MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 800     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

42. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

594. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Zonării soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole din România

 

1.058. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Nicolae Pătru, de la data de 9 iulie 2004, ales în Circumscriptia electorală nr. 40 Vâlcea, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 42.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Zonării soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole din România

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 privind zonarea soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole si actualizarea periodică a acesteia,

văzând Scrisoarea nr. 21 din 21 iulie 2004 a Oficiului National al Viei si Vinului privind lista actualizată a soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Zonarea soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole din România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În vederea îmbunătătirii sortimentale a zonării soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole, în mod experimental pot fi plantate, pe o suprafată de maximum 10 ha/soi la soiurile pentru struguri de vin si de maximum 5 ha/soi la soiurile pentru struguri de masă, alte soiuri nobile de vită de vie roditoare care nu sunt incluse în zonarea în vigoare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 546/2002 privind aprobarea “Zonării soiurilor de vită de vie roditoare din sortimentul de bază al României, recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 4 decembrie 2002.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 august 2004.

Nr. 594.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 9.337/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se abrogă.

2. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Modificările denumirilor dispozitivelor sau producătorilor, survenite după emiterea certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale, se consemnează într-o anexă la certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, pe baza documentelor transmise de organismul de certificare, fără taxe suplimentare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 23 august 2004.

Nr. 1.058.