MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 801         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 254 din 15 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si a dispozitiilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

595. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru împuternicirea persoanelor care constată contraventiile si aplică sanctiunile privind neîndeplinirea obligatiilor de gradare a semintelor de consum

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 254

din 15 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si a dispozitiilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si a dispozitiilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Lucian Mitache, prin mandatar Mirela Bahrin, în Dosarul nr. 2.747/2001 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin mandatar Mirela Bahrin, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă, întrucât prevederile legale criticate au fost abrogate expres prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.747/2001, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si a dispozitiilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în măsura în care procedura stabilită prin alin. (1) si (2) ale art. 16 din lege se aplică si imobilelor preluate în mod abuziv de stat, fără titlu sau fără titlu valabil. Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de Lucian Mitache, prin mandatar Mirela Bahrin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1), (2), si (3), art. 115 alin. (4) si art. 136 alin. (3) si (4) din Constitutie, republicată. Se arată că în măsura în care, potrivit alin. (4) al art. 16 din Legea nr. 10/2001, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, se stabileste prin hotărâre a Guvernului că un bun aflat în patrimoniul unei unităti administrativ-teritoriale, dar preluat fără titlu valabil, rămâne proprietate publică, desi fostului proprietar îi este recunoscut dreptul de proprietate, în spetă prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, se încalcă atât principiul garantării si ocrotirii proprietătii private, indiferent de titular, statuat prin alin. (2) al art. 44 din Constitutie, republicată, cât si prevederile alin. (3) al acestui articol. Se arată că textul legal criticat vine în contradictie si cu prevederile art. 136 alin. (3) teza finală din Constitutie, republicată, în sensul că, potrivit textului constitutional, fac obiect exclusiv al proprietătii publice si alte bunuri stabilite prin lege organică; or, în cazul bunurilor preluate de stat fără titlu valabil, nu sunt îndeplinite conditiile stabilite de legea organică, respectiv art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. Critica de neconstitutionalitate este raportată si la prevederile art. 115 alin. (4), fără a arăta în ce constă această încălcare.

Tribunalul Tulcea consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că stabilirea imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin echivalent, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, reprezintă o optiune a legiuitorului, si nu o problemă de constitutionalitate. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile legale criticate au fost abrogate expres prin Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002. În consecintă, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că stabilirea imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin  echivalent reprezintă o optiune a legiuitorului, nu o problemă de constitutionalitate. Nu poate fi retinută nici încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (4) si art. 136 alin. (3) si (4), deoarece actul normativ criticat nu contine norme contrare prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de către autorul acesteia, îl constituie prevederile art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, precum si a prevederilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, în măsura în care procedura stabilită prin alin. (1) si (2) al art. 16 din lege se aplică si imobilelor preluate în mod abuziv de stat, fără titlu sau fără titlu valabil.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

Art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I - “Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002:

“(...) 2. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins: «(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege»

3. Alineatul (5) al articolul 16 se abrogă.”

Art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989: “(1) În situatia imobilelor ocupate de unităti bugetare din

învătământ, din sănătate, asezăminte social-culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare în vederea continuării activitătilor de interes public, social-cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acordă măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile prezentei legi.

(2) Ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin hotărâre, imobilele care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin echivalent potrivit alin. (1).

(3) În cazul în care imobil ul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari care beneficiază de măsuri reparatorii prin echivalent, în cazurile prevăzute la alin. (1), vor fi notificati pentru a opta în viitor pentru restituirea în natură. În aceste cazuri persoanele beneficiare de măsuri reparatorii vor restitui sumele primite sau echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata inflatiei.

(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplică imobilelor preluate fără titlu valabil.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1), (2) si (3), art. 115 alin. (4) si art. 136 alin. (3) si (4) din Constitutie, republicată, prevederi care au următorul continut:

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”

- Art. 115 alin. (4): “Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.”

- Art. 136 alin. (3) si (4): “(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, ulterior sesizării sale prin Încheierea din 1 martie 2004, prevederile art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 au fost abrogate expres prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004. Astfel, prin art. I pct. 1 din legea mentionată se prevede că: “Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La titlul I articolul I, punctele 2 si 3 se abrogă.”

Prin urmare, dispozitia de lege criticată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu mai este în vigoare. Pe cale de consecintă, nu mai poate fi supusă controlului de constitutionalitate, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.” În ceea ce priveste sustinerile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001, Curtea constată că, urmare a abrogării textului de lege criticat, astfel cum s-a arătat anterior, este în vigoare forma initială a art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001. Ca atare, critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 cuprinse în titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si a prevederilor art. 16 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Lucian Mitache, prin mandatar Mirela Bahrin, în Dosarul nr. 2.747/2001 al Tribunalului Tulcea. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 si nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 si nr. 657 bis din 21 iulie 2004, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - La veniturile bugetului de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influente:

 

-            miliarde lei –

VENITURI - TOTAL

+13.268,2

din care:

 

Venituri curente

+12.633,0

din acestea:

 

- venituri fiscale

+12.633,0

- impozite directe,

+6.719,0

din care:

 

- impozitul pe profit

+5.279,0

- impozitul pe venit

+5.245,0

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)

-3.805,0

- impozite indirecte,

+5.914,0

din care:

 

- taxa pe valoarea adăugată

+5.626,0

- taxa pe valoarea adăugată încasată

+6.626,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)

-1.000,0

- accize

-429,0

- taxe vamale

+717,0

Venituri din capital

+635,2

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. - În structură economică, influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL

+2.115,9

din care:

 

1. Cheltuieli curente

+2.111,9

din acestea:

 

a) cheltuieli materiale si servicii

+15,0

b) subventii

+500,0

c) transferuri

+2.107,9

d) rezerve

-511,0

2. Cheltuieli de capital

+4,0

 

Art. 5. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 19,0 miliarde lei, din care: 15,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 4,0 miliarde lei cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice se majorează pentru Administratia Prezidentială cu 19,0 miliarde lei. (3) Creditele bugetare prevăzute în bugetul Consiliului Concurentei la articolul “Deplasări, detasări, transferări” se majorează cu suma de 0,6 miliarde lei, din care: “Deplasări, detasări, transferări în tară” cu suma de 0,4 miliarde lei si “Deplasări, detasări, transferări în străinătate” cu suma de 0,2 miliarde lei, si se diminuează cu aceeasi sumă creditele bugetare prevăzute la alineatul “Alte drepturi salariale”.

Art. 6. - (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 541,6 miliarde lei la transferuri.

(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 500,0 miliarde lei la învătământ pentru finantarea programului national de protectie socială “Bani de liceu” si cu suma de 41,6 miliarde lei la asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) Se autorizează Ministerul Educatiei si Cercetării să aprobe si să deruleze programul prevăzut la alin. (2). Acest program se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ministerul Educatiei si Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 500,0 miliarde lei la subventii.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 300,0 miliarde lei pentru industrie la Ministerul Economiei si Comertului si cu 200,0 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la capitolul “Agricultură si silvicultură”, articolul “Deplasări, detasări, transferări” se majorează cu suma de 6,0 miliarde lei, din care: “Deplasări, detasări, transferări în tară”, cu suma de 2,0 miliarde lei si “Deplasări, detasări, transferări în străinătate”, cu suma de 4,0 miliarde lei, si se diminuează cu aceeasi sumă creditele bugetare prevăzute la alineatul “Alte drepturi salariale”.

Art. 8. - Transferurile din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 1.766,3 miliarde lei.

Art. 9. - Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se diminuează cu suma de 511,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 10. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 32.292,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 11. - Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 se majorează cu 500,0 miliarde lei pentru protectie socială privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 3. Această sumă se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială, în functie de numărul de beneficiari ai ajutorului social.

Art. 12. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat din comune, orase si municipii pe anul 2004 se majorează cu 1.000,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4. Această sumă se repartizează pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe pe anul 2004 se diminuează cu 200,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 14. - (1) Anexa nr. 5/01 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 la Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta ordonantă.

(2) Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzut cu un deficit de 1.494,3 miliarde lei, care se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Alineatul (2) al articolului 19 din Legea nr. 507/2003 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. în limita sumei de 836,0 miliarde lei si pentru achitarea datoriilor către Societatea Natională «Nuclearelectrica» - S.A. în limita sumei de 564,0 miliarde lei. Cu aceste sume Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. si Societatea Natională «Nuclearelectrica» - S.A. vor achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.”

Art. 16. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă în volumul si în structura bugetului de stat, în bugetele Administratiei Prezidentiale, Consiliului Concurentei, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Educatiei si Cercetării, Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, precum si în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2004.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă în anexele la bugetele acestora pe anul 2004.

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, pot fi majorate, atât la venituri, cât si la cheltuieli, prin hotărâre a Guvernului, în situatia în care veniturile proprii încasate depăsesc prevederile anuale aprobate.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 18. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 91.

 

ANEXE

 

BUGETUL DE STAT

pe anul 2004

- sinteză –

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru împuternicirea persoanelor care constată contraventiile si aplică sanctiunile privind neîndeplinirea obligatiilor de gradare a semintelor de consum

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 93.883/2004 al Directiei generale de reglementare si implementare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Directia de inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin inspectorii compartimentului de inspectii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, verifică respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, cu completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se împuternicesc inspectorii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, să efectueze controale la punctele de receptie a semintelor de consum, să constate contraventiile si să aplice sanctiuni, în cazul neîndeplinirii obligatiilor de gradare a semintelor de consum.

(2) Activitătile de inspectie pe linia respectării obligatiilor de gradare a semintelor de consum pot fi realizate si în colaborare cu instructorii gradatori autorizati de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum, care au obligatia de a participa la aceste actiuni ori de câte ori sunt solicitati.

(3) Instructorii gradatori nu pot fi cuprinsi în echipe de control în situatia în care verificările se desfăsoară la punctele de receptie unde îsi desfăsoară activitatea de bază.

(4) Pentru faptele ce constituie contraventii, astfel cum sunt prevăzute la art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2004, inspectorii împuterniciti vor aplica sanctiunile prevăzute la art. 27 lit. a), b), c) si d) din hotărârea sus-mentionată.

Art. 3. - (1) În urma efectuării controalelor, inspectorii vor întocmi procese-verbale de constatare si, după caz, sanctionare, în 3 exemplare.

(2) Exemplarul original se înregistrează si se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, o copie va rămâne la agentul economic verificat, iar cealaltă copie va fi transmisă Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum.

(3) Inspectorii împuterniciti din directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite lunar la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale o sinteză a actiunilor de inspectie, constatările făcute si măsurile aplicate în cadrul activitătii de gradare a semintelor de consum.

(4) Pentru instructorii gradatori care participă la activitatea de inspectie alături de inspectorii împuterniciti, cheltuielile aferente acestei participări se suportă integral de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 august 2004.

Nr. 595.

 

ANEXĂ

 

LISTA

inspectorilor din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, împuterniciti să verifice respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002, cu completările ulterioare

 

Nr. crt.

Directia pentru agricultură

si dezvoltare rurală a judetului

Numele si prenumele

1.

Alba

Mihaltan Nicolae

Mihalcea Ion

2.

Arad

Burca Aurel

Nadiu Monica

3.

Arges

Stefan Livian

Dobrea Dan

4.

Bacău

Comarla Eugen

Talaba Mihai

5.

Bihor

Szabo Zoltan

Vidican Mihai

6.

Bistrita

Năsăud Hangan

Silvia Găurean Zorita

7.

Botosani

Florea Victor

Dumbravă Constantin

8.

Brasov

Palea Ioan

Butica Gheorghe

9.

Brăila

Filoti Cecilia

Dumitrescu Cristian

10.

Buzău

Serban Georgeta

Iorga Eustatiu

11.

Caras-Severin

Huza Mariana

Ciobota Teodor

12.

Călărasi

Angelescu Constantin

Corbu Elena

13.

Cluj

Săbădus Aurel

Gădălean Elena

14.

Constanta

Ciolacu Daniela

Popescu Adela

15.

Covasna

Comsulea Voichita

Neseu Ianosz

16.

Dâmbovita

Munteanu Vasile

Stan Ion

17.

Dolj

Vătau Iulian

Gavrilescu Ion

18.

Galati

Verestean Viorica

Mutică Tita

19.

Giurgiu

Paraschiv Ilie

Ghiondea Stefan

20.

Gorj

Anghel Cornel

Jugaru Elena

21.

Harghita

Tanko Stefan

22.

Hunedoara

Bortas Dumitru

Boboc Cornelia

23.

Ialomita

Pantazi Eliza

Brotac Marieta

24.

Iasi

Ciubotariu Mihai

Cojocaru Petru

25.

Maramures

Buciuman Alexandru

26.

Mehedinti

Ciorogar Octavian

Citu Gheorghe

27.

Mures

Baumgarten Ioan

Stoica Greta Anisoara

28.

Neamt

Butnariu Aurel

Negură Gabriela

29.

Olt

Caramaliu Georgeta

Stanca Cristian

30.

Prahova

Matiut Gheorghe

Nedelea Aurelia

31.

Satu

Mare Cernea

Stefan Lohan Vasile

32.

Sălaj

Brudască Emil

Sas Gavril

33.

Sibiu

Ostrovat Maria

Vasiu Iosif

34.

Suceava

Dobrescu Cătălin

Jurescu Ilie

35.

Teleorman

Pană Iulian

Stanciu Sanda

36.

Timis

Rujacovschi Victor

Mercea Maria

37.

Tulcea

Rîureanu Gheorghe

Bazbanela Costel

38.

Vaslui

Crudu Gigel

Istrate Doinita

39.

Vâlcea

Ion Dumitru

Marinescu Octavian

40.

Vrancea

Iosif Daniela

Lungu Viorel

41.

Municipiul Bucuresti

Tiparu Corina

Radu Claudia

42.

Ilfov

Gurită Emilian

Simion Gabriel