MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 771         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.267. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulesti, judetul Vrancea

 

1.269. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, judetul Vrancea

 

1.270. - Hotărâre privind aprobarea statutului de consilier de stat al primului-ministru pentru doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze, în perioada mai 2004-iulie 2005

 

1.272. - Hotărâre privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a statiei de transformare aferente si a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. – Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

 

1.274. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

1.275. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Patriarhia Română – Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia

 

1.276. - Hotărâre privind recunoasterea “Fundatiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici si a vârstnicilor aflati în situatie de risc social” ca fiind de utilitate publică

 

1.277. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Centrul de Resurse Juridice” ca fiind de utilitate publică

 

1.278. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

537. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agentii economici care au avut în administrare sau în concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003

 

997. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulesti, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulesti, judetul Vrancea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.267.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului situat în comuna Păulesti, judetul Vrancea, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale, având denumirea “DC 70”

 

Denumirea

sectorului de drum

Provine din

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativ

nou

DJ 205L - Hăulisca

Drum local nenominalizat

0+000-2+000

2,000

DC 70

 

TOTAL DC 70:

2,000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, judetul Vrancea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 29 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.269.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului situat în comuna Vintileasca, judetul Vrancea, care se clasează ca drum comunal, având denumirea “DC 178A”

 

Încadrarea

sectorului de drum

Traseul drumului clasat

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Drum local nenominalizat

DC 178 - Poiana Stoichii

0+000-4+600

4,600

TOTAL DC 178A:

 

4,600

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statutului de consilier de stat al primului-ministru pentru doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze, în perioada mai 2004-iulie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă ca în perioada mai 2004-iulie 2005 doamna Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze, să detină statutul de consilier de stat al primului-ministru, cu misiunea de a coordona activitatea Secretariatului Permanent pentru Afaceri Europene.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.270.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a statiei de transformare aferente si a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează transmiterea fără plată a hidrocentralei de mică putere, a statiei de transformare aferente si a clădirilor administrative conexe, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

(2) La data transmiterii personalul care deserveste hidrocentrala de mică putere, statia de transformare aferentă si clădirile administrative conexe prevăzute la alin. (1) se preia de către Compania Natională “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

Art. 2. - Patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A. se majorează cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.272.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a hidrocentralei de mică putere si a statiei de transformare aferente din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială laUzina Mecanică Sadu” - S.A.

 

1. Hidrocentrala

Denumire: Sadu Gorj

Râul pe care este amplasată: Sadu

Judetul în care este amplasată: Gorj

Anul punerii în functiune: 1939

Putere (P): 1.600 kW

Energie (Ep): 5.000 MWh/an

2. Statia de transformare

Denumire: Racord si statie de transformare 20/6 kV

Amplasare: oras Bumbesti-Jiu

Anul punerii în functiune: 1963

Componentă:

 

Nr.

crt.

Denumirea

mijlocului fix

U.M.

Cantitatea

Caracteristicile

1.

Transformatoare de putere TTU

buc.

2

20/6 kV; 6,3 MVA

2.

Celule de 20 kV

buc.

2

20 kV

3.

Împrejmuire statie trasformare

buc.

1

Panouri de sârmă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (14) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Federatiei Române de Tenis de Masă, Federatiei Române de Canotaj si Federatiei Române de Tir Sportiv, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică, bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Dreptul de folosintă gratuită atribuit federatiilor sportive nationale prevăzute la art. 1 asupra bunurilor imobile identificate conform anexei încetează dacă Agentia Natională pentru Sport constată că bunurile nu sunt folosite în conformitate cu destinatia lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.274.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în folosinta gratuită a unor federatii sportive nationale

 

Nr.

crt.

Nr.

M.F.P.

Cod

de clasificare

Denumirea si adresa

imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

1.

102.509

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

Intr. Drumul Taberei

nr. 2-4, sectorul 6

Agentia Natională

pentru Sport -

Complexul Sportiv –

National “Lia Manoliu”

Bucuresti

Federatia Română

de Tenis de Masă

Imobil în suprafată totală

de 1.311,11 m 2 , din care:

suprafata construită

semidemolată = 1.157,47 m 2

- suprafata terenului = 145,97 m 2

- stâlpi de sustinere = 7,68 m 2

2.

112.609

8.29.06

Baza nautică

“Dorobant” Iasi,

satul Dorobant,

comuna Aroneanu,

judetul Iasi

Agentia Natională

pentru Sport –

Directia pentru sport

a judetului Iasi

Federatia Română

de Canotaj

Imobil cu suprafata totală a incintei

de 17.052 m 2 si cu suprafata

construită de 1.367 m 2

3.

101.917

8.29.13

Poligon tir-glont

municipiul Iasi,

str. George Cosbuc

nr. 32, judetul Iasi

Agentia Natională

pentru Sport

Directia pentru sport

a judetului Iasi

Federatia Română

de Tir Sportiv

 

Imobil în suprafată totală

de 3.899 m 2

Aria construită = 404 m 2

Constructie parter cu standuri

de tragere, vestiare, grup sanitar,

depozit pentru armament.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Patriarhia Română - Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 3,5 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Patriarhia Română - Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.275.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea “Fundatiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici si a vârstnicilor aflati în situatie de risc social” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste “Fundatia pentru sprijinul familiilor de vârstnici si a vârstnicilor aflati în situatie de risc social”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Galati, str. Barbosi nr. 6, judetul Galati, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.276.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Centrul de Resurse Juridice” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Centrul de Resurse Juridice”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Arcului nr. 19, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.277.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, cu bunurile materiale aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează, iar patrimoniul Serviciului de Protectie si Pază se majorează cu valoarea imobilelor si bunurilor prevăzute la art. 1, la valoarea de inventar actualizată.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor si bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Vasile Dudu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.278.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului, conform Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea

Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Orasul Predeal,

Str. Libertătii nr. 55,

judetul Brasov

Regia Autonomă

“Administratia

Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Serviciul de Protectie

si Pază

Vila “Redeventa” cu terenul aferent

Suprafata terenului = 876,00 m 2

Orasul Predeal,

Str. Libertătii nr. 55,

judetul Brasov

Regia Autonomă

“Administratia

Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Serviciul de Protectie

si Pază

Vila “Victoria” - investitie în curs - cu terenul aferent

Suprafata terenului = 889,45 m 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului, anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agentii economici care au avut în administrare sau în concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003

 

Având în vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 135-137 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

pentru ca agentii economici care au avut în administrare/exploatare minele aprobate a fi închise definitiv prin hotărâri ale Guvernului începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a, să predea în proprietatea statului, iar Ministerul Economiei si Comertului să preia în numele statului anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, fără nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se mandatează Directia generală resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului, pe baza unui protocol de predare-preluare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agentii economici care au avut în administrare sau în concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a.

(2) Cheltuielile privind paza si conservarea anexelor tehnice si dependintelor prevăzute la alineatul (1) vor fi suportate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 137 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 de către titularul licentei pe o perioadă de 3 luni de la data încetării concesiunii sau administrării. Dacă după această perioadă nu se începe executarea lucrărilor de închidere, se va continua asigurarea pazei si conservării anexelor tehnice si dependintelor de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti.

Art. 2. - Anexele tehnice si dependintele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt bunurile de natura celor definite în anexa nr. 2 si vor fi enumerate în concret în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor.

Art. 3. - (1) Până la încheierea protocoalelor de predare-preluare a acestor bunuri de către Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor, companiile nationale/societătile nationale si societătile comerciale din domeniul de activitate geologic si minier vor rămâne răspunzătoare de asigurarea integritătii lor, în conformitate cu prevederile art. 136 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003.

(2) În situatia în care închiderea unei mine se va realiza în două etape - mai întâi lucrările din subteran si apoi lucrările de legătură cu suprafata si de reconstructie ecologică - societatea care execută lucrările de închidere.subterană, respectiv Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti, va asigura paza si conservarea acestor bunuri în perioada dintre cele două etape.

Art. 4. - (1) După preluarea obiectivelor miniere de către Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor si finalizarea executării lucrărilor de închidere si refacere ecologică a minelor/carierelor, bunurile definite în anexa nr. 2 vor fi valorificate conform următoarelor proceduri:

a) transmiterea în folosinta consiliilor locale din zonele miniere în scopul utilizării acestora ca spatii de lucru necesare pentru dezvoltarea de activităti alternative si crearea de noi locuri de muncă;

b) transmiterea în folosinta autoritătilor administratiei publice locale sau către institutiile publice în scopul dezvoltării de activităti alternative;

c) vânzarea în conditiile legii.

(2) Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevăzute la alin. (1) si nu prezintă interes pentru institutiile publice si nici pentru alte persoane fizice sau juridice vor fi dezafectate, urmând ca, după caz, materialele rezultate să fie valorificate, conform legii, de către Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. Bucuresti.

Art. 5. - (1) Terenurile dobândite de unitătile miniere spre administrare înainte de anul 1990, altele decât cele cu folosintă silvică sau proprietate privată, disponibilizate din activitătile miniere, care au fost redate în circuitul agricol si înscrise în evidenta cadastrului funciar general, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 19/1995, vor fi puse de administrator la dispozitia comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 din localitătile afectate, urmând ca acestea să reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(2) Terenurile dobândite de către unitătile miniere după anul 1990, disponibilizate din activitătile miniere, care au fost redate în circuitul agricol si înscrise în evidenta cadastrului funciar general, vor fi valorificate de către Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 6. - Pentru situatiile care excedează cazului prezentelor proceduri, Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor va initia alte proceduri specifice în completare, care vor fi supuse spre aprobare prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 227/2003.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

 

 

Bucuresti, 3 august 2004.

Nr. 537.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE

încheiat între Compania Natională/Societatea Natională/Societatea Comercială ........................................................... si Ministerul Economiei si Comertului, reprezentat prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor (GCPIEM), în baza Legii minelor nr. 85/2003, a Hotărârii Guvernului nr. ..........., a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 172/2003.

 

Azi, ..........................., între părtile precizate s-a procedat la predarea-preluarea obiectivului ................................., situat în judetul ..................................., acesta fiind compus din ansamblul constructiilor subterane si de suprafată, instalatiilor si utilajelor, conform anexei la prezentul protocol.

În baza art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, exploatarea (mina), cu anexele tehnice si dependintele, a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, definite de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 537/2004, prevăzute în anexa la prezentul protocol, ca urmare a încetării concesiunii sau administrării, trec în proprietatea statului, fără nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.

Predarea-preluarea s-a efectuat conform listelor de inventar anexate.

Terenul aferent obiectivului sus-mentionat, în suprafată de .....................m 2 , se va pune la dispozitie contractorului desemnat de către Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM pentru realizarea lucrărilor de dezafectare - ecologizare, după care se va proceda la utilizarea si valorificarea lui în conditiile legii.

În conformitate cu instructiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, compania natională/societatea natională/societatea comercială are obligatia de păstrare si întretinere a acestor bunuri (prevăzute în anexa la prezentul protocol) în limitele procedurilor de conservare alocate, până la finalizarea procedurilor de valorificare sau până la începerea lucrărilor de închidere si reconstructie ecologică.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Compania Natională/Societatea Natională/

Societatea Comercială

Director general,

.................................................

Director economic,

.................................................

Am preluat,

Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM

Director,

.................................................

Membrii comisiei,

.................................................

 

Proiectantul obiectivului,

..................................................

 

 

ANEXĂ

la protocol

 

Compania Natională/Societatea Natională/

Societatea Comercială ............................

 

MIJLOACE FIXE

rămase la mina ................................. [art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

 

Nr.

crt.

Numărul

de inventar

Denumirea

mijlocului fix

Codul

Valoarea

de inventar

Valoarea

amortizată

Suprafata

aferentă

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Am predat,

Compania Natională/Societatea Natională/

Societatea Comercială

Director general,

.................................................

Director economic,

.................................................

Am preluat,

Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM

Director,

.................................................

Membrii comisiei,

.................................................

 

Proiectantul obiectivului,

.................................................

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

anexelor tehnice si dependintelor care revin în proprietatea statului

 

[conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor 85/2003]

I. Exploatări de minereuri

a) subteran (mină):

- drumuri de acces, cale ferată;

- constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri înclinate, galerii de acces la utilităti subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, hălzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);

- constructii miniere de suprafată (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);

- instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;

- instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apă potabilă si industrială;

- instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;

b) suprafată (cariere):

- drumuri de acces, cale ferată;

- constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri înclinate, căi de acces la utilităti, bazine de colectare a apelor, iazuri, hălzi de steril si/sau minereu);

- constructii miniere de suprafată (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);

- instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate

- instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apă potabilă si industrială.

II. Exploatări de cărbuni

a) subteran (mină):

- drumuri de acces, cale ferată;

- constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri înclinate, galerii de acces la utilităti subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, hălzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);

- constructii miniere de suprafată (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);

- instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;

- instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apă potabilă si industrială;

- instalatii, utilaje si echipamente telegrizumetrice;

- instalatii, utilaje si echipamente de înnămolire;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru degazare locală si generală;

- instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;

b) suprafată (cariere):

- drumuri de acces, cale ferată;

- constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri înclinate, căi de acces la utilităti, bazine de colectare a apelor, iazuri, hălzi de steril si/sau minereu);

- constructii miniere de suprafată (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);

- instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;

- instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apă potabilă si industrială.

III. Exploatări de roci utile

- cariere, balastiere, după caz:

- drumuri de acces, cale ferată;

- constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri înclinate, căi de acces la utilităti, bazine de colectare a apelor, iazuri, hălzi de steril);

- constructii miniere de suprafată (statie compresoare, statie TRAFO);

- instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;

- instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;

- instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apă potabilă si industrială.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii nr. O.B. 9.034/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 9 al anexei nr. 5 – “Chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitătile medicale”, la ordin, va avea următorul cuprins:

“9. Modul de eliminare finală a deseurilor periculoase:

a) ardere în crematoriu propriu.......kg/24h

b) ardere în crematoriul altei unităti sanitare...kg/24h *).....

c) tratament de neutralizare prin sterilizare...kg/24h *).....

d) incinerator de deseuri periculoase... kg/24h *).............

*) La literele b), c) si d) se va preciza unitatea care a efectuat operatiunea.”

2. Punctul 2 al anexei nr. 7 la ordin se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

3. După anexa nr. 8 la ordin se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, directiile de sănătate publică si unitătile spitalicesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 11 august 2004.

Nr. 997.

 

ANEXA Nr. 1

 

2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară

 

Nr. total

de

paturi

Nr. mediu

De

paturi ocupate

Cantitatea totală

de deseuri periculoase -

kg/24h

Cantitatea medie

de deseuri periculoase -

pat ocupat/24h

Cantitatea medie

pe anul precedent -

pat ocupat/24h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării .........................

Numele (scris lizibil) si semnătura coordonatorului acestei activităti ...................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea sanitară

Nr. de

crematorii

Anul închiderii

Capacitatea totală

a crematoriului -

kg/24h

Cantitatea de deseuri

periculoase

eliminate final - kg/an

Din care:.

Din activitatea

proprie - kg/an

Colectate de la alte

unităti sanitare - kg/an

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Se va completa la sfârsitul fiecărui an, doar de către unitătile sanitare care detin crematorii în functiune.

NOTĂ: col. 4 = col. 5 + col. 6.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 184/2001*)

privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 184/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 18 aprilie 2001 si ulterior a fost modificată prin:

- Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002;

- Legea nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea Ordinului Arhitectilor din România, ca formă de organizare independentă, nonprofit, autonomă, apolitică si de interes public.

Art. 2. - (1) Activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultură de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.

(2) Creatia arhitecturală este menită să organizeze functional si estetic spatiul construit, având obligatia de a-l insera armonios în mediul înconjurător, în respectul peisajelor naturale si al patrimoniului imobiliar.

Art. 3. - Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, în baza reglementărilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Art. 4. - Poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă de licentă sau alt document similar eliberat de institutiile de învătământ superior de arhitectură recunoscute de statul român.

Art. 5. - (1) Poartă titlul de arhitect si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni absolventi cu diplomă de licentă sau alt document similar eliberat de o institutie de învătământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre statele de mai sus.

(2) Poartă titlul de arhitect si absolventul cu diplomă de licentă sau alt document similar obtinut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fără frecventă în domeniul arhitecturii de către persoane care au dobândit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost respectate conditiile referitoare la durata minimă a studiilor. Aceste persoane trebuie să aibă o experientă profesională de minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură sau a unei firme de arhitectură si să promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei de licentă sau a altui document similar, conform prevederilor alin. (1).

(3) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic si, unde este cazul, la abrevierea folosită în statul de provenientă, în limba acelui stat.

(4) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni autorizati să poarte titlul de arhitect ca urmare a unui act normativ special al statului respectiv care abilitează autoritătile competente să confere acest titlu personalitătilor care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii vor putea utiliza acest titlu în România.

Art. 6. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc conditiile în care acordarea titlului de arhitect pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni nu se realizează automat, precum si procedura necesară în aceste cazuri.

Art. 7. - (1) Activitatea arhitectului în domeniile arhitecturii, urbanismului si amenajării teritoriului constă în:

a) proiectarea, consilierea, asistenta tehnică si supravegherea lucrărilor de constructii, restaurări de monumente, peisagistică, design, amenajări si decoratiuni interioare, scenografie si alte asemenea activităti;

b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea si reglementarea specifică în domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, constructiilor, utilizării materialelor de constructie si tehnologiilor specifice;

c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnică a proiectelor de arhitectură.

(2) Practica arhitecturii este un act complex de creatie tehnică si estetică si de furnizare de servicii, care se realizează prin întocmirea de proiecte, coordonarea studiilor si documentatiilor conexe întocmite de alti specialisti, studii, teme si programe de cercetare, proiectare si concursuri, documentatii tehnice, machete, relevee si alte asemenea activităti.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de arhitect

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea si exercitarea dreptului de semnătură

 

Art. 8. - Exercitarea profesiei de arhitect se face atât în sectorul privat, cât si în sectorul public, conform prevederilor legale.

Art. 9. - (1) Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită a întregii responsabilităti profesionale fată de client si autoritătile publice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei în domeniu.

(2) Dreptul de semnătură se exercită olograf, cu mentionarea în clar a numelui, prenumelui si a numărului de înregistrare în Tabloul National al Arhitectilor. Lucrările colective trebuie să poarte semnătura tuturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor.

(3) Exercitarea dreptului de semnătură implică independentă în luarea deciziilor cu caracter profesional.

Art. 10. - (1) Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură.

(2) Arhitectul si conductorul arhitect dobândesc drept de semnătură, acordat de către Ordinul Arhitectilor din România, dacă îndeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional.

Dobândirea dreptului de semnătură atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul National al Arhitectilor.

(3) Conditia de onorabilitate prevăzută la alin. (2) se consideră a fi îndeplinită:

a) dacă arhitectului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost interzisă definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotărâre  judecătorească definitivă, ca pedeapsă complementară pentru săvârsirea unei infractiuni în legătură cu exercitarea profesiei;

b) dacă arhitectul solicitant al dreptului de semnătură nu a săvârsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Ordinul Arhitectilor din România cu retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi.

(4) Dreptul de semnătură al conductorilor arhitecti se exercită pe teritoriul României si este limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaste acest drept.

(5) Dobândirea dreptului de semnătură se face în baza unei cereri adresate Ordinului Arhitectilor din România, însotită de copia diplomei la care se face referire la art. 4, respectiv la art. 5, cazierul judiciar si dovada efectuării stagiului profesional, împreună cu portofoliul cuprinzând lucrările la care solicitantul a colaborat în perioada de stagiu.

(6) Procedura de acordare a dreptului de semnătură trebuie finalizată în termen de maximum 3 luni de la data prezentării documentatiei complete de către solicitant.

Art. 11. - (1) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni care solicită stabilirea în România si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 sau art. 6 referitoare la detinerea titlului de arhitect vor dobândi drept de semnătură în aceleasi conditii cu cetătenii români, cu respectarea prevederilor art. 10.

(2) Arhitectii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenii elvetieni care au dreptul de a exercita profesia de arhitect în unul dintre aceste state si nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României vor dobândi drept de semnătură prin înregistrarea automată si temporară la Ordinul Arhitectilor din România, cu aceleasi drepturi si obligatii pe perioada prestării de servicii. Documentele necesare înregistrării în acest caz sunt:

a) declaratie cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate, dacă acestea implică executia unor proiecte pe teritoriul României;

b) certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenientă, care să ateste dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; acest certificat trebuie să fie prezentat la cel mult 12 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de provenientă;

c) certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenientă, care să ateste faptul că solicitantul detine acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislatiei europene în domeniu.

(3) Ordinul Arhitectilor din România va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetăteanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene de către autoritatea competentă din statul de provenientă a acestuia; acest document trebuie să fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de provenientă.

(4) Pentru dobândirea dreptului de semnătură, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenii statelor membre ale Spatiului Economic European sau cetătenii elvetieni vor prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenientă, care atestă efectuarea unei perioade corespunzătoare de stagiu sau experientă profesională adecvată cu o durată echivalentă stagiului în statul respectiv si care conferă acestora aceleasi drepturi ca si cetătenilor români care au efectuat stagiul.

(5) Ordinul Arhitectilor din România va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia natională specifică si Codul deontologic al profesiei de arhitect.

Art. 12. - Conditiile în care arhitectii cetăteni ai altor state în afara celor la care se face referire la art. 5 pot dobândi drept de semnătură în România si pot cere înscrierea în Tabloul National al Arhitectilor vor fi stabilite, în conditii de reciprocitate, prin conventii încheiate de statul român cu statele respective.

Art. 13. - (1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură arhitectul absolvent, potrivit prevederilor art. 4, îsi poate desfăsura activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de 2 ani, în conditiile legii, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură.

(2) După împlinirea perioadei de stagiu prevăzute la alin. (1), arhitectii stagiari pot primi drept de semnătură în conditiile art. 10 sau ale art. 11, după caz.

(3) Pentru absolventii de arhitectură cu diplomă de master sau doctor în domeniu, durata stagiului se reduce la un an.

Art. 14. - Arhitectii stagiari pot semna în perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii, care nu presupun eliberarea unei autorizatii de construire.

Art. 15. - Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi, este incompatibilă cu situatiile în care:

a) arhitectul îndeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales în cadrul administratiei publice implicate în procesul de avizare sau de autorizare;

b) arhitectul este functionar public în cadrul autoritătii administratiei publice centrale sau locale care are în competentă avizarea, autorizarea si controlul lucrării în cauză.

Art. 16. - Constituie infractiune si se sanctionează, potrivit art. 281 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de exercitare a profesiei de arhitect

 

Art. 17. - (1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societătilor comerciale de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii.

(2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitectii cu drept de semnătură pot dobândi calitatea de proiectant general.

(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitectii cu drept de semnătură pot angaja salariati.

(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură si care desfăsoară activităti de proiectare, au obligatia ca, pentru întocmirea documentatiilor de urbanism si a proiectelor de arhitectură supuse aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnătură.

Art. 18. - (1) Modalitatea de exercitare a profesiei se declară de către arhitect si se înregistrează la Ordinul Arhitectilor din România.

(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.

(3) Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual si client sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate si client.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile arhitectilor cu drept de semnătură

 

Art. 19. - Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:

a) să elaboreze si să semneze documentele prevăzute la art. 10 alin. (1)*);

b) să verifice în timpul executiei lucrării conformitatea acesteia cu autorizatia emisă, chiar dacă asistenta tehnică nu i-a fost încredintată;

c) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta. Ordinul Arhitectilor din România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Culturii si Cultelor, stabileste lista onorariilor de referintă, care vor fi puse la dispozitia oricărui client;

d) să introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.

Art. 20. - Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele obligatii:

a) să cunoască si să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;

b) să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România;

c) să facă cunoscută clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevăzute de lege;

d) să se preocupe de perfectionarea calificării profesionale;

e) să îsi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate profesională fată de client si autorităti, manifestând constiinciozitate si probitate profesională;

f) să servească interesele clientului în acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Suspendarea si încetarea dreptului de semnătură.

Radierea din Tabloul National al Arhitectilor

 

Art. 21. - Dreptul de semnătură se suspendă:

a) temporar, la cererea persoanei înscrise;

b) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizatiilor anuale către Ordinul Arhitectilor din România, până la achitarea lor integrală;

c) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) cu titlu de sanctiune disciplinară, pe toată durata sanctiunii.

Art. 22. - (1) Dreptul de semnătură încetează:

a) prin renuntarea scrisă la exercitiul dreptului de semnătură;

b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdictiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Încetarea dreptului de semnătură atrage pierderea calitătii de membru al Ordinului Arhitectilor din România si radierea din Tabloul National al Arhitectilor.

 

CAPITOLUL III

Ordinul Arhitectilor din România

 

SECTIUNEA 1

Atributiile si organizarea Ordinului Arhitectilor din România

 

Art. 23. - (1) Ordinul Arhitectilor din România, denumit în continuare si Ordinul, se înfiintează în conditiile legii ca organizatie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonomă si independentă. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de arhitect.

(2) Ordinul Arhitectilor din România are sediul central în municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale în teritoriu.

Activitatea lui se finantează din taxe de înscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări culturale, stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfăsoară, precum si din donatii legale, sponsorizări sau alte surse, în conditiile legii.

(3) Din Ordin fac parte arhitectii si conductorii arhitecti cu sau fără drept de semnătură, urbanisti fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în conditiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecti, stagiarii si orice detinător al titlului de arhitect, la cererea acestora.

(4) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a arhitectilor la alte forme de asociere profesională.

(5) Ordinul are obligatia de a publica anual, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Tabloul National al Arhitectilor, Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România, Codul deontologic al profesiei de arhitect si lista onorariilor de referintă.

Art. 24. - (1) Ordinul Arhitectilor din România are următoarele atributii:

a) protejează si promovează calitatea produsului de arhitectură si urbanism;

b) urmăreste exercitarea competentă si calificată a profesiei în respectul codului deontologic al acesteia;

c) propune reglementări legislative si normative specifice, în vederea promovării lor;

d) reprezintă interesele membrilor săi în fata autoritătilor publice si administrative, precum si în organismele profesionale internationale;

e) acordă arhitectilor dreptul de semnătură si gestionează Tabloul National al Arhitectilor.

(2) Atributia Ordinului Arhitectilor din România privind acordarea dreptului de semnătură nu poate fi exercitată de nici o altă institutie sau asociatie profesională.

Art. 25. - Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului Arhitectilor din România se stabilesc prin regulamentul acestuia. Art. 26. - (1) Forurile de conducere ale Ordinului Arhitectilor din România sunt:

a) Conferinta natională;

b) Consiliul national;

c) Colegiul director;

d) presedintele Ordinului.

(2) Persoanele alese în Consiliul national, în Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Art. 27. - Conferinta natională a Ordinului este constituită din membri delegati, cu drept de reprezentare proportională, ai filialelor teritoriale. Filiala teritorială va asigura participarea la Conferinta natională a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecărui judet cuprins în filială.

Art. 28. - (1) Conferinta natională a Ordinului Arhitectilor din România are următoarele atributii:

a) adoptă si modifică Regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei si regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale;

b) adoptă organizarea aparatului administrativ al Ordinului;

c) alege si revocă presedintele Ordinului;

d) alege si revocă membrii Consiliului national al Ordinului;

e) alege membrii comisiilor de cenzori si de disciplină la nivel national, precum si membrii altor comisii de specialitate;

f) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare;

g) aprobă valoarea onorariilor de referintă si a cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, după caz.

(2) Conferinta natională a Ordinului este legal constituită la prima convocare în prezenta a cel putin două treimi din numărul delegatilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti. Dacă la prima convocare conditia de prezentă nu este îndeplinită, la a doua convocare, după cel putin două săptămâni, Conferinta natională este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor si adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 29. - (1) Între reuniunile Conferintei nationale, activitatea Ordinului va fi coordonată de Consiliul national, două treimi din numărul membrilor acestuia trebuind să fie arhitecti cu drept de semnătură.

(2) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportională a membrilor filialelor teritoriale.

(3) Fiecare filială teritorială stabileste prin hotărâre proprie candidatii propusi pentru Consiliul national.

Art. 30. - (1) Presedintele Ordinului Arhitectilor din România, ales dintre arhitectii cu drept de semnătură, reprezintă Ordinul în relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autorităti din România si din străinătate, putând să încheie, în numele Ordinului, conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrările Conferintei nationale si ordonantează cheltuielile bugetare ale Ordinului.

(2) Vicepresedintii Ordinului Arhitectilor din România sunt înlocuitori de drept ai presedintelui, în ordinea stabilită de Conferinta natională.

Art. 31. - (1) Activitatea curentă a Ordinului Arhitectilor din România este coordonată de Colegiul director.

(2) Colegiul director este ales cu votul majoritătii membrilor Consiliului national.

(3) Cel putin două treimi din numărul membrilor Colegiului director trebuie să fie arhitecti cu drept de semnătură.

Art. 32. - Forurile de conducere, comisiile Ordinului Arhitectilor din România si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritătii participantilor cu drept de vot.

Art. 33. - Organizarea si functionarea Ordinului Arhitectilor din România vor fi stabilite prin Regulamentul Ordinului, aprobat de Conferinta natională.


*) În Legea nr. 184/2001 documentele respective erau prevăzute la alin. (2) al art. 3, alineat ce a fost abrogat prin Legea nr. 43/2004, fără a fi modificată si norma de trimitere. O parte din documentele respective sunt reglementate în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, iar restul sunt prevăzute în art. 8 alin. (1), devenit în urma renumerotării art. 10 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România

 

Art. 34. - (1) La nivelul judetelor cu cel putin 50 de membri, precum si în municipiul Bucuresti se vor înfiinta prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitectii domiciliati în raza teritorială a judetului.

(2) Dacă într-un judet există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinta filiale teritoriale prin asocierea arhitectilor cu domiciliile în judete limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.

(3) În cadrul unui judet sau într-o zonă formată din două sau mai multe judete limitrofe, precum si în municipiul Bucuresti se poate înfiinta o singură filială a Ordinului.

(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:

a) orasul de resedintă a filialei teritoriale si sediul acesteia;

b) forurile de conducere ale filialei.

Art. 35. - La înfiintarea lor filialele teritoriale îsi vor elabora propriile regulamente în baza regulamentului-cadru la nivel national, aprobat de Conferinta natională a Ordinului Arhitectilor din România.

 

SECTIUNEA a 3-a

Tabloul National al Arhitectilor

 

Art. 36. - (1) Pentru centralizarea evidentei arhitectilor din întreaga tară se înfiintează Tabloul National al Arhitectilor, document care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Tabloul National al Arhitectilor va cuprinde arhitecti cu drept de semnătură si conductori arhitecti cu drept de semnătură si va fi organizat pe specializări.

(3) Înregistrarea în Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea profesiei în întreaga tară.

Art. 37. - (1) Ordinul Arhitectilor din România, inclusiv filialele sale teritoriale, are obligatia să furnizeze tertilor orice informatie legată de datele înregistrate în Tabloul National al Arhitectilor sau în tablourile arhitectilor.

(2) Tablourile arhitectilor vor evidentia si modalitatea în care persoanele înscrise îsi exercită profesia.

(3) Ordinul Arhitectilor din România sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui înscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care îl privesc, înregistrate în tablourile arhitectilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Răspunderea disciplinară

 

Art. 38. - (1) Membrii Ordinului Arhitectilor din România răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum si pentru orice abateri săvârsite în legătură cu profesia sau în afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul;

b) votul de blam;

c) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură;

d) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calitătii de membru al Ordinului Arhitectilor din România.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.

(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) lit. c) si d) se aplică de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină, în baza hotărârii comisiei de disciplină la nivel national.

(5) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestatie la Comisia natională de disciplină în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

(6) Împotriva hotărârii Comisiei nationale de disciplină, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula contestatie la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

(7) În conditiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârsirea lor.

Art. 39. - (1) Comisiile de disciplină ale Ordinului Arhitectilor din România sunt organe cu activitate jurisdictională si se organizează la nivel national si teritorial pentru fiecare filială.

(2) Comisia natională de disciplină este alcătuită din 5 arhitecti cu minimum 10 ani vechime, din care în mod obligatoriu 3 arhitecti cu drept de semnătură.

(3) Comisia de disciplină alege un presedinte din rândul membrilor săi.

(4) Hotărârile comisiilor de disciplină se validează cu majoritate simplă de voturi.

(5) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România si se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 40. - După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătură sau a calitătii de membru al Ordinului Arhitectilor din România cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.

Art. 41. - În cazul în care instantele judecătoresti pronuntă hotărâri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnătură pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplică sanctiunea complementară a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului Arhitectilor din România, organizată la nivel teritorial, pentru a opera radierea din tabloul arhitectilor în raza căruia îsi are domiciliul.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 42. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi toti arhitectii cu diplomă de licentă sau asimilată, eliberată de institutiile de învătământ superior de arhitectură cu durata studiilor de minimum 5 ani, vor obtine, în baza unor cereri, înscrierea în Ordinul Arhitectilor din România si în tabloul arhitectilor din raza filialei unde îsi au domiciliul si vor putea exercita dreptul de semnătură, indiferent de vechimea în profesie.

Art. 43. - (1) Poartă titlul de conductori arhitecti absolventii cu diplomă eliberată de institutii de învătământ superior de arhitectură acreditate de statul român, cu durata studiilor de minimum 3 ani.

(2) Conductorii arhitecti, absolventi cu diplomă ai institutiilor de învătământ superior de arhitectură cu durata studiilor de minimum 3 ani, pot cere înscrierea în una dintre filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România, în a căror rază îsi au domiciliul.

(3) Conductorii arhitecti, absolventi cu diplomă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, si absolventii din următorii 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pot primi drept de semnătură limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaste acest drept.

(4) Tehnicienii arhitecti, absolventi al Scolii Tehnice de Arhitectură si Constructia Oraselor - STACO - până în anul 1973 inclusiv, cu o practică profesională de cel putin 7 ani, care, prin completarea studiilor, dobândesc diploma de conductor arhitect, vor primi drept de semnătură fără efectuarea unei alte perioade de practică profesională.

Art. 44. - În vederea protejării dreptului de autor membrii Ordinului Arhitectilor din România pot cere înregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate într-o evidentă specială la Ordin, primind astfel dată certă.

Art. 45. - După 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru toti cei care vor exercita profesia de arhitect fără să îndeplinească prevederile acesteia vor fi propuse sanctiuni disciplinare, administrative sau plângere penală, după caz.

Art. 46. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, un comitet de initiativă format din reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniu asigură convocarea Conferintei nationale de constituire a Ordinului Arhitectilor din România.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Conferinta natională va adopta Regulamentul-cadru al Ordinului Arhitectilor din România si Codul deontologic al profesiei de arhitect si va stabili onorariile minime potrivit art. 19.

Art. 47. - Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Arhitectilor din România, înfiintată prin Decretul-lege nr. 127/1990 privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitectilor din România si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor, va pune la dispozitie acestuia banca sa de date, cuprinsă în Registrul National al Arhitectilor, evidenta membrilor si întreaga arhivă.

Art. 48. - În cazul licitatiilor si al concursurilor de solutii în domeniul arhitecturii si urbanismului, cel putin o treime din numărul membrilor comisiei de evaluare sau ai juriului trebuie să fie arhitecti cu drept de semnătură, dintre care un reprezentant al Ordinului si un reprezentant al unei institutii de învătământ superior de arhitectură acreditate de statul român.

Art. 49. - În termen de 3 luni*) de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde: a) metodologia de recunoastere automată a diplomelor de licentă si a altor documente similare eliberate de institutiile de învătământ superior de arhitectură, recunoscute de statul român sau de statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiană;

b) metodologia si institutiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obtinerii dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile art. 10 si 11;

c) autoritatea abilitată să emită documentele necesare arhitectilor cetăteni români care doresc să exercite profesiunea în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană.

Art. 50. - (1) Prevederile art. 4, 5 si 11, precum si cele care fac trimitere la acestea se aplică cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenilor elvetieni de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetătenilor elvetieni li se vor recunoaste calificările profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii.

Art. 51. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

 


*) Termenul de 3 luni curge de la data publicării Legii nr. 43/2004 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004.