MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII

 

6. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

583. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelelor de acte aditionale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004

 

1.410. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

430. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BISTRITA BĂBENI

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, în temeiul art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si al art. 78 alin. 2-4 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Se convoacă în sesiune extraordinară Camera Deputatilor, începând cu data de 30 august 2004, ora 14,00, până la data de 31 august 2004, pentru dezbaterea si adoptarea proiectelor de legi cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor din zilele de luni, 30 august, si marti, 31 august 2004

 

1. Informare cu privire la initiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputatilor si care urmează să fie înaintate comisiilor permanente pentru examinare si întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite

2. Proiectul de lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei comunitare pentru ordine publică la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

5. Proiectul de lege privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

6. Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001

7. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

8. Proiectul de lege privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

9. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992

10. Proiectul de lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 2 milioane dolari S.U.A. pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

11. Proiectul de lege pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de Comert Liber dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

12. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

13. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe”, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2004

14. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

16. Proiectul de lege privind statutul alesilor locali.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor de acte aditionale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, încheiate în temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, după alte modele decât cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în scopul actualizării acestor contracte.

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-41), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare care se încheie după intrarea în vigoare a prezentului ordin vor avea forma si continutul modelelor aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 126/2004.

Art. 3. - Structurile teritoriale cu atributii în domeniul cinegetic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si gestionarii fondurilor de vânătoare încheie, după caz, în functie de destinatia fiecărui fond de vânătoare, acte aditionale la contractele existente.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 12 august 2004.

Nr. 583.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

ORDIN

privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul continut:

“(5) Standardele prevăzute în reglementările tehnice sunt documente normative de referintă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC, din coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 august 2004.

Nr. 1.410.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BISTRITA BĂBENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BISTRITA BĂBENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0564 din data de 24.02.2003 a Cooperativei de credit BISTRITA BĂBENI, cu sediul in Babeni, str. Liceului nr. 1, Bl. H.2, sc. A, Ap. 4, judetul Valcea, numar de ordine in Registrul Comertului J38/1637/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BISTRITA BĂBENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Furnica Bunesti, Infratirea Amarasti, Bistrita Babeni, Arnota Costesti, Luncavatul Horezu, Belsugul Barbatesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BISTRITA BĂBENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Furnica Bunesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 430.