MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 791         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

72. - Ordonantă pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

76. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

77. - Ordonantă pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

79. - Ordonantă pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

80. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Rectificări la:

- Legea nr. 346/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Articolul 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Oficiul registrului comertului va refuza înscrierea unei firme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme înregistrate.

(2) Se interzice înscrierea unei firme care contine cuvintele sau sintagmele “academic-stiintific, academie, universitate, universitar, scoală, scolar” si/sau derivatele acestora.

(3) Înscrierea unei firme care contine cuvintele sau sintagmele: “national, român, institut” si/sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritătilor si institutiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Înscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritătilor si institutiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, în circumscriptia teritorială în care solicitantul si-a stabilit sediul social.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) si (4) autoritatea competentă refuză eliberarea acordului dacă firma în cauză este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public.

(6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) si (4), ori, după caz, refuzul eliberării acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitării.

(7) Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) si (4) conduce la respingerea cererii de înmatriculare a persoanei juridice.

(8) Verificarea disponibilitătii firmei si a emblemei se face de către oficiul registrului comertului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei si/sau a emblemei.

(9) Firmele si emblemele radiate din registrul comertului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 41.”

Art. II. - (1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, persoanele juridice detinătoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autoritătii competente pentru folosirea denumirii, în conditiile legii, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Acordul pentru folosirea denumirii, eliberat de autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004, îsi păstrează valabilitatea.

(3) În cazul în care firma înmatriculată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante contine cuvintele sau sintagmele “academic-stiintific, academie, universitate, universitar, scoală, scolar” si/sau derivatele acestora, persoana juridică este obligată să îsi modifice în mod corespunzător denumirea firmei în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(4) În cazul în care autoritatea competentă refuză eliberarea acordului prevăzut la alin. (1), persoana juridică este obligată să îsi modifice în mod corespunzător denumirea firmei, în termen de maximum 3 luni de la momentul în care refuzul de emitere a acordului rămâne irevocabil prin epuizarea căilor de atac prevăzute de lege.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) sau (4) se sanctionează cu amendă de 25 milioane lei si are drept consecintă dizolvarea de drept a persoanei juridice, lichidarea, precum si radierea acesteia din registrul comertului, în conditiile legii.

(6) Constatarea dizolvării de drept prevăzute la alin. (5) se realizează de judecătorul delegat de la oficiul registrului comertului, la sesizarea oricărei persoane interesate, precum si din oficiu, după caz.

(7) Amenda prevăzută la alin. (5) se aplică prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comertului, la cererea oricărei persoane interesate, precum si din oficiu, după caz.

Art. III. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Normele metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă, la initiativa Secretariatului General al Guvernului si a Ministerului Justitiei.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Sencan,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Formarea profesională a adultilor se organizează prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel: a) initierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări conform standardului ocupational sau de pregătire profesională;

b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităti specifice uneia sau mai multor ocupatii;

c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificări, dobândirea de competente noi în aceeasi arie ocupatională sau într-o arie ocupatională nouă, dobândirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel national.

(2) Standardul ocupational, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competentele profesionale necesare practicării unei ocupatii, respectiv specifice unei calificări.”

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupatii pentru care nu există standarde ocupationale, respectiv standarde de pregătire profesională, pot elabora proiecte de standarde ocupationale care se supun spre aprobare Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupational de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor în termen de 9 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupatia respectivă numai după aprobarea standardului ocupational.”

4. Alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.

5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială a fiecărui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;

b) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;

e) un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.”

6. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.

7. După alineatul (2) al articolului 20 se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare mentionati la alin. (1) institutiile publice, asociatiile patronale si organizatiile sindicale mentionate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant.

(22) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.

(23) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocati de cei care i-au numit, în următoarele situatii:

a) au săvârsit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare;

b) se află într-o situatie de conflict de interese;

c) si-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propusi de către aceste autorităti.

(24) Existenta uneia dintre situatiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată în baza sesizării acesteia de către cei ce i-au numit.

(25) În cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, institutia publică, asociatia patronală sau organizatia sindicală care i-a propus numeste alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.”

8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) În exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc specialisti pe domenii ocupationale.”

9. Alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.

10. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleantii acestora, care participă la sedintele comisiei, sunt plătiti de către directiile de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Specialistii folositi de comisiile de autorizare sunt plătiti de către directiile de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în care se pot include si cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii în interesul serviciului.

(3) Plata specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, se efectuează de către acesta, în conformitate cu anexa nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, modificată potrivit Ordonantei Guvernului nr. 114/1999.”

11. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor foloseste specialisti pe domenii ocupationale.”

12. Alineatele (1) si (2) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.

(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată.”

13. Alineatele (3) si (4) ale articolului 26 se abrogă.

14. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competentelor profesionale.

(2) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor autorizează si monitorizează centrele de evaluare a competentelor profesionale si certifică evaluatori de competente profesionale, verificatori interni si verificatori externi.

(3) În exercitarea atributiilor mentionate la alin. (2), Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor utilizează verificatori interni si externi pentru evaluarea evaluatorilor de competente profesionale si, respectiv, verificarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale în vederea autorizării.

(4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale este reglementată prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării.

(5) Plata verificatorilor externi folositi de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin se face în conditiile prevăzute la art. 201 alin. (3).”

15. În cuprinsul ordonantei, denumirea “Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei”, iar denumirea “directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti”, se înlocuieste cu denumirea “directiile de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetării, împreună cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, vor elabora si vor promova reglementările necesare modificării, în mod corespunzător, a actelor normative emise în aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 76.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă are ca obiect stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, persoane fizice si/sau juridice, în scopul gospodăririi durabile a acestora.

Art. 2. - Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonante sunt:

a) respectarea regimului silvic;

b) gospodărirea durabilă a pădurilor;

c) principiul teritorialitătii, respectiv al vecinătătii proprietătilor forestiere.

Art. 3. - (1) Asocierea în conditiile prezentei ordonante se face între proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regulă, în vecinătate.

(2) Asociatiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonante vor avea ca scop numai gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfăsura alt gen de activităti.

 

CAPITOLUL II

Constituirea asociatiilor de proprietari de păduri private

 

Art. 4. - În vederea dobândirii personalitătii juridice, proprietarii de păduri private asociati încheie actul constitutiv si statutul asociatiei.

Art. 5. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, sunt aplicabile în ceea ce priveste constituirea si dobândirea personalitătii juridice de către asociatiile de proprietari de păduri private.

Art. 6. - Cererile de acordare a personalitătii juridice asociatiilor de proprietari de păduri private sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.

Art. 7. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si structurile din subordinea acesteia, abilitate în acest sens, vor acorda consultantă gratuită proprietarilor de păduri private în vederea constituirii acestora în asociatii, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL III

Functionarea asociatiilor de proprietari de păduri private

 

Art. 8. - Asociatiile de proprietari de păduri private, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante, administrează terenurile forestiere puse în comun prin personal silvic, înfiintând în acest sens societăti comerciale - ocoale silvice în conditiile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, sau încheie contracte de administrare cu structuri silvice autorizate.

Art. 9. - Ocoalele silvice înfiintate în conditiile art. 8 desfăsoară activitătile de administrare a fondului forestier al asociatiei similar cu activitătile de administrare desfăsurate de ocoalele silvice de stat.

Art. 10. - Iesirea din asociatie nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic elaborat pentru asociatia respectivă.

Art. 11. - Anual se efectuează auditul tehnic al activitătii desfăsurate de ocoalele silvice înfiintate în conditiile art. 8, prin experti autorizati de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 12. - Expertii tehnici silvici sunt autorizati în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002.

Art. 13. - Instructiunile si criteriile privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prezentei ordonante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL IV

Facilităti acordate asociatiilor de proprietari de păduri private

 

Art. 14. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă integral de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 50 ha si constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 15. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 500 ha si constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 16. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 300 ha si constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 17. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de altă parte, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în procent de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte. Art. 18. - Ocoalele silvice constituite în conditiile prezentei ordonante sunt scutite de plata contributiei la Fondul pentru mediu.

Art. 19. - (1) De prevederile art. 14-17 beneficiază si proprietarii de păduri care fac parte din asociatii sau forme asociative legal constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) De prevederile art. 18 beneficiază si ocoalele silvice care administrează exclusiv păduri proprietate privată si care au fost constituite legal anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 77.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională de Transplant, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Av. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale de Transplant se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.

(3) Agentia Natională de Transplant poate beneficia de donatii si sponsorizări potrivit legii.

Art. 2. - Agentia Natională de Transplant are drept scop coordonarea activitătii de transplant de tesuturi si organe pe teritoriul României, precum si functia de reprezentare în raport cu organismele internationale similare.

Art. 3. - În vederea realizării scopului prevăzut la art. 2, Agentia Natională de Transplant are următoarele atributii:

a) promovează activitatea de transplant conform standardelor europene;

b) furnizează informatii stiintifice, precum si asistenta tehnică si stiintifică privind legislatia natională si internatională în domeniu;

c) furnizează informatii cu privire la toate problemele care apar în domeniul activitătii de transplant;

d) propune activitătile ce vor fi derulate în cadrul programului national de transplant de organe, tesuturi si celule si le înaintează spre aprobare Ministerului Sănătătii, după caz, cu acordul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru activitătile care se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

e) contribuie la realizarea unor standarde de calitate ridicate în cadrul activitătii de transplant;

f) colectează si analizează cele mai noi date în domeniu pentru monitorizarea riscurilor cu influentă directă asupra calitătii activitătii de transplant;

g) infiintează si gestionează Registrul National de Transplant, prin care se asigură monitorizarea permanentă a activitătii de transplant;

h) furnizează consultantă stiintifică, asistentă tehnică si informatii legate de activitatea de transplant;

i) propune spre autorizare, Ministerului Sănătătii si Colegiului Medicilor din România, centrele regionale de transplant în care se va desfăsura activitatea de transplant si supraveghează activitatea acestora;

j) supraveghează si coordonează prelevarea si transplantul de tesuturi si organe;

k) propune Ministerului Sănătătii proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atributiilor specifice;

l) cooperează cu institutiile similare internationale în vederea integrării în structurile europene de specialitate.

(2) Componenta, organizarea, functionarea si atributiile centrelor regionale de transplant prevăzute la alin. (1) lit. i) se stabilesc prin regulament avizat de Colegiul Medicilor din România si aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Centrele regionale de transplant, precum si institutiile de învătământ superior medical uman pot înfiinta bănci de tesuturi pentru conservarea acestora.

Art. 4. - (1) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Agentiei Nationale de Transplant se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Agentia Natională de Transplant are un număr maxim de 10 posturi, asigurate prin redistribuirea din cadrul unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii si finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 5. - Agentia Natională de Transplant este condusă de un director executiv numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătătii. Directorul executiv are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 6. - (1) Agentia Natională de Transplant are un consiliu stiintific, cu rol consultativ, format din personalităti recunoscute în domeniul activitătii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Transplant.

(2) Sedintele consiliului stiintific sunt conduse de un presedinte de sedintă, desemnat din rândul membrilor acestuia, prin rotatie.

(3) Componenta consiliului stiintific se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 7. - (1) Agentia Natională de Transplant îsi desfăsoară activitatea conform principiilor transparentei, confidentialitătii si accesului la documente si informatii, în conditiile legii.

(2) Agentia Natională de Transplant prezintă trimestrial si anual ministrului sănătătii, precum si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în cazul activitătilor finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rapoarte privind activitatea desfăsurată si rezultatele, comparativ cu actiunile propuse.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se desfiintează Comisia de transplant de tesuturi si organe umane, urmând ca atributiile acesteia, precum si informatiile detinute privind activitatea de transplant de tesuturi si organe din România până la această dată să fie preluate în totalitate de către Agentia Natională de Transplant.

Art. 9. - La capitolul I al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

“13. Agentia Natională de Transplant.”

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 3, art. 9 alin. (3) si art. 19 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, precum si art. 22 si 24 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003.

Art. 11. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2004, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor si regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 80.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 4 alin. (1) lit. b), în loc de: “între 10 si 40 de salariati...” se va citi: “între 10 si 49 de salariati...”

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 2 august 2004, se face următoarea rectificare (care apartine redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. crt. 91 “Norvegia”, în coloana 3, în loc de: “$” se va citi: “euro”.