MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 803         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

           

CAPITOLUL I

Reglementări ale unor operatiuni financiare si fiscale

 

SECTIUNEA 1

Reglementarea efectuării unor plăti de către Ministerul Finantelor Publice către Banca Natională a României

 

Art. 1. - (1) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fată de Banca Natională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plătilor făcute de Banca Natională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată si se achită de către Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.

(3) Ministerul Finantelor Publice va actiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data plătii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar si de garantie, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu acestia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale în vigoare privind obligatiile bugetare.

(4) Sumele recuperate de către Ministerul Finantelor Publice în conditiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plătilor de taxe si cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de tară acordate de agentiile de rating în anii 2003 si 2004

 

Art. 2. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să plătească Băncii Nationale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plătilor de taxe si cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de tară acordate de agentiile specializate de rating Standard & Poor’s, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd si Moody’s Investors Service în anii 2003 si 2004.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, de la capitolul “Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli”, subcapitolul “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii”.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reglementări cu privire la aprobarea finantării temporare de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA,

în situatia neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a conditiilor prevăzute în memorandumurile de finantare

 

Art. 3. - Sumele necesare continuării finantării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a conditiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finantare, se prevăd în bugetul de stat la pozitia “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”.

Art. 4. - Sumele stabilite în conditiile art. 3 se transferă agentiilor de implementare în vederea achitării obligatiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.

Art. 5. - Sumele stabilite în conditiile art. 3, transferate agentiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea conditiilor prevăzute în memorandumurile de finantare, în limita sumelor eligibile cheltuite.

Art. 6. - În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare conditiile prevăzute în memorandumurile de finantare ISPA, Ministerul Finantelor Publice are dreptul să declare scadente si să obtină plata imediată a tuturor sumelor datorate si nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.

Art. 7. - (1) Acordurile de finantare încheiate între Ministerul Finantelor Publice si agentiile de implementare a programului ISPA, precum si acordurile de implementare încheiate între agentiile de implementare si beneficiarii finali vor fi completate prin acte aditionale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la:

a) finantarea proiectelor din fondul de indisponibilităti temporare prevăzute la art. 3;

b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum si accesoriile aferente reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creantele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finantare pentru fondurile ISPA.

(2) Actele aditionale care se încheie la acordurile de finantare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.

Art. 8. - Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finantarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a conditiilor prevăzute în memorandumurile de finantare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contributiei financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene

Române - TAROM” - S.A. si garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern

 

Art. 9. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franta pentru achizitionarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 10. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în proportie de 100%, a creditului extern mentionat la art. 9, precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achizitionarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 11. - Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii si în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reglementări cu privire la finalizarea activitătilor de preluare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale de către Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile sale subordonate

 

Art. 12. - Începând cu data de 1 ianuarie 2006, activitătile de colectare, control si solutionare a contestatiilor privind creantele bugetare reprezentând contributia de asigurări sociale si contributia pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare, denumite în continuare contributii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, respectiv Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, si de la Ministerul Sănătătii, respectiv Casa Natională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finantelor Publice si se realizează prin unitătile sale subordonate.

Art. 13. - Contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 12 se colectează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, si sunt reglementate prin dispozitiile legale specifice.

Art. 14. - Termenul de plată a obligatiilor bugetare reprezentând contributii sociale datorate, în cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare este până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Art. 15. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin structurile lor teritoriale, au în continuare atributii, conform legii, pentru gestiunea declaratiilor de asigurare.

(2) Întocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice au competenta de colectare, se realizează de către institutiile prevăzute la alin. (1), după caz.

(3) Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile stabilite prin norme metodologice.

Art. 16. - Pentru creantele bugetare reprezentând contributii sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creantelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile si obligatiile institutiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, si le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Art. 17. - Activitatea de control pentru contributii sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contributiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2005.

Art. 18. - Contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contributiile sociale, depuse si/sau aflate în curs de solutionare la organele competente ale institutiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), se solutionează de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile sale de administrare, începând cu data preluării activitătii de către această institutie.

Art. 19. - Pentru litigiile având ca obiect contestatiile la executare silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contributiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale institutiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, si dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

Art. 20. - Sumele reprezentând contributiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobânzile, penalitătile si penalitătile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, rămân în responsabilitatea institutiilor prevăzute la art. 15, după caz.

Art. 21. - Personalul care trece de la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Finantelor Publice, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, îsi păstrează toate drepturile, în conditiile legii.

Art. 22. - Predarea-preluarea în administrare a bunurilor mobile si imobile între institutiile prevăzute la art. 12 se realizează pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activitătilor prevăzute la art. 12, precum si termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitătile preluate si a bunurilor mobile.

(2) Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2005.

 

SECTIUNEA a 6-a

Reglementări privind înlesniri la plată

 

Art. 24. - (1) Sumele amânate în vederea reducerii sau scutirii, din înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în vigoare, se scutesc la plată la data de 31 decembrie 2004 dacă debitorii au respectat, până la aceeasi dată, termenele de plată si/sau conditiile în care înlesnirile au fost acordate si/sau mentinute în conditiile art. 25.

(2) Înlesnirile la plată se derulează în continuare în aceleasi conditii în care au fost acordate până la stingerea integrală a sumelor esalonate la plată.

(3) Nerespectarea, după data mentionată la alin. (1), a termenelor de plată si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun în sarcina debitorilor si se recuperează conform prevederilor legale în vigoare, împreună cu eventualele dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 25. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglementărilor legale în materie, si care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum si a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeasi dată, a constituirii garantiei si plătii oricăror alte obligatii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum si îndeplinirii celorlalte conditii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de mentinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor si a obligatiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează si comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferenta de dobândă si penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.

(3) Prevederile de mai sus se aplică si debitorilor pentru care au început sau continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data de 30 noiembrie 2004. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continuă până la valorificare, iar sumele obtinute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă acestea se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.

(4) În cazul în care garantia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o nouă garantie pentru sumele rămase de plată.

(5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, unde debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, vor comunica acestora graficele de plată refăcute fără a se depăsi numărul de rate aprobate initial.

Art. 26. - Pentru debitorii care beneficiază de amânare la plată a dobânzilor datorate pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plată viitoare si care înregistrează sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, după caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligatii numai la solicitarea debitorilor.

 

SECTIUNEA a 7-a

Reglementarea regimului fiscal al Fundatiei Postprivatizare

 

Art. 27. - Fundatiei Postprivatizare, pentru contributia alocată de către Comisia Comunitătii Europene, reprezentând fonduri de investitii, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundatia Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agentia Natională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Comisia Comunitătii Europene, din partea Comunitătii Europene, la data de 10 octombrie 1996.

 

SECTIUNEA a 8-a

Măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile

trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată

 

Art. 28. - În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atributiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea  statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

Art. 29. - În cadrul compartimentului înfiintat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi detasati specialisti din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Justitiei si Arhivele Nationale.

Art. 30. - Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, precum si pentru solutionarea contestatiilor,  însotite de avizul consultativ al Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater, vor fi înaintate de către seful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitantilor.

Art. 31. - Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

Art. 32. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonante si al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitătile de stabilire a compensatiilor.

 

SECTIUNEA a 9-a

Reglementări privind realizarea unor contracte de achizitii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de

securizare a frontierei de stat

 

Art. 33. - Prevederile acestei sectiuni se aplică contractelor de achizitii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.

Art. 34. - Definitiile formulate în art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt aplicabile si prezentei sectiuni.

Art. 35. - Multiplicatorul de compensare pentru operatiunile compensatorii directe are următoarele valori:

a) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;

b) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;

c) 3 (trei) pentru operatiunile de creditare nerambursabilă (“grants”);

d) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin scolarizări si instruiri.

Art. 36. - Multiplicatorul de compensare pentru operatiunile compensatorii indirecte are următoarele valori:

a) 8 (opt) pentru operatiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;

b) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;

c) 10 (zece) pentru operatiunile de creditare nerambursabilă (“grants”);

d) 8 (opt) pentru operatiunile de compensare realizate prin scolarizări si instruiri;

e) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin exportul de produse sau servicii;

f) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin investitii, fuziuni si achizitii.

Art. 37. - Până la înfiintarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială si a Comisiei mixte pentru compensarea achizitiilor de tehnică specială, atributiile acestora cu privire la contractele de achizitii prevăzute la art. 36, stabilite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi îndeplinite de către Ministerul Administratiei si Internelor în calitate de autoritate contractantă.

 

SECTIUNEA a 10-a

Reglementări privind modul de plată a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

Art. 38. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:

a) importurile de echipamente de telecomunicatii efectuate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale conform Contractului nr. 1/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 2.432.223 USD;

b) importurile de echipamente de telecomunicatii efectuate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale conform Contractului nr. 2/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 21.354.780 euro.

(2) Amânarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 30 iunie 2005.

(3) Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.

 

CAPITOLUL II

Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative în domeniul financiar

 

SECTIUNEA 1

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Operatiunile bancare aferente implementării si derulării Proiectului se vor realiza prin intermediul băncii trezoriere care va fi selectată de Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.) si acceptată de B.I.R.D.

(2) M.F.P. va încheia cu banca trezorieră o conventie prin care se vor stabili deschiderea si functionarea contului special pentru tragerile din contul împrumutului si a conturilor adiacente necesare implementării si derulării proiectului.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Administrarea resurselor si implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuării auditului, vor fi realizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) plăti către persoane juridice în limita unui plafon maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestări de servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăti către o singură persoană juridică în limita unui plafon în numerar în sumă de 100.000.000 lei în cazul plătilor către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.”

2. Alineatul 6 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăsi la sfârsitul fiecărei zile plafonul de 50.000.000 lei. Se admite depăsirea acestui plafon numai cu sumele aferente plătii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe bază de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică unitătilor bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurări si financiare.”

3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4, 6 si 7 ale aceluiasi articol si ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

5. Articolul 8 se abrogă.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Prezenta sectiune intră în vigoare după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată

 

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 141 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În calculul intensitătii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investitiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004.”

2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederile literelor b), d) si e) ale alineatului (1) al articolului 6.

 

SECTIUNEA a 4-a

Completarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

Art. VII. - Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 87 se introduc trei articole noi, articolele 871-873, cu următorul cuprins:

“Art. 871. - Călătorii si alte persoane fizice cu domiciliul sau resedinta în tară ori în străinătate pot introduce si scoate din tară bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însotesc fără a fi supuse taxelor vamale, în conditiile si în limitele stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 872. - Prevederile art. 871 se aplică si coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.

Art. 873. - (1) Pentru bunurile care nu se încadrează în limitele cantitative si valorice prevăzute în lege sau în hotărârea Guvernului se aplică, la introducerea în tară, tariful vamal de import.

(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba reduceri sau exceptări de la taxele vamale prevăzute la alin. (1).

(3) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 871 se vor stabili si normele privind determinarea valorilor în vamă a bunurilor introduse sau scoase din tară de către persoanele fizice aflate în situatia mentionată la alin. (1).”

2. După articolul 190 se introduce un articol nou, articolul 1901, cu următorul cuprins:

“Art. 1901. - (1) Aprovizionarea navelor române care efectuează curse în străinătate se face de societătile comerciale române de navigatie cărora le apartin, cu produse românesti sau cu produse de provenientă străină, care au fost legal importate anterior, în baza documentului de livrare si a permisului vamal, fără depunerea declaratiei vamale de export.

(2) Pentru produsele de provenientă străină care sunt destinate aprovizionării acestor nave nu se datorează drepturi de import.

(3) Aprovizionarea se face tinându-se seama de durata călătoriei, de capacitatea rezervoarelor, de numărul membrilor echipajului si de numărul pasagerilor.”

 

SECTIUNEA a 5-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

Art. VIII. - Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“1. produse din tutun: 50 de tigarete sau 25 de tigări (tigări de foi cu greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 tigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportională a acestor produse.”

2. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un călător le poartă asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se întelege obiectele din metale pretioase cu sau fără pietre pretioase, si anume:

a) pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani: o verighetă din aur si una din argint, două inele, un ceas cu sau fără brătară, două medalioane cu lăntisor, două perechi de cercei, două brătări, un ac de cravată, două perechi de butoni, o brosă, un colier, o trusă creion-stilou, două perechi de ochelari;

b) pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fără brătară, un medalion cu lăntisor, o pereche de cercei, o brătară;

c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni, dus-întors: o verighetă, un inel, un ceas cu sau fără brătară, un medalion cu lăntisor, o pereche de cercei, o brătară.”

3. Punctul 1 al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“1. produse din tutun: 200 de tigarete sau 100 de tigări (tigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de tigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportională a acestor produse.”

4. Alineatul (1) al articolului 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educatională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, cu exceptia autovehiculelor, dacă acestea sunt importate:

a) de persoane cu handicap, în nume propriu, pentru uzul personal;

b) de institutii sau organizatii care au ca activitate principală educatia persoanelor cu handicap sau asistenta acestor persoane, desemnate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire.”

5. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

“Art. 129. - Pentru categoriile de bunuri prevăzute la cap. II nu sunt prevăzute limite cantitative sau valorice la scoaterea din tară si nici nu se datorează drepturi de export.”

 

SECTIUNEA a 6-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

 

Art. IX. - Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

 

LISTA

mărfurilor care pot fi comercializate prin magazinele existente în aeroporturile internationale

 

1. Produse de înfrumusetare si machiaj

2. Produse de parfumerie

3. Produse pentru îngrijirea si întretinerea pielii

4. Articole de toaletă

5. Ceasuri, brichete

6. Accesorii pentru birou

7. Jucării

8. Băuturi răcoritoare

9. Apă minerală

10. Băuturi alcoolice si slab alcoolice

11. Casete video si audio, baterii, compact-discuri, DVD

12. Articole optice

13. Articole din piele naturală

14. Articole din blană naturală

15. Articole si accesorii de îmbrăcăminte

16. Bijuterii

17. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)

18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe si litografii

19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni

20. Cărti, reviste, ziare

21. Artizanat

22. Produse alimentare

23. Vinuri, vermuturi

24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum si suporturile acestora

25. Tigarete, tigări, trabucuri, tutun de pipă

26. Cartele telefonice

27. Articole de voiaj

28. Articole de sport

29. Instrumente muzicale

30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto

31. Bere.”

 

SECTIUNEA a 7-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Art. X. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 64/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin distribuitor autorizat se întelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât si prin alti agenti economici acreditati de către acesta, denumiti în continuare unităti acreditate pentru comercializare si/sau service.

Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situatia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatării defectiunii să anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.”

2. La articolul 2 alineatul (1), se abrogă litera t).

3. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:

a) să folosească numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unitătii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, precum si clauze privind daunele la care sunt îndreptătiti utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.”

4. Alineatul (61) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(61) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, în mod direct sau prin unitătile acreditate de către acestia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii.”

5. Alineatul (62) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(62) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenti economici producători, importatori sau comercianti, sunt obligati să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).”

6. Alineatul (7) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(7) Utilizatorii si furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite si, respectiv, furnizate, precum si la conditia privind mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare stabilită.”

7. Alineatele (71) si (72) ale articolului 4 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor si înregistrării unitătilor de distributie si/sau service acreditate de către acestia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale.”

9. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.”

10. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(5) Distribuitorii autorizati prin unitătile de service acreditate sunt obligati să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum si înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată.”

11. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) încălcarea de către agentii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6), precum si încălcarea de către funizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (62);”

12. La articolul 10, litera g1) va avea următorul cuprins:

“g1) încălcarea de către distribuitorii autorizati si de către unitătile acreditate de acestia a dispozitiilor art. 4 alin. (61);”

13. La articolul 10, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati, prin unitătile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou si de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);”

14. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), g1), j) si k) se sanctionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;”

15. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g), i) si l) se sanctionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei;”

Art. XI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege.

Art. XII. - Prezenta sectiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

SECTIUNEA a 8-a

Modificarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

Art. XIII. - Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitătile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitătilor administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau amenintă să distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal.”

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt compatibile cu mediul concurential normal si se notifică Consiliului Concurentei:

a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate;

b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.”

3. Alineatul (8) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(8) Modalitătile de acordare a ajutorului de stat fără a se limita la acestea, pot fi: subventii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor si impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale; garantii acordate de stat, de alte autorităti publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, în conditii preferentiale; participări cu capital ale statului, ale autoritătilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, dacă rata profitului acestor investitii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de către autorităti publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri apartinând domeniului privat al statului sau autoritătilor publice locale sub pretul pietei.”

4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurentei analizează măsura notificată în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurentei analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.”

5. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.”

6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ si în cazul în care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevăzute în decizia de autorizare.”

7. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei va solicita, de asemenea, curtii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurentei. O astfel de dobândă poate fi impusă:

a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa;

b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa.”

8. Articolul 21 se abrogă.

9. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) În aplicarea regulamentelor, instructiunilor si deciziilor emise de către Consiliul Concurentei conform prezentei legi, actiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare.”

10. Alineatul (1) al articolului 263 va avea următorul cuprins:

“Art. 263. - (1) Constituie contraventii si vor fi sanctionate cu amendă neîndeplinirea obligatiilor prevăzute de art. 242, 243 si 244, precum si următoarele fapte săvârsite de beneficiarii de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;

b) refuzul de a se supune controlului desfăsurat conform prevederilor prezentei legi;

c) refuzul acordării explicatiilor si furnizării declaratiilor solicitate conform prezentei legi;

d) neîndeplinirea obligatiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite.”

Art. XIV. - Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prezentei ordonante prin lege.

 

SECTIUNEA a 9-a

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. XV. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La articolul 1 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins

“g) mijloacele de plată în valută liber convertibilă, care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în conditiile legii.”

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte si cărti de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Natională a României, în conditiile legii, si mijloacele de plată în lei care se depun la unitătile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat;

c) armele de foc, munitiile explozive si diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, după caz, Ministerului Apărării Nationale;

d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării.

În această situatie bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni vacante, trec în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de locuinte sociale, în conditiile legii.”

Art. XVI. - În cuprinsul ordonantei sintagma “bunuri legal confiscate” se va citi “bunuri confiscate”.

Art. XVII. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. XVIII. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante.

 

SECTIUNEA a 10-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si abrogarea Legii nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plată a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.)

 

Art. XIX. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La punctul I, nr. crt. 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul

înfiintării

Anul aderării

României

Institutia română care coordonează relatiile cu organizatia internatională respectivă

“20.

Biroul International al Expozitiilor (B.I.E.)

Paris

1931

1960

Ministerul Afacerilor Externe”

 

2. Punctul II al anexei nr. 1 se completează cu pozitia nr. 46 care va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul

înfiintării

Anul aderării

României

Institutia română care coordonează

relatiile cu organizatia internatională

respectivă

Explicatii

“46.

Centrul pentru Dezvoltare (OCDE)

Paris

1960

2004

Ministerul Afacerilor Externe

România participă

din anul 2004”

 

Art. XX. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plată a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.

 

SECTIUNEA a 11-a

Modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile

agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Art. XXI. - Articolul 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare in domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 222 - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice în baza prezentei ordonante de urgentă, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:

a) scutirea de plată a obligatiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;

b) scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare restante, calculate si datorate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;

(2) Sumele care, potrivit lit. a) si b), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si obligatiilor bugetare esalonate la plată, rămase de plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 si nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare.

(4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz, unde debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.

(5) Înlesnirile la plată mentionate la alin. (1) în favoarea unitătilor care desfăsoară alte activităti de cercetaredezvoltare decât cele legate de producerea, prelucrarea si comercializarea produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, vor fi notificate si se vor acorda numai după autorizarea de către Consiliul Concurentei în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.”

 

SECTIUNEA a 12-a

Modificarea si completarea art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

Art. XXII. - Articolul II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului II vor avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) La solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, institutiile bugetare creditoare vor acorda unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, institutii publice de cercetare-dezvoltare finantate din venituri proprii, precum si ca societăti comerciale cu capital majoritar de stat si cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltareaproiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 si 74, următoarele înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:

a) scutirea de plată a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, cu exceptia contributiei pentru pensia suplimentară, contributiei individuale de asigurări sociale, contributiei individuale de asigurări pentru somaj, contributiei datorate Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat si T.V.A. suspendată în vamă, care urmează a fi achitate conform prevederilor legale în vigoare;

b) scutirea de plată a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri;

c) scutirea de plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, datorate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante.

(2) Sumele care, potrivit alin. (1) lit. a), b) si c), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz, si nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data eliberării certificatelor de obligatii fiscale. Aceste prevederi se aplică si obligatiilor bugetare esalonate la plată, potrivit legii, rămase de plată la data eliberării certificatelor de obligatii bugetare.”

2. După alineatul (3) al articolului II se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) se realizează de către organele Ministerului Finantelor Publice unde debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.”

Art. XXIII. - Aplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni de cercetare-dezvoltare si inovare, finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, asigurându-se o crestere permanentă a acestora.

 

SECTIUNEA a 13-a

Completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate

României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Art. XXIV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După litera c) a alineatului (11) al articolului 5 se introduc literele d) si e) cu următorul cuprins:

“d) sume necesare achitării debitelor către bugetul Comunitătii Europene, în conturile gestionate de Ministerul Finantelor Publice sau către bugetele prevăzute la art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, în conturile din care a fost efectuată cheltuiala, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente;

e) sume necesare continuării finantării proiectelor/programelor PHARE, ISPA si SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor retinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, a unor datorii ale României, ca urmare a neachitării la termen a unor obligatii de plată către Comisia Europeană în baza prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”

 

SECTIUNEA a 14-a

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

Art. XXV. - Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele a), b) si d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de întelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum si a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitătii Europene si/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004;

b) fraudă înseamnă orice actiune sau omisiune intentionată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III sectiunea 41 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitătii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informatii prin încălcarea unei obligatii specifice, având acelasi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate initial;

............................................................................................

d) creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunitătii Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente;”

2. Litera a) a alineatului (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) actul/documentul de constatare si de stabilire a obligatiilor de plată privind creantele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspectie ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, autoritătilor publice locale si de către alte institutii abilitate de lege;”

3. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Titlul de creantă prevăzut la alin. (3) constituie si înstiintarea de plată conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.”

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Sunt competente să gestioneze recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, autoritătile administratiei publice centrale sau locale si unitătile teritoriale ale acestora, după caz, precum si alte institutii publice abilitate de lege.”

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Plata voluntară a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate si stabilite de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în lei, în conturile indicate de entitătile care au emis titlul de creantă”.

6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Obligatiile de plată ale debitorului înscrise în titlul de creantă, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor încheiate în cadrul memorandumurilor/ acordurilor de finantare, se calculează în lei, utilizând-se cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ziua precedentă. Plata obligatiilor prevăzute mai sus se face în lei, la termenele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată. Pentru neachitarea la termen a acestor obligatii se datorează, în conditiile legii, după acest termen, dobânzi si penalităti de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În cazul în care debitorul nu îsi plăteste de bunăvoie obligatiile de plată, actul/documentul comunicat debitorului, prin care se constată si se stabileste o obligatie de plată provenită din sume plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare, precum si accesoriile acestora vor fi transmise organelor competente, potrivit legii, ale Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia si/sau celorlalti creditori bugetari, după caz, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii si vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 republicată.”

10. După alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (1) se plătesc/se virează în conturile indicate de entitătile care au emis titlul de creantă.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Ministerul Finantelor Publice si ceilalti creditori bugetari care administrează creantele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, prin organele competente, sunt abilitati să dispună si să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită în conditiile prevăzute de lege.”

Art. XXVI. - (1) După aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va modifica si va completa Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003.

 

SECTIUNEA a 15-a

Suspendarea aplicabilitătii prevederilor unor articole din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Art. XXVII. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante si până la data de 1 ianuarie 2005 se suspendă dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operatiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Nationale a României si, respectiv, interzicerea creditării pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 si 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.

(2) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fată de Banca Natională a României, reprezentând comisioane si orice alte sume neplătite în perioada 30 iulie 2004 si data intrării în vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicării dispozitiilor art. 21, 28 si 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plată.

Art. XXVIII. - La articolul 11 alineatul (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Natională a României si/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăti.”

 

SECTIUNEA a 16-a

Modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici

si mijlocii

 

Art. XXIX. - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 26 se abrogă.

2. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Din sumele ce se alocă anual prin bugetul de stat în baza art. 26 alin. (1), o parte reprezintă sprijinul pentru întreprinderile mici si mijlocii, care se stabileste în corelare cu investitiile efectuate de acestea în active de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu această destinatie se stabilesc în limita sumelor plătite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, începând cu exercitiul financiar al anului 2005, cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.

(2) În anul 2005 întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de drepturile prevăzute la alineatul precedent, pentru activele achizitionate după data de 1 octombrie 2004, puse în functiune până la finele anului respectiv, cu conditia să nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerată.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiază contribuabilii care nu aplică regimul de amortizare accelerată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.

(5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligatia de a păstra în patrimoniu activele respective cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul nerespectării acestei conditii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie si se datorează pentru acestea dobânzi de la data primirii sumelor respective.”

 

SECTIUNEA a 17-a

Modificarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române

din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Art. XXX. - Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Sumele aferente plătii indemnizatiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Apărării Nationale si, respectiv, Ministerului Administratiei si Internelor.”

 

SECTIUNEA a 18-a

Modificarea si completarea Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor

comerciale din domeniul agriculturii

 

Art. XXXI. - Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, privatizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv societătile comerciale pentru care s-au aprobat ordine comune în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2002, beneficiază, la cererea Agentiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:

a) scutirea de plată a obligatiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor sociale pentru somaj, precum si cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare;

b) scutirea de plată a obligatiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe si impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare;

c) scutirea de plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare restante, calculate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ;

d) esalonarea la plată a redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare si neachitată la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de până la 6 luni cuprinsă în esalonare, si scutirea de plată a penalitătilor de întârziere aferente acesteia, calculate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

(2) Societătile comerciale beneficiază de înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligatii restante reprezentând redeventa si accesoriile aferente fată de Agentia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În conditiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) si societătile comerciale care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 254/2002, au fost privatizate în baza:

a) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă;

b) Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc conditiile stipulate la art. 1 alin. (2).”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricolă, încheiate cu Agentia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele si modalitătile stabilite în contracte.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) si c) sunt exceptate obligatiile bugetare reprezentând contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia individuală de asigurări pentru somaj, contributia datorată fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare si nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare, pentru care se acordă esalonare la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de până la 6 luni cuprinsă în esalonare, si scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente acestora, calculate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finantelor Publice sau de către autoritătile administratiei publice locale pentru bugetele locale, după caz.

(2) Certificatele de obligatii bugetare vor cuprinde obligatiile datorate si neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum si dobânzile si penalitătile de întârziere calculate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si c), art. 4 si art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al Ministerului Finantelor Publice sau Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contributiile la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, datorate si neachitate până la 30 iunie 2003, după caz.

(2) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei conventii încheiate între Agentia Domeniilor Statului si beneficiarii acestora.

(3) Nerespectarea conventiilor încheiate conform alin. (2), precum si rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) si obligatia de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite si calculul penalitătilor de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care conventiile si-au pierdut valabilitatea.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si la art. 4 îsi pierd valabilitatea în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plată. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente. Obligatiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.

(2) Orice alte obligatii bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ si până la emiterea ordinului comun, se vor achita în 90 de zile de la data semnării acestuia.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

(2) Pentru sumele esalonate la plată conform art. 1 alin. (1) lit. d) si art. 4 se datorează si se calculează dobânzi conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar.

(3) Pentru sumele esalonate la plată conform art. 4 se constituie o garantie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a două rate medii din esalonare, reprezentând sume esalonate si dobânzi datorate pe perioada esalonării la plată.

(4) Garantia poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, cât si sub forma unei scrisori de garantie bancară.”

9. După articolul 8 se introduc 6 noi articole, articolele 9-14, cu următorul cuprins:

“Art. 9. - Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform legii.

Art. 10. - Înlesnirile la plată prevăzute de prezentul act normativ se anulează în conditiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agentia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială societatea comercială îsi are domiciliul fiscal.

Art. 11. - Pentru obligatiile bugetare restante, societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele mentionate la art. 1, beneficiază de prevederile Legii nr. 254/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Orice alte obligatii bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere, datorate si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările si completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se esalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de gratie de 6 luni inclusă în perioada de esalonare.

Art. 13. - Sumele scutite la plată conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se evidentiază în contabilitatea agentilor economici în conturi extrabilantiere până la data la care se constată respectarea esalonărilor acordate conform art. 1 alin”(1) lit. d), art. 4 sau 11, după caz.

Art. 14. - Ajutoarele de stat acordate agentilor economici care desfăsoară si alte activităti decât cele legate de producerea, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare si vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurentei.”

 

SECTIUNEA a 19-a

Modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

 

Art. XXXII. - Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2005 Agentia va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat sustinerii agriculturii si va pregăti structura institutională pentru acordarea plătilor directe si a măsurilor de piată si de dezvoltare rurală.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană Agentia va fi responsabilă cu derularea si gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii (FEOGA) si va îndeplini functia de autoritate de plată pentru FEOGA Orientare si pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP).

2. Litera k) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“k) eliberează licentele de export si import pentru produse agricole si gestionează sistemul de garantii începând cu 1 ianuarie 2007;”

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Personalul Agentiei se asigură si prin preluarea posturilor si personalului cu responsabilităti în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Numărul de posturi al Agentiei, inclusiv din serviciile judetene ale acesteia, va fi de maximum 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat până la un număr maxim de 2.900 de posturi în anul 2007, când institutia devine operatională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 si 2006 va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

4. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Posturile si personalul aferent aplicării sistemului de licente de import/export pentru produsele agricole si garantii se preia începând cu data de 1 ianuarie 2007 de la Ministerul Economiei si Comertului – Departamentul comert exterior.”

 

SECTIUNEA a 20-a

Completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

Art. XXXIII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se completează după cum urmează:

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - În situatia în care agentii economici mentionati la art. 3 alin. (1) înregistrează la 31 decembrie 2003 T.V.A. de rambursat, prin exceptie de la prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, sumele respective nu se compensează cu cele care fac obiectul amânării în vederea scutirii, reglementată de articolul respectiv.”

 

SECTIUNEA a 21-a

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale,

companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

Art. XXXIV. - Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) constituirea surselor proprii de finantare aferente proiectelor cofinantate din împrumuturi, contractate în baza creditelor proprii;”

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Profitul se repartizează pentru destinatiile si în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) si g), după deducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c1) si d) ale aceluiasi alineat.”

 

SECTIUNEA a 22-a

Completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Art. XXXV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, se completează după cum urmează:

- După alineatul (5) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) În situatia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronală de ramură care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societătile comerciale producătoare de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativitătii va fi preluată din raportările contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2004, aferentă productiei mai sus mentionate.”

 

SECTIUNEA a 23-a

Modificarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

Art. XXXVI. - Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii al anului următor.”

2. Articolului 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF si al Administratiei si să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.”

3. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă:

a) art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 8, 10 si 11;

b) pct. 2, 9, 10 si 18 ale alin. (1) si (2) ale art. 6, alin. (2)-(5) ale art. 7 din anexa nr. 1;

c) anexa nr. 3.”

 

SECTIUNEA a 24-a

Suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală

 

Art. XXXVII. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si până la data de 31 decembrie 2006 se suspendă aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2002.

 

SECTIUNEA a 25-a

Abrogări ale unor acte normative

 

Art. XXXVIII. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) art. 311 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) lit. a)-d) ale alin. (2) al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2004;

c) alin. (3) al articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si eficienta sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2004.

 

SECTIUNEA a 26-a

Dispozitii finale

 

Art. XXXIX. - Ajutoarele de stat instituite de actele normative care fac obiectul prezentei ordonante se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în conformitate cu legislatia natională relevantă.

Art. XXXX. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 94.