică, prevederile alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. - (1) Formularele tipizate continând cererea si declaratia pe propria răspundere se transmit de către directiile teritoriale atât titularilor de contracte individuale de furnizare a energiei termice si a gazelor naturale, cât si asociatiilor de proprietari/chiriasi, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(2) Directiile teritoriale transmit fiecărei asociatii de proprietari/chiriasi care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat sau gaze naturale un număr de formulare tipizate corespunzător numărului de consumatori individuali din cadrul asociatiei.

Art. 12. - (1) Familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei si care nu au intrat în posesia formularelor tipizate de cerere si declaratie pe propria răspundere se pot adresa telefonic directiei teritoriale în a cărei rază acestia îsi au domiciliul sau resedinta pentru obtinerea acestora.

(2) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2004 se înfiintează o linie telefonică specială în cadrul fiecărei directii teritoriale, destinată informării populatiei cu privire la ajutorul  pentru încălzirea locuintei.

Art. 13. - Formularele tipizate completate de solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, se transmit până la data de 15 octombrie a fiecărui an directiei teritoriale în a cărei rază se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, cu confirmare de primire, după cum urmează:

a) prin postă;

b) prin posta electronică;

c) prin intermediul asociatiei de proprietari/chiriasi;

d) la sediul directiei teritoriale.

Art. 14. - Pe baza datelor înscrise în cererea si declaratia pe propria răspundere de către solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuintei, directorul executiv al directiei teritoriale aprobă si stabileste cuantumul lunar al ajutorului sau, după caz, respinge prin decizie dreptul la ajutor.

Art. 15. - (1) Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, directorii executivi ai directiilor teritoriale au obligatia de a transmite următoarele:

a) titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei, decizia de aprobare a dreptului, însotită de 5 bonuri valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei pentru fiecare lună din perioada sezonului rece sau de 12 bonuri valorice reprezentând ajutorul lunar pentru încălzirea locuintei, în cazul în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) solicitantilor care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, decizia motivată privind respingerea cererii;

c) furnizorilor de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale, precum si asociatiilor de proprietari/chiriasi, situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (1) lit. c) se va transmite furnizorilor de către directiile teritoriale, inclusiv în format electronic, în forma convenită de comun acord.

Art. 16. - (1) Pentru familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face începând cu luna depunerii cererii pentru toată perioada rămasă până la sfârsitul sezonului rece.

(2) Numărul de bonuri valorice acordate titularilor prevăzuti la alin. (1) corespunde cu numărul de luni pentru care s-a aprobat ajutorul.

Art. 17. - În cazul titularilor individuali de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, care sunt beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuintei, furnizorii transmit lunar factura reprezentând contravaloarea consumului de energie termică sau de gaze naturale, pe care vor fi mentionate suma de plată cu bonuri valorice si suma de plată în numerar.

Art. 18. - (1) Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi, titulare de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, furnizorii transmit factura lunară reprezentând consumul la nivelul asociatiei, însotită de un borderou cuprinzând consumatorii individuali din cadrul asociatiei, inclusiv titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei si sumele aprobate cu acest titlu de directia teritorială, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3.

(2) În termen de 10 zile de la primirea facturii si a borderoului, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile cu energia termică furnizată în sistem centralizat sau cu gazele naturale pe consumatori individuali si de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plată atât în bonuri valorice, cât si în numerar.

(3) Sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuintei cu energie termică si gaze naturale se calculează pentru fiecare beneficiar, după cum urmează:

a) la nivelul prevăzut de art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, dacă suma defalcată este mai mare sau egală cu acest nivel;

b) la nivelul sumei defalcate, dacă aceasta este mai mică decât cuantumul ajutorului de încălzire prevăzut la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2004.

Art. 19. - În cazul în care cheltuielile cu energia termică si gazele naturale sunt mai mici sau egale cu cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, acestea se achită cu bonuri valorice, iar în cazul în care cheltuielile cu energia termică si gazele naturale depăsesc cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei înscris în bonul valoric, diferenta se achită în numerar.

Art. 20. - (1) Consumatorii individuali, titulari de contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat si a gazelor naturale, achită contravaloarea facturilor prin depunerea bonurilor valorice si, după caz, a sumelor în numerar la furnizori.

