MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.996. - Hotărâre privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

2.002. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si din unitătile subordonate Acestuia

 

2.050. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

2.058. - Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2005

 

2.059. - Hotărâre privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)

 

2.070. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ALCIF” - S.A.

 

2.071. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Ministerul Sănătătii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 34 lit. c) si o) si al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Acordarea asistentei medicale, a medicamentelor si a protezelor, în mod gratuit

 

Art. 1. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti în continuare functionari publici, în activitate sau pensionari, precum si sotul ori sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistentă medicală, medicamente si proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Prin asistentă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se întelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative si recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata ontributiei de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - Sunt considerati copii aflati în întretinerea functionarilor publici:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îsi continuă studiile într-o formă de învătământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăsi vârsta de 26 de ani, si care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadrati în grade de invaliditate, pe toată durata invaliditătii, dacă nu au venituri proprii si se află în îngrijirea familiei.

Art. 3. - (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale, a medicamentelor si a protezelor gratuite se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contractcadru.

(2) Cuantumul contributiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale si protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractuluicadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 4. - Asistenta medicală profilactică si curativă în situatii speciale si în misiuni, asistenta medicală curativă la locul de muncă, asistenta medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul retelei sanitare a Ministerului Justitiei, a Ministerului Sănătătii, precum si a celei din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 5. - (1) Functionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament si recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unitătile de recuperare-reabilitare aflate în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform prevederilor contractului-cadru.

Cuantumul contributiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispozitia Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu această destinatie.

Art. 6. - (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacitătii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reteaua sistemului de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) După împlinirea a 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, functionarul public în cauză va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate si a capacitătii de muncă.

(3) Comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă, în functie de caracterul si evolutia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizati, în functie de gradul de pierdere a capacitătii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacitătii de muncă este într-un procent de cel putin 50%.

(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă.

(5) În situatia în care evolutia si caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităti de recuperare, comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.

(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare si plata în continuare a drepturilor bănesti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea functionarilor publici cu statut special, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), se fac numai cu aprobarea ministrului justitiei.

Art. 7. - Functionarii publici beneficiază de concedii medicale în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Situatia functionarului public pus la dispozitie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se solutionează la expirarea termenului de internare si a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăsi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi.

(2) Supravegherea tratamentului si a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unitătile de profil din cadrul retelei sanitare a Ministerului Sănătătii, precum si prin unitătile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, functionarul public beneficiază în continuare de drepturile bănesti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.

Art. 9. - (1) În vederea corectării deficientelor organice sau functionale apărute în timpul exercitării profesiei, functionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) În cazul în care deficientele organice sau functionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficiente se suportă integral din bugetul unitătii.

Art. 10. - Functionarul public care suferă de afectiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afectiunile nu pot fi tratate în tară, pe baza documentatiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a avizului Ministerului Sănătătii.

Art. 11. - Functionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara granitelor tării are dreptul la asistentă medicală si la medicamente potrivit dispozitiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie prin bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 12. - Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt. Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat.

Art. 13. - (1) Controlul medical periodic anual, altuldecât cel prevăzut în contractul-cadru, pentru personalul  din Administratia Natională a Penitenciarelor, se efectuează de către medicul unitătii.

(2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. (1) este suportată de la bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 

CAPITOLUL II

Asistenta psihologică

 

Art. 14. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare în activitate beneficiază de asistentă psihologică în mod gratuit, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Prin asistentă psihologică se întelege consiliere si evaluare psihologică.

Art. 15. - (1) Asistenta psihologică a functionarilor publici constă într-un ansamblu de programe si măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.

(2) În situatia reevaluărilor psihologice, asistenta psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea initială.

Art. 16. - Asistenta psihologică se realizează prin următoarele modalităti de actiune:

a) psihodiagnoză;

b) interviu anamnestic;

c) protectie psihologică;

d) interventie psihoterapeutică.

Art. 17. - Scopul asistentei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific, cresterea eficientei personale si mentinerea sănătătii psihice a functionarului public.

Art. 18. - Metodele, procedeele si instrumentele necesare realizării asistentei psihologice a functionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea compartimentului de specialitate.

