MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.253. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al orasului Cernavodă, judetul Constanta, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavodă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

 

1.310. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.312. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Schitu Golesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golesti, judetul Arges

 

1.313. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

1.323. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Institutul de Stiinte Administrative “Paul Negulescu” (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

 

737. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidărie prin cămăsuiri armate cu grile polimerice”, indicativ GP-100-04

 

1.071. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

423. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al orasului Cernavodă, judetul Constanta, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavodă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003 privind înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi  prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, în conditiile legii, a unor suprafete de teren având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al orasului Cernavodă, judetul Constanta, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavodă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.253.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care se transmit din domeniul public al orasului Cernavodă, judetul Constanta, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavodă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

 

Nr.

crt.

Locul unde este

situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice

si categoria de folosintă ale terenului

1.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 287,85 m2, lot 4; nr. cadastral: 115,

teren denumit formal drum

2.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 77,98 m2, lot 5/2; nr. cadastral: 672,

- teren denumit formal drum

3.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 44,35 m2, lot 5/1; nr. cadastral: 673,

- teren denumit formal drum

4.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 1.025,52 m2, lot 6; nr. cadastral: 121,

- teren denumit formal drum

5.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 93,85 m2, lot 7; nr. cadastral: 122,

- teren denumit formal drum

6.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 276,72 m2, lot 8; nr. cadastral: 123,

- teren denumit formal drum

7.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 916,86 m2, lot 9; nr. cadastral: 124,

- teren denumit formal drum

8.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 124,12 m2, lot 10; nr. cadastral: 125,

- teren neproductiv

9.

Orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Consiliul Local

al Orasului Cernavodă,

judetul Constanta

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi

Suprafata = 458 m2, lot 1, parcela VN 490/1;

- nr. cadastral: 82, teren arabil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 18 alin. (2) lit. e) si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 1.262.375 mii lei, la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, subcapitolul “Administratie centrală”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, în vederea organizării Seminarului international privind turismul rural, la Brasov - Moeciu, în perioada 8-9 octombrie 2004.

Art. 2. - Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Natională pentru Turism, va lua măsurile necesare pentru realizarea actiunii prevăzute la art. 1, precum si controlul respectării prevederilor legale în vigoare în utilizarea fondurilor alocate.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 noiembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Schitu Golesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golesti, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Schitu Golesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golesti, judetul Arges.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.312.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Schitu Golesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golesti, judetul Arges

 

Locul une este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Comuna Schitu Golesti,

judetul Arges

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Comuna Schitu Golesti,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Schitu Golesti, judetul Arges

- imobil 675

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.736

Suprafata construită = 4.163 m2

Suprafata desfăsurată = 4.249 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 169.340 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil format din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman.

Art. 2. - al Municipiului Turnu Măgurele va asigura, cu titlu gratuit, pe toată durata existentei constructiei prevăzute la art. 1, Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere si Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război - filialele Teleorman, spatiile necesare desfăsurării activitătilor proprii.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.313.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele,

judetul Teleorman

 

Locul une este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Turnu Măgurele,

judetul Teleorman

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării

Nationale

Municipiul Turnu

Măgurele,

Consiliului Local

al Municipiului

Turnu Măgurele

- imobil 695

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.822

Suprafata construită = 786 m2

Suprafata desfăsurată = 2.089 m2

Suprafata totală a terenului = 2.040 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Institutul de Stiinte Administrative “Paul Negulescu” (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Institutul de Stiinte Administrative “Paul Negulescu”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34, judetul Sibiu, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.323.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 1.052/2004, întocmit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite importul bovinelor vii destinate reproductiei din tările clasate în categoriile 3 si 4, cu exceptia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Portugaliei, si al ovinelor vii si caprinelor vii destinate reproductiei, dar cu respectarea conditiilor prevăzute în cap. B lit. B si C si în cap. E din anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 498/2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 18 noiembrie 2002.

Art. III. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 69.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidărie prin cămăsuiri armate cu grile polimerice”, indicativ GP-100-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 15 din 16 iunie 2003 al Comitetului tehnic CT-S4 – Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidărie prin cămăsuiri armate cu grile polimerice”, indicativ GP-100-04, elaborată de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC, Filiala Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 737.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Băuturile alcoolice de natura celor supuse marcării - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, asigurate de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

Art. 2. - Marcajele speciale se achizitionează contra cost, pe bază de comandă, de către directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, de către administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în calitatea lor de organe de valorificare, ori de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

Art. 3. - Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. este unitatea care aplică contra cost, la cererea autoritătilor fiscale teritoriale mentionate la art. 2, marcajele speciale pe recipientele în care sunt îmbuteliate băuturile alcoolice confiscate.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 1.071.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0555 din data de 24.02.2003 a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI, cu sediul in Moreni, Str. Tineretului, nr. 6, bl. L2, scara B, ap. 2, judetul Dambovita, numar de ordine in Registrul Comertului J/15/82/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CRICOVUL DULCE MORENI.a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CRICOVUL DULCE MORENI.este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Baleni. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 423.