MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.290. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.306. - Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

 

1.308. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Domus” ca fiind de utilitate publică

 

1.315. - Hotărâre privind plata de la bugetul de stat a contributiei României la programul Life-Mediu “Obtinerea cărbunelui activ prin recuperarea xilitului folosind tehnologii nepoluante - ENVACTCARB”

 

1.316. - Hotărâre privind aprobarea donării a 12 lucrări de artă plastică, achizitionate de către Ministerul Culturii si Cultelor, către Palatul Natiunilor din Geneva

 

1.317. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

1.318. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vâlcea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.290.

 

ANEXA Nr. 11)


*) Anexa nr. 2 se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, subordonată Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Domus” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Domus”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în orasul Cristuru Secuiesc, str. Piata Libertătii nr. 22, judetul Harghita, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata de la bugetul de stat a contributiei României la programul Life – Mediu “Obtinerea cărbunelui activ prin recuperarea xilitului folosind tehnologii nepoluante - ENVACTCARB”

 

Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, ale Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele lor membre, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 41/1996, si ale Memorandumului nr. 5/3.215/CV/1997 privind participarea României la programele comunitare din domeniile audiovizual, cultural, al energiei si al protectiei mediului, începând cu anul 2000, în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata de la bugetul de stat a echivalentului în lei al sumei de 347.160 euro, reprezentând contributia României la programul Life - Mediu, conform contractului LIFE 02 ENV/RO/000461 “Obtinerea cărbunelui activ prin recuperarea xilitului folosind tehnologii nepoluante - ENVACTCARB”.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei în euro prevăzute la art. 1 se asigură din prevederile bugetare ale Ministerului Economiei si Comertului pe anii 2004 si 2005, după cum urmează:

a) 147.160 euro în anul 2004;

b) 200.000 euro în anul 2005.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Maria Speranta Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea donării a 12 lucrări de artă plastică, achizitionate de către Ministerul Culturii si Cultelor, către Palatul Natiunilor din Geneva

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a lucrărilor de artă plastică având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului român, să doneze Palatului Natiunilor din Geneva lucrările de artă plastică prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.316.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă plastică donate Palatului Natiunilor din Geneva

 

Denumirea

lucrării

Caracteristicile

lucrării

Valoarea

Lucrării

(lei)

Persoana juridică

de la care se

transmite lucrarea

Persoana juridică

la care se

transmite lucrarea

Nr. de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Compozitie I

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 80x100

80.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Palatul Natiunilor din Geneva

147.547

Compozitie II

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 80x110

100.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor din Geneva

147.547

Compozitie III

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 80x110

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie IV

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 80x115

100.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie V

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie VI

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie VII

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie VIII

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x102

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie IX

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 80x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie X

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x101

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie XI

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 72x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

Compozitie XII

- autor: Ion Alin Gheorghiu

- ulei/pânză

- 70x100

80.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Palatul Natiunilor

din Geneva

147.547

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil, format din constructie si teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Botosani, str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 2, judetul Botosani, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.317.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - constructie si teren*) -, proprietatea publică a statului, care se transmite în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Locul unde sunt situate constructia

si terenul care se transmit

Modul

de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului -

constructie si teren

Municipiul Botosani, str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 2, judetul Botosani

Administrare

1. Parterul constructiei “Cămin de nefamilisti”, cu suprafata construită la sol de 681,11 m2 si teren în suprafată de 170,27 m2 în cotă indiviză, C.F. 4246/N, nr. cadastral al parcelei 1624/O; 1

2. Cotă indiviză de 3/4 din casa scărilor din “Căminul de nefamilisti”, având suprafata construită desfăsurată de 238,40 m2 si teren în suprafată de 59,60 m2, C.F. 4246/N, nr. cadastral al parcelei 1624/O; 2

3. Centrala termică din “Căminul de nefamilisti”, având suprafata construită la sol de 50,40 m2 si teren în suprafată de 12,60 m2 în cotă indiviză, C.F. 4246/N, nr. cadastral al parcelei 1624/O; 3

4. Etajul I al “Căminului de nefamilisti”, cu 24 de camere, având suprafata construită la sol de 731,51 m2 si teren în suprafată de 182,88 m2 în cotă indiviză, C.F. 4246/N, nr. cadastral al parcelei 1624/I; 1

5. Etajul II al “Căminului de nefamilisti”, cu 24 de camere, având suprafata construită la sol de 731,51 m2 si teren în suprafată de 182,88 m2 în cotă indiviză, C.F. 4246/N, nr. cadastral al parcelei 1624/II; 1

6. Etajul III al “Căminului de nefamilisti” cu 21 de camere, având suprafata construită la sol de 731,51 m2 si teren în suprafată de 182,88 m2 în cotă indiviză, C.F. 10967/N, nr. cadastral al parcelei 1624/III; 1

7. Cotă indiviză de 1/4 din lotul reprezentând casa scărilor, având suprafata construită desfăsurată de 238,40 m2 si suprafata de 59,60 m2 teren în cotă indiviză, C.F. nr. 10967/N, nr. cadastral 1624/O; 2

 


*) Imobilul - constructie si teren - a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 10.059A/2004, întocmit de Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov - Administratia Finantelor Publice a Judetului Brasov, Procesul-verbal nr. II/29.971 si Procesul-verbal nr. II 29.972/2004, întocmite de Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Botosani - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Botosani.

C.F. - Cartea funciară

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 2 miliarde lei pentru judetul Vâlcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Drăgăsani, judetul Vâlcea, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul “Consolidare si reparatii capitale la pavilionul central al Spitalului Municipal Drăgăsani, judetul Vâlcea”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.318.