MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 august 2004

 

SUMAR

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

93. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 21 iulie 2004, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, cu modificări, detaliată, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexă.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - La veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influente:

- miliarde lei -

VENITURI - TOTAL

+2.978,0

din care:

 

- Contributii pentru asigurări sociale

+1.211,7

- Subventii primite din bugetul de stat

+1.766,3

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor

 

Art. 4. - În structura economică, influentele privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:

- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL

+2.978,0

din care:

 

- Cheltuieli curente

+2.978,0

din acestea:

 

a) cheltuieli materiale si servicii

-507,0

b) transferuri

+3.485,0

 

Art. 5. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se majorează cu suma de 2.978,0 miliarde lei prin diminuarea cheltuielilor materiale si servicii cu suma de 507,0 miliarde lei si majorarea transferurilor cu suma de 3.485,0 miliarde lei.

(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 2.978,0 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si alte indemnizatii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Art. 6. - Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004 se suplimentează cu suma de 49,3 miliarde lei la contributii pentru asigurări pentru somaj.

Art. 7. - Creditele bugetare prevăzute în bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2004 la capitolul “Cheltuieli de administrare ale fondului”, la articolul “Deplasări, detasări, transferări”, se majorează cu suma de 5,0 miliarde lei, din care: alineatul “deplasări, detasări, transferări în tară”, cu 4,5 miliarde lei si alineatul “deplasări, detasări, transferări în străinătate”, cu 0,5 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare la articolul “Investitii ale institutiilor publice”, pozitia C “alte cheltuieli de investitii”.

Art. 8. - Transferurile consolidabile ale capitolului “Alte cheltuieli sociale” se majorează cu suma de 24,0 miliarde lei, din care: transferurile din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu suma de 20,0 miliarde lei si transferurile din bugetul asigurărilor pentru somaj către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, cu suma de 4,0 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi sumă a cheltuielilor materiale si servicii ale capitolului “Alte actiuni”.

Art. 9. - Excedentul bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004 se suplimentează cu suma de 49,3 miliarde lei.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti în aplicarea ordonantei

 

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă în volumul si în structura bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004.

Art. 11. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările prevăzute la art. 7 în anexele: “Programul de investitii publice” si “Programul sectorial de investitii publice”.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Anexa*) face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverintă sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este înscris asiguratul.

Aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.”

2. La alineatul (2) al articolului 6, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) se află în concediu medical, în concediu medical pentru sarcină si lăuzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;”

3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în conditiile prevăzute de acordurile, întelegerile, conventiile sau protocoalele încheiate între România si tara respectivă.”

4. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Sănătătii împreună cu CNAS sunt abilitate să stabilească conditiile si să organizeze licitatii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii de bază.”

5. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Modalitătile de implicare a Ministerului Sănătătii si a CNAS în activitătile prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

6. La alineatul (2) al articolului 11, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) să beneficieze de asistentă medicală în mod prioritar în cazul gravidelor si lăuzelor.”

7. Alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contributie personală, în conditiile prevăzute în contractulcadru.“

8. Alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(5) Asiguratii beneficiază de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice la nivelul pretului de referintă, prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru sau, după caz, al sumei de închiriere în conditiile contractului-cadru.”

9. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(3) CNAS este autorizată să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale specifice si servicii medicale, inclusiv de la furnizori privati, în vederea realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acestora.”

10. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Pot intra în relatie contractuală cu casele de asigurări numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente acreditati conform prezentei ordonante de urgentă.

(2) Procesul de acreditare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de îngrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport sanitar, precum si alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătătii.

(3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevăzuti la alin. (2), se face la nivel national sau judetean, cu exceptia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementărilor prevăzute în legea proprie de organizare si functionare.

(4) Comisiile de acreditare la nivel national sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, CNAS sau, după caz, ai structurilor nationale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau reprezentanti ai directiilor medicale ori reprezentanti ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, reprezentanti ai caselor de asigurări si, după caz, reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

(5) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevăzuti la alin. (2), precum si standardele de acreditare se elaborează de  către comisiile de acreditare, organizate la nivel national, si se aprobă, respectiv se avizează, de către Consiliul de administratie al CNAS.

(6) Metodologia si nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevăzuti la alin. (2), se elaborează si se stabilesc de către comisiile organizate la nivel national si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

11. După alineatul (2) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale pentru serviciile medicale din pachetul de bază în cadrul procesului de externalizare a serviciilor medicale. Durata acestor contracte este de un an si poate fi prelungită prin acte aditionale pentru anii următori în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.”

12. La alineatul (1) al articolului 45, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) prin pret de referintă prevăzut în lista de materiale sanitare si de dispozitive medicale sau, după caz, prin sumă de închiriere pentru cele acordate pentru o perioadă determinată.”

13. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorulcuprins:

“(2) Contributiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), cu exceptia persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului, se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe tară.”

14. După alineatul (2) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Contributiile pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe tară.”

15. La alineatul (1) al articolului 64, literele j) si o) vor avea următorul cuprins:

“j) administrează si întretine bunurile imobile si baza materială din patrimoniu, în conditiile legii;

..........................................................................................

o) încheie si derulează contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale, după caz;”

16. La alineatul (1) al articolului 64, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

“p1) asigură logistica si baza materială necesare activitătii de pregătire si formare profesională a personalului;”

17. După alineatul (2) al articolului 91 se introduc 5 noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

“(3) Pe lângă Comisia centrală de arbitraj functionează un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS.

(4) Pentru activitătile desfăsurate în cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii si membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizatie de sedintă. Indemnizatia de sedintă pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic de 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru functia publică pe care este încadrat medicul-sef al CNAS.

(5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depăsi 30%, respectiv 20%, din salariul de bază prevăzut la alin. (4).

(6) Cheltuielile reprezentând indemnizatiile de sedintă pentru arbitri, precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suportă de CNAS.

(7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suportă de către părtile aflate în litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor.”

18. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 109, cu următorul cuprins:

“Art. 109. - CNAS poate organiza activităti finantate din venituri proprii. Organizarea si functionarea acestor activităti se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 93.