MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă privind instituirea la nivel national a Retelei de informatii contabile agricole

 

68. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

69. - Ordonantă pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

70. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

1.252. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A. ca filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

1.281. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Beius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Beius, judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.032/414. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind instituirea la nivel national a Retelei de informatii contabile agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Instituirea la nivel national a Retelei

de informatii contabile agricole

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează, pentru a răspunde nevoilor politicii agricole românesti, Reteaua de informatii contabile agricole, denumită în continuare RICA.

(2) Scopul RICA este de a culege informatii contabile necesare pentru:

a) stabilirea anuală a veniturilor exploatatiilor agricole din câmpul de observare definit la art. 2 alin. (1) lit. f);

b) efectuarea unei analize a activitătii economice a exploatatiilor agricole din câmpul de observare.

(3) Datele obtinute în conformitate cu prezenta ordonantă stau la baza întocmirii de către autoritatea competentă a rapoartelor privind situatia agriculturii si a pietelor produselor agricole, precum si a celor privind veniturile realizate de exploatatiile agricole în România, rapoarte prezentate anual Guvernului si Parlamentului.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) seful exploatatiei - reprezintă persoana fizică răspunzătoare de gestiunea curentă a unei exploatatii agricole;

b) clasa exploatatiei - reprezintă un ansamblu de exploatatii agricole care apartin acelorasi clase de orientare tehnico-economică si de dimensiune economică;

c) exploatatie participantă - reprezintă orice exploatatie agricolă care furnizează informatii pentru RICA;

d) regiune RICA - reprezintă teritoriul sau o parte a teritoriului României delimitată pentru selectarea exploatatiilor participante;

e) informatii contabile - reprezintă orice date tehnice, economice si financiare referitoare la o exploatatie agricolă, care constau în înregistrări efectuate în mod sistematic si cronologic pe întreaga perioadă a exercitiului financiar;

f) câmp de observare - reprezintă acele exploatatii agricole care au o mărime economică egală sau mai mare decât un prag exprimat în unităti de dimensiune economică.

(2) Clasele de orientare tehnico-economică si de dimensiune economică mentionate la alin. (1) lit. b), regiunea RICA mentionată la alin. (1) lit. d) si câmpul de observare si pragul mentionate la alin. (1) lit. f) vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea veniturilor exploatatiei agricole

 

Art. 3. - (1) Pentru a putea fi selectată ca exploatatie participantă o exploatatie agricolă trebuie:

a) să aibă o mărime economică egală sau mai mare decât pragul care a fost mentionat la art. 2 alin. (1) lit. f);

b) să aibă evidentă contabilă si să fie condusă de o persoană dispusă să permită punerea informatiilor contabile la dispozitia autoritătii competente;

c) să fie reprezentativă alături de alte exploatatii la nivelul fiecărei regiuni RICA a câmpului de observare.

(2) Numărul exploatatiilor participante în fiecare an la RICA se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea si functionarea RICA este Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea responsabilă pentru selectarea exploatatiilor participante este Comitetul National pentru RICA.

(3) Autoritatea care efectuează, sub coordonarea metodologică a Institutului National de Statistică, ancheta anuală necesară colectării informatiilor contabile de la exploatatiile agricole selectate este Agentia de Legătură.

Art. 5. - (1) Comitetul National pentru RICA, denumit în continuare Comitet National, se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Sarcinile Comitetului National prevăd aprobarea:

a) planului pentru selectarea exploatatiilor participante, cu specificarea distribuirii pe categorii de exploatatii si a regulilor detaliate pentru selectarea acestora;

b) raportului de implementare a planului de selectare a exploatatiilor participante.

(3) Presedintele Comitetului National este numit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale dintre membrii acestui comitet. Comitetul National ia decizii în unanimitate. În cazul în care unanimitatea nu este întrunită, deciziile se iau de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Presedintele Comitetului National convoacă sedintele acestuia. Serviciile de secretariat sunt asigurate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Comitetul National îsi adoptă propriul regulament de procedură.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate înfiinta pentru fiecare dintre regiunile RICA, definite la art. 2 alin. (1) lit. d), un comitet regional pentru RICA, denumit în continuare Comitet regional. Comitetul regional va avea obligatia să coopereze cu Agentia de Legătură, pentru selectarea exploatatiilor participante.

(5) Comitetul National este consultat pentru:

a) verificarea conformitătii cu dispozitiile art. 3, privind planul de selectare a exploatatiilor participante;

b) examinarea critică si aprecierea rezultatelor anuale ponderate ale RICA, tinând seama, în special, de informatiile provenite din alte surse statistice agricole si din conturile nationale.

Art. 6. - (1) Agentia de Legătură se organizează prin transformarea compartimentului RICA existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în serviciu independent, în cadrul aceluiasi minister.

(2) Agentia de Legătură are următoarele obligatii principale:

a) să informeze Comitetul National, structurile teritoriale ale autoritătii competente, birourile de contabilitate si alte organizatii/institutii implicate în RICA asupra regulilor detaliate de aplicare si să se asigure că aceste reguli sunt implementate complet;

b) să alcătuiască si să trimită Comitetului National pentru aprobare planul pentru selectarea exploatatiilor participante care trebuie alcătuit pe baza celor mai recente date statistice si raportul de implementare a planului de selectare a exploatatiilor participante;

c) să stabilească lista exploatatiilor participante si lista birourilor de contabilitate si a altor organizatii/institutii implicate în RICA, dispuse si capabile să completeze fisele exploatatiilor participante în conformitate cu clauzele contractelor prevăzute la art. 9 si 14;

d) să colecteze fisele exploatatiilor participante transmise de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate si alte organizatii/institutii implicate în RICA si să verifice corectitudinea informatiilor completate;

e) să prezinte Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 9 luni de la încheierea exercitiului financiar anterior, fisele exploatatiilor participante, completate corect;

f) să transmită către Comitetul National, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate si către toate organizatiile/institutiile implicate în RICA cererile de informare mentionate la art. 16 si să înainteze Guvernului răspunsurile relevante.

Art. 7. - (1) Fiecare exploatatie participantă constituie subiectul unei fise individuale si anonime.

(2) Informatiile contabile furnizate de fiecare fisă a exploatatiei participante trebuie să asigure:

a) caracterizarea exploatatiei participante din punct de vedere al factorilor de productie ai acesteia;

b) evaluarea venitului exploatatiei participante în diversele sale forme;

c) verificarea corectitudinii completării.

(3) Tipul de informatii contabile care urmează să fie furnizate printr-o fisă a exploatatiei, forma în care astfel de informatii urmează să fie prezentate, definitiile si instructiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 8. - Seful unei exploatatii agricole selectate ca exploatatie participantă alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agentia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizatie/institutie care poate să completeze fisa exploatatiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 9.

Art. 9. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizatiile/institutiile alese în conformitate cu art. 8 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fisele exploatatiilor participante într-un mod care să respecte dispozitiile art. 7.

(2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleasi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Până la încheierea contractelor mentionate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizatiilor/institutiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL III

Culegerea de informatii contabile în scopul unei analize a activitătii economice a exploatatiilor agricole

 

Art. 10. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale gestionează întreaga activitate din acest domeniu si pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de pozitie pentru cap. 7 - Agricultura (CONF-RO 01-02) si Documentul de pozitie complementar II pentru acelasi capitol.

Art. 11. - În conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 se stabilesc:

a) obiectul analizelor mentionate la art. 1 alin. (2) lit. b);

b) modalitătile de selectare si numărul exploatatiilor participante, în functie de obiectivele fiecărei analize.

Art. 12. - (1) Fiecare exploatatie selectată în conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. b) face obiectul unei fise speciale care este individuală si anonimă. Această fisă a exploatatiei include informatiile contabile solicitate conform art. 7 alin. (2) si toate informatiile si detaliile contabile suplimentare ce sunt necesare pentru fiecare analiză.

(2) Tipul de informatii contabile furnizate printr-o fisă specială a exploatatiei, forma în care astfel de informatii sunt prezentate, definitiile si instructiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Fisele speciale ale exploatatiilor sunt completate de birouri de contabilitate, organizatii/institutii, alese în conformitate cu prevederile art. 13.

Art. 13. - Seful unei exploatatii agricole, a cărui exploatatie este selectată în conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. b), alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agentia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizatie/institutie care poate să completeze fisa specială a exploatatiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut în art. 14.

Art. 14. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizatiile/institutiile alese în conformitate cu prevederile art. 13 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fisele speciale ale exploatatiilor participante într-un mod care să respecte dispozitiile art. 12.

(2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleasi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Până la încheierea contractelor mentionate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizatiilor/institutiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 15. - (1) Se interzice utilizarea în scopuri de impozitare a oricăror informatii contabile sau a altor detalii individuale obtinute de la exploatatiile participante, divulgarea sau folosirea de astfel de informatii pentru alte scopuri decât cele specificate în art. 1.

(2) Se interzice oricărei persoane care participă sau a participat la RICA să divulge orice informatii contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat cunostintă în timpul exercitării îndatoririlor sau cu altă ocazie în acest context.

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă contraventională de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin persoanele anume împuternicite.

(5) Contraventiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Comitetul National, Agentia de Legătură, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si birourile de contabilitate, organizatiile/institutiile contractante sunt obligate, în cadrul zonelor respective de responsabilitate, să furnizeze Guvernului orice informatie pe care acesta ar putea-o solicita din partea lor cu privire la îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei ordonante.

(2) Astfel de solicitări făcute Comitetului National, structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau birourilor de contabilitate, organizatiilor/institutiilor contractante si răspunsurile corespunzătoare vor fi înaintate în scris, prin intermediul Agentiei de Legătură.

(3) În cazul în care informatiile sunt insuficiente sau nu ajung la timp, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Agentia de Legătură trimit experti pentru a lucra la fata locului.

Art. 17. - Comitetul National examinează în fiecare an, în luna octombrie, evolutia veniturilor exploatatiilor agricole din România, în special pe baza rezultatelor RICA actualizate. Comitetul National este informat în mod regulat asupra activitătii RICA.

Art. 18. - Pentru a extinde baza de colectare a informatiilor contabile necesare RICA si în scopul stabilirii efectelor sprijinului financiar acordat de statul român producătorilor agricoli se vor lua în studiu exploatatiile agricole cu sau fără personalitate juridică, care beneficiază de sprijin financiar.

Art. 19. - (1) Atunci când trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, problemele sunt supuse spre examinare Comitetului National de către presedinte.

(2) Oricare dintre membrii Comitetului National poate supune acestuia spre aprobare un proiect de măsuri care trebuie îndeplinite, iar în functie de urgenta problemei, Comitetul National emite un aviz cu privire la acest proiect de măsuri, într-un termen stabilit de către presedinte.

Presedintele nu are drept de vot.

(3) Agentia de Legătură initiază măsuri care se vor aplica imediat; cu toate acestea, dacă măsurile respective nu sunt în conformitate cu opinia Comitetului National, acestea vor fi comunicate imediat Guvernului de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3) Agentia de Legătură poate amâna punerea în aplicare a măsurilor pe care le-a initiat, pentru cel mult o lună de la data acestei comunicări, Guvernul putând lua o altă decizie în termen de o lună.

(5) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării acesteia în vigoare si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 20. - (1) Fondurile pentru acoperirea costurilor de organizare, implementare si functionare a RICA, pentru ca aceasta să devină operatională în anul 2006, si costurile privind Agentia de Legătură, plata onorariilor standard pentru îndeplinirea îndatoririlor mentionate la art. 9 si 14 vor fi incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în sectiunea aferentă Integrării europene - constructie institutională.

(2) Costurile privind functionarea Comitetului National, a birourilor de contabilitate si a organizatiilor/institutiilor contractante nu sunt incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 21. - Prezenta ordonantă transpune prevederile Regulamentului 79/65/CEE de creare a unei retele de culegere de informatii contabile privind veniturile si activitatea economică a exploatatiilor agricole în Comunitatea Europeană, text consolidat cu modificările prevăzute de regulamentele 2.910/73/CEE, 2.143/81/CEE, 2.801/95/CEE si 1.256/97/CEE.

Art. 22. - Prezenta ordonantă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea spitalelor nr. 270/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 20 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, publică sau privată, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigură servicii medicale.”

2. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) În functie de modul de înfiintare si organizare, precum si de regimul juridic al proprietătii, spitalele se clasifică în:

a) spitale publice, care sunt spitalele organizate ca institutii publice;

b) spitale private, care sunt spitalele organizate ca persoane juridice de drept privat;

c) spitale mixte.”

3. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(2) Spitalele private se înfiintează sau se desfiintează cu avizul conform al Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.”

4. Alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(4) Reorganizarea si schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul conform al Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.”

5. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale aflate în folosinta si/sau în administrarea unui spital public, precum si serviciile publice desfăsurate de spitalul public sunt concesionate sau intră într-o relatie de parteneriat public-privat, în totalitate sau în proportie de peste 50%, persoana juridică de drept privat care le va exploata se va organiza si va functiona ca spital privat, pe toată durata concesiunii, cu respectarea dispozitiilor legale în materie.”

6. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201 , cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Spitalele private se vor organiza si vor functiona potrivit dispozitiilor legale aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial sau societătilor comerciale, după caz, precum si potrivit dispozitiilor din prezenta lege aplicabile spitalelor private.”

7. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc alineatele (10) si (11) cu următorul cuprins:

“(10) Institutele, centrele medicale clinice si spitalele clinice care desfăsoară activităti de cercetare stiintifică medicală pot avea încă un director general adjunct medical care va face parte din comitetul director. Atributiile de.coordonare a activitătii stiintifice vor fi stabilite de către consiliul de administratie.

(11) Unitătile prevăzute la alin. (10) vor fi nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul Academiei de Stiinte Medicale.”

8. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(4 1 ) Cheltuielile de delegare în vederea participării la sedintele consiliului de administratie pentru membrii prevăzuti la alin. (2), care domiciliază în altă localitate decât cea în care îsi are spitalul sediul, se suportă din bugetul spitalului.”

9. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul săvârsirii de abateri deosebit de grave de la normele de conduită profesională, precum si de la disciplina muncii de către directorul general al spitalului, ministrul sănătătii sau, după caz, ministrul de resort, pentru unitătile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie, poate propune consiliului de administratie al spitalului suspendarea din functie a acestuia pe durata efectuării cercetării disciplinare prealabile.”

10. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Salarizarea personalului din spitalele private se stabileste prin negociere între părti.”

11. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“(2) Cadrele didactice care îsi desfăsoară activitatea în unitătile sanitare prevăzute la art. 6 si 7, precum si în unitătile asimilate acestora beneficiază de o indemnizatie de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei si gradului profesional, acordată în plus fată de retributia cuvenită din învătământ.”

12. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

“Art. 471. - Până la intrarea în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 20 alin. (2), actul de înfiintare a spitalului privat va avea continutul prevăzut de legislatia aplicabilă societătilor comerciale sau, după caz, asociatiilor si fundatiilor, iar structura organizatorică va fi stabilită cu avizul Ministerului Sănătătii.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.28 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - După alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Registrul Urbanistilor se înfiintează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantată integral din venituri proprii, care se constituie din tarife de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbanistilor si de exercitare a dreptului de semnătură, venituri din activitătile cu caracter economic, precum si din alte surse legal constituite.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 27 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societătile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activitătii.

(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fără scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfăsoară activităti producătoare de venituri au, de asemenea, obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară si, după caz, contabilitatea de gestiune.

(3) Subunitătile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Contabilitatea publică cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor si obligatiilor, care să reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.”

3. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru necesitătile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o altă monedă.”

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1 ), cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Finantelor Publice elaborează si emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.”

5. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (11) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.”

6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.”

7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fără scop patrimonial, care nu desfăsoară activităti economice, Ministerul Finantelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere si cerintele organismelor europene de profil.”

8. Articolul 7 se abrogă.

9. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”

10. Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.

11. Alineatele (1) si (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată.

......................................................................................

(3) Societătile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăti, întocmesc si prezintă si situatii financiare anuale consolidate.”

12. Alineatele (3) si (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(3) Contabilitatea poate fi organizată si condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care răspund potrivit legii.

(4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, si care au înregistrat o cifră de afaceri anuală de până la echivalentul în lei a 5.000 euro, răspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitătii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.”

13. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 si 132, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achizitie sau productie, după caz.

Art. 132. - Creantele si datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.”

14. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.”

15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Contabilitatea institutiilor publice asigură înregistrarea plătilor de casă si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate, institutiile publice au obligatia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare.si legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.”

16. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar.

Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârsitul exercitiului financiar.

......................................................................................

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatii, după aprobarea situatiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.

Întocmirea, editarea si păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.”

18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate se întocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar, sau la termenele de întocmire a situatiilor financiare periodice.”

19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligatia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.”

20. După titlul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 251. - (1) Exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

a) pentru sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice străine, cu exceptia institutiilor de credit, entitătilor autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si societătilor de asigurare, dacă exercitiul financiar diferă pentru societate;

b) pentru filialele consolidate ale societătii-mamă, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitătilor autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si societătilor de asigurare, dacă exercitiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

(4) Exercitiul financiar al unitătilor nou-înfiintate începe la data înfiintării, potrivit legii.

(5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societăti-mamă se întocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societătii-mamă. Dacă exercitiul financiar al filialelor diferă de exercitiul financiar aplicabil societătii-mamă, situatiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritătii sau al celor mai importante dintre societătile consolidate.

(7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.”

21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizării sau încetării activitătii acestora, în conditiile legii.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili întocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decât anual, în cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

(4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (3) aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene si întocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

(5) Criteriile mentionate la alin. (4) si categoriile de persoane care aplică reglementările prevăzute la alin. (3) si (4) se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.

(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt însotite de raportul administratorilor.

(8) Pentru sucursalele din România ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul în străinătate, institutiile prevăzute la art. 4 alin. (2) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situatia în care acestea nu sunt obligate să publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

(9) Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.”

22. După articolul 26 se introduc patru noi articole, articolele 261 -264, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Raportul anual cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 262. - Situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1) prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Art. 263. - O societate-mamă trebuie să întocmească atât raport anual pentru propria activitate, cât si raport anual consolidat.

Art. 264. - (1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi făcute publice împreună cu situatiile financiare anuale individuale ale societătii-mamă.”

23. Alineatul (4) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(4) Criteriile în functie de care situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) sunt supuse auditului financiar se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Verificarea de către cenzori a situatiilor financiare anuale se efectuează potrivit legii.”

24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică si sucursalelor înregistrate în România, care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum si societătilor-mamă care întocmesc situatii financiare consolidate.

(2) Actionarii si angajatii unei societăti au dreptul să se informeze în legătură cu situatiile financiare anuale la sediul social al societătii sau al societătii-mamă, fără nici o discriminare.

(3) Situatiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

(4) În caz de încetare a activitătii persoanelor prevăzute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se referă art. 24 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.”

25. Alineatele (1) si (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generală a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3), în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (4) si (6), în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfăsurat activitate vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2006.

......................................................................................

(3) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, institutiile publice autonome si unitătile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.”

26. Alineatele (2), (5) si (7) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

“(2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilităti din care se pot efectua plăti.

......................................................................................

(5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează în cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale si locale.

......................................................................................

(7) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate, precum si a angajamentelor si a plătilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.”

27. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(2) Unitătile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locală, care au personalitate juridică si ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate, precum si a angajamentelor si a plătilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.”

28. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile publice cu personalitate juridică, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate, precum si a angajamentelor si a plătilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.”

29. La articolul 35, după litera f) a punctului 2 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit legii.”

30. Alineatul (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Contraventia prevăzută la art. 35 pct. 2 lit. g) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 300.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) si d), cu amendă de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) si b), cu amendă de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei. Criteriile în functie de care se stabileste nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri.”

31. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Amenda pentru neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 35 pct. 2 lit. e) este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 si 30 de zile lucrătoare, si de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, dacă perioada de întârziere depăseste 30 de zile lucrătoare.”

32. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“(4) Amenzile contraventionale prevăzute la alin. (1) si (11) se suportă de persoanele vinovate.”

33. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Pentru dezvoltarea cadrului institutional în domeniul contabilitătii si al profesiei contabile, se reorganizează Colegiul Consultativ al Contabilitătii. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitătii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, ce va fi promovată până la data de 31 martie 2005.”

Art. II. - Reglementările contabile emise anterior în temeiul Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prezentei ordonante.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (11) lit. c) si d) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, precum si a prevederilor art. 25 1 alin. (3) si alin. (6), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. IV. - Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea sa de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A. ca filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A. în forma juridică de filială a Companiei Nationale de Căi Ferate lăC.F.R.” - S.A., ca societate comercială pe actiuni,  denumită în continuare societate.

(2) Societatea înfiintată potrivit alin. (1) se organizează si functionează potrivit prevederilor legale în vigoare si ale statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sediul si capitalul social ale societătii înfiintate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutul acesteia.

(2) Societatea are ca activitate principală lucrări de constructie, reabilitare, întretinere si reparare mecanizată a căii ferate, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Societatea este persoană juridică română, se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

(4) Capitalul social initial al societătii este în valoare de 303.657.400.000 lei, împărtit în 12.146.296 actiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar subscris de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, în baza datelor din situatia financiară anuală întocmită la data de 31 decembrie 2003.

(5) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral vărsate de C.F.R., în calitate de actionar unic.

(6) Efectuarea aporturilor la capital de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) În cazul în care valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în statut, se va solicita rectificarea corespunzătoare la registrul comertului, în termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevăzute la alin. (6).

(8) Terenurile aferente societătii, pentru care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului de proprietate, după înfiintarea societătii si ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către C.F.R. vor constitui aport în natură al statului la capitalul social al C.F.R. si, în mod corespunzător, vor constitui aport în natură al C.F.R. la capitalul social al societătii. Documentatia necesară obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate va fi întocmită de societate, în conditiile legii.

(9) Pe toată perioada în care C.F.R. este actionar unic la societate se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale fără plată, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, între societate si C.F.R., precum si cu alte societăti comerciale rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale actionarilor societătilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător.

(10) Pe perioada în care C.F.R. este actionar unic societatea poate vinde active din patrimoniu către persoane fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administratie, numai cu acordul adunării generale extraordinare a actionarilor a C.F.R., exprimat pe baza mandatului special dat reprezentantilor săi. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Societatea poate desfăsura activităti comerciale, veniturile rezultate constituind venituri proprii, în conditiile legii.

(2) Pe perioada în care C.F.R. este actionar unic, în relatiile contractuale dintre C.F.R. si societate se va practica o cotă de profit între 3% si 5% atât de către C.F.R., cât si de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Societatea, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie C.F.R. în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele judecătoresti.

Art. 5. - (1) Personalul initial, necesar desfăsurării activitătii societătii, este preluat de la C.F.R., în functie de competenta profesională si de disciplina în activitate, conform legislatiei în vigoare.

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă personalul societătii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă al C.F.R., precum si de alte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) Societatea este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din reprezentantii C.F.R. si de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor a C.F.R. numeste reprezentantii acesteia în adunarea generală a actionarilor societătii.

(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul societătii.

Art. 7. - (1) Adunarea generală a actionarilor alege membrii consiliului de administratie al societătii. Pe perioada în care C.F.R. este actionar unic, membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor a C.F.R.

(2) Directorul societătii este si presedintele consiliului de administratie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.252.


ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A., filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea filialei este Societatea Comercială “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A.

(2) Societatea Comercială “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A., denumită în continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, filială cu personalitate juridică a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R.

(3) Emblema societătii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la societate denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau de initialele “S.C.” si va fi urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului si de codul fiscal, conform legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii este în municipiul Bucuresti, Str. Inovatorilor nr. 36, sectorul 1.

(2) Sediul societătii poate fi schimbat în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societătii este realizarea de profit prin gestionarea pe principii comerciale a patrimoniului propriu, prin asigurarea de produse si servicii specifice activitătii de întretinere mecanizată a căii ferate pentru C.F.R. si pentru alte persoane juridice române sau străine, cât si prin desfăsurarea altor activităti specifice, necesare realizării obiectului său de activitate.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Societatea are următoarele obiecte de activitate, care se realizează potrivit reglementărilor în vigoare:

A. Obiect principal de activitate:

- cod CAEN 4523 - lucrări de constructie, reabilitare, întretinere si reparare mecanizată a căii ferate.

B. Obiecte secundare de activitate:

a) cod CAEN 6321 - transport pe calea ferată în scopul desfăsurării activitătilor proprii;

b) cod CAEN 5190 - activităti de aprovizionare comercială si de comert, inclusiv comert exterior, specifice activitătii proprii;

c) cod CAEN 35210 - revizia, întretinerea si repararea masinilor si utilajelor specifice activitătii;

d) cod CAEN 6321 - interventii pentru restabilirea circulatiei feroviare în cazul aparitiei unor situatii deosebite la infrastructura feroviară, ca urmare a evenimentelor, calamitătilor, incendiilor etc.;

e) cod CAEN 2956 - productia si reconditionarea de piese si echipamente pentru masinile grele de cale si/sau masinile de mică mecanizare;

f) cod CAEN 7430 - activităti de testări si analize tehnice;

g) cod CAEN 9262 - activităti sociale, culturale si sportive pentru personalul propriu si pentru terti.

(2) Societatea poate desfăsura si alte activităti specifice necesare realizării obiectului său de activitate.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

Capitalul social initial al societătii este de 303.657.400.000 lei, împărtit în 12.146.296 actiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă la data de 31 decembrie 2003.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative, în formă dematerializată, fiind înscrise în cont si înregistrate în Registrul actionarilor.

(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de către presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul societătii.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată potrivit legii conferă actionarului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Actionarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(4) Patrimoniul societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii, care i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea societătii, efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau către terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora, în cel putin două ziare de largă circulatie.

(2) Actiunile pierdute se anulează de către consiliul de administratie. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al actiunilor anulate.

(3) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al societătii, care decide asupra activitătii si politicii economice a acesteia în conformitate cu mandatul primit de reprezentanti de la organul care i-a numit si conform optiunii actionarilor.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si doi specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti sau, după caz, revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor a C.F.R.

(4) Pentru activitatea depusă împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilită de adunarea generală a actionarilor a C.F.R.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii si supleantii, si îi descarcă de activitate/îi revocă, la propunerea adunării generale a actionarilor a C.F.R., în conditiile legii;

b) stabileste indemnizatia administratorilor si cenzorilor, în conditiile legii;

c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, în conditiile legii;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

e) aprobă delegări de competente pentru consiliul de administratie;

f) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

g) avizează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a societătii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

h) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate ale societătii, conform reglementărilor în vigoare;

i) aprobă programul anual de investitii;

j) examinează, aprobă sau modifică situatia financiară anuală si contul de profit si pierderi, după analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aprobă repartizarea profitului;

k) fixează dividendele;

l) aprobă constituirea rezervelor statutare;

m) hotărăste cu privire la gajarea, ipotecarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor subunităti ale societătii.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a societătii;

b) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

d) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

e) hotărăste reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

f) hotărăste cu privire la schimbarea sediului societătii, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

g) analizează si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societătii, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

h) hotărăste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al societătii în afara activitătii de bază, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăti comerciale, sau participarea cu capital la alte societăti comerciale, în conditiile legii, cu acordul prealabil al adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

j) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societătii;

k) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

m) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

o) stabileste plafoane valorice si competente de aprobare a cheltuielilor;

p) numeste directorul societătii si îi stabileste salariul;

q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;

r) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea societătii, cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

(7) Propunerea/aprobarea si acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R., pentru atributiile prevăzute la alin. (5) lit. a) si g) si, respectiv, la alin. (6) lit. d), e), f), g), h), i), j), n) si o), sunt cerute în perioada în care C.F.R. este actionar unic.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă, ori de câte ori va fi nevoie, de către presedintele consiliului de administratie, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea adunării generale a actionarilor a C.F.R., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale actionarilor se convoacă la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea în care se află sediul societătii. În perioada în care C.F.R. este actionar unic convocarea adunării generale a actionarilor se va face prin corespondentă.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generală a actionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează un secretar care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administrativă.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 17

Organizarea

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie, format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si cel putin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivă a societătii este asigurată de director, numit de adunarea generală a actionarilor, care este si presedintele consiliului de administratie.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societătii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(8) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societătii.

(9) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor societătii.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează si supune spre aprobare adunării generale a actionarilor regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

b) elaborează si prezintă spre avizare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a societătii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare adunării generale a actionarilor a C.F.R.;

c) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societătii;

d) elaborează lista de investitii, care se supune spre aprobare adunării generale a actionarilor a societătii;

e) supune anual adunării generale a actionarilor, în termenul legal de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii, situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

f) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si aprobă regulamentul de organizare si functionare a societătii si regulamentul de ordine interioară;

g) hotărăste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate;

h) aprobă investitiile societătii, în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

i) aprobă indicatorii tehnico-economici si caietele de licitatii pentru investitiile pentru care i s-a acordat competentă de către adunarea generală a actionarilor;

j) aprobă caietele de licitatii pentru reparatii capitale, în limitele de competentă stabilite de adunarea generală a actionarilor;

k) aprobă efectuarea cheltuielilor în limita plafoanelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

l) aprobă, cu respectarea prevederilor legale, încheierea contractelor de închiriere;

m) stabileste tactica si strategia de marketing;

n) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

o) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentantii sindicatelor si/sau ai salariatilor si mandatează reprezentantii patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă;

p) aprobă tarifele pentru activitătile specifice societătii, în conditiile legii;

q) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societătii;

r) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

s) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societătii;

t) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai societătii si le fixează salariile;

u) hotărăste si în alte domenii legate de activitatea societătii;

v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile directorului societătii

 

(1) În limitele mandatului acordat de adunarea generală a actionarilor, directorul reprezintă societatea în raporturile cu tertii si are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii;

b) angajează, promovează si concediază personalul societătii, cu exceptia directorilor executivi care sunt numiti, revocati sau suspendati de consiliul de administratie;

c) desemnează reprezentantii patronatului în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;

d) încheie acte juridice, în numele si pe seama societătii;

e) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

f) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

g) îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi din cadrul societătii.

(3) Competentele, atributiile si răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

 

(1) Societatea organizează si exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referă la drepturile si obligatiile patrimoniale, în faza de angajare si de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

 

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitătile de sustragere, conditiile de păstrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:

a) să pună la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenta controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) să dea informatii si explicatii verbal si în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiectii, actele de control;

f) să asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfăsurări a controlului si să îsi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările oganelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu identificarea prevederilor legale încălcate si cu stabilirea exactă a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societătii, iar periodic se vor face informări către membrii consiliului de administratie.

 

ARTICOLUL 22

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii este supravegheată de actionari si de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori si 3 supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(7) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) supraveghează gestiunea societătii;

b) verifică dacă situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) verifică dacă registrele sunt corect tinute;

d) verifică dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.

(8) Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor atunci când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(10) Cenzorii vor prezenta adunării generale a actionarilor un raport amănuntit despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (9), precum si despre propunerile pe care le consideră necesare privind situatia financiară anuală si repartizarea profitului. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neîntelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a actionarilor.

(11) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(12) Cenzorilor le este interzis să comunice actionarilor, în particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societătii, constatate în exercitiul mandatului lor.

(13) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a actionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale actionarilor.

(15) Cenzorii îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

(2) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data dobândirii personalitătii juridice.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul se încadrează în conditiile legii, pe bază de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de administratie, precum si prin contractul colectiv de muncă.

(3) Personalul este supus reglementărilor în vigoare, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioară al societătii.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(5) Personalul societătii beneficiază de facilităti de călătorie pe calea ferată în aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R., în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) Societatea va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere, conform legislatiei în vigoare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) Societatea îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societate, în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

Societatea va tine, prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor, registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigii

 

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

 

Adunarea generală extraordinară a actionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societătii, cu acordul adunării generale a actionarilor C.F.R., în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Dizolvarea si lichidarea

 

Dizolvarea si lichidarea societătii se vor face conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

 

Dispozitii finale

ARTICOLUL 32

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale Codului comercial.

(2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotărârea adunării generale a societătii, în conditiile legii.

 

ANEXĂ*)

la statut

 

EMBLEMA

Societătii Comerciale “Întretinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Beius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Beius, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Beius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Beius, judetul Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.281.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al orasului Beius, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Beius, judetul Bihor

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Beius,

str. 1 Decembrie,

judetul Bihor

Statul român -

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Beius – Consiliul Local

al Orasului Beius,

judetul Bihor

Imobil 5.220

Cod 8.29.09

Nr. M.F. 106.641

Suprafata totală a terenului =

10.000 m 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.032 din 18 august 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 414 din 18 august 2004

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, al Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii din Ministerul Sănătătii si al Directiei generale economice din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Litera a) a alineatului (1) al articolului 10 din Normele metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004, se modifică si va avea următorul continut:

“a) cel mult 3 salarii de bază, pentru personalul de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică judetene, inclusiv pentru cei care ocupă functii de conducere, precum si pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia functiilor de demnitate publică numite în conditiile legii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea