MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.136         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

495. - Lege privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

930. - Decret pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 27 mai 2003 în cauza Crisan împotriva României

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României, cu modificările ulterioare, si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare, salarizarea si alte drepturi bănesti ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al României si îndeplinesc functii diplomatice si consulare, precum si ale personalului care ocupă functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, în administratia centrală sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate.

Art. 2. - Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al României se face tinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea si importanta socială a functiei exercitate, de specificul activitătii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea si competenta profesională a diplomatilor, precum si de incompatibilitătile si interdictiile prevăzute pentru diplomati de legislatia în vigoare.

Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României si pentru personalul care îndeplineste functii de executie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 si 2. Această valoare se actualizează periodic, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de bază lunar.

(3) Ordonatorul principal de credite calculează nivelurile salariilor de bază lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 1 si valorii de referintă sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei, în favoarea personalului.

Art. 4. - Conditiile de încadrare si promovare a personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate în functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la institutele culturale românesti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum si de către celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, denumite în continuare unităti trimitătoare, are dreptul, în conditiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizatie lunară în valută pentru îndeplinirea functiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atributii, altele decât cele specifice functiei pe care este încadrat;

c) o indemnizatie lunară în valută pentru sefii de misiune acreditati în mai multe tări;

d) o indemnizatie lunară în valută pentru îndeplinirea atributiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizatie lunară în valută pentru sotia/sotul aflată/aflat în întretinere permanentă în străinătate;

f) o indemnizatie lunară în valută pentru copiii minori aflati în întretinere permanentă în străinătate;

g) o indemnizatie lunară în valută pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale si universitare în străinătate, în tara în care îsi desfăsoară activitatea părintele;

h) o indemnizatie lunară în valută pentru desfăsurarea activitătii în străinătate în zone de risc, insecuritate si de conflict armat;

i) o indemnizatie de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăsurată la misiune;

k) o indemnizatie lunară în lei pentru sotia/sotul aflată/aflat în întretinere în tară;

l) o indemnizatie lunară în lei pentru copiii minori si pentru cei care urmează studii universitare până la vârsta de 25 de ani, aflati în întretinere în tară;

m) o indemnizatie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a locuintei în tară.

(2) În sensul prezentei legi, sunt considerati membri de familie aflati în întretinere permanentă la misiune în străinătate sotia/sotul si copiii minori care însotesc, pe o perioadă continuă de minimum 12 luni, personalul angajat la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale.

Art. 6. - Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unitătile trimitătoare suportă costul transportului în trafic international, cheltuielile de chirie, întretinere si de dotare a locuintei din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum si cheltuielile medicale pentru cazurile si în conditiile stabilite de legislatia în vigoare, indemnizatia pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei si costul cazării la hotel pentru sefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta în Bucuresti, pe perioada venirii în tară în interes de serviciu.

Art. 7. - Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numărul de posturi, aprobate potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Salarizarea si alte drepturi ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe

 

SECTIUNEA 1

Salarizarea

 

Art. 8. - Pentru activitatea depusă, membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază, si o parte variabilă, constând din sporuri, indemnizatii, premii, prime si alte drepturi bănesti.

Art. 9. - (1) Salariile de bază ale membrilor Corpului diplomatic si consular si ale personalului care ocupă functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexele nr. 1 si 2, care se aplică, de drept, pentru functiile diplomatice si consulare si functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Coeficientii de multiplicare pe baza cărora se stabileste salariul de bază lunar pentru personalul diplomatic si consular sunt prevăzuti în anexa nr. 1, iar pentru personalul care îndeplineste functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic si consular si personalul care ocupă functii de executie specifice în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si care exercită functii de conducere sunt cele corespunzătoare functiei îndeplinite, la care se adaugă o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de bază, diferentiată în raport cu răspunderea pe care o implică functia de conducere.

(2) Indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază si sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Indemnizatia de conducere se acordă si membrilor Corpului diplomatic si consular al României, încadrati pe functii diplomatice sau consulare de executie din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al membrului Corpului diplomatic si consular al României, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al ministerului. Indemnizatia este stabilită de ministrul afacerilor externe în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 11. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

 

Transe de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani

20%

peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la transa respectivă.

Art. 12. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care au titlul stiintific de doctor beneficiază, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază corespunzător functiei de încadrare, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 13. - Pentru păstrarea confidentialitătii în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei, membrii Corpului diplomatic si consular al României primesc lunar un spor

de confidentialitate de 15%, calculat asupra salariului de bază corespunzător functiei de încadrare.

Art. 14. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc două sau mai multe limbi străine, pe care le folosesc în exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător functiei de încadrare.

Art. 15. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României care sunt delegati, detasati sau trecuti temporar în altă functie îsi păstrează salariul de încadrare brut lunar si celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o functie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic si consular detasati sau trecuti temporar în altă functie beneficiază de acest salariu si de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sanctiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică.

(2) Drepturile ce se acordă pe timpul detasării sau trecerii temporare într-o altă functie se suportă de institutiile în care persoana în cauză îsi desfăsoară activitatea.

Art. 16. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României, numiti temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din minister pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă sau este suspendat din functie, potrivit legii, primesc, pe lângă salariul de bază al functiei de executie în care sunt încadrati, si indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 17. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României pot fi numiti temporar într-o functie de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

(2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic si consular, numiti în conditiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al functiei de executie în care sunt încadrati si de indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alte drepturi bănesti

 

Art. 18. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proportional cu perioada lucrată, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăsurat activitate, raportată la întregul an.

(3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul în cazul persoanelor care, în cursul anului, au fost sanctionate disciplinar sau au obtinut calificativul “satisfăcător” ori “slab” în aprecierea activitătii.

Art. 19. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi, care a obtinut rezultate deosebite în activitate, poate beneficia de premii lunare în cursul anului, dintr-un fond constituit în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie Ministerului Afacerilor Externe, prin legea anuală a bugetului de stat.

Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ministrul afacerilor externe poate aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, în conditiile legii, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

Art. 20. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare si alte concedii, în conditiile legii.

(2) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, si sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic si consular al României, în luna plecării în concediu.

Art. 21. - (1) La plecarea în concediul de odihnă, membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul, în conditiile legii, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază în lei din

luna anterioară plecării în concediu.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă integral, o dată cu indemnizatia de concediu cuvenită pentru fractiunea cea mai mare, dar nu mai mică de 15 zile lucrătoare.

(3) Membrii Corpului diplomatic si consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau partial, îl pot efectua în anul următor, în conditiile legii.

(4) Membrii Corpului diplomatic si consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum si mostenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate.

Art. 22. - În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul, în conditiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria - 5 zile lucrătoare;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul sotului/sotiei sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la concedii de studii pentru sustinerea examenelor postuniversitare si a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat.

(2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual.

(3) Concediul de studii se plăteste în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile si dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel putin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proportional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani.

(4) Pe perioada concediului de studii se plăteste salariul de bază corespunzător functiei detinute si, după caz, sporul de vechime.

Art. 24. - Membrii Corpului diplomatic si consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părtilor.

Art. 25. - (1) Pentru conditii deosebite de muncă - grele, vătămătoare sau periculoase -, se acordă un spor de 15% din salariul de bază corespunzător functiei de încadrare, proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste conditii.

(2) Locurile de muncă cu conditii deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane si conditiile de acordare a sporului, stabilite conform legii, se aprobă conform legislatiei în vigoare.

Art. 26. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată se poate acorda anual, în limita a 20% din numărul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Numărul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislatiei aplicabile în sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în perioada anterioară. În cazul în care, pe parcursul anului, se întrerup sau se modifică raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada rămasă.

(3) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, salariul de merit acordat se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(4) Salariul de merit se poate acorda după cel putin un an de la încadrare.

(5) Salariul de merit se retrage în cursul anului, în cazul aplicării uneia dintre sanctiunile disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 27. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către persoanele încadrate în functii diplomatice sau consulare, precum si de înaltii functionari publici se plătesc cu un spor la salariul de bază, astfel:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare.

(2) Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(3) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea membrului Corpului diplomatic si consular al României, în conditiile în care orele nu au fost plătite.

(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

Art. 28. - (1) Pe timpul cât urmează cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăseste 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic si consular al României li se suspendă raporturile de muncă si beneficiază de o indemnizatie lunară în cuantum de 500.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a locuintei, dacă nu realizează venituri din chirii. Indemnizatia se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Unitătile trimitătoare vor suporta, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contributiile la asigurările sociale prevăzute de lege, datorate atât de angajator, cât si de angajat, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare functiei de încadrare.

(3) Pe timpul participării la cursuri ori alte forme de pregătire în tară sau în străinătate, ce nu depăsesc 90 de zile calendaristice, membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază de drepturile salariale avute.

Art. 29. - (1) Persoanelor detasate în Ministerul Afacerilor Externe li se acordă, pe perioada detasării, gradul si functia diplomatică, prin asimilarea vechimii în functii cu studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice sau consulare din Statutul Corpului diplomatic si consular al României.

(2) Persoanele detasate în Ministerul Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al României, pe perioada detasării vor fi salarizate în conditiile prezentei legi, cu exceptia functiilor de magistrat din cadrul Directiei agent guvernamental.

Art. 30. - (1) La încadrarea în Ministerul Afacerilor Externe, membrii Corpului diplomatic si consular al României cu domiciliul în alte localităti din tară decât municipiul Bucuresti beneficiază, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, de o indemnizatie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător functiei în care urmează să fie încadrati, potrivit legii.

(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al României, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care, ulterior, au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 31. - Drepturile prevăzute în prezentul capitol pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României se acordă si personalului care ocupă functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, precum si personalului încadrat pe functii si grade diplomatice din administratia centrală a Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 32. - Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislatia aplicabilă salariatilor din unitătile bugetare, precum si, după caz, de drepturile prevăzute la art. 14, 20, 21, 24-26 si 28.

Art. 33. - Drepturile de salarizare prevăzute în prezentul capitol sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea cresterilor salariale stabilite, în conformitate cu prevederile legale, pentru personalul din sectorul bugetar.

 

CAPITOLUL III

Salarizarea în valută si alte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

SECTIUNEA 1

Salariile si alte drepturi în valută

 

A. Salarii

Art. 34. - (1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe functii, tinându-se seama de rolul, răspunderea si complexitatea atributiilor ce revin fiecărei functii si avându-se în vedere costul vietii si conditiile de viată si de muncă din tara în care personalul îsi desfăsoară activitatea.

(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor si indemnizatiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare tară în care personalul îsi desfăsoară activitatea, se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(3) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei functii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a functiei, prevăzut în anexa nr. 4, asupra bazei de calcul pentru tara respectivă.

Art. 35. - (1) Salariile si celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în functie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:

a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;

b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv.

(2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internationale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu exceptia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauză de fortă majoră.

(3) Salariile si indemnizatiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăsesc 0,50 si se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.

(4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizatie de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare si procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.

(5) Indemnizatia prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:

a) în cuantum integral, la plecarea în misiune permanentă cu durata initială de minimum 12 luni;

b) în cuantum de 50%, la plecarea în misiune permanentă cu durata initială de minimum 6 luni; c) nu se acordă, în cazul misiunilor cu o durată initială mai mică de 6 luni.

Art. 36. - Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 prevăzut la art. 34 alin. (2) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, tinând seama de cresterea costului vietii din tara în care personalul îsi desfăsoară activitatea sau de alte conditii obiective.

B. Indemnizatii lunare în valută

Art. 37. - Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în conditiile prevăzute la art. 34, si de:

a) o indemnizatie lunară pentru îndeplinirea functiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător functiei si gradului diplomatic si consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:

- 5% pentru personalul încadrat pe functia de ministruconsilier;

- 10% pentru personalul încadrat pe functia de consilier diplomatic;

- 15% pentru personalul încadrat pe functiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.

Pentru personalul diplomatic si consular care îndeplineste de la început functia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizatia se acordă de la data numirii în această functie, pe toată perioada cât o îndeplineste.

Personalul diplomatic si consular care, în lipsa sefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplineste functia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizatie pe timpul îndeplinirii acestei functii, dacă depăseste o perioadă de o lună. Indemnizatia nu se acordă pe timpul cât seful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în tara de resedintă sau în altă tară;

b) o indemnizatie lunară pentru sefii de misiune acreditati în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător functiei si gradului diplomatic si consular pe care sunt încadrati;

c) o indemnizatie lunară pentru îndeplinirea atributiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător functiei si gradului diplomatic si consular pe care este încadrat.

Indemnizatia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentantele diplomatice unde seful misiunii este acreditat în functia de ambasador;

d) o indemnizatie lunară pentru sotia/sotul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întretinere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al sotului/sotiei, precum si din indemnizatia prevăzută la lit. a) sau b), acolo unde este cazul;

e) o indemnizatie lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută în anexa nr. 4, pentru fiecare copil minor aflat în întretinere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului scolar în care copilul împlineste 18 ani.

Indemnizatia nu se acordă pentru copiii care repetă anul scolar, cu exceptia cazurilor în care repetentia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

f) o indemnizatie lunară în valută pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 25 de ani, care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în tara unde părintele îsi desfăsoară activitatea, în situatia în care sistemul de învătământ de stat din tara respectivă nu oferă instruire în domeniul ales, precum si în situatiile în care unitătile de învătământ de stat percep taxe de scolarizare.

Această indemnizatie se acordă cu conditia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, si nu poate depăsi 500 euro lunar;

g) o indemnizatie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăsurarea activitătii în străinătate în zone de risc si/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existentei situatiei mentionate.

Zonele de risc si/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - (1) În vederea evitării cheltuielilor ocazionate de trimiterea din tară a unor persoane pentru desfăsurarea unor activităti pe o perioadă determinată, unitătile trimitătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate să utilizeze persoane fizice, cetăteni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentante, cu respectarea legislatiei din tara respectivă.

Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă si cu timpul efectiv lucrat, fără a depăsi, la nivelul unei luni, salariul minim prevăzut pentru misiunea respectivă, în cazul îndeplinirii unor atributii pentru functii de ordin administrativ, sau nivelul salariului minim al functiei diplomatice, după caz.

(2) Pe perioada cât sotiile/sotii nesalariate/nesalariati prestează activităti în conditiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizatiile prevăzute în prezenta lege pentru sotiile/sotii nesalariate/nesalariati.

(3) În situatia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineste, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, si atributii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective, cu aprobarea conducerii unitătii trimitătoare, acesta beneficiază de o indemnizatie reprezentând 25% din salariul în valută al functiei pe care este încadrat.

C. Premii în valută

Art. 39. - (1) Pentru premierea individuală a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se constituie un fond de premiere anual, prin aplicarea unei cote de până la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzătoare salariilor în valută aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie institutiilor trimitătoare, prin bugetul anual. Din acest fond pot fi acordate premii, la sfârsitul anului, salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

(2) Premiile se acordă pe baza propunerilor nominale ale sefului misiunii în care salariatul îsi desfăsoară activitatea, cu aprobarea conducerii institutiei trimitătoare.

(3) Premiul individual se stabileste până la nivelul salariului mediu lunar în valută corespunzător functiei de încadrare la misiune, iar în cazul personalului diplomatic, până la nivelul salariului mediu lunar în valută si al

indemnizatiei pentru îndeplinirea functiei de însărcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizatiei pentru îndeplinirea atributiilor de prim-colaborator, după caz.

D. Diminuarea salariilor în valută

Art. 40. - (1) Personalului aflat în misiune permanentă care realizează necorespunzător sau nu realizează în termen sarcinile de serviciu stabilite de seful de misiune I se aplică sanctiunile prevăzute de legislatia muncii sau, după caz, diminuarea salariului în valută cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni.

(2) Salariile în valută se diminuează pe baza propunerii sefului de misiune si cu avizul corpului de control, prin ordin al ministrului afacerilor externe sau al sefului unitătii trimitătoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Indemnizatii lunare în lei

 

Art. 41. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute la cap. IV, si de următoarele indemnizatii în lei, în tară, astfel:

a) o indemnizatie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru sotia/sotul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întretinere permanentă în tară si nu realizează venituri de orice natură, inclusiv din pensie;

b) o indemnizatie lunară la nivelul alocatiei de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întretinere în tară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului scolar în care copilul îplineste 18 ani.