(2) Consumatorii individuali din cadrul asociatiilor de proprietari/chiriasi achită contravaloarea cheltuielilor cu energia termică sau cu gazele naturale prin depunerea bonurilor valorice si a sumelor în numerar la asociatia respectivă.

(3) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia să preia de la asociatiile de proprietari/chiriasi borderoul prevăzut la art. 18 alin. (2) si bonurile valorice aferente lunii pentru care se face plata.

Art. 21. - Termenul final până la care titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei poate achita cu bonuri valorice contravaloarea energiei termice sau a gazelor naturale utilizate este:

a) 30 iunie a fiecărui an pentru bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei, acordat numai în perioada sezonului rece;

b) 31 ianuarie a anului următor pentru bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei, acordat pe o perioadă de 12 luni.

Art. 22. - (1) În aplicarea art. 16 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale transmit directiilor teritoriale situatia centralizatoare cu titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuintei si sumele cuvenite reprezentând ajutoarele pentru încălzire, însotită de bonurile valorice aferente lunii pentru care se solicită decontarea.

(2) În cazul asociatiilor de proprietari/chiriasi, titularii de ajutoare pentru încălzirea locuintei vor fi grupati în functie de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale corespunzător.

(3) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (1) se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă ori de fond.

Art. 23. - Directia teritorială, pe baza situatiei centralizatoare si a bonurilor valorice transmise de furnizorii de energie termică sau de gaze naturale, solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.

Art. 24. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei transmite Ministerului Finantelor Publice, până la data de 23 a fiecărei luni, documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.

Art. 25. - În baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice, directiile teritoriale virează până la sfârsitul lunii sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuintei în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui tert, escrow, deschise la bănci de către producătorii si distribuitorii de energie termică sau de gaze naturale.

Art. 26. - (1) Sumele în numerar reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuintei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subventiile achitate furnizorilor de energie termică de către autoritătile administratiei publice locale, precum si ajutoarele pentru încălzirea locuintei, achitate de directiile teritoriale, se vor colecta în conturile de tip escrow, deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

(2) În toate situatiile plata va fi considerată efectuată la data la care sumele au intrat efectiv în contul furnizorilor de energie termică sau de gaze naturale.

 

CAPITOLUL III

Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

 

Art. 27. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri se acordă beneficiarilor de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, stabilit în conditiile art. 16 12 si 16 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, se efectuează integral, o singură dată pentru toată perioada aprobată.

Art. 28. - În cazul în care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) În aplicarea art. 16 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, directorii executivi ai directiilor teritoriale pot dispune efectuarea de anchete sociale pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în cererea si declaratia pe propria răspundere.

(2) La efectuarea anchetelor sociale se pot solicita titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei orice documente justificative si informatii necesare verificării îndeplinirii conditiilor de acordare a acestui drept.

(3) În cazul în care se constată neîndeplinirea conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei sau modificări ce conduc la diminuarea cuantumului acestuia, directorul executiv al directiei teritoriale emite decizie privind încetarea dreptului sau, după caz, stabilirea noului cuantum.

(4) Încetarea dreptului sau modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei se face începând cu luna următoare efectuării anchetei sociale.

Art. 30. - (1) În aplicarea prevederilor art. 16 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, primarii transmit directiei teritoriale, până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, raportul statistic privind titularii de ajutor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, cărora li s-a aprobat acest drept, precum si sumele plătite la începutul sezonului rece, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Lunar, pe parcursul sezonului rece, raportul statistic prevăzut la alin. (1) se actualizează de către primari cu numărul de beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuintei, cărora li s-a aprobat sau le-a încetat acest drept, si cu sumele plătite si se transmite directiei teritoriale până la data de 10 a lunii următoare.

Art. 31. - (1) Bonurile valorice sunt hârtii de valoare reprezentând documente cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, care se emit de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si se distribuie de către directiile teritoriale titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei care utilizează energie termică în sistem centralizat sau gaze naturale.

(2) Fiecare bon valoric este valabil numai dacă are înscrise seria si numărul sub care a fost înseriat si cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) institutia emitentă - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) datele referitoare la anul si luna pentru care poate fi utilizat;

c) tipul de încălzire pentru care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuintei - energie termică sau gaze naturale;

d) spatiul pentru înscrierea de către directia teritorială a numelui si prenumelui, a codului numeric personal si a adresei titularului de ajutor pentru încălzirea locuintei;

e) cuantumul ajutorului de încălzire prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, care va fi tipărit diferit, în functie de tipul de încălzire si de perioada pentru care se acordă ajutorul;

f) spatiul destinat semnăturii titularului ajutorului pentru încălzirea locuintei, precum si semnăturii si stampilei directiei teritoriale si a furnizorului de utilităti.

(3) Falsificarea bonurilor valorifice se pedepseste conform legii.

Art. 32. - (1) Gestionarea bonurilor valorice se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.

(2) Evidenta contabilă a operatiunilor privind achizitionarea, emiterea si utilizarea bonurilor valorice se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 33. - În cazul în care valoarea nominală a bonului valoric este mai mare decât cheltuielile lunare efectuate cu energia termică sau cu gazele naturale, utilizarea acestuia este considerată integrală si este interzisă acordarea către titular a unui rest de bani la bonul valoric.

Art. 34. - Titularii bonurilor valorice au obligatia să restituie pe bază de proces-verbal de predare-primire directiilor teritoriale bonurile valorice în următoarele situatii:

a) în cazul în care cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei a fost modificat;

b) în cazul încetării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei.

Art. 35. - (1) Bonurile valorice se completează sau, după caz, se anulează numai de către personalul autorizat din cadrul directiilor teritoriale.

(2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situatii:

a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări ori stersături;

b) sunt pierdute sau sustrase;

c) sunt restituite în conditiile prevăzute la art. 34;

d) sunt nedistribuite către titulari.

Art. 36. - În cazul pierderii, deteriorării ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., directiile teritoriale, titularii, asociatiile de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat si de gaze naturale au, după caz, următoarele obligatii:

a) să anunte în scris directiile teritoriale, în termen de 72 de ore de la constatarea pierderii, deteriorării ori sustragerii, iar în cazul sustragerii, si organele de politie;

b) să transmită în scris Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., în termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.

Art. 37. - (1) Bonurile valorice anulate în conditiile art. 35 alin. (2) lit. a) si d) se restituie de către directiile teritoriale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. pe bază de aviz de însotire si proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost.

(2) Bonurile valorice distribuite către titularii ajutorului de încălzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termică sau de gaze naturale si care au fost returnate de către furnizorii de utilităti, precum si cele restituite în conditiile art. 34 se păstrează de directiile teritoriale pe o perioadă stabilită potrivit dispozitiilor legale.

Art. 38. - Bonurile valorice anulate în conditiile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a)-c) se publică de către directiile teritoriale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si se declară nule.

Art. 39. - În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor pot emite precizări sau instructiuni care se aprobă prin ordin comun.

Art. 40. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.355 din 27 iulie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.230 din 18 august 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Obligatiile agentilor economici către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-iunie 2004, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Accesoriile aferente obligatiilor prevăzute la art. 1, calculate până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se scutesc la plată.

Art. 3. - Plafonul în limita căruia se scutesc la plată obligatiile prevăzute la art. 1 si accesoriile calculate conform art. 2 este cel prevăzut pentru fiecare agent economic în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2004.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXĂ

 

- milioane lei –

 

Compania Natională

de Căi Ferate

“C.F.R.” - S.A

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R.”  Călători - S.A.

Societatea de Transport

cu Metroul Bucuresti

“Metrorex” - S.A.

Valoarea sumelor scutite pentru luna ianuarie

125.033

62.302

21.212

Valoarea sumelor scutite pentru luna februarie

104.675

61.153

20.755

Valoarea sumelor scutite pentru luna martie

153.551

65.182

20.030

Valoarea sumelor scutite pentru luna aprilie

306.186

167.821

21.254

Valoarea sumelor scutite pentru luna mai

245.625

67.749

20.789

Valoarea sumelor scutite pentru luna iunie

391.084

65.898

20.421

Valoarea sumelor scutite pentru perioada ianuarie-iunie 2004

1.326.154

490.105

124.461