Art. 19. - (1) Evaluarea psihologică a functionarilor publici se efectuează periodic, pentru grupele de risc si/sau la decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Evaluarea psihologică a functionarilor publici se efectuează si în următoarele situatii:

a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate aparitiei unor disfunctii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat, precum si pentru precizarea situatiei medicopsihologice;

b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 20. - (1) Asistenta psihologică se poate acorda si la cererea functionarilor publici.

(2) În cadrul activitătilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfunctionalitate psihică si să solicite luarea unor măsuri în consecintă.

Art. 21. - Acordarea asistentei psihologice gratuite, prin desfăsurarea tuturor activitătilor specifice de evaluare, profilactice si terapeutice necesare reechilibrării psihicului functionarului public si/sau optimizării performantei sale în muncă, se face de către psihologii din sistemul administratiei penitenciare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei care au atributii de coordonare si control ale activitătii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii în legătură cu activitatea administratiei penitenciare, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.996.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si din unitătile subordonate acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. 4 si al art. 83 alin. 5 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si din unitătile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 836/2004 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a fondurilor de stimulare a personalului din autoritătile publice pentru protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 7 iunie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu, secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.002.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si din unitătile subordonate acestuia

 

CAPITOLUL I

Constituirea fondurilor de stimulare

 

Art. 1. - Fondurile de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si din unitătile subordonate acestuia se constituie lunar, după cum urmează:

a) prin aplicarea unui procent de 25% obtinut din încasarea tarifelor pentru lucrările si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, încasate începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 294/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995;

b) prin aplicarea unui procent de 25% din sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante sau hotărâri a Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Sumele corespunzătoare cotei de 25% din tarifele încasate pentru lucrări si servicii prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice se virează de autoritătile publice pentru protectia mediului, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), din contul 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, în care sumele respective au fost colectate, în contul 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate”. Această operatiune se efectuează o dată cu virarea în contul de venituri ale bugetului de stat a sumelor aferente cotei de 75% din tarifele încasate pentru lucrări si servicii prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Art. 3. - Sumele corespunzătoare cotei de 25% din tarifele pentru lucrări si servicii prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, încasate în numerar prin casieriile autoritătilor publice pentru protectia mediului, se depun cu foaie de vărsământ-chitantă direct în contul 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Această operatiune se efectuează în prima zi lucrătoare de la încasarea tarifelor pentru lucrări si servicii prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, o dată cu virarea în contul de venituri ale bugetului de stat a sumelor aferente cotei de 75% din veniturile respective.

Art. 4. - Sumele corespunzătoare cotei de 25% din amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante sau hotărâri a Guvernului din domeniul protectiei mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se virează de către contravenienti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), direct în contul 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis pe numele autoritătilor publice pentru protectia mediului, iar diferenta de 75% se virează la bugetul de stat, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT).

Art. 5. - Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante sau hotărâri a Guvernului din domeniul protectiei mediului, în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pot fi achitate în numerar, la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază îsi au sediul autoritătile publice de protectie a mediului, pe bază de foi de vărsământ-chitantă întocmite distinct pentru cota de 25% si, respectiv, de 75%, în conturile prevăzute la art. 4.

Art. 6. - În procesele-verbale de constatare si sanctionare a contravenientilor autoritătile publice pentru protectia mediului vor înscrie distinct sumele corespunzătoare cotelor de 25% si, respectiv, de 75% din cuantumul amenzilor aplicate si conturile în care se virează aceste sume.

Art. 7. - Evidentierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 8. - Fondul de stimulare se constituie conform prevederilor art. 1 de către:

a) aparatul propriu al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

b) Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

c) agentiile regionale de protectie a mediului;

d) agentiile de protectie a mediului judetene;

e) Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 9. - Din fondurile constituite la nivelul unitătilor subordonate o cotă de 10% se virează la fondul de stimulare constituit la nivelul ministerului.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea fondurilor de stimulare

 

Art. 10. - Principalele criterii de repartizare pe salariati a stimulentelor sunt:

a) contributia la buna organizare si functionare a activitătii proprii:

b) contributia efectivă în activitatea de realizare a lucrărilor si prestărilor de servicii;

c) competenta profesională dovedită si disponibilitatea la sarcini si îndeplinirea lor;

d) respectarea ordinii si disciplinei individuale sau în compartimentul de muncă pe care îl coordonează, în cazul functiilor publice de conducere;

e) gradul de complexitate si calitatea lucrărilor si serviciilor prestate;

f) îndeplinirea corectă si la timp a lucrărilor repartizate, precum si asumarea de sarcini suplimentare.

Art. 11. - Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult 3 salarii de bază pentru functionarii publici care contribuie la realizarea veniturilor provenite din încasarea tarifelor pentru lucrările si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice si din sumele provenite din amenzi, din cadrul unitătilor prevăzute la art. 8, precum si pentru personalul contractual din cadrul unitătilor prevăzute la art. 8.

Art. 12. - Aprobarea stimulentelor individuale se face de către:

a) ministrul mediului si gospodăririi apelor pentru secretarul general, directorii generali, directorii, directorii executivi, directorii executivi adjuncti din aparatul central si unitătile subordonate prevăzute la art. 8, la propunerea secretarilor de stat coordonatori;

b) secretarii de stat coordonatori si secretarul general, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou si functiile publice de executie, precum si pentru personalul contractual din aparatul central al ministerului, la propunerea directorilor;

c) conducătorii unitătilor subordonate prevăzute la art. 8 lit. b)-e), pentru functiile de conducere, sef serviciu, sef birou, si pentru functiile publice de executie, precum si pentru personalul contractual.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Ministrul mediului si gospodăririi apelor, în functie de fondul de stimulare constituit la nivelul ministerului, poate dispune redistribuirea unei cote pentru anumite unităti subordonate, în conditiile în care acestea nu au constituite în anumite perioade fonduri de stimulare.

(2) Plata stimulentelor aprobate se face, de regulă, în cursul lunii curente pentru luna expirată.

(3) Stimulentele individuale acordate sunt supuse impozitării, potrivit legii.

(4) Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contributii pentru asigurările sociale de stat, contributii pentru asigurările de somaj, contributii pentru asigurările sociale de sănătate si nici contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale.

(5) Asupra stimulentelor primite personalul datorează contributia de asigurări sociale de sănătate.

(6) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv  al anului, se reportează lunar si anual, urmând să fie utilizate în acelasi scop.

(7) Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor legale, vor fi deduse din fondul de stimulare existent în sold la data stabilirii măsurii sau din cel ce se constituie în perioada următoare, până la recuperarea si virarea potrivit destinatiei initiale.

(8) Este interzisă acordarea de stimulente până la recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în fondul de stimulare.

(9) Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulare, constituite până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor norme metodologice, se preiau în noile fonduri de stimulare.

(10) Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul fiecărei unităti apartinând Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor are obligatia de a verifica corecta constituire si utilizare a fondurilor de stimulare si de a nu permite constituirea si, după caz, plata sumelor care nu se încadrează în norme, informând despre aceasta conducerea ierarhic superioară.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 75 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1, iar patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilului transmis potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.050.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea totală a imobilului

Municipiul Bucuresti, Sos. Nordului nr. 114-140

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Club agrement Suprafata construită = 1.504,93 m2

Nr. cadastral 13.098

CF 29797, Bucuresti,

sector 1

2.308.600 euro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plafonul maxim, pentru anul 2005, în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările si completările ulterioare, în limita sumei de maximum 2.800 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea acumulate în conditiile art. 11 din acelasi act normativ, ca stoc de rezervă de stat de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.058.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei al sumei de 76.000 euro, în vederea organizării în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT).

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ioan Cordos,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.059.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ALCIF” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “ALCIF” - S.A. din municipiul Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 34, judetul Alba, în calitate de concesionar, pentru zăcămintele de nisip si pietris, în perimetrele Ciugud (Ciugud amonte si Ciugud aval) din localitatea Ciugud, si Zăries (Zăries amonte si Zăries aval) din localitatea Zăries, judetul Alba, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.070.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Ministerul Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Ministerul Sănătătii din municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 1-3, sectorul 1, în calitate de administrator, în perimetrul Mangalia din municipiul Mangalia, judetul Constanta, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.071.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.