MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

456. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003

 

Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”

 

865. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003

 

532. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC)

 

Acord între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”

 

990. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Ordonantă de urgentă privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

118. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

811. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, destinat utilizării în activitatea de control pentru supravegherea pietei, desfăsurată de inspectorii ISCIR-SP

 

822. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 456.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”*)

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare România, pe de altă parte,

tinând cont de faptul că:

1. Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE) a fost înfiintat prin Regulamentul nr. 1.655/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 17 iulie 2000 privind Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE)1);

2. Decizia nr. 3/2001 a Consiliului de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte, din data de 23 martie 2001, a stabilit termenii si conditiile pentru participarea României la Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE)2). Această decizie se aplică pe durata celei de-a treia faze a LIFE, care se va încheia la data de 31 decembrie 2004. Cu toate acestea, în anexa II a acestei decizii este mentionat faptul că, pentru perioada care urmează primelor exercitii bugetare, contributia pe care România trebuie să o plătească va fi stabilită de Consiliul de asociere în cursul anului 2002;

3. Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte, din data de 18 februarie 20023), prevede faptul că Comisia si autoritătile competente din România vor stabili detaliile si conditiile specifice, în special contributia financiară a participării României la programele Comunitătii. Această decizie va prevala de acum înainte fată de Decizia nr. 3/2001, iar contributia financiară pentru anii care vor urma trebuie să fie fixată în conformitate cu aceasta, au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Contributia financiară

 

Normele care stabilesc contributia financiară a României sunt prevăzute în anexa nr. I.

O parte din contributia financiară poate fi finantată în cadrul unui instrument comunitar extern de sprijinire (PHARE), dacă România solicită acest lucru.

Modul de calcul privind taxa de membru este stabilit în anexa nr. II.

 

ARTICOLUL 2

Prevederi finale

 

Acest memorandum de întelegere se aplică pe durata LIFE. Cu toate acestea, dacă Comunitatea Europeană decide să extindă durata programului LIFE fără a aduce o modificare substantială, prezentul memorandum va fi, de asemenea, extins în mod corespunzător si automat, dacă nici una dintre părti nu îl denuntă.

Anexele formează parte integrantă a acestui memorandum de întelegere.


1) Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L192 din 28 iulie 2000.

2) Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L127 din 9 mai 2001.

3) Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L91 din 6 aprilie 2002.

4) Vezi anexa nr. II.

 

Acest memorandum de întelegere poate fi amendat doar în scris, prin acordul mutual al părtilor.

Acest memorandum de întelegere va intra în vigoare la data la care cele două părti l-au semnat.

 

Semnat la Bucuresti la 5 martie 2003.

Pentru Guvernul României,

Petru Lificiu,

ministrul apelor si protectiei mediului din România

Semnat la Bruxelles la 18 martie 2003.

Pentru Comisie,

în numele Comunitătii Europene,

Margot Wallstrom,

membru al Comisiei pentru Mediu

 

ANEXA Nr. I

 

NORME

care stabilesc contributia financiară a României la Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE)

 

1. Contributia financiară4) care trebuie să fie plătită de România la bugetul general al Uniunii Europene pentru a participa în LIFE va fi de 1.410.000 euro pentru anul 2003 si pentru fiecare an bugetar care va urma până la aderarea României la Uniunea Europeană.

2. Contributia României va acoperi costurile aferente cofinantării proiectelor LIFE, precum si costurile de natură administrativă, estimate anual la 70.500 euro.

3. Costurile de călătorie si diurna aferente pentru reprezentantii si expertii României în vederea participării ca observatori la lucrările comitetului la care se face referire la art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.655/2000 sau la alte întâlniri privind implementarea LIFE vor fi rambursate de către Comisie pe aceleasi principii si în conformitate cu procedurile în vigoare pentru expertii neguvernamentali ai statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica la managementul contributiei României.

5. După intrarea în vigoare a acestui memorandum de întelegere si la începutul fiecărui an bugetar subsecvent, Comisia va trimite României solicitarea de fonduri corespunzătoare contributiei sale la acoperirea costurilor prevăzute de acest memorandum de întelegere.

6. Această contributie va fi plătită în euro, într-un cont bancar în euro precizat de Comisie.

7. România îsi va plăti contributia privind costurile anuale, în conformitate cu solicitarea de fonduri, nu mai târziu de 3 luni după transmiterea solicitării. Orice întârziere în efectuarea plătii contributiei va determina plata de către România a unei penalizări calculate la suma restantă pentru perioada de întârziere. Dobânda aplicată va fi dobânda practicată de Banca Europeană Centrală pentru operatiunile sale principale de refinantare în euro, înmultită cu 1,5%. În cazul în care întârzierea plătii contributiei afectează în mod semnificativ implementarea si managementul LIFE si în absenta plătii în următoarele 20 de zile după ce scrisoarea oficială de reamintire a fost transmisă României de către Comisie, participarea României în LIFE pentru anul vizat va fi suspendată.

 

ANEXA Nr. II

 

CALCULAREA

taxei de participare pentru România (LIFE III, 2003-2004)

 

Calcularea contributiei totale pentru cele 13 tări candidate (TC) (15MŰ) se bazează pe suma medie primită pe an de la Uniunea Europeană de către TC care participă în programul LIFE III. Cei trei factori, PNB pe cap de locuitor, suprafata si populatia, sunt considerati că au influentă egală asupra disponibilitătii tărilor de a obtine proiecte aprobate.

Sursa: Unitatea LIFE

Formula generală utilizată pentru calculul contributiei financiare: 15.000.000 x [g/G x (1/3) + a/A x (1/3) + p/P x (1/3)],

în care:

PNB pe cap de locuitor g = PNB pe cap de locuitor al respectivei TC

G = PNB pe cap de locuitor în cele 13 TC, 69.575,76 euro

Suprafata a = suprafata respectivei TC

A = suprafata celor 13 TC, 1.886.716 km2

Populatia p = populatia respectivei TC

P = populatia celor 13 TC, 172.876.000 locuitori

Rezultatul este apropiat de valoarea 10.000.

Contributia financiară maximă este stabilită la valoarea de 2,5 MŰ.

Pentru România:

g = 1.782,171 euro

a = 238.391 km2

p = 22.435.000 locuitori

Sursa: Eurostat New Cronos, 17 aprilie 2002, cifre pentru anul 2000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind contributia României la programul Comunitătii “Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)”, semnat la Bucuresti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 865.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003.

Art. 2. - Se ratifică Acordul dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 532.

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

(UNFCCC)*)

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei, denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC (Rio de Janeiro, 1992), la care România si Danemarca sunt părti, precum si ale Protocolului de la Kyoto la această conventie (1997), ratificat de ambele părti,

tinând seama de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, care permite transferul de unităti de reducere a emisiilor (ERU-uri), ce provin din proiecte de tip simplementare în comun” care au ca scop reducerea emisiilor antropogenice de gaze cu efect de seră la surse sau cresterea absorbtiilor acestora în rezervoare naturale,

având în vedere art. 17 al Protocolului de la Kyoto, ce prevede posibilitatea participării în mecanismul de “comercializare a emisiilor” pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor determinate de gaze cu efect de seră,

subliniind importanta politicilor si a măsurilor interne necesare îndeplinirii obligatiilor stipulate în Protocolul de la Kyoto si rolul suplimentar al activitătilor desfăsurate în baza art. 6 si 17 ale aceluiasi protocol,

tinând seama de liniile directoare ulterioare asupra art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto, ce vor fi elaborate de Conferinta părtilor/Întâlnirea părtilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP), si având în vedere, de asemenea, deciziile viitoare ale CoP/MoP privind conformarea,

exprimându-si speranta privind intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto,

luând în considerare că viitoarea cooperare în domeniul mecanismului implementare în comun, în baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si în domeniul comercializării emisiilor, în baza art. 17 al aceluiasi protocol, va avea o contributie eficientă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

luând în considerare prioritatea comună a României si a Regatului Danemarcei de a ocroti mediul si de a promova dezvoltarea durabilă,

dorind să exprime vointa politică de a coopera pentru realizarea obiectivului Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice si al Protocolului de la Kyoto la această conventie, în special de a facilita utilizarea mecanismului implementare în comun si de a explora posibilitătile comercializării emisiilor,

au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul memorandum de întelegere va detalia procedurile descrise în Protocolul de la Kyoto, cu referire la cooperarea româno-daneză privind art. 6 si 17 ale Protocolului de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere se aplică procedurilor care, conform art. 6 al Protocolului de la Kyoto, facilitează dezvoltarea si implementarea în România a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră si transferul către partea daneză a cantitătii convenite de unităti de reducere a emisiilor (ERU-uri), rezultate din proiectele respective.

(2) Dacă părtile sunt de acord, reducerile rezultate până la începutul anului 2008 din proiecte de tip implementare în comun pot fi transformate în unităti ale cantitătii atribuite (AAU-uri), în perioada 2008-2012, si comercializate părtii daneze, în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto.

(3) Deciziile privind transferurile se iau, pentru fiecare proiect, de către partea română, ca urmare a unei cereri formulate de către partea daneză.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti competente

 

Autoritătile responsabile cu implementarea prevederilor prezentului memorandum de întelegere sunt:

- pentru partea română: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Industriei si Resurselor;

- pentru partea daneză: Ministerul Mediului.

 

ARTICOLUL 4

Contributia părtii române

 

(1) Partea română facilitează dezvoltarea si implementarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sprijinirea cu informatii a potentialilor beneficiari interesati în realizarea acestora si cu aprobarea oficială a proiectelor de tip implementare în comun, în conformitate cu art. 6.1 (a) al Protocolului de la Kyoto, si a cerintelor nationale referitoare la acest tip de proiecte. Partea română asigură că veniturile realizate din vânzarea ERU-urilor sunt utilizate pentru finantarea proiectelor de la care provin ERU-urile.

(2) Partea română transferă cantitatea convenită si plătită anticipat de ERU-uri, în perioada convenită pentru fiecare proiect, atât timp cât proiectul de tip implementare în comun de unde provin ERU-urile generează în continuare reduceri de emisii, care pot fi verificate de către o entitate independentă. Aprobarea transferului trebuie să contină asumarea de către partea română a obligatiei asigurării transferului către partea daneză a cantitătii convenite si obtinute de ERU-uri, în concordantă cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto. Acordul de proiect va confirma, de asemenea, că transferul este scutit de orice altă taxă suplimentară fată de suma convenită pentru plata ERU-urilor. În cazul schimbărilor în politicile nationale (energie, mediu) ale statului gazdă, ce au ca rezultat unele dificultăti privind generarea si transmiterea de ERU-uri de către executantul proiectului, partea română va face tot posibilul să transfere într-o manieră practică părtii daneze ERU-urile convenite anterior în acordul de proiect.

 

ARTICOLUL 5

Contributia părtii daneze

 

Partea daneză contribuie la dezvoltarea si implementarea proiectelor de reducere a emisiilor prin achizitionarea de la partea română a ERU-urilor provenite din proiectele respective, aceasta din urmă fiind ultimul proprietar al acestor unităti. Contractul de achizitionare va include aprobarea oficială daneză a proiectului, în concordantă cu art. 6.1 al Protocolului de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 6

Aspecte financiare

 

Aspectele financiare privind proiectele de tip implementare în comun se stabilesc pentru fiecare caz în parte si se prevăd în acordurile de proiect.

 

ARTICOLUL 7

Evaluarea independentă a proiectelor

 

Până când Comitetul de supervizare pentru mecanismul implementare în comun al Secretariatului Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice va acredita firme specializate ca posibile entităti independente pentru verificarea si validarea proiectelor, partea daneză va stabili o listă provizorie cu asemenea firme, iar partea română va fi de acord cu acestea.

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de 10 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani.

(3) Oricare parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere prin notificare scrisă adresată celeilalte părti.

Denuntarea îsi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificării.

Semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Andrei Vlad Moga,

ambasador

Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,

Hans Christian Schmidt,

ministrul mediului

 

ACORD

între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”*)

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei, denumite în continuare părti,

având în vedere Acordul dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 23 mai 2000, si Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003,

au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Documente de referintă pentru proiect

 

Proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, denumit în continuare Proiect, este descris în documentele “Rumegus 2000 - Documentul de prezentare a proiectului (PDD) din 15 octombrie 2002”, “Rumegus 2000 - Studiul situatiei de referintă din 15 octombrie 2002” si “Rumegus 2000 - Plan de monitorizare din 16 septembrie 2002”. Aceste documente vor fi actualizate o dată cu validarea finală.

 

ARTICOLUL 2

Situatia de referintă si cantitătile

 

Părtile au convenit că cea mai realistă variantă pentru continuarea situatiei de referintă, prezentată în Studiul situatiei de referintă, este varianta cu nr. IV. Având în vedere această variantă de continuare a situatiei de referintă, reducerile de emisii au fost estimate la 32.121 tone bioxid de carbon echivalent (t CO2e) în 2004 si 52.999 t CO2e în următorii ani până în 2017. În perioada 2004-2007 se estimează reduceri de 191.118 t CO2e, în perioada 2008-2012 se estimează reduceri de 264.995 t CO2e, iar în perioada 2013-2017 se estimează reduceri de 264.995 t CO2e.

 

ARTICOLUL 3

Conditii generale

 

Partea română:

1. va transfera părtii daneze toate reducerile de emisii verificate în perioada 2004-2017, până la o cantitate totală de 721.108 t CO2e. Cantitatea va fi transferată în conformitate cu mecanismul implementare în comun privind creditele timpurii si perioadele de îndeplinire a angajamentelor;

2. garantează transferul unitătilor de reducere a emisiilor, până la o cantitate totală de 721.108 t CO2e, atât timp cât centralele de termoficare, care fac obiectul acestui acord asupra Proiectului, sunt în operare, fără a se lua în considerare, de exemplu, schimbarea proprietarului;

3. va emite norme obligatorii pentru monitorizarea companiei de proiect privind unitătile cantitătii atribuite (AAU-uri) si unitătile de reducere a emisiilor (ERU-uri) generate de Proiect. În plus, inspectoratele teritoriale de protectie a mediului vor analiza trimestrial procedurile de monitorizare si vor certifica rapoartele de monitorizare a AAU-urilor si ERU-urilor generate de Proiect.

Partea daneză:

1. va finanta activitătile referitoare la consultantă pentru ambele părti, în faza de implementare a Proiectului, 2002-2003. Părtile au convenit ca firma “Grue & Hornstrup Consulting Engineers” va realiza activitătile de consultantă;

2. va finanta atât validarea Documentului de prezentare a proiectului (PDD), a Studiului situatiei de referintă si a Planului de monitorizare, cât si verificarea rapoartelor de monitorizare si transmiterea rapoartelor de verificare către Comitetul de supervizare pentru mecanismul implementare în comun al UNFCCC, acestea fiind realizate de către o entitate independentă. Părtile au convenit că firma SGS Soci.t. G.n.rale de Surveillance - S.A. va realiza validarea Studiului situatiei de bază;

3. va finanta echipamentele tehnice până la o valoare de 19,6 milioane coroane daneze (DKK), care vor fi furnizate de către partea daneză. Utilizând o rată de schimb de 1,0 USD = 7,531 DKK, suma plătită în avans în valoare de 19,6 milioane coroane daneze reprezintă 2,6 milioane USD.

4. Echipamentele tehnice vor fi ofertate în Danemarca, tinându-se seama de conditiile licitatiilor internationale. Dosarele de licitatie pentru echipamentele tehnice vor fi considerate finale după primirea aprobării companiei de proiect. După decizia Comitetului de evaluare, plata se va face către firma care a câstigat licitatia, după ce partea română si-a dat acordul pentru această decizie, bazându-se pe toate documentele licitatiei pentru furnizarea echipamentelor tehnice. Plătile pentru echipamentele tehnice vor fi transferate direct din conturile părtii daneze în contul firmei câstigătoare a licitatiei.

 

ARTICOLUL 4

Alte conditii

 

În cazul în care Comitetul de supervizare pentru mecanismul implementare în comun al UNFCCC nu va aproba cantitatea specificată de 721.108 AAU-uri si ERU-uri pentru a fi transferată părtii daneze sau în cazul în care cantitatea verificată este mai mică decât a fost estimată, partea română va prelungi perioada de timp convenită pentru transferul de AAU-uri si ERU-uri, până când cantitatea convenită si achitată anterior de AAU-uri si ERU-uri va fi transferată.

În cazul în care cantitatea verificată de AAU-uri si ERU-uri generate de Proiect este mai mare decât a fost estimată în Studiul situatiei de referintă, partea daneză îsi rezervă dreptul de a achizitiona toate AAU-urile si ERU-urile rezultate din Proiect, la un pret stabilit prin negocieri între părti. Achizitionarea cantitătilor suplimentare cumulate pentru perioada 2004-2007 se va realiza în anul 2008, pentru perioada 2008-2012 se va realiza în anul 2013 si pentru perioada 2013-2017 se va realiza în anul 2018. În cazul în care nu s-a ajuns la un acord între părti în anii 2008, 2013, respectiv 2018, dreptul de preemtiune se va pierde pentru perioada negociată. Toate documentele elaborate în legătură cu acest acord asupra Proiectului vor fi redactate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 5

Înregistrarea tranzactiilor

 

Părtile vor înregistra cantitătile de AAU-uri si ERU-uri transferate, respectiv primite, în registrele lor nationale si vor transmite aceste informatii Secretariatului UNFCCC. Toate rapoartele de monitorizare si verificare vor fi transmise ambelor părti si vor fi puse la dispozitie Secretariatului UNFCCC.

 

ARTICOLUL 6

Solutionarea diferendelor

 

Măsura în care obligatiile vor fi considerate îndeplinite va fi determinată prin consultări între părti. Dacă Proiectul nu este în conformitate cu viitoarele reguli si linii directoare pentru proiectele de tip implementare în comun, părtile vor analiza împreună mijloacele de modificare a Proiectului, astfel încât acesta să poată fi în conformitate cu cerintele respective.

Tinându-se seama de art. 14 paragraful 1 din UNFCCC, în cazul unui diferend între părti privind acest acord asupra Proiectului, părtile vor încerca să solutioneze respectivul diferend prin negociere sau arbitraj.

Un tribunal arbitral ad-hoc va fi compus din trei membri, la cererea oricăreia dintre părti. Fiecare parte va numi un arbitru, iar acestia vor alege, de comun acord, un presedinte. Arbitrii vor stabili amplasamentul tribunalului arbitral într-o jurisdictie neutră, pentru a se asigura că nu există conexiuni între desfăsurarea procedurilor de arbitraj si statul în care este ales amplasamentul tribunalului arbitral. Procedurile arbitrale se vor desfăsura în limba engleză. Tribunalul arbitral va aplica regulile de procedură prevăzute în Regulile de arbitraj ale UNCITRAL – cu modificările impuse de natura problemei juridice -, care vor fi încorporate prin această prevedere.

Ca temei al pronuntării unei sentinte, tribunalul arbitral va lua în considerare atât UNFCCC si Protocolul de la Kyoto, cât si alte considerente ale politicii publice internationale. Aplicarea dreptului civil va avea prioritate.

Tribunalul arbitral va avea competenta să emită sentinte cu valoare de recomandare, pe care părtile le vor respecta cu bună-credintă. Efectele juridice obligatorii ale sistemului de conformitate se vor baza pe prevederile acestui acord asupra Proiectului, ale UNFCCC si ale Protocolului de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 7

Dispozitii finale

 

Prezentul acord asupra Proiectului intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică în scris îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord asupra Proiectului va rămâne în vigoare până când ambele părti vor îndeplini toate obligatiile rezultate din acesta.

Prezentul acord asupra Proiectului nu poate fi denuntat de către părti până la data de 31 decembrie 2018, când va înceta fără o notificare prealabilă.

Fiecare parte poate propune amendamente la acest acord asupra Proiectului. Părtile vor depune eforturi pentru a ajunge la un acord asupra oricărui amendament propus. Amendamentele pot fi adoptate doar pe bază de consens. Semnat la Bucuresti la 7 martie 2003, în două exemplare originale în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

din România,

Ioan Jelev

Pentru Ministerul Mediului

din Regatul Danemarcei,

Morten Pedersen

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 990.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Măsurile pe care le generează prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea cresterii calitătii serviciilor medicale acordate, buna desfăsurare a activitătii în unitătile sanitare publice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si de la bugetul de stat si constituie situatii de urgentă de interes public.

Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut si neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesitătile unui trai decent, precum si imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii  legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgentă a prezentei reglementări.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică personalului din unitătile sanitare finantate după cum urmează:

a) integral de la bugetul de stat;

b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă personalul contractual care prestează activitate în functii de executie si de conducere.

Art. 2. - Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.

Art. 3. - Salarizarea personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar se face tinându-se seama de rolul, răspunderea, importanta socială, complexitatea sarcinilor, specificul activitătii fiecărei functii, de pregătirea si competenta profesională a persoanelor care exercită aceste functii, precum si de rezultatele obtinute.

 

CAPITOLUL II

Elementele sistemului de salarizare

 

Art. 4. - Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile si alte drepturi.

Art. 5. - Salariile de bază pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale si sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.

Art. 6. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzător functiei de executie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizatie de conducere diferentiată în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariul de bază.

(2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al functiei de executie si sunt prevăzute în anexa nr. V.

(3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază, personalul beneficiază de indemnizatii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază si fac parte din acesta.

(4) Indemnizatia de conducere se acordă si personalului contractual de executie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unitătii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 7. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe functii de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă.

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgentă beneficiază, la functia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

 

Transa de vechime

în muncă

Cota din salariul

de bază

- între 3 si 5 ani

5%

- de la 5-10 ani

10%

- de la 10-15 ani

15%

- de la 15-20 de ani

20%

- peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 9. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul noptii, dacă efectuează cel putin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 10. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în functii de executie sau de conducere este considerată muncă suplimentară si se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Personalul care posedă titlul stiintific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de bază, dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv, care se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului normal de lucru de la functia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu exceptia indemnizatiei de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului de lucru de la functia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al functiei de bază.

Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unitătii.

Art. 13. - (1) În raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru conditii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru activităti ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăsoară în conditii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;

c) pentru activitătile care se desfăsoară în serviciile de ambulantă, structurile de primire a urgentelor - UPU si CPU -, în sectiile si compartimentele de ATI si care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăsoară în conditii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;

d) pentru conditii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave si altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătătii, un spor de 50-100% din salariul de bază;

f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care îsi desfăsoară activitