MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 august 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

641. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali în retragere, veterani de război, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

642. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului de general de brigadă (similar) unor colonei (similar) din Serviciul Român de Informatii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

74. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

75. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

334. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali în retragere, veterani de război, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 67 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 168 din 3 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 23 august 2004 generalii de brigadă în retragere, veterani de război, prevăzuti în anexă se înaintează în gradul de general-maior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 641.

 

ANEXĂ

 

- Domnul general de brigadă (r) Cantor Gheorghe Dumitru;

- Domnul general de brigadă (r) Colban Ion Ilie;

- Domnul general de brigadă (r) Mărcusanu Gheorghe Victor-Mihail-Alexandru;

- Domnul general de brigadă (r) Negruti Victor Costache;

- Domnul general de brigadă (r) Papură Ioan Stelian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului de general de brigadă (similar) unor colonei (similar) din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale art. 45 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0173 din 9 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret generalii de brigadă prevăzuti în anexa nr. I se înaintează în gradul de general-maior, iar coloneilor (similar) prevăzuti în anexa nr. II li se acordă gradul de general de brigadă (similar).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 642.

 

ANEXA Nr. I

 

- Domnul general de brigadă Bădescu Toader Dumitru;

- Domnul general de brigadă Bidireci Constantin Ionel;

- Domnul general de brigadă Soare Petre Ovidiu.

 

ANEXA Nr. II

 

- Domnul colonel Cândea Ilie Petrache;

- Domnul colonel Dogaru Constantin Costică;

- Domnul colonel Silivestru Stelian Mincu;

- Domnul comandor Pătrut Alexandru Cornel-Viorel.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Statistica oficială în România se desfăsoară prin serviciile de statistică oficială si este organizată si coordonată de Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.”

2. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc trei alineate noi, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

“(21) În conformitate cu principiul autonomiei statisticii, mandatele presedintelui si vicepresedintilor Institutului National de Statistică se stabilesc pe o perioadă de 6 ani.

O persoană nu poate ocupa functia de presedinte sau vicepresedinte mai mult de două mandate consecutive.

(22) Presedintele si vicepresedintii Institutului National de Statistică nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

(23) Mandatul presedintelui si ale vicepresedintilor încetează înainte de termen în următoarele situatii:

a) demisie;

b) pierderea capacitătii de îndeplinire a sarcinilor din cauza unei maladii cronice, cu o durată de cel putin 6 luni;

c) nerespectarea regulilor de etică profesională;

d) condamnarea pentru o infractiune;

e) interzicerea exercitării profesiei sau functiei, ca măsură de sigurantă ori ca pedeapsă complementară, prin hotărâre judecătorească.”

3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) În subordinea Institutului National de Statistică functionează directiile regionale de statistică organizate la nivelul judetelor - centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România si directiile judetene de statistică organizate la nivelul celorlalte judete, ca institutii publice, cu personalitate juridică, finantate de la bugetul de stat, precum si editura “Revista Română de Statistică” si Centrul National de Pregătire în Statistică, finantate din venituri proprii.”

4. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) În sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistică oficială se întelege Institutul National de Statistică, directiile regionale de statistică, directiile judetene de statistică, precum si compartimentele statistice din cadrul Băncii Nationale a României si al institutiilor si autoritătilor publice, coordonate metodologic de Institutul National de Statistică.”

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum si al promovării unei culturi statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societăti nationale, regii autonome, societăti comerciale, în alte unităti cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiintează Centrul National de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului National de Statistică, finantat din venituri proprii.

(2) Centrul National de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea si promovarea activitătilor de formare profesională continuă prin sistemul educational în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative, tehnologiei informatiei si alte domenii.”

6. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Institutul National de Statistică, în calitate de coordonator al statisticii oficiale, poate atrage si angaja, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

7. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - Se împuterniceste Institutul National de Statistică să gestioneze fondurile externe nerambursabile atrase si angajate potrivit art. 6 1 si să realizeze proiectele aferente acestora, în conformitate cu cerintele finantatorului.”

8. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Fondurile externe nerambursabile prevăzute la art. 61 si fondurile reprezentând contributia părtii române aferentă acestora se cuprind în bugetul Institutului National de Statistică.”

9. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64 . - (1) În situatia în care se obtin fonduri externe nerambursabile după aprobarea legii bugetului de stat, acestea se utilizează conform destinatiei primite, urmând a fi cuprinse în buget cu prilejul rectificării bugetare.

(2) Contributia părtii române aferentă fondurilor prevăzute la alin. (1) se utilizează din creditele bugetare aprobate, urmând a fi cuprinsă în bugetul de stat cu ocazia rectificării bugetare, si se utilizează conform legislatiei în domeniul finantelor publice.”

10. După articolul 6 4 se introduce un nou articol, articolul 6 5 , cu următorul cuprins:

“Art. 6 5 . - (1) Pentru realizarea proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile atrase si, după caz, din fondurile reprezentând contributia părtii române, Institutul National de Statistică, directiile regionale de statistică si directiile judetene de statistică vor utiliza personalul propriu si/sau personal suplimentar de specialitate, precum si agenti statistici pe perioada derulării proiectelor.

(2) Personalul propriu prevăzut la alin. (1) beneficiază de stimulente de până la trei salarii de bază, pe lună, pe perioada derulării proiectelor si în limita cheltuielilor de personal prevăzute în fiecare proiect, potrivit acordului de finantare.”

11. Alineatul (7) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(7) Pentru activitatea desfăsurată agentii statistici primesc o indemnizatie lunară al cărei cuantum brut se aprobă prin hotărâre a Guvernului si care nu va depăsi nivelul salariului de bază minim brut pe tară. De asemenea, anchetatorii beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării pentru culegerea datelor în altă localitate decât cea de domiciliu.”

12. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, precum si persoanele folosite temporar în activitatea de culegere si procesare a datelor si a informatiilor statistice sunt obligate să respecte confidentialitatea continutului datelor statistice, în timpul si după încetarea activitătii în statistică.”

13. Alineatele (2) si (3) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(2) Sumele încasate din cercetări statistice realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente vânzării publicatiilor statistice si prestării serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispozitia Institutului National de Statistică, a directiilor regionale de statistică, respectiv a directiilor judetene de statistică, si se gestionează ca venituri proprii.

(3) Din veniturile realizate conform alin. (2) Institutul National de Statistică, directiile regionale de statistică si directiile judetene de statistică pot efectua cheltuieli curente si de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p.Presedintele Institutului National de Statistică,

Constantin Secăreanu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sumele de la bugetul de stat pentru sustinerea si promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Finantelor Publice si Cancelariei Primului- Ministru, pentru Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.”

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Propunerile de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2 se vor stabili în sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite si patronatele de ramură, cu aprobarea Consiliului de Export.”

3. Punctul II din anexă va avea următorul cuprins:

“II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei si Comertului, prin care se vor suporta, partial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:

a) participarea la târguri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totală a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitătile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăsurării actiunii promotionale, închirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăsurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei românesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate pe produse si miniexpozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului de credite;

b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul tărilor de destinatie pentru persoanele care participă la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spatiilor aferente întâlnirilor de afaceri si a dotărilor necesare desfăsurării acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer si altele asemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane si altele asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitătile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de.promovare, precum si alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c) suportarea a 50% din cheltuielile de organizare si functionare a reprezentantelor comerciale românesti, realizate prin parteneriat public-privat pe piete de interes pentru exportul românesc, înfiintate prin hotărâre a Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export;

d) realizarea de studii de piată si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurentiale, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

e) realizarea pe baze concurentiale a buletinelor informative privind oferta de export si distribuirea acestora în străinătate si la ambasadele străine din România, cu suportarea totală a cheltuielilor;

f) realizarea de actiuni de publicitate si reclamă cu caracter general, pe produse si grupe de produse, pe piete de interes pentru exportul românesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclamă cu caracter general în străinătate si la ambasadele străine din România.

Ministerul Economiei si Comertului administrează actiunile de promovare a exportului prevăzute la lit. a) si b) împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comertului, prin delegarea către acesta a operatiunilor de încheiere, finantare si derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea actiunilor respective.

2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii pentru dezvoltarea exportului, administrat de către Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii 3. Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, administrat de Ministerul Economiei si Comertului

4. Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

În cadrul programelor prevăzute la pct. 3 si 4 se vor acoperi de la bugetul de stat în proportie de până la 50%, respectiv de până la 65% pentru întreprinderile mici si mijlocii, cheltuielile agentilor economici pentru:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitătii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, după caz;

c) înregistrarea si protejarea pe piata externă a mărcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale românesti.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată durata de valabilitate si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

(2) Ofertantul are obligatia de a exprima pretul din propunerea financiară, în lei si în euro. În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai mică sau egală cu 12 luni, pretul rămâne ferm în lei pe toată durata de îndeplinire a contractului de achizitie publică, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (4).

(3) În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai mare de 12 luni, părtile contractante au dreptul de a conveni, prin act aditional, pentru restul rămas de îndeplinit, actualizarea pretului contractului pentru asigurarea protectiei împotriva inflatiei.

(4) În situatii exceptionale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul aparitiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părtilor si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, părtile contractante au dreptul de a conveni revizuirea numai acelor elemente ale pretului care au suferit modificări.

(5) Depăsirea termenelor contractuale din vina exclusivă a contractantului nu poate fi invocată ca motiv de actualizare a pretului contractului.

(6) Prevederile alin. (2) ultima teză nu se aplică în cazul contractelor de achizitie publică finantate prin programe ale Uniunii Europene sau de către organismele financiare internationale si în cazul contractelor a căror cofinantare este asigurată de către acestea.

(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) ultima teză achizitiile de mărfuri fungibile ale căror preturi sunt stabilite pe baza cotatiilor externe ale burselor internationale de mărfuri ori asimilate acestora sau, după caz, de către autoritătile de reglementare ori Bursa Română de Mărfuri, precum si achizitiile de echipamente, utilaje si servicii. Formula de actualizare a preturilor din propunerea financiară, în cazul achizitiilor publice de echipamente, utilaje si servicii, nu trebuie să conducă la depăsirea pretului exprimat în euro la data depunerii ofertei.”

2. Alineatul (4) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“(4) În cadrul unei proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publică, asociatii nu au dreptul de a depune, pe lângă oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la procedura respectivă.”

3. Alineatul (1) al articolului 99 va avea următorul cuprins:

“Art. 99. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e) si f) se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.”

4. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai Curtii de Conturi si Ministerului Finantelor Publice.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

5. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art. 106. - Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (6), precum si pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, din 2 în 2 ani, cu aplicabilitate începând cu anul următor efectuării modificării.”

6. Articolul 108 se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 75.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 si 9 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 5 si 9 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Declaratia privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu va fi obligatoriu completată si depusă de către persoanele fizice si persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare, care desfăsoară activităti ce le impun obligatia, conform Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de a plăti cotele către Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 3. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si va exercita atributii privind controlul, urmărirea si încasarea sumelor datorate Fondului pentru mediu, în conditiile legii.

Art. 4. - Începând cu data prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.043/2002 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 11 august 2004.

Nr. 334.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a