MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 301 din 6 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin. (7) lit. c), art. 76, 77, 78, 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.311. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.314. - Hotărâre privind asigurarea de către Ministerul Apărării Nationale a scolarizării, în institutii de învătământ din România, a personalului apartinând armatelor străine

 

1.319. - Hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

550/1.229. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

1.028. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei

 

1.030. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 301

din 6 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin (7) lit. c), art. 76, 77, 78, 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Daniela Ramona Chitulescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin. (7) lit. c), art. 76, 77, 78, 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Grigore Ungureanu în Dosarul nr. 5.149/AS/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, personal, precum si partea Ministerul Apărării Nationale, prin consilier juridic Dan Cimpoeru, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea acesteia asa cum a fost ridicată.

Ministerul Apărării Nationale pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece, asa cum a statuat Curtea Constitutională, principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor nu înseamnă uniformitate, la situatii diferite tratamentul neputând fi decât diferit. De asemenea, apreciază că textele de lege criticate nu înfrâng nici celelalte dispozitii constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că textele de lege criticate se aplică fără nici o deosebire tuturor persoanelor care se pensionează pe baza acestor reglementări. De asemenea, apreciază că din dispozitiile de lege criticate nu rezultă că acestea ar urmări să producă efecte retroactive, ele aplicându-se după data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.149/AS/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin. (7) lit. c), art. 76, 77, 78, 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Grigore Ungureanu în dosarul sus-mentionat, având drept obiect o cerere de anulare a deciziei de stabilire a pensiei si recalcularea acesteia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, în esentă pentru că prevăd un mecanism de stabilire a pensiei care este nerealist, abuziv, netransparent, incomplet si imposibil de realizat corect în practică, încălcând principiul solidaritătii sociale. De asemenea, apreciază că aceste dispozitii încalcă principiul neretroactivitătii legii, deoarece impun ca la determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a legii, să se utilizeze salariile brute sau nete, după caz, cum au fost înregistrate în cartea de muncă. Dispozitiile de lege criticate discriminează, prin mecanismul de calcul pe care îl instituie, cea mai mare parte din numărul pensionarilor fată de categoriile de cetăteni privilegiate, cu salarii mari, ale căror pensii se stabilesc neplafonat, numai în functie de salariul brut realizat în ultima lună de activitate, iar prin impunerea unui plafon al bazei de calcul la maximum 3 salarii medii pe economie si la maximum 3 puncte într-un an calendaristic, discriminează pensionarii prin limitarea neconstitutională a obligatiilor si drepturilor corelative ale cetătenilor. Textele de lege exclud posibilitatea contestării deciziei de pensionare pe cale administrativă, obligându-i pe cei pensionati si care sunt nedreptătiti să se adreseze justitiei, ceea ce implică eforturi finanicare deosebite. De asemenea, dispozitiile art. 62 alin. (1) si alin (7) lit. c) din Legea nr. 19/2000 sunt contradictorii si abuzive, lăsând la latitudinea comisiilor de expertiză medicală să decidă când un pensionar de invaliditate devine nerevizuibil medical.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile art. 77, 78 si 79 nu contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, aceste reglementări neprevăzând vreo dispozitie de exceptie care s-ar aplica numai anumitor categorii de cetăteni, ci ele se aplică tuturor cetătenilor aflati în aceeasi situatie. În ceea ce priveste raportarea acestor dispozitii la art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, se arată că nici aceasta nu poate fi retinută, ca orice act normativ care face referire la perioada anterioară intrării sale în vigoare trebuie să se raporteze la situatia de fapt existentă la acea dată, fără ca în acest fel să se încalce principiul constitutional al neretroactivitătii legii. De asemenea, este neîntemeiată si critica potrivit căreia dispozitiile art. 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 contravin principiilor constitutionale referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si la neretroactivitatea legii.

Plafonarea bazei de calcul potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 este valabilă pentru întregul sistem public de pensii si pentru toti cetătenii care contribuie la acest sistem, fără ca dispozitia de lege să fie în contradictie cu art. 16 alin. (1) si art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată. De asemenea, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia art. 62 alin. (1) si alin (7) lit. c) din lege înfrâng dispozitiile art. 15 alin. (2) sau pe cele ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări între diferitele categorii de pensionari aflati în aceeasi situatie. Principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel încât este constitutional ca o lege să stabilească reguli diferite în raport de persoane care se găsesc în situatii deosebite. Art. 47 alin. (2) din Constitutie, republicată, consacră dreptul la pensie ca drept garantat oricărei persoane, iar conditiile de realizare a acestui drept trebuie să fie diferite, tinând seama de diferitele categorii de persoane susceptibile de pensionare si de criteriile pensionării.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece textele de lege criticate stabilesc reguli cu privire la sistemul de calcul al pensiilor si dispun numai pentru viitor, fără a contine reglementări care să afecteze în vreun fel pensiile stabilite anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând Încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin (7) lit. c), art. 76, 77, 78 si 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste texte de lege au următorul continut:

- Art. 23 alin. (3): “Baza de calcul prevăzută la alin. (1) si (2) nu poate depăsi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut.”

- Art. 62 alin. (1) si alin. (7) lit. c): “(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, în functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: (...)

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani fată de vârsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.”

- Art. 76: “(1) Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

(2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contributiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.

(3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor.”

- Art. 77: “(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) În situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.”

- Art. 78: “(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărtirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună.

Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Comisia Natională pentru Statistică.

(2) Pentru perioadele în care Comisia Natională pentru Statistică a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Comisia Natională pentru Statistică.

(3) Pentru lunile pentru care Comisia Natională pentru Statistică nu a comunicat încă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic.

(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obtinute în perioadele respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3).

(6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care în aceeasi perioadă obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

(8) Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.”

- Art. 87: “Decizia emisă în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanta judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.”

- Art. 164 alin. (1): “La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.”

- Art. 169: “(1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoarea celei în care s-a depus cererea de recalculare.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, la art. 169 din Legea nr. 19/2000 a fost introdus, prin Legea nr. 276/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 29 iunie 2004, alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Recalcularea, la cerere, prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat prevăzut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face si în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 4, 15, 16, 20, 47 si 56 din Constitutia României, republicată, ce au următorul continut:

- Art. 4: “(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român si solidaritatea cetătenilor săi.

(2) România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.”

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

- Art. 47: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”

- Art. 56: “(1) Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.”

Totodată consideră că sunt încălcate prevederile art. 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora:

- Art. 14: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

- Art. 17: “Nici o dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăsura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreste distrugerea drepturilor sau a libertătilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi si libertăti decât acelea prevăzute de această conventie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu contin în sine nici o reglementare care să creeze o inegalitate pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială, toate dispozitiile Legii nr. 19/2000 aplicându-se fără nici o discriminare tuturor persoanelor care se pensionează pe baza acestor reglementări legale.

Prevederea altor conditii de înscriere la pensie si a altor criterii de calculare a pensiei, în alte legi speciale, pentru anumite categorii de cetăteni, aflate în situatii distincte ce sunt determinate de natura profesiei si a functiilor lor, nu dau caracter discriminatoriu prevederilor Legii nr. 19/2000.

Plafonarea punctajului de pensie, precum si a cuantumului pensiei se aplică tuturor categoriilor de cetăteni înscrisi în sistemul public de pensii, fiind impusă de limitele fondurilor financiare existente pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale. Referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, Curtea retine că formula redactională a textelor de lege deduse controlului de constitutionalitate nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv si nici nu rezultă din vreunul din textele criticate că acestea ar urmări să producă efecte retroactive, textele urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 (la un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României).

Determinarea punctajului pentru pensiile anterior stabilite s-a prevăzut ca o măsură în vederea recalculării si recorelării, în viitor, a tuturor pensiilor, urmărindu-se prin aceasta înlăturarea discrepantelor inerente între cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati după intrarea în vigoare a noii reglementări, pentru motive de echitate si de protectie socială. În cadrul acestor operatiuni, alineatul (7) al art. 180 elimină posibilitatea diminuării unor drepturi stabilite pe baza legislatiei anterioare, prevăzând că “În situatia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textele de lege criticate îi obligă pe cei pensionati să se adreseze justitiei, excluzând posibilitatea contestării deciziei de pensionare pe cale administrativă. Curtea observă că nu reprezintă un drept constitutional contestarea pe cale administrativă a hotărârilor ori a măsurilor luate de autoritătile administratiei publice, ci, dimpotrivă, potrivit art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată “jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”. Astfel, conform alineatului (2) al art. 126 din Legea fundamentală, stabilirea regulilor de procedură intră în atributiile legiuitorului, care poate să instituie în considerarea unor situatii deosebite si dacă consideră necesar o procedură administrativă prealabilă, fără a fi obligat să o prevadă în toate cazurile. Persoanele nemultumite de deciziile luate de casele de pensii, precum si cele nemultumite de deciziile comisiilor de expertiză medicală pot contesta aceste decizii direct în justitie, asigurându-se astfel solutionarea operativă a litigiilor de această natură, fără verigi intermediare.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate înfrâng prevederile art. 47 din Constitutie, republicată, Curtea observă că un stat de drept, democratic si social are obligatia de a asigura cetătenilor conditiile necesare pentru un trai decent si de a lua măsurile necesare în vederea creării unui cadru corespunzător pentru cresterea calitătii vietii, aspecte ce se realizează, printre altele, si prin garantarea dreptului la pensie. Astfel, Curtea observă că prin Legea nr. 19/2000 dreptul la asigurări sociale este garantat de stat si se exercită prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, dispozitiile de lege criticate dând astfel expresie prevederilor constitutionale mentionate. De asemenea, Curtea retine că prevederile art. 56 din Constitutie, republicată, referitoare la contributiile financiare nu au incidentă în cauză.

Asupra dispozitiilor art. 77 alin. (1) si a celor ale art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 125 din 16 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 29 aprilie 2004, respectiv Decizia nr. 94 din 21 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3), art. 62 alin. (1) si alin. (7) lit. c), art. 76, 77, 78, 87, art. 164 alin. (1) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Grigore Ungureanu în Dosarul nr. 5.149/AS/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Chitulescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.311.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor

care trec în domeniul privat al statului

1.

Orasul Boteni,

judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1537, nr. M.F. = 103.820

Pavilionul C2:

- suprafata construită = 342 m2

- valoarea contabilă = 241.000 lei

Pavilionul N2:

- suprafata construită = 51 m2

- valoarea contabilă = 33.000 lei

Pavilionul N3:

- suprafata construită = 51 m2

- valoarea contabilă = 33.000 lei

Pavilionul Q2:

- suprafata construită = 306 m2

- valoarea contabilă = 275.000 lei

Pavilionul Q3:

- suprafata construită = 554 m2

- valoarea contabilă = 498.000 lei

Pavilionul Q4:

- suprafata construită = 414 m2

- valoarea contabilă = 400.000 lei

Pavilionul Q5:

- suprafata construită = 225 m2

- valoarea contabilă = 200.000 lei

Pavilionul Q6:

- suprafata construită = 81 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul Q7:

- suprafata construită = 52 m2

- valoarea contabilă = 28.000 lei

Pavilionul Q17:

- suprafata construită = 229 m2

- valoarea contabilă = 21.000 lei

Pavilionul Z3:

- suprafata construită = 461 m2

- valoarea contabilă = 138.000 lei

Pavilionul Z6:

- suprafata construită = 79 m2

- valoarea contabilă = 24.000 lei

Pavilionul Z8:

- suprafata construită = 81 m2

- valoarea contabilă = 24.000 lei

Pavilionul X1:

- suprafata construită = 76 m2

- valoarea contabilă = 36.000 lei

2.

Comuna Giarmata,

judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 960, nr. M.F. = 103.491

Pavilionul I:

- suprafata construită = 7 m2

- valoarea contabilă = 14.000 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 63 m2

- valoarea contabilă = 15.000 lei

3.

Municipiul Pitesti,

 judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 401, nr. M.F. = 103.767

Pavilionul S:

- suprafata construită = 45 m2

- valoarea contabilă = 26.000 lei

4.

Municipiul Târgu Mures,

judetul Mures

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 614, nr. M.F. = 104.107

Împrejmuire metalică:

- lungimea = 320 m

- valoarea contabilă = 67.000 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată - pe un rând:

- lungimea = 476 m

- valoarea contabilă = 14.000 lei

5.

Municipiul Bucuresti

 

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 822, nr. M.F. = 103.568

Pavilionul D1:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 4.500 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 150 m2

- valoarea contabilă = 11.500 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 23 m2

- valoarea contabilă = 17.500 lei

6.

Localitatea Moldovita,

judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 529, nr. M.F. = 103.534

Pavilionul G:

- suprafata construită = 8 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul G1:

- suprafata construită = 8 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 42 m2

- valoarea contabilă = 28.000 lei

Pavilionul E6:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul E7:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul E8:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul E9:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul E14:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 13.000 lei

7.

Municipiul Botosani,

judetul Botosani

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 676, nr. M.F. = 106.873

Pavilionul B:

- suprafata construită = 103 m2

- valoarea contabilă = 54.075 lei

8.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1125, nr. M.F. = 106.813

Pavilionul L:

- suprafata construită = 10.221 m2

- valoarea contabilă = 305.476 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 1.680 m2

- valoarea contabilă = 127.500 lei

Pavilionul W1:

- suprafata construită = 552 m2

- valoarea contabilă = 42.000 lei

Pavilionul W2:

- suprafata construită = 552 m2

- valoarea contabilă = 42.000 lei

9.

Municipiul Botosani,

judetul Botosani

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 333, nr. M.F. = 106.871

Pavilionul T:

- suprafata construită = 168 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 82 m2

- valoarea contabilă = 5.000 lei

Pavilionul Z5:

- suprafata construită = 50 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

10.

Comuna Turnu Ruieni,

judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2486, nr. M.F. = 103.537

Pavilionul A:

- suprafata construită = 408 m2

- valoarea contabilă = 192.000 lei

Pavilionul B:

- suprafata construită = 104 m2

- valoarea contabilă = 29.120 lei

Pavilionul C:

- suprafata construită = 2,6 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

Pavilionul D:

- suprafata construită = 2,6 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 2 m2

- valoarea contabilă = 3.500 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

Pavilionul G:

- suprafata construită = 52 m2

- valoarea contabilă = 14.000 lei

11.

Localitatea Mârsa,

judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 935, nr. M.F. = 104.042

Pavilionul 407:

- suprafata construită = 240 m2

- valoarea contabilă = 55.000 lei

Pavilionul 531 B:

- suprafata construită = 420 m2

- valoarea contabilă = 72.000 lei

12.

Satul Muncelu de Sus,

comuna Mogosesti-Siret,

judetul Iasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 592, nr. M.F. = 106.852

Pavilionul H4:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 800 lei

Pavilionul W1:

- suprafata construită = 101 m2

- valoarea contabilă = 8.000 lei

Pavilionul Y4:

- suprafata construită = 14 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul Y5:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 4.200 lei

Pavilionul Y9:

- suprafata construită = 473 m2

- valoarea contabilă = 48.000 lei

13.

Satul Tela, comuna Bata,

judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1019, nr. M.F. = 104.147

Pavilionul A:

- suprafata construită = 649 m2

- valoarea contabilă = 713.000 lei

Pavilionul B:

- suprafata construită = 158 m2

- valoarea contabilă = 122.000 lei

Pavilionul C:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 90.000 lei

Pavilionul D:

- suprafata construită = 52 m2

- valoarea contabilă = 52.000 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 50 m2

- valoarea contabilă = 24.000 lei

Pavilionul F1:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul F2:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul F3:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul F4:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul F5:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul G:

- suprafata construită = 26 m2

- valoarea contabilă = 5.000 lei

Pavilionul G1:

- suprafata construită = 53 m2

- valoarea contabilă = 15.000 lei

Pavilionul H1:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul H2:

- suprafata construită = 8 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 42.000 lei

Pavilionul M:

- suprafata construită = 27 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Împrejmuire beton:

- lungimea = 879 m

- valoarea contabilă = 26.000 lei

14.

Localitatea Bistrita,

judetul Bistrita-Năsăud

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 355, nr. M.F. = 106.644

Pavilionul I:

- suprafata construită = 75 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită = 100 m2

- valoarea contabilă = 35.000 lei

Pavilionul L3:

- suprafata construită = 132 m2

- valoarea contabilă = 225.000 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 143 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Pavilionul S1:

- suprafata construită = 220 m2

- valoarea contabilă = 20.000 lei

Pavilionul S2:

- suprafata construită = 113 m2

- valoarea contabilă = 73.000 lei

Pavilionul S3:

- suprafata construită = 135 m2

- valoarea contabilă = 20.000 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 12 m2

- valoarea contabilă = 6.000 lei

Pavilionul O1:

- suprafata construită = 7 m2

- valoarea contabilă = 6.000 lei

Pavilionul X1:

- suprafata construită = 67 m2

- valoarea contabilă = 35.000 lei

Pavilionul X2:

- suprafata construită = 67 m2

- valoarea contabilă = 35.000 lei

15. Comuna Livezile,  Imobil 2566, nr. M.F. = 106.650

judetul Bistrita-Năsăud Pavilionul R1:

- suprafata construită = 112 m2

- valoarea contabilă = 11.000 lei

Pavilionul R2:

- suprafata construită = 204 m2

- valoarea contabilă = 20.000 lei

Pavilionul R3:

- suprafata construită = 138 m2

- valoarea contabilă = 8.000 lei

Pavilionul R4:

- suprafata construită = 186 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Pavilionul R6:

- suprafata construită = 159 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Pavilionul R7:

- suprafata construită = 160 m2

- valoarea contabilă = 45.000 lei

Pavilionul U:

- suprafata construită = 270 m2

- valoarea contabilă = 5.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea de către Ministerul Apărării Nationale a scolarizării, în institutii de învătământ din România, a personalului apartinând armatelor străine

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În aplicarea tratatelor internationale încheiate în domeniul militar, care nu dispun altfel, Ministerul Apărării Nationale poate asigura pregătirea de specialitate a personalului armatelor străine cu care cooperează.

(2) Pregătirea în domeniul apărării a personalului prevăzut la alin. (1) se poate efectua în România, în institutii militare de învătământ sau în institutii civile de învătământ pentru specializări pe care Ministerul Apărării Nationale nu le poate asigura prin reteaua proprie de învătământ.

(3) Pentru îndeplinirea obligatiilor internationale asumate si în aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apărării Nationale încheie protocoale cu institutii civile de învătământ.

Art. 2. - Cheltuielile de scolarizare a personalului prevăzut la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Apărării Nationale, în limita fondurilor alocate în acest scop.

Art. 3. - Cu exceptia situatiilor în care tratatele prevăd altfel, prin cheltuieli de scolarizare se întelege:

a) taxe de studii;

b) alte cheltuieli ocazionale de activitătile didactice, potrivit planurilor de învătământ aprobate de conducerile institutiilor în care are loc procesul de pregătire, dacă acestea nu sunt incluse în taxele de studii.

Art. 4. - În conformitate cu prevederile tratatelor internationale încheiate în domeniul militar, pentru personalul prevăzut la art. 1 Ministerul Apărării Nationale poate asigura, de asemenea:

a) cazarea în locatii apartinând Ministerului Apărării Nationale sau, în mod exceptional, în hoteluri civile, atunci când activitătile cuprinse în planul de învătământ se desfăsoară în afara localitătii în care are sediul institutia de învătământ, numai în cazul în care Ministerul Apărării Nationale nu dispune de spatii de cazare în localitătile respective, si în limita plafoanelor stabilite de prevederile legale în vigoare aplicabile personalului militar român;

b) hrănirea în aceleasi conditii ca si pentru personalul propriu, dacă aceasta se face prin popotele institutiilor militare de învătământ, la nivelul tarifelor aplicate de acestea sau în limita unui plafon valoric aprobat de ministrul apărării nationale, dacă hrănirea se face prin unităti de alimentatie publică din reteaua Ministerului Apărării Nationale sau prin societăti comerciale civile de profil;

c) transportul intern pentru deplasarea participantilor la pregătire, de la locul de cazare la locul de desfăsurare a activitătilor de învătământ si retur;

d) asistenta medicală si stomatologică de urgentă, precum si spitalizarea si tratamentul legat de acestea în institutii de asistentă medicală apartinând Ministerului Apărării Nationale;

e) transportul international, după caz, la solicitarea părtii care trimite la studii;

f) alte cheltuieli autorizate, potrivit legii.

Art. 5. - Cheltuielile prevăzute la art. 3 si 4 se include în planurile bilaterale de cooperare militară si în planurile anuale de relatii internationale ale Ministerului Apărării Nationale.

Art. 6. - Ministrul apărării nationale este abilitat să emită norme în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea unui schimb de imobile

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului a unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2, în suprafată de 73,8 m2, identificată potrivit Planului de situatie prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.413/2003 privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului aflat în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, identificat potrivit anexei nr. 1.

Art. 3. - (1) Se aprobă schimbul imobilului prevăzut la art. 2 cu imobilul aflat în proprietatea Societătii Comerciale “Electronica” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Schimbul de imobile se va efectua fără plata diferentei valorii de circulatie a imobilelor.

(3) Predarea-preluarea imobilelor care formează obiectul schimbului potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Imobilul preluat prin schimb de către statul român, conform prevederilor art. 3, trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu exceptia unei suprafete de 73,8 m2, identificată potrivit anexei nr. 3, care trece în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Predarea-preluarea suprafetei de 73,8 m2 prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 3 alin. (3).

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.319.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(constructie+teren)

Municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2

1. Identificat cu nr. M.F.P. (A.V.A.S.)/147.588 si M.F.P.(S.G.G.)/147.758

- Topografic: partial din nr. cadastral 1.623/36-Compartiment laboratoare fiabilitate - parter, birouri etaj 2

2. Partea de constructie care se transmite:

- total suprafată construită = 384,43 m2

- total suprafată desfăsurată = 795,49 m2

3. Terenul aferent în suprafată de 384,43 m2 cotă indiviză

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea Societătii Comerciale “Electronica” - S.A. în domeniul privat al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si Secretariatului General al Guvernului

 

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(constructie+teren)

Municipiul Bucuresti, Str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2

1. Identificare:

Partial nr. cadastral 1.623/28 - Hală de productie uzinaj

componente mecanice si mijloace deflexie cu nr. de inventar 1.091.

2. Partea de constructie care se transmite către Autoritatea

pentru Valorificarea Activelor Statului între axele A-B,

respectiv 5-10, conform schitei prevăzute în anexa nr. 3:

- suprafata construită = 741,69 m2

- total suprafată desfăsurată = 741,69 m2

- teren aferent în suprafată de 741.69 m2

3. Partea de constructie care se transmite către Secretariatul

General al Guvernului între axele B-B, respectiv 9-10,

conform schitei prevăzute în anexa nr. 3:

- suprafată construită = 73,8 m2

- total suprafată desfăsurată = 73,8 m2

- teren aferent în suprafată de 73,8 m2

 

ANEXA Nr. 3*)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 550 din 10 august 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.229 din 18 august 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare

Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier, datorate si neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si la bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru semestrul I al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-iulie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Aceste obligatii se vor regulariza pe baza realizărilor cumulate pe primele 7 luni ale anului 2004.

(3) Scutirea la plată a obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar după această dată nu se mai calculează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXA Nr. 1

 

- miliarde lei -

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru semestrul I 2004

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

800,0

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

133,5

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

176,8

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

827,9

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

44,3

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

31,8

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

166,2

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

12,3

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

27,8

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

24,9

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL:

2.286,3

 

ANEXA Nr. 2

 

- miliarde lei –

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada ianuarie-iulie 2004,

preliminat

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

934,7

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

149,0

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

197,2

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

951,3

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

51,3

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

36,6

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

198,9

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

14,4

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

32,2

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

30,2

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL:

2.636,7

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB.9.423/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 21 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Sistemele de aprovizionare cu apă a localitătilor trebuie să furnizeze apa potabilă în cantitatea necesară si de calitate corespunzătoare normelor nationale, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor conform reglementărilor în vigoare.”

2. Alineatul 4 al articolului 102 din anexă va avea următorul cuprins:

“Reteaua de apă, aflată în responsabilitatea directă a autoritătii aeroportului, trebuie să fie construită, exploatată si întretinută astfel încât să distribuie permanent apa de calitate conform reglementărilor în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 1.028.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB.9.424/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

- La articolul 27 din anexa nr. 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Implementarea sistemului de asigurare a calitătii se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul acreditării laboratoarelor de analize medicale.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 1.030.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, se fac următoarele rectificări:

1. la punctele 1 si si 2 ale alineatului (1) al articolului 11, în loc de: “1. DBF sau TXT - anexa nr. 1;

2. DBF sau TXT - anexa nr. 2.” se va citi: “1 Cap. 1. DBF sau  Cap 1.TXT - anexa nr. 1; 2. Cap 2.DBF sau Cap 2.TXT - anexa nr. 2”;

2. la anexa nr. 2, în coltul din stânga jos, în loc de: “AJOFM/ANOFM” se va citi: “AJOFM/AMOFM”;

3. în textul anexei nr. 3, în loc de: “Fisierul DBF sau TXT contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 si are următoarea structură:” se va citi: “Fisierul Cap 1.DBF sau Cap 1.TXT contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 si are următoarea structură:” si în loc de: “Fisierul DBF sau TXT contine o singură înregistrare si are următoarea structură:” se va citi: “Fisierul Cap 2.DBF sau Cap 2.TXT contine o singură înregistrare si are următoarea structură:”