Indemnizatia nu se acordă pentru copiii care repetă anul scolar, cu exceptia cazurilor în care repetentia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

c) o indemnizatie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a locuintei proprietate din tară, în sumă de 500.000 lei, impozabilă, potrivit legii, în situatia în care ambii soti se află permanent în străinătate si nu realizează nici un fel de venituri din chirii. Indemnizatia se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Indemnizatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) se acordă pe bază de declaratie scrisă, dată pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL IV

Alte drepturi

 

A. Pe perioada pregătirii si instruirii în tară

Art. 42. - (1) Unitătile trimitătoare sunt obligate să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului înaintea plecării la post în străinătate, precum si instruirea, cu ocazia venirii în tară în vederea efectuării concediului de odihnă.

(2) Perioadele de pregătire, pe categorii de functii, se stabilesc de către unitătile trimitătoare, tinându-se seama de specificul activitătii, precum si de faptul dacă persoana în cauză a mai fost sau nu la post în străinătate, fără a depăsi 60 de zile calendaristice, pentru ambasadori, si 30 de zile calendaristice, pentru restul personalului.

(3) Pe perioada de pregătire si instruire în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător functiei pe care este încadrat în tară, la care se adaugă sporul de vechime în muncă, potrivit legii, si, după caz, sporul pentru titlul stiintific de doctor si sporul de confidentialitate.

(4) Pe perioada de pregătire si instruire, cu ocazia venirii în tară în vederea efectuării concediului de odihnă sau în interes de serviciu, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător functiei pe care este încadrat în tară, de sporul de vechime în muncă si, după caz, de sporul pentru titlul stiintific de doctor.

B. Pe perioada concediului de odihnă

Art. 43. - (1) Personalul aflat în misiune permanentă în străinătate are dreptul la concediu anual de odihnă, precum si la concediu suplimentar pentru climă greu de suportat, în conditiile legii, care se programează la aceeasi dată.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în tară, indemnizatia de concediu se stabileste si se plăteste în lei, în conformitate cu prevederile art. 20 si 21.

(3) La cererea salariatului, concediul de odihnă annual poate fi efectuat fractionat numai cu aprobarea unitătii trimitătoare, cu conditia ca una dintre fractiuni să fie de minimum 15 zile lucrătoare.

(4) Concediul de odihnă în străinătate, cu plata drepturilor în valută, se efectuează la solicitarea persoanei în cauză, cu aprobarea conducerii unitătilor trimitătoare. În această situatie, unitătile trimitătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, atât pentru personalul în cauză, cât si pentru membrii săi de familie aflati în întretinere în străinătate, în conditiile prezentei legi.

(5) Plata indemnizatiei de concediu în valută se poate face numai în cazul în care cheltuielile de transport pentru venirea în tară si pentru înapoierea la post a personalului si a membrilor săi de familie aflati în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei legi, sunt mai mari decât indemnizatia cuvenită, stabilită la nivelul salariului lunar de încadrare în valută.

Art. 44. - (1) Unitătile trimitătoare vor putea permite plecarea personalului la post în străinătate numai după ce acesta si-a efectuat concediul de odihnă pe anul calendaristic în curs.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru sefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În anul încheierii misiunii în străinătate, concediul de odihnă pe anul respectiv se efectuează după încheierea misiunii, cu plata indemnizatiei si a primei de concediu în lei, în tară.

Art. 45. - (1) Conducerile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale românesti din străinătate sunt obligate să ia măsurile necesare ca, pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv să fie preluate de către alt personal care lucrează la aceste reprezentante, care are pregătirea necesară si îndeplineste conditiile prevăzute de lege, fără plata unor drepturi salariale suplimentare.

(2) Unitătile trimitătoare care au în străinătate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihnă al acestuia, pot să trimită un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor, în conditiile prezentei legi.

C. Pe perioada de predare-primire a atributiilor

Art. 46. - (1) Unitătile trimitătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activităti continue a reprezentantelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atributiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atributii.

(2) Pe perioada de predare-primire a atributiilor, atât personalul care predă, cât si personalul care primeste beneficiază, pentru el si pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută si în lei, după caz, în cuantumul si în conditiile stabilite prin prezenta lege.

(3) În cazul în care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentantă, persoana care nu are obligatia de a preda atributii de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizatia în valută pentru sotie/sot, precum si la indemnizatiile în valută pentru copiii aflati în întretinere în străinătate, în conditiile prezentei legi.

(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligatiei mentionate la alin. (1), unitătile trimitătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atributiilor, fără a depăsi:

a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;

b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;

c) 3 zile calendaristice, pentru restul personalului.

D. Pe perioada concediului medical în străinătate

Art. 47. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, aflat în incapacitate temporară de muncă din cauză de boală, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru risc maternal, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum si în caz de carantină, are dreptul la indemnizatie în lei, conform prevederilor legale.

(2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul si la indemnizatiile integrale în valută cuvenite pentru sotia/sotul si copiii aflati în întretinere în străinătate, numai dacă, prin aducerea lor în tară, cheltuielile de transport pe distanta dus-întors sunt superioare acestor indemnizatii.

Art. 48. - Unitătile trimitătoare sunt obligate să ia măsuri ca plecarea personalului în misiune permanentă în străinătate să se facă numai pe baza unui examen medical, în conditiile stabilite de către Ministerul Sănătătii, din care să rezulte că starea sănătătii acestuia îi permite desfăsurarea activitătii în tările respective. Sunt supusi acestui examen medical si membrii de familie care însotesc personalul permanent în străinătate, în conditiile prezentei legi.

Art. 49. - (1) Pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate si membrii de familie care îl însotesc beneficiază de asistentă medicală, pe bază de asigurare obligatorie, realizată de unitatea trimitătoare.

(2) În situatia în care nu se pot încheia contractele prevăzute la alin. (1), unitatea trimitătoare suportă, în conditiile si în cazurile stabilite de Ministerul Sănătătii, cheltuielile medicale pentru personalul respectiv, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati în întretinere permanentă în străinătate, privind:

a) vaccinuri preventive obligatorii specifice fiecărei tări, precum si vaccinuri profilactice obligatorii;

b) consultatii, analize pre- si postnatale, în caz de urgentă, pentru mame, precum si pentru nou-născuti;

c) consultatii, spitalizare, inclusiv nasteri, interventii chirurgicale, analize si medicamente, numai în caz de urgentă; internarea în spital în străinătate pentru nasteri se face numai cu aprobarea conducerii unitătilor trimitătoare.

(3) Pe lângă cheltuielile medicale prevăzute la alin. (1) si (2), unitătile trimitătoare suportă, pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei legi, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum si pentru aducerea în tară a celor decedati.

E. Cheltuieli pentru transportul personalului

Art. 50. - (1) Cheltuielile pentru transportul international al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv tronsonul intern al acestuia, precum si al membrilor de familie aflati în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei legi, se suportă de către unitătile trimitătoare, în următoarele cazuri:

a) la plecarea în misiune si la venirea definitivă în tară; b) pentru deplasări în interes de serviciu, în tară si în străinătate;

c) pentru efectuarea în tară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu exceptia anilor în care are loc plecarea si, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat si cu prevederile art. 43 alin. (4).

În situatia efectuării fractionate a concediului de odihnă, în conditiile art. 43 alin. (3), cheltuielile se suportă cu ocazia efectuării fractiunii legate de efectuarea perioadei de pregătire si documentare;

d) pentru concediu medical si nasteri în tară;

e) pentru deplasarea întregii familii în tară, în caz de deces al unui copil ori al sotiei/sotului aflată/aflat în tară si numai pentru deplasarea unuia dintre soti în caz de deces al unui părinte, frate sau soră;

f) în cazuri de fortă majoră.

(2) Cheltuielile pentru transportul international dus-întors al membrilor de familie rămasi în tară se suportă de către unitătile trimitătoare, în următoarele cazuri:

a) o singură dată pe an, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, respectiv 25 de ani, dacă urmează studii universitare, aflati în tară, pentru a-si vizita părintele/părintii aflat/aflati la post.

Unitatea trimitătoare nu suportă cheltuielile aferente vizitei pentru copiii ai căror părinti aflati în misiune au fost decăzuti din drepturi în baza unei hotărâri judecătoresti;

b) o singură dată pe an, pentru sotia/sotul rămasă/rămas în tară, pentru a-si vizita sotul/sotia la post în străinătate.

(3) Unitătile trimitătoare nu suportă cheltuielile prevăzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacă la post, precum si în anul în care acesta îsi încheie misiunea.

Art. 51. - (1) Seful de misiune, sotul/sotia si copiii minori care îi însotesc si sunt în întretinere permanentă la misiune au dreptul să călătorească cu avionul la clasa business sau la o altă clasă echivalentă cu aceasta, precum si cu trenul la vagon de dormit, cabină pentru o singură persoană, cu ocazia prezentării la post în străinătate, a revenirii în tară la încheierea misiunii, precum si în alte situatii în care motive de ordin protocolar impun aceasta.

(2) Celelalte categorii de personal trimise în misiune permanentă în străinătate si membrii lor de familie aflati în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei legi, au dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.

Art. 52. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate poate să călătorească, individual sau împreună cu membrii săi de familie, cu aprobarea prealabilă a conducerii unitătilor trimitătoare, si cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de către unitătile trimitătoare, în limita distantelor si a duratelor prevăzute în anexa nr. 5, indiferent de traseul urmat.

(2) În cazul transportului cu mijloace auto, unitătile trimitătoare suportă, pe bază de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburantilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum si cheltuieli de cazare, în conditiile legii.

(3) Sumele în valută cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitivă în tară ori pentru deplasări în interesul serviciului, la care se adaugă salariul si celelalte drepturi în valută, calculate în conditiile prezentei legi, nu pot depăsi cheltuielile estimate aferente călătoriei cu avionul la clasa economică, în conditiile legii.

(4) Dacă deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihnă în tară, zilele care depăsesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca făcând parte din concediu.

F. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale

Art. 53. - (1) Unitătile trimitătoare suportă costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru următoarele cantităti maxime pe familie, diferentiate în raport cu coeficientii de ierarhizare ai functiei de încadrare, potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, astfel:

a) 250 kg - personalul prevăzut la coeficientii de până la 2,0 inclusiv;

b) 300 kg - personalul prevăzut la coeficientii între 2,1-4,20 inclusiv;

c) 350 kg - sefii de misiune.

(2) În situatia în care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentantă, unitatea trimitătoare suportă cheltuielile aferente transportului bagajelor familiei în cantitatea prevăzută pentru personalul încadrat în functia cu coeficientul mai mare.

(3) Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente justificative, în conditiile legii, în limita tarifelor practicate de către companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsotit.

(4) În situatia în care personalul transportă bagajele în alte conditii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor alin. (1) si (3).

(5) În cantitătile de bagaje personale prevăzute la alin. (1) se include si greutatea ambalajelor si nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie.

(6) Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de înmagazinare, asigurări etc.), altele decât cele rezultând din aplicarea tarifelor în conditiile prezentei legi, se suportă de către personalul în cauză.

Art. 54. - Cheltuielile prevăzute la art. 53 se suportă în următoarele cazuri:

a) cu ocazia plecării si venirii definitive la si de la post;

b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în tara de resedintă sau într-o altă tară străină.

G. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post

I. În interesul serviciului în România, în tara de resedintă sau în altă tară străină

Art. 55. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de:

a) salariul de bază în lei corespunzător functiei pe care este încadrat în tară, la care se adaugă sporul pentru titlul stiintific de doctor si sporul de vechime în muncă, potrivit legii;

b) indemnizatiile în valută pentru sotia/sotul si copiii rămasi în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei legi.

(2) Seful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în tară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, de salariul în valută la misiune si de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 56. - (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în tara de resedintă sau în altă tară străină, pe lângă drepturile în valută si în lei prevăzute în prezenta lege, si de:

a) cazare, transport si 30% din diurnă, pentru deplasări în tara de resedintă;

b) cazare, transport si 50% din diurnă, pentru deplasări în altă tară străină.

(2) Cazarea si diurna se acordă în conditiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în tările respective, calculate în functie de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit functiei  de încadrare.

(3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:

a) la categoria a II-a - sefii de misiune;

b) la categoria I - restul personalului.

Art. 57. - În situatia în care, din motive de ordin protocolar, seful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu sotia/sotul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport si de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleasi conditii ca si pentru seful misiunii.

II. În interes personal

Art. 58. - (1) Pe timpul deplasării în tară sau în străinătate, în interes personal, inclusiv pentru sustinerea de examene, dacă această deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fără plată si nu beneficiază de nici un fel de drept în valută sau în lei pentru el si pentru membrii de familie.

(2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflati în întretinere permanentă în străinătate, se deplasează pe cont propriu în afara tării de resedintă, personalul salariat nu mai beneficiază de drepturile în valută pentru membrii de familie, în conditiile prezentei legi.

(3) Dacă deplasarea pe cont propriu a sotiei/sotului aflată/aflat în întretinere permanentă în străinătate are loc în tară, personalul beneficiază de drepturi în lei, în conditiile prezentei legi.

H. Spatiul de locuit în străinătate

Art. 59. - Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si membrilor săi de familie aflati în întretinere permanentă, în conditiile prezentei legi, li se asigură spatiu de locuit, precum si dotarea corespunzătoare, potrivit functiei îndeplinite, tinând seama de specificul activitătii si de conditiile de climă din fiecare tară, cu suportarea chiriei si a cheltuielilor de întretinere de către unitătile trimitătoare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 60. - (1) Durata misiunii permanente în străinătate, precum si încadrarea pe posturile prevăzute în structura de personal pentru fiecare misiune diplomatică, oficiu consular si institut cultural român din străinătate se aprobă de către conducerea unitătilor trimitătoare.

(2) În cazul în care durata initială a misiunii este mai mică de un an, unitătile trimitătoare suportă indemnizatiile în lei si în valută, precum si cheltuielile de transport, în conditiile stabilite prin prezenta lege, numai pentru persoana trimisă în străinătate pe perioada respectivă.

Cheltuielile pentru bagajul neînsotit se suportă pentru jumătate din cantitătile si în conditiile prevăzute la art. 53.

Art. 61. - (1) Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate i se aplică, pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cresterile salariale aplicate la salariile de încadrare în lei, în tară.

(2) Unitătile trimitătoare suportă integral contributiile prevăzute de lege pentru angajat si pentru angajator, calculate în raport cu drepturile salariale corespunzătoare functiei pe care personalul este încadrat în tară, conform legislatiei în vigoare.

Art. 62. - (1) Sotul/sotia care însoteste personalul trimis în misiune permanentă în străinătate si căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu pe perioada respectivă beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimitătoare a contributiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării. Baza lunară de calcul a contributiei nu poate depăsi plafonul de trei salarii de bază minime brute pe tară.

(2) La încheierea misiunii permanente a personalului, sotul/sotia care l-a însotit la post are dreptul să solicite reintegrarea la autoritatea sau institutia publică, regia autonomă sau societatea natională la care a fost încadrat/încadrată. Reintegrarea se acordă de drept solicitantului.

(3) Dacă reintegrarea sotului/sotiei nu este posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, salariatul unitătii trimitătoare beneficiază de o indemnizatie lunară de sprijin, la nivelul salariului de bază minim brut pe tară, garantat în plată, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 63. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României si cei care îndeplinesc functii de executie specifice, prevăzute în prezenta lege, aflati în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc conditiile legale pentru functia în care sunt încadrati.

Art. 64. - Drepturile salariale ale reprezentantilor speciali ai statului român, trimisi în misiuni permanente sau temporare în străinătate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 65. - În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile si obligatiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere si celelalte organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale.

Art. 66. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază în tară de drepturile bănesti prevăzute în actele normative privind Corpul diplomatic si consular al României si cele referitoare la functionarul public.

Art. 67. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 5 alin. (1) lit. c), d), i), j) si a art. 14, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.

(2) Indemnizatia pentru plata taxei de scolarizare, prevăzută la art. 37 lit. f), se acordă începând cu anul scolar 2004-2005.

(3) Aplicarea, în anul 2004, a măsurilor prevăzute de prezenta lege se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 si al celorlalte unităti trimitătoare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 81/2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare

Art. 68. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 495.

 

ANEXA Nr. 1

 

SALARIILE DE BAZĂ

pentru functiile diplomatice si consulare

 

Valoarea de referintă sectorială:

1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei

1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei

 

Nr.

crt.

Functiile diplomatice si consulare

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

1.

Ambasador

Ambasador

S

8,50

2.

Ministru plenipotentiar

Ministru plenipotentiar

S

8,10

3.

Ministru-consilier

Ministru-consilier

S

6,90

4.

Consilier diplomatic, consul general

Consilier diplomatic, consul general

S

6,50

6.

Secretar II, viceconsul

Secretar II, viceconsul

S

5,70

7.

Secretar III

Secretar III

S

5,40

8.

Atasat, agent consular

Atasat, agent consular

S

2,80

 

ANEXA Nr. 2

 

SALARIILE DE BAZĂ

pentru functiile specifice de executie

 

Valoarea de referintă sectorială:

1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei

1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei

 

Nr.

crt.

Functiile diplomatice si consulare

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

1.

Consilier relatii, interpret relatii I

Consilier relatii, interpret relatii I

S

4,00

2.

Consilier relatii, interpret relatii II

Consilier relatii, interpret relatii II

S

3,50

3.

Consilier relatii, interpret relatii III

Consilier relatii, interpret relatii III

S

3,20

4.

Referent relatii, referent comunicatii, curier diplomatic I

Referent relatii, referent comunicatii, curier diplomatic I

S

2,80

 

 

 

SSD

2,60

 

 

 

PL

2,30

 

 

 

M

2,20

5.

Referent relatii, referent comunicatii, curier diplomatic II

Referent relatii, referent comunicatii, curier diplomatic II

S

2,60

 

 

 

SSD

2,30

 

 

 

PL

2,20

 

 

 

M

1,50

6.

Cancelarist relatii I

Cancelarist relatii I

PL

2,30

 

 

 

M

2,20

7.

Cancelarist relatii II

Cancelarist relatii II

PL

2,20

 

 

 

M

1,50

 

ANEXA Nr. 3

 

INDEMNIZATII DE CONDUCERE

corespunzătoare functiilor de conducere exercitate de personalul încadrat pe functii diplomatice si consulare si pe functii specifice Ministerului Afacerilor Externe

 

Nr. crt.

Indemnizatia de conducere

Functia în procente din salariul de bază (%)

1.

Director general, secretar general

55

2.

Director, director de cabinet, secretar general adjunct

50

3.

Director adjunct

40

4.

Sef serviciu

30

5.

Sef birou

25

 

NOTĂ:

Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adaugă o indemnizatie de conducere prevăzută la nr. crt. 1 din prezenta anexă.

Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adaugă o indemnizatie de conducere prevăzută la nr. crt. 2 din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

NOMENCLATORUL FUNCTIILOR SI COEFICIENTII DE IERARHIZARE

pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 

NOTĂ:

1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a functiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate, în aceeasi functie sau într-o functie ierarhizată cel putin cu acelasi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în functie, încadrarea pe noua functie se face la clasa a II-a.

Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea conditiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.

2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor functii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul functiei de încadrare a persoanei numite se va stabili tinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională si de vechimea în specialitate.

3. Functiile si asimilarea acestora sau coeficientii de ierarhizare ai functiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 51)

 

TABEL

cuprinzând rutele*), distantele si durata estimative ale transportului cu autoturismele la si de la reprezentantele oficiale ale României în străinătate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 930.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 27 mai 2003

în cauza Crisan împotriva României*)

(Cererea nr. 42930/98)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 102/2000*)

privind statutul si regimul refugiatilor în România

 


*) Republicată în temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 176/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 25 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, si a mai fost modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare si masă acordate solicitantilor statutului de refugiat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001, si abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.439/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 264/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, aprobată prin Legea nr. 467/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003;

- Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 21 mai 2004, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conditiile prezentei ordonante, străinilor li se poate acorda una dintre următoarele forme de protectie:

a) statutul de refugiat;

b) protectie umanitară conditionată;

c) protectie umanitară temporară.

Art. 2. - (1) Statutul de refugiat se poate acorda la cerere străinului care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara tării sale de origine si care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreste protectia acestei tări.

(2) Prin termenul tară de origine, în cazul unei persoane care detine mai multe cetătenii, se întelege fiecare tară al cărei cetătean este, iar în cazul unei persoane fără cetătenie, tara în care acesta îsi are domiciliul.

Art. 3. - (1) Statutul de refugiat se acordă, la cerere, si sotiei sau, după caz, si sotului, precum si copiilor minori, cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 4.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul căsătoriilor încheiate de persoana căreia i s-a recunoscut statutul de refugiat în temeiul art. 2 alin. (1) înainte de intrarea pe teritoriul României.

Art. 4. - Nu se acordă statutul de refugiat străinului care:

a) a comis o infractiune contra păcii si omenirii ori o infractiune la care se referă conventiile internationale la care România este parte;

b) a comis o infractiune gravă de drept comun în afara României înainte de a fi admis pe teritoriul acesteia ca refugiat;

c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor enuntate în Carta Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 5. - Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în:

1. condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse; sau

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3. o amenintare serioasă, individuală, la adresa vietii sau integritătii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern sau international, dacă solicitantul face parte din populatia civilă.

Art. 6. - (1) În perioade de conflicte armate, în care România nu este angajată, se poate acorda protectie umanitară temporară persoanelor care provin din zonele de conflict.

(2) Guvernul stabileste măsurile si perioada pentru care se acordă protectia prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Procedura acordării statutului de refugiat

 

SECTIUNEA 1

Procedura ordinară

 

Art. 7. - (1) O persoană este considerată solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestării de vointă, exprimată în scris sau oral în fata autoritătilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protectia statului român pentru unul dintre motivele prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Pentru acordarea statutului de refugiat în România străinul se adresează personal cu o cerere scrisă Oficiului National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune de îndată ce:

a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat;

b) solicitantul a intrat pe teritoriul României;

c) au survenit evenimente în tara de origine a solicitantului, care îl determină să ceară protectie, pentru străinul cu drept de sedere în România.

Art. 8. - Împotriva solicitantului statutului de refugiat nu pot fi luate măsuri de expulzare sau de returnare fortată de la frontieră ori de pe teritoriul României, atâta vreme cât nu există o dispozitie executorie de părăsire a teritoriului, cuprinsă în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat.

Art. 9. - (1) În cazul străinului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, interesele acestuia sunt sustinute de reprezentantul său legal, iar în lipsa acestuia i se numeste un reprezentant legal în conformitate cu prevederile legii române.

(2) După împlinirea vârstei de 14 ani minorul poate depune cererea personal si i se poate numi un reprezentant legal în conditiile prevăzute de legea română.

(3) Până la numirea unui reprezentant legal Oficiul National pentru Refugiati asigură minorului protectia necesară.

Art. 10. - (1) După primirea cererii de acordare a statutului de refugiat organul teritorial al Ministerului Administratiei si Internelor eliberează solicitantului o adeverintă provizorie, care tine loc de document temporar de identitate în România si asigură transportul gratuit până la Oficiul National pentru Refugiati.

(2) În cazul în care cererea a fost depusă la organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, organele politiei de frontieră eliberează documentul prevăzut la alin. (1) numai după ce străinul primeste permisiunea de a intra pe teritoriul României si asigură transportul gratuit până la Oficiul National pentru Refugiati.

(3) În cazul în care cererea a fost depusă la Oficiul National pentru Refugiati, acesta eliberează solicitantului un document temporar de identitate.

(4) Dacă solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul National pentru Refugiati îi poate stabili un loc de resedintă si îi asigură asistenta materială necesară pentru întretinere pe întreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat.

(5) Pentru motive justificate de interesul public, siguranta natională, ordinea publică, protectia sănătătii si moralitătii publice, protectia drepturilor si libertătilor altor persoane - chiar dacă străinul are mijloace materiale

necesare pentru întretinere - Oficiul National pentru Refugiati, pe toată durata procedurii de acordare a statutului de refugiat, îi poate stabili un loc de resedintă si poate dispune transportarea lui cu însotitor în acel loc, la solicitarea autoritătilor competente.

Art. 11. - (1) În cazul în care străinul a tranzitat anterior o tară tertă sigură si i s-a oferit deja protectia în acea tară sau a avut ocazia, la frontieră ori pe teritoriul acesteia, să contacteze autoritătile pentru a obtine protectie, Oficiul National pentru Refugiati poate decide retrimiterea străinului în tara respectivă, fără analizarea pe fond a cererii sale.

(2) Oficiul National pentru Refugiati poate analiza cererea depusă de străin chiar dacă acesta se află în situatia prevăzută la alin. (1), cu acordul expres al solicitantului.

Art. 12. - Sunt considerate tări terte sigure statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte state stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, cu respectarea următoarelor conditii:

a) pe teritoriile lor viata sau libertatea solicitantului nu este si nu va fi amenintată, în sensul art. 33 din Conventia privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991;

b) pe teritoriile lor străinul nu riscă să fie supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante;

c) în tările respective străinului i se asigură protectie efectivă împotriva returnării în tara de origine, în sensul prevederilor Conventiei privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum si în baza informărilor efectuate de Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati cu privire la practica aplicării principiului nereturnării.

Art. 13. - (1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate si decizia asupra cererilor sunt de competenta Oficiului National pentru Refugiati.

(2) Aceste activităti sunt realizate de functionarii Oficiului National pentru Refugiati anume desemnati.

(3) Numirea functionarilor se face prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) În procesul decizional functionarii prevăzuti la alin. (2) au dreptul de a consulta experti.

(5) Ministerul Afacerilor Externe furnizează periodic materiale de sinteză referitoare la situatia din tările de origine ale solicitantilor statutului de refugiat, precum si răspunsuri la solicitările punctuale ale Oficiului National pentru Refugiati, necesare în vederea solutionării cererilor de acordare a statutului de refugiat.

(6) Oficiul National pentru Refugiati consultă Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii tărilor unde în general nu există risc serios de persecutie si tărilor terte sigure.

Art. 14. - (1) Până la solutionarea cererii sale prin hotărâre definitivă si irevocabilă străinul care solicită acordarea statutului de refugiat are următoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de sedere în România, până la expirarea unui termen de 15 zile de la momentul în care hotărârea de respingere pronuntată cu privire la cererea sa a devenit executorie, cu exceptia cererilor respinse ca evident nefondate în urma solutionării acestora în cadrul procedurilor accelerate, caz în care dreptul de sedere încetează de îndată ce hotărârea a devenit executorie;

b) dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret, pe întreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat;

c) dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de acordare a statutului de refugiat

d) dreptul de a fi informat, într-o limbă pe care o cunoaste, în momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat;

e) dreptul la protectia datelor personale si a oricăror alte detalii în legătură cu cererea sa; f) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate;

g) dreptul la asigurarea transportului în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1) si (2), la asistenta necesară pentru întretinere, în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (4), precum si la asistenta medicală primară si spitalicească de urgentă gratuită;

h) dreptul de a fi cazat în centrele de primire si cazare, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, în limita locurilor disponibile, până la încetarea dreptului său de sedere, pentru solicitantul statutului de refugiat care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întretinere;

i) obligatia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, în scris, cererea motivată cuprinzând datele indicate de organul la care o depune, precum si de a se supune fotografierii si amprentării;

j) obligatia de a urmări stadiul procedurii si de a declara orice schimbare de resedintă;

k) obligatia de a preda documentul pentru trecerea frontierei, urmând să primească documentul prevăzut la art. 10 alin. (1);

l) obligatia de a răspunde la solicitările organelor cu atributii în domeniul acordării statutului de refugiat si de a furniza acestora informatii complete si reale cu privire la persoană si la cererea sa;

m) obligatia de a nu părăsi localitatea de resedintă fără autorizarea Oficiului National pentru Refugiati;

n) obligatia de a se prezenta la examenele medicale ce “i sunt stabilite;

o) obligatia de a respecta legile statului român, precum si măsurile dispuse de organele române competente în materie de refugiati.

(2) Solicitantii statutului de refugiat, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întretinere, beneficiază de hrană în limita sumei de 25.000 lei/persoană/zi, de cazare în limita sumei de 15.000 lei/persoană/zi si de alte cheltuieli, în limita sumei de 5.000 lei/persoană/zi, la cererea acestora, sume ce se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) În cursul executiei bugetului de stat, în functie de posibilitătile financiare, la o crestere a ratei inflatiei de cel putin 10% fată de ultima lună când s-a efectuat o actualizare a cuantumurilor de mai sus, acestea se

majorează cu rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Dacă străinul care solicită acordarea statutului de refugiat este cazat în centrele de primire si cazare ale Ministerului Administratiei si Internelor, suma prevăzută la alin. (2) referitoare la cazare nu se acordă.

(5) Sumele necesare transportului gratuit până la locul de resedintă prevăzut la art. 10 alin. (1) si (2) se asigură din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(6) Fondurile bănesti pentru asistenta medicală primară si spitalicească de urgentă gratuită prevăzută la alin. (1) lit. g) se asigură de la bugetul de stat si se alocă Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 15. - (1) În urma analizării cererii, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2) poate hotărî:

a) acordarea statutului de refugiat;

b) acordarea protectiei umanitare conditionate;

c) respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat.

(2) Dacă solutionarea cererii necesită o documentare suplimentară, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeste cu cel mult 30 de zile.

(3) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat de face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentantii Oficiului National pentru Refugiati sau prin trimitere postală la ultima resedintă declarată a acestuia.

(4) Hotărârea de acordare a protectiei umanitare conditionate cuprinde si motivele neacordării statutului de refugiat.

(5) Hotărârea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protectie prevăzută la art. 2, 3 sau 5, precum si dispozitia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care aceasta a devenit executorie.

Art. 16. - (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 15 alin. (3) se poate face plângere în termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul nu se mai află la ultima resedintă declarată. Introducerea plângerii în termenul mentionat suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului României.

(2) În cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, plângerea se depune de către reprezentantul său legal, iar minorul cu vârsta cuprinsă între 14 si 18 ani poate depune plângere personal sau prin reprezentantul său legal.

(3) Plângerea se solutionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea.

(4) Plângerea se depune la Oficiul National pentru Refugiati si va fi însotită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de acordare a unei forme de protectie.

(5) Plângerea se înaintează de îndată instantei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile.

(6) Instanta se pronuntă printr-o hotărâre motivată.

(7) Împotriva hotărârii instantei, contestatarul sau Oficiul National pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Declararea recursului în termen suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului.

(8) Recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa pe rolul instantei de recurs.

(9) Hotărârile instantei de fond nerecurate în termenul legal si hotărârile pronuntate în recurs sunt irevocabile si executorii.

(10) Plângerea, precum si celelalte acte de procedură privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 17. - (1) Străinul este obligat să părăsească teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care dispozitia de părăsire a teritoriului, pronuntată în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, a devenit executorie.

(2) În cazul în care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Administratiei si Internelor acordă acestuia dreptul de sedere în tară, în conditiile prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor în România.

(3) O nouă cerere de acordare a statutului de refugiat poate fi depusă numai dacă a fost pronuntată o hotărâre definitivă si irevocabilă asupra cererii anterioare si numai dacă sunt îndeplinite alternativ următoarele conditii:

a) pe parcursul procedurii de solutionare a cererii anterioare au apărut elemente noi care nu au putut fi prezentate, din motive neimputabile solicitantului, cu conditia ca aceste elemente să nu fie rezultatul unor actiuni provocate în scopul obtinerii unei forme de protectie din partea statului român. Solicitantul este obligat să facă dovada existentei noilor motive invocate si a imposibilitătii prezentării lor cu ocazia solutionării cererii anterioare;

b) au survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ în tara de origine, de natură a avea consecinte grave pentru solicitant.

(4) Solutionarea unei noi cereri depuse în conditiile alin. (3) se face de către functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2), altul decât cel care s-a pronuntat în cadrul procedurii de solutionare a cererii anterioare.

(5) Hotărârea se pronuntă în termen de 5 zile, numai în baza noii cereri depuse, motivate corespunzător, si a documentatiei prezentate anterior de solicitant si se comunică, în scris, de îndată acestuia.

(6) Hotărârea prin care se acordă accesul la solutionarea unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat are ca efect si anularea dispozitiei de a părăsi teritoriul României, prevăzută în hotărârea anterioară, solicitantul urmând să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 14.

(7) Împotriva hotărârii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o nouă cerere de acordare a statutului de refugiat se poate face plângere.

(8) Solutionarea plângerii prevăzute la alin. (7) se face potrivit prevederilor art. 16.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura accelerată

 

Art. 18. - (1) Fac obiectul procedurii accelerate:

a) cererile evident nefondate;

b) cererile persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenta lor la o anumită grupare, prezintă un pericol pentru siguranta natională ori pentru ordinea publică în România;

c) cererile persoanelor care provin dintr-o tară unde, în general, nu există risc serios de persecutie.

(2) De asemenea, pot face obiectul procedurii accelerate si cererile persoanelor care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 4.

(3) Cererile de acordare a statutului de refugiat minorilor neînsotiti nu pot fi solutionate în procedură accelerată.

Art. 19. - (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este considerată evident nefondată dacă se constată:

a) lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecutie în tara de origine, în conditiile art. 2 alin. (1);

b) inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea în mod abuziv, cu rea-credintă, la procedura de acordare a statutului de refugiat.

(2) Lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecutie în tara de origine există în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu invocă nici o temere de persecutie în sensul art. 2 alin. (1);

b) solicitantul nu oferă date sau informatii în sensul că ar fi expus unei temeri de persecutie ori relatările sale nu contin detalii circumstantiale sau personale;

c) cererea este evident lipsită de credibilitate, în sensul că relatarea solicitantului este incoerentă, contradictorie sau flagrant neadevărată fată de situatia din tara sa de origine;

d) solicitantul avea posibilitatea refugiului intern, recunoscută si de Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.

(3) Inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea abuzivă la procedura de acordare a statutului de refugiat există în toate cazurile în care solicitantul, fără a oferi o explicatie plauzibilă, se află în una dintre următoarele situatii:

a) a depus cererea sub o identitate falsă sau a prezentat documente false ori falsificate, sustinând că sunt autentice;

b) după depunerea cererii, în mod deliberat a prezentat elemente false în legătură cu aceasta;

c) cu rea-credintă a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a înstrăinat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-si stabili o identitate falsă în scopul solicitării si acordării statutului de refugiat, fie pentru a îngreuna solutionarea cererii sale;

d) în mod deliberat a ascuns faptul că a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat în una sau mai multe tări, în special atunci când s-a folosit de o identitate falsă.

e) a depus o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, cu scopul evident de a împiedica punerea iminentă în executare a unei măsuri dispuse de autoritătile competente, de scoatere din tară sau de expulzare, desi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o asemenea cerere;

f) a încălcat în mod flagrant obligatiile prevăzute la art. 14;

g) a depus cererea pentru acordarea statutului de refugiat după ce anterior unei examinări, care contine garantiile procedurale adecvate si în conformitate cu prevederile Conventiei privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, i s-a respins o astfel de cerere într-o tară tertă sigură.

(4) Motivele enumerate la alin. (1) nu pot să prevaleze temerii bine întemeiate de persecutie conform art. 2 alin. (1).

Art. 20. - (1) Sunt considerate tări în care în general nu există risc serios de persecutie, în sensul art. 2 alin. (1), statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte state stabilite, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza următoarelor criterii:

a) numărul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat formulate de cetătenii tării respective si coeficientii de acordare a acestui statut;

b) situatia respectării drepturilor fundamentale ale omului;

c) functionarea principiilor democratice, a pluralismului politic si a alegerilor libere, precum si existenta unor institutii democratice functionale, care să asigure garantarea si respectarea drepturilor fundamentale ale omului;

d) existenta unor factori de stabilitate.

(2) Pot fi luate în considerare si alte criterii de evaluare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Cererea străinului care provine dintr-o tară în care în general nu există un risc de persecutie este respinsă ca evident nefondată, cu exceptia cazului în care situatia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenta unei temeri bine întemeiate de persecutie în sensul art. 2 alin. (1); în acest caz solicitantul primeste accesul la procedura prevăzută la art. 7-17.

Art. 21. - (1) Functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2), după efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, se pronuntă în termen de 3 zile de la primirea cererii.

(2) În cazul în care a fost pronuntată o hotărâre de respingere a cererii ca evident nefondată sau în temeiul art. 4, termenul de depunere a plângerii este de 2 zile de la comunicare.

(3) Plângerea este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea si suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului.

(4) Instanta solutionează plângerea în termen de 10 zile si pronuntă o hotărâre motivată, prin care:

a) respinge plângerea pentru cel putin unul dintre motivele prevăzute la art. 19 alin. (1);

b) admite plângerea si dispune ca structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară.

(5) Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura în cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

Art. 22. - (1) Cererea depusă la organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este înaintată de îndată structurii competente a Oficiului National pentru Refugiati, care o analizează si pronuntă o hotărâre în termen de două zile de la primire.

(2) Functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2), după efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, în raport cu datele privind situatia din tara de origine, poate hotărî:

a) acordarea unei forme de protectie si a dreptului de a intra în România, dacă solicitantul se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2, 3 sau 5;

b) acordarea dreptului de a intra în România si de a avea acces la procedura ordinară de solutionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dacă cererea sa nu poate fi respinsă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 19 alin. (1);

c) respingerea cererii ca nefondată.

(3) Împotriva hotărârii de respingere a cererii străinul poate depune o plângere în termen de două zile de la comunicare.

(4) Plângerea se depune la structura Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea, care o înaintează de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială se află.

(5) Instanta solutionează plângerea în termen de 5 zile si pronuntă o hotărâre motivată, prin care:

a) respinge plângerea pentru cel putin unul dintre motivele prevăzute la art. 19 alin. (1);

b) admite plângerea, dispune ca structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară si permite accesul solicitantului în teritoriu.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (5) hotărârea instantei este irevocabilă.

Art. 23. - (1) Străinul care solicită acordarea statutului de refugiat în România rămâne în zona de tranzit din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat până la primirea hotărârii de aprobare a intrării în România sau, după caz, până la rămânerea definitivă si executorie a hotărârii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea în zona de tranzit.

(2) Prin zonă de tranzit, în sensul prezentei ordonante, se întelege suprafata situată la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinată stationării persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, mijloacelor de transport si bunurilor până la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internationale, prin zonă de tranzit se întelege suprafata situată între punctul de îmbarcare/debarcare si locul unde se efectuează controlul pentru trecerea frontierei.

(3) Solicitantul statutului de refugiat poate fi cazat în centre speciale de primire si cazare aflate în apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor si având regimul juridic al zonei de tranzit.

(4) Solicitantul statutului de refugiat, cazat în centrele prevăzute la alin. (3), beneficiază gratuit de masă în natură, în următoarele conditii:

a) în limita a 3.645 calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, major ori minor în vârstă de peste un an;

b) în limita a 4.505 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, însărcinată între lunile a V-a si a IX-a inclusiv sau care a născut si nu alăptează copilul, pentru o perioadă de 12 luni de la nastere;

c) în limita a 4.800 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a născut si alăptează copilul în vârstă de până la un an;

d) în limita a 1.190 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 0-6 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti solicitanti ai statutului de refugiat;

e) în limita a 1.650 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 6-12 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti solicitanti ai statutului de refugiat.

(5) Persoanelor prevăzute la alin. (4) nu li se aplică dispozitiile art. 14 alin. (2) referitoare la sumele cuvenite pentru masă.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă cererea nu este solutionată printr-o hotărâre definitivă si executorie, străinului i se permite intrarea în tară.

(7) Pe perioada în care se află în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul statutului de refugiat are dreptul la asistentă juridico-socială si la ajutoare umanitare din partea organizatiilor neguvernamentale cu atributii în materie de refugiati, precum si din partea reprezentantei din România a Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si, de asemenea, are drepturile si obligatiile prevăzute la art. 14, cu exceptia celor care intră în contradictie cu prevederile acestei proceduri.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile refugiatilor si ale persoanelor care au dobândit o formă de protectie

 

Art. 24. - (1) Acordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protectie conferă beneficiarului următoarele drepturi:

a) să rămână pe teritoriul României si să obtină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identitătii si pentru trecerea frontierei de stat. Au dreptul la document pentru trecerea frontierei de stat numai refugiatii si persoanele cărora li s-a acordat protectie umanitară conditionată;

b) să îsi aleagă locul de resedintă si să circule liber, în conditiile stabilite de lege pentru străin;

c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activităti nesalarizate, să exercite profesiuni libere, să efectueze acte si fapte de comert, precum si alte acte juridice, în conditiile legii;

d) să îsi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte tări, în vederea reinstalării;

e) să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil de lege pentru cetătenii străini, în ceea ce priveste dobândirea proprietătilor mobiliare si imobiliare;

f) să beneficieze de protectia proprietătii intelectuale în conditiile stabilite de lege;

g) să beneficieze de asigurări sociale, ajutor social si asigurări sociale de sănătate, în conditiile legii;

h) acces la toate formele de învătământ, în conditiile legii;

i) să beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetătenilor români în ceea ce priveste libertatea de a practica propria religie si de instruire religioasă a copiilor săi;

j) să beneficieze de dreptul la protectie a datelor personale si a oricăror alte detalii în legătură cu cazul său;

k) să beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveste asociatiile cu scop apolitic si nelucrativ si sindicatele profesionale, în conditiile prevăzute de lege pentru străin;

l) să aibă acces liber la instantele de judecată si la asistenta administrativă;

m) să nu fie expulzat sau returnat, cu exceptia cazurilor impuse de ratiuni de sigurantă natională sau de ordine publică, iar atunci când se dispun aceste măsuri, cel în cauză să nu poată fi trimis în teritorii unde viata sau libertatea i-ar fi amenintată, pe motive de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinii politice;

n) să primească, la cerere, în limitele disponibilitătilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe tară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existentă necesare. Pentru motive bine întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni.

(2) Minorii neînsotiti care nu au împlinit vârsta de 18 ani beneficiază de aceeasi protectie oferită, în conditiile legii, minorilor români aflati în dificultate.

(3) Fondurile bănesti necesare în vederea acordării ajutorului rambursabil prevăzut la alin. (1) lit. n) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 25. - Beneficiarul uneia dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 are următoarele obligatii:

a) să respecte Constitutia României, legile si celelalte acte normative emise de autoritătile române;

b) să aibă o conduită corectă si civilizată, să respecte măsurile stabilite de organele române competente în materie de refugiati si să răspundă la solicitările acestora;

c) să evite provocarea oricăror stări conflictuale sau incidente cu populatia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenta legii penale;

d) să se supună regulilor privind regimul juridic al străinilor, în măsura în care legea nu dispune altfel.

Art. 26. - (1) Persoana care a dobândit o formă de protectie are obligatia să ramburseze ajutorul primit potrivit art. 24 alin. (1) lit. n), dacă a realizat venituri care permit acest lucru, fără a fi afectată întretinerea sa si a familiei sale.

(2) Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Încetarea, retragerea sau anularea unei forme de protectie

 

Art. 27. - (1) Forma de protectie acordată în temeiul art. 2, 3 sau 5 încetează atunci când beneficiarul ei:

a) s-a repus în mod voluntar sub protectia tării a cărei cetătenie o are; sau

b) după ce si-a pierdut cetătenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau

c) a dobândit o nouă cetătenie si se bucură de protectia statului a cărei cetătenie a dobândit-o; sau

d) s-a restabilit în mod voluntar în tara pe care a părăsit-o ori în afara căreia a stat ca urmare a motivelor pentru care a obtinut forma de protectie; sau

e) nu mai poate continua să refuze protectia tării a cărei cetătenie o are datorită faptului că împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 au încetat să existe si nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare;

f) fiind o persoană fără cetătenie, este în măsură să se întoarcă în tara în care avea resedinta obisnuită, nemaiexistând împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 si care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuză protectia tării a cărei cetătenie o are.

(3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 si care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuză să se întoarcă în tara în care în mod obisnuit îsi avea resedinta.

Art. 28. - (1) Forma de protectie acordată se anulează în următoarele situatii:

a) acordarea ei s-a făcut în baza unor declaratii false sau a fost obtinută de solicitant în mod fraudulos si nu există alte motive care să conducă la mentinerea formei de protectie acordate sau la acordarea unei alte forme de protectie;

b) după acordarea formei de protectie s-a descoperit că străinul se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 4.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai în cazul străinului care a obtinut statutul de refugiat.

Art. 29. - (1) Functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2), din oficiu sau la propunerea uneia dintre institutiile cu atributii în domeniul securitătii nationale sau al ordinii publice, constată încetarea sau dispune anularea formei de protectie prin hotărâre motivată.

(2) Constatarea încetării sau dispunerea anulării formei de protectie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisă hotărârea prevăzută la alin. (1).

(3) În functie de motivele care au stat la baza pronuntării hotărârii de încetare sau anulare a formei de protectie, functionarul prevăzut la art. 13 alin. (2) poate dispune, după caz, părăsirea teritoriului.

(4) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) străinul poate face plângere în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, după caz, în procedură ordinară sau în procedură accelerată.

Art. 30. - Dacă rămâne în continuare pe teritoriul României, persoana căreia i s-a retras ori i s-a anulat forma de protectie acordată se supune prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România.

 

CAPITOLUL V

Oficiul National pentru Refugiati

 

Art. 31. - (1) Autoritatea centrală responsabilă de implementarea politicilor României în domeniul refugiatilor, precum si de aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante este Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, care:

a) are în componentă structuri centrale si teritoriale;

b) beneficiază de fonduri bugetare proprii, seful său având calitatea de ordonator de credite;

c) poate utiliza fonduri bănesti sau bunuri materiale provenite din donatii si sponsorizări ori obtinute în baza unor acorduri interne sau internationale;

d) are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti;

e) este parte în procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protectie potrivit procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante se vor înfiinta, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, centre de primire si cazare a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat si a refugiatilor.

(3) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de înfiintarea, functionarea si întretinerea centrelor de primire si cazare se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat.

Art. 32. - Eliberarea documentelor prevăzute la art. 14 lit. f) si a celor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) este de competenta Oficiului National pentru Refugiati.

Art. 33. - Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National pentru Refugiati se vor stabili prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 34. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică fără discriminare pe motive de rasă, religie, tară de origine, cetătenie, handicap.

(2) Solicitantilor statutului de refugiat nu li se aplică sanctiuni penale pentru motivul intrării sau sederii ilegale pe teritoriul României.

Art. 35. - Cererilor de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protectie în temeiul art. 2, 3 sau 5, depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, li se aplică în continuare dispozitiile Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor în România, cu modificările ulterioare.

Art. 36. - (1) Statutul personal al străinului care a dobândit o formă de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei ordonante este reglementat de legea tării de origine.

(2) Drepturile care decurg din statutul personal, dobândite anterior de străinul căruia i-a fost acordată o formă de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei ordonante, sunt recunoscute de statul român, în conditiile legii.

Art. 37. - Ministerul Administratiei si Internelor poate aproba refugiatului, în timpul sederii sale pe teritoriul României, în functie de gradul integrării sale în societate, stabilirea domiciliului în tară, în conditiile reglementărilor legale privind regimul străinilor în România.

Art. 38. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Oficiului National pentru Refugiati, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu celelalte institutii publice competente, initiază si derulează, în conditiile legii, programe pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 39. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - În vederea aplicării prezentei ordonante Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996; Hotărârea Guvernului nr. 1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996; Hotărârea Guvernului nr. 322/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 25 aprilie 2000; art. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată prin Legea nr. 176/2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonantei Guvernului nr. 102/2000:

“Art. IV. - Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante se solutionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.”

(Conform art. II din Ordonanta Guvernului nr. 43/2004, aceasta a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004).


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare.