MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 12, paragraful 2 al literei d) va avea următorul cuprins:

Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivă este tratată ca dividend.”

2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 si 27 vor avea următorul cuprins:

“21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relatia dintre ele este definită de cel putin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel putin:

(i) prima persoană juridică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;

(ii) a doua persoană juridică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;

(iii) o persoană juridică tertă detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât si la cea de-a doua.

..........................................................................................................................................................

27. proprietate imobiliară - orice teren, clădire sau altă constructie ridicată ori încorporată într-un teren;”

3. La articolul 7, alineatul (1) se completează cu un nou punct, punctul 33, cu următorul cuprins:

“33. valoarea fiscală reprezintă:

a) pentru active si pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu;

b) pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizată pentru calculul câstigului sau pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

c) pentru mijloace fixe - costul de achizitie, productie sau valoarea de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale;

d) pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.”

4. La articolul 15, alineatul (1) se completează cu o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

“k) Banca Natională a României.”

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Cotele de impozitare

Art. 17. - Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 19%, cu exceptiile prevăzute la art. 33 si 38.”

“Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. - Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitătile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.”

7. Articolul 19 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Tranzactiile între persoane afiliate se realizează conform principiului pretului pietei libere, potrivit căruia tranzactiile între persoanele afiliate se efectuează în conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preturile de transfer.”

8. La articolul 20, litera c) se abrogă.

9. La articolul 21 alineatul (2), literele c), i), j) si n) vor avea următorul cuprins:

“c) cheltuielile reprezentând contributiile pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

..........................................................................................................................................................

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la târguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;

..........................................................................................................................................................

n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor neîncasate, în următoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperată de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, în cazul societătii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

4. debitorul înregistrează dificultăti financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.”

10. La articolul 21 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.

Intră sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea contribuabililor: grădinite, crese, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodărie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;”.

11. La articolul 21 alineatul (3), literele e), j) si k) vor avea următorul cuprins:

“e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

..........................................................................................................................................................

j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;”.

12. La articolul 21 alineatul (4), literele b), i), o) si p) vor avea următorul cuprins:

“b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările si penalitătile de întârziere datorate către autoritătile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalitătile sau majorările datorate către autorităti străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente si/sau autorităti străine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorărilor al căror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

..........................................................................................................................................................

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevăzute la art. 20 lit. d);

..........................................................................................................................................................

o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situatii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. n). În această situatie, contribuabilii care scot din evidentă clientii neîncasati sunt obligati să comunice în scris acestora scoaterea din evidentă a creantelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz;

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

1. sunt în limita a 3ä din cifra de afaceri;

2. nu depăsesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadrează si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, a dotărilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participării la congrese internationale.”

13. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se abrogă.

14. Articolul 22 se completează cu un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în limitele prevăzute la alin. (1) lit. c), în situatia în care creantele respective îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu sunt garantate de altă persoană;

b) sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) creanta este detinută asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisă procedura falimentului, pe baza hotărârii judecătoresti prin care se atestă această situatie;

e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectivă.”

15. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu, respectiv trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea netă din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile.

Acestea se reportează în perioada următoare, în conditiile alin. (1), până la deductibilitatea lor integrală.”

16. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depăsesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusă limitei prevăzute la alin. (1).

Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.”

17. La articolul 23, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obtinute direct sau indirect de la bănci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente împrumuturilor obtinute de la societătile comerciale bancare române sau străine, sucursalele băncilor străine, cooperativele de credit, societătile de leasing pentru operatiuni de leasing, societătile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, nu intră sub incidenta prevederilor prezentului articol.”

18. La articolul 23, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul împrumuturilor obtinute de la alte entităti, cu exceptia celor prevăzute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la:

a) nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; si

b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.”

19. La articolul 24, alineatul (10) va avea următorul cuprins:

“(10) Cheltuielile aferente achizitionării de brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau fabrică si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achizitionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresivă sau accelerată.”

20. La articolul 24, alineatul (15) va avea următorul cuprins:

“(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă si orice reevaluare contabilă a acestora. Câstigurile sau pierderile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintă valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidentiată în sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizate, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată. Valoarea rămasă neamortizată, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, este deductibilă la calculul profitului impozabil în situatia în care acestea sunt valorificate prin unităti specializate sau prin licitatie organizată potrivit legii.”

21. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale si limita celor 5 ani.”

22. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile si cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din asociere.”

23. Articolul 28 se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică străină si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească obligatiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu.”

24. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Profitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în următoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile;

b) numai cheltuielile efectuate în scopul obtinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile.”

25. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piată al unui transfer făcut între persoana juridică străină si sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu detine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor si alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preturilor de transfer.”

26. La articolul 31, alineatele (4) si (5) se abrogă.

27. La articolul 33, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) Prezentul articol se aplică în cazul proprietătilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliară sau titlurile de participare pe o perioadă mai mare de 2 ani;

b) persoana care achizitionează proprietatea imobiliară sau titlurile de participare nu este persoană afiliată contribuabilului.”

28. La articolul 36, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Impozitul care trebuie retinut se plăteste la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteste dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteste până la data de 31 decembrie a anului respectiv.”

29. La articolul 36, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii.”

30. La articolul 38, alineatele (3) si (9) vor avea următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care îsi desfăsoară activitatea în zona liberă pe bază de licentă si care până la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii în zona liberă, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucrătoare, în valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, până la data de 31 decembrie 2006.

Dispozitiile prezentului alineat nu se mai aplică în situatia în care survin modificări în structura actionariatului contribuabilului. În întelesul prezentului alineat, modificare de actionariat în cazul societătilor cotate se consideră a fi o modificare a actionariatului în proportie de mai mult de 25% din numărul actiunilor, pe parcursul unui an calendaristic.

.............................................................................................................................................................

(9) Societatea Comercială «Automobile Dacia» - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006.”

31. La articolul 42, după litera u) se introduce litera u1) cu următorul cuprins:

“u1) prima de stat acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare;”.

32. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Barem de impunere

Art. 43. - (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul plătilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:

 

Venitul anual impozabil

(lei)

Impozitul anual

(lei)

până la 32.400.000

14%

32.400.001-174.000.000

4.536.000 + 26% pentru ceea ce depăseste suma de 32.400.000 lei

peste 174.000.000

41.352.000 + 38% pentru ceea ce depăseste suma de 174.000.000 lei

 

Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, având ca bază de calcul baremul anual de mai sus, este:

 

Venitul lunar impozabil

(lei)

Impozitul lunar

(lei)

până la 2.700.000

14%

2.700.001-14.500.000

378.000 + 26% pentru ceea ce depăseste suma de 2.700.000 lei

peste 14.500.000

3.446.000 + 38% pentru ceea ce depăseste suma de 14.500.000 lei

 

(2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului annual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2005 diminuată cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an.

(3) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plătilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luându-se în calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul annual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului annual prevăzut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fată de cea prognozată luată deja în calcul pe perioada impozabilă.”

33. La articolul (45), alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Deducerea personală de bază lunară pentru anul fiscal 2005 este fixată la suma de 2.000.000 lei pe lună si nu se actualizează la inflatie pentru determinarea bazei de calcul a impozitului datorat pe venitul realizat în anul fiscal 2005.”

34. La articolul 46, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Deducerea personală de bază lunară, precum si celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc potrivit procedurii prevăzute la art. 43, începând cu anul fiscal 2006.

(2) Începând cu anul fiscal 2006, sumele fixe, exprimate în lei, altele decât deducerea personală de bază, se stabilesc conform procedurii prevăzute la art. 43 alin. (3).”

35. La articolul 49 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;”.

36. La articolul 49 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:

“h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;”.

37. La articolul 49, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente sunt obligati să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenta contabilă, si să completeze Registrul-jurnal de încasări si plăti, Registrul-inventar si alte documente contabile prevăzute de legislatia în materie.”

38. La articolul 50, alineatul (7) se abrogă.

39. La articolul 50, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

“(9) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă.”

40. Denumirea marginală a articolului 53 va avea următorul cuprins:

“Retinerea la sursă a impozitului reprezentând plăti anticipate pentru unele venituri din activităti independente.”

41. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), aplicând o cotă de impunere de 14% la venitul brut;”.

42. La articolul 53 alineatul (2), litera d) se abrogă.

43. La articolul 56 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de directie si în comisia de cenzori;”.

44. La articolul 56 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;”.

45. La articolul 56 alineatul (2), după litera i) se introduce litera i1) cu următorul cuprins:

“i1) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societătilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a actionarilor;”.

46. La articolul 56 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) împrumuturi nerambursabile;”.

47. La articolul 56 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de muncă al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului si a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget;”.

48. La articolul 56, alineatul (4) se completează cu o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

“r) diferenta favorabilă dintre dobânda preferentială stabilită prin negociere si dobânda practicată pe piată, pentru credite si depozite.”

49. La articolul 69, alineatul (1) se completează cu o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) venituri din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice.”

50. La articolul 69, alineatul (2) se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;”.

51. Articolul 70 se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice reprezintă excedentul distributiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.”

52. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Obligatia calculării si retinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.”

53. La articolul 71 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra părtilor sociale si valorilor mobiliare în cazul societătilor închise, obligatia calculării si retinerii impozitului revine dobânditorului de părti sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti.

Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoană fizică română cu domiciliul în România, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în România, care realizează venitul, dacă dobânditorul nu îsi desemnează un reprezentant fiscal în România.

Termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părtilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau în registrul actionarilor, după caz, operatiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.

În situatia în care părtile contractante convin ca plata părtilor sociale sau a valorilor mobiliare să se facă esalonat, termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra părtilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie înscrisă în registrul comertului si în registrul asociatilor/actionarilor, după caz, operatiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.”

54. La articolul 71 alineatul (3), literele d), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“d) în cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice de către actionari/asociati persoane fizice, obligatia calculării si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmite de lichidatori;

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra câstigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract si orice alte operatiuni similare;

f) în cazul venitului impozabil definit la art. 70 alin. (6), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10%;”.

55. La articolul 71 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) impozitul calculat si retinut la sursă, potrivit lit. e), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d).”

56. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Stabilirea venitului impozabil din pensii

Art. 73. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.”

57. La articolul 76, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.”

58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Art. 79. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câstigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu câstiguri.”

59. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Stabilirea venitului net din premii

Art. 80. - Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil.”

60. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului brut.”

61. La articolul 81, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau plătitor.”

62. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

“Neincluderea în venitul anual global a venitului din premii si din jocuri de noroc

Art. 82. - Venitul net din premii si câstigurile din jocuri de noroc nu se cuprind în venitul anual global, impozitul fiind final.”

63. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 84. - (1) Impozitul pe venit se calculează prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 14% asupra venitului brut. Fac exceptie veniturile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 38% la venitul brut.”

64. La articolul 86 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) prime de asigurare privată de sănătate, cu exceptia celor încheiate în scopuri estetice, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;”.

65. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Definitivarea impunerii pe anul 2004

Art. 101. - Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili baremul de impunere obtinut pe baza baremului anual pentru plăti anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personală de bază, corectate cu rata inflatiei realizate, diminuată cu 1/2 din rata inflatiei prognozate în acest an, conform legislatiei în vigoare în anul 2004.”

66. Articolul 102 se abrogă.

67. La articolul 115 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultantă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;”.

68. La articolul 116, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Impozitul se calculează, respectiv se retine în momentul plătii venitului si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul.

Impozitul se calculează, se retine si se varsă în lei la bugetul de stat la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României din ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.”

69. La articolul 117, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) dobânda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creantă reprezentând credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobânda aferentă emisiunilor de titluri de stat pe piata internă si externă de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri să fie emise si/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Natională a României, de bănci care actionează în calitate de agent al Guvernului român.”

70. La articolul 118, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Macheta certificatului de rezidentă fiscală pentru rezidentii români, precum si termenul de depunere de către nerezidenti a documentelor de rezidentă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidentă al acestora, se stabilesc prin norme.”

71. La articolul 119, alineatul (2) se abrogă.

72. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

“Dispozitii tranzitorii

Art. 121. - Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activităti desfăsurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii «Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2», sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol până la punerea în functiune a obiectivului de mai sus.”

73. La articolul 123, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentantă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României din ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.”

74. La articolul 129, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Nu constituie prestări de servicii cu plată operatiunile constând în utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, punerea gratuită la dispozitia altor persoane a acestor bunuri si/sau prestarea de servicii în mod gratuit, efectuate în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol sau pentru alte destinatii prevăzute de lege, în conditii stabilite prin norme, precum si aceleasi operatiuni efectuate în scopuri publicitare sau în scopul stimulării vânzărilor.”

75. La articolul 133 alineatul (2) litera c), punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. serviciile furnizate pe cale electronică; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenantă la distantă a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de învătământ la distantă. Atunci când furnizorul de servicii si clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic;”.

76. La articolul 142, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) importul de bunuri a căror livrare în România este în orice situatie scutită de taxa pe valoarea adăugată;”.

77. La articolul 146, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele impozabile care se încadrează în prevederile alin. (2) au obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, până la data de 25 februarie, o declaratie în care să mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.”

78. La articolul 155, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 155. - (1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligatia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, nu au dreptul să emită facturi fiscale si nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în documentele emise. Prin norme se stabilesc situatiile în care factura fiscală poate fi emisă si de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Persoanele  impozabile cu regim mixt nu au obligatia să emită facturi fiscale pentru operatiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; în functie de specificul activitătii acestea pot emite alte documente prevăzute de lege pentru operatiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. În situatia în care persoanele impozabile cu regim mixt utilizează factura fiscală pentru evidentierea livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, au obligatia să înscrie în dreptul operatiunii mentiunea «scutit fără drept de deducere» sau «neimpozabil».”

79. La articolul 155, alineatele (2) si (8) vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri, iar pentru prestări de servicii, cel mai târziu până la finele lunii în care prestarea a fost efectuată.

..........................................................................................................................................................

(8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informatii:

a) seria si numărul facturii;

b) data emiterii facturii;

c) numele, adresa si codul de identificare fiscală ale persoanei care emite factura;

d) numele, adresa si codul de identificare fiscală, după caz, ale beneficiarului de bunuri sau servicii;

e) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

f) pretul unitar fără taxa pe valoarea adăugată si baza de impozitare pentru fiecare cotă sau scutire;

g) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată sau mentiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, după caz. Pentru operatiunile supuse taxării inverse se mentionează obligatoriu «taxare inversă»;

h) suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operatiunile taxabile, cu exceptia cazurilor în care se aplică reguli speciale prevăzute prin norme metodologice.”

80. La articolul 160 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numărul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continând informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul si data documentului corectat. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, si vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea.”

81. La articolul 160, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În situatiile prevăzute la art. 138, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminuează sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise si beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, si vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscală în care s-a efectuat ajustarea.

Pentru operatiunile prevăzute la art. 138 lit. d), beneficiarii nu au obligatia ajustării taxei deductibile.”

82. După articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 1601, cu următorul cuprins:

“Măsuri de simplificare

Art. 1601. - (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor prevăzute la alin. (2) au obligatia să aplice măsurile de simplificare prevăzute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea măsurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul să fie înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Bunurile pentru care se aplică măsurile de simplificare sunt: deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, precum si terenuri si clădiri sau părti de clădire. Este considerată clădire orice constructie legată nemijlocit de sol.

(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute la alin. (2) furnizorii sunt obligati să înscrie mentiunea «taxare inversă». Furnizorii si beneficiarii evidentiază taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor livrări, respectiv achizitii, în jurnalele de vânzări si de cumpărări concomitent si o înscriu în decontul de taxă pe valoarea adăugată, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, fără a avea loc plăti efective între cele două unităti în ceea ce priveste taxa pe valoarea adăugată.

(4) Beneficiarii care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată cu regim mixt aplică si prevederile art. 147, în functie de destinatia pe care o dau achizitiilor respective. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adăugată la nivelul taxei colectate pentru livrările de bunuri pentru care au aplicat mentiunea «taxare inversă», chiar dacă sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată cu regim mixt.

(5) Dacă furnizorul nu a mentionat  «taxare inversă» în facturile fiscale emise pentru bunurile respective, beneficiarul nu este exonerat de la aplicarea prevederilor din prezentul articol.

Beneficiarul trebuie să înscrie din proprie initiativă această mentiune si să nu facă plata taxei pe valoarea adăugată către furnizor.”

83. La articolul 163, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) codul NC reprezintă pozitia tarifară, subpozitia tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al României valabil în anul 2004.”

84. La articolul 168 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în conditiile stabilite prin norme.”

85. La articolul 173 se introduce alineateul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la plata accizelor tuica si rachiurile de fructe fabricate de persoana fizică si consumate de către aceasta si membrii familiei sale, cu conditia să nu fie vândute.”

86. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

“Nivelul accizelor

Art. 176. - Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*) (echivalent

euro/U.M.)

0

1

2

3

1.

Bere

din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală ce nu depăseste 200 mii hl 0,38

 

 

hl/1 grad Plato1)

0,60

2.

Vinuri

2.1. Vinuri linistite

2.2. Vinuri spumoase

 

hl de produs

 

0

30,00

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri

3.1. linistite

3.2. spumoase

 

hl de produs

 

0

30,00

4.

Produse intermediare

hl de produs

45,00

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

280,00

 

Produse din tutun

6.

Tigarete

1.000 tigarete

5,73 + 31%

7.

Tigări si tigări de foi

1.000 bucăti

9,00

8.

Tutun destinat fumatului, din care:

8.1. Tutun destinat rulării în tigarete

kg

kg

17,00

17,00

 

Uleiuri minerale

9.

Benzine cu plumb

tonă

1.000 litri

414,00

319,00

10.

Benzine fără plumb

tonă

1.000 litri

353,00

272,00

11.

Motorine

tonă

1.000 litri

245,00

207,00

12.

Păcură

tonă

0,00

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

13.1. Utilizate în consum casnic3)

tonă

tonă

100,00

0,00

14.

Gaz metan

tonă

0,00

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)

tonă

414,00

16.

Benzen, toluen, xileni si alte amestecuri

de hidrocarburi aromatice

tonă

414,00

 


*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2004, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea. O dată cu această majorare, se va modifica corespunzător si nivelul accizei minime prevăzut de lege pentru tigarete.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine, la temperatura de 20ş/4şC.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20şC, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.”

 

87. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 11,00 euro/1.000 de tigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă.”

88. La articolul 178 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) băuturile alcoolice supuse sistemului de marcare.”

89. La articolul 180, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 5.000 euro. Pentru băuturile alcoolice supuse marcării, această limită este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, cantitătile pot fi diferentiate în functie de grupa de produse depozitată;”.

90. La articolul 180, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat - acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăsoară în acest loc să fie independentă de alte activităti desfăsurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de utilităti individuale - apă si energie electrică. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantitătii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate productiei de alcool etilic si de distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic.”

91. La articolul 183, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să instaleze si să mentină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securitătii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal. Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse din grupa alcoolului etilic sunt obligati să detină certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele si recipientele în care se depozitează materiile prime si produsele alcoolice rezultate din prelucrarea acestora.”

92. La articolul 183, după litera i) se introduc literele i1) si i2) cu următorul cuprins:

“i1) să înstiinteze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor initiale în baza cărora a fost emisă autorizatia de antrepozit fiscal, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării;

i2) să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în conditiile stabilite prin norme;”.

93. La articolul 184 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În întelesul prezentului titlu, prin vânzarea afacerii se întelege schimbarea actionarilor/asociatilor majoritari ai persoanei juridice autorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate a acestuia.”

94. La articolul 185, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Autoritatea fiscală competentă suspendă autorizatia pentru un antrepozit fiscal în cazul:

a) detinerii sau comercializării de către antrepozitarii autorizati a produselor accizabile supuse marcării potrivit prezentului titlu, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, precum si detinerii în afara antrepozitului fiscal a unor astfel de produse nemarcate si comercializarea acestora;

b) nerespectării programului de lucru al antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă;

c) amplasării mijloacelor de măsurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII sau deteriorării sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal si nesesizării organului fiscal în cazul deteriorării lor;

d) comercializării în vrac, pe piata internă, a alcoolului sanitar;

e) circulatiei si comercializării în vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VIII.

f) folosirii conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizării rezervoarelor necalibrate, precum si amplasării înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităti de alcool sau distilate necontorizate;

g) functionării instalatiilor de producere a alcoolului etilic sau a distilatelor în afara programului de lucru aprobat de autoritatea fiscală competentă.”

95. La articolul 185 se introduc alineatele (7) si (8) cu următorul cuprins:

“(7) În cazul anulării autorizatiei, cererea pentru o nouă autorizatie poate fi depusă numai după o perioadă de cel putin 5 ani de la data anulării.

(8) Antrepozitarii autorizati, cărora le-a fost revocată sau anulată autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data anulării sau revocării autorizatiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritătii fiscale competente, în conditiile prevăzute de norme.”

96. La articolul 193, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 193. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă.”

97. La articolul 193, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv sau într-un regim vamal de import cu exceptarea de la plata tuturor sumelor aferente drepturilor de import, prin derogare de la alin. (1), momentul plătii accizelor este momentul înregistrării declaratiei vamale de import.”

98. La articolul 200, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 200. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt:

a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;

b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;

d) utilizate pentru producerea de medicamente;

e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentratie ce nu depăseste 1,2% în volum, destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice;

f) utilizate în scop medical în spitale si farmacii;

g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu conditia ca în fiecare caz concentratia de alcool să nu depăsească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compozitia altor produse;

h) esantioane pentru analiză sau teste de productie necesare sau în scopuri stiintifice;

i) utilizate în procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit să nu contină alcool;

j) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;

k) utilizate în industria cosmetică.”

99. La articolul 201 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) orice ulei mineral achizitionat direct de la agenti economici producători, importatori sau distribuitori agreati, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bătrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistentă socială, institutiilor de învătământ si lăcasurilor de cult;”.

100. La articolul 204, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 204. - (1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.

...........................................................................................................................................................

(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate sau marcate altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate.”

101. La articolul 205, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun, precum si contravaloarea banderolelor pentru marcarea băuturilor alcoolice se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme.”

102. La articolul 208, alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 208. - (1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 680 euro pe tonă.

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.000 euro pe tonă.

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 4 euro pe kilogram.”

103. La articolul 215, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Impozitul pentru gazele naturale din productia internă, provenite din zăcăminte de gaze naturale, din zăcăminte de gaze cu condensat si din zăcăminte de titei, se plăteste la bugetul de stat de către agentul economic autorizat potrivit legii în domeniu prin care se realizează livrarea acestor produse către consumatorul final.”

104. După articolul 220 se introduce un nou articol, articolul 2201, cu următorul cuprins:

“Regimul produselor accizabile detinute de agentii economici care înregistrează obligatii fiscale restante

Art. 2201. - (1) Produsele accizabile detinute de agentii economici care înregistrează obligatii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silită de organele competente, potrivit legii.

(2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de lege, după caz.”

105. La articolul 221, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Pentru antrepozitarii autorizati, termenul limită de îndeplinire a conditiilor prevăzute la art. 180 lit. b) este de 31 martie 2005. Neîndeplinirea acestor conditii atrage după sine revocarea autorizatiei.”

106. La articolul 239 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locatii decât antrepozitele fiscale de productie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării si numai către un antrepozit fiscal de productie, în conditiile prevăzute de norme.”

107. Articolul 242 va avea următorul cuprins:

“Procedura de import

Art. 242. - Efectuarea formalitătilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevăzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control si vămuire la frontieră, stabilite prin decizia autoritătii vamale, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

108. La articolul 243 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul actiunilor societătilor comerciale care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.”

109. După articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 2441, cu următorul cuprins:

“Alte măsuri

Art. 2441. - (1) Agentii economici care doresc să distribuie si să comercializeze angro băuturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca până la data de 31 martie 2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială si să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină spatii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit titlului VII.

(2) Băuturile alcoolice livrate de agentii economici producători către agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi însotite si de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi apartine.

(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de băuturi alcoolice si produse din tutun răspund pentru provenienta nelegală a produselor detinute si sunt obligati să verifice autenticitatea facturilor primite.”

110. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. clădirile proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a oricăror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activităti economice;”.

111. La articolul 253, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă, cota impozitului pe clădiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Fac exceptie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).”

112. La articolul 257 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) orice teren proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activităti economice;”.

113. La articolul 257 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

“j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosintă a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară;”.

114. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 267 va avea următorul cuprins:

“Art. 267. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, după caz, în limitele prevăzute în tabelul următor:”.

115. La articolul 270, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise si audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitătilor agentiilor de publicitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare si alte tipărituri, precum si prin radio si televiziune.”

116. La articolul 284, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:

a) impozitul pe clădiri pentru locuinta situată la adresa de domiciliu;

b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);

c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

...........................................................................................................................................................

“Scutiri si facilităti pentru persoanele juridice

(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I sau II de invaliditate.”

117. După articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 2851, cu următorul cuprins:

Art. 2851. - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.”

118. La articolul 286, alineatele (3) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

...........................................................................................................................................................

(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate în conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor si nu mai târziu de 31 decembrie 2006.”

119. Articolul 287 va avea următorul cuprins:

“Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Art. 287. - Consiliul local sau consiliul judetean, după caz, poate majora anual cu maximum 20% fată de nivelul stabilit pentru anul 2004, în functie de conditiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul titlu, cu exceptia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) si art. 295 alin. (11) lit. b)-d).”

120. Articolul 292 va avea următorul cuprins:

“Indexarea impozitelor si taxelor locale

Art. 292. - (1) În cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual pentru a reflecta rata estimată a inflatiei pentru anul următor, dacă rata estimată a inflatiei depăseste 5%, cu exceptia taxei prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5).

(2) Sumele indexate se initiază în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.

(3) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevăzut la art. 263 alin. (4) si (5), se majorează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a fiecărui an cuprins în perioadă, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.”

121. La articolul 298 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 431, cu următorul cuprins:

“431. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare;”.

Art. II. - Pentru anul 2005, nivelurile taxei armonizate prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 45 de zile de la data publicării prezentelor modificări ale Codului fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 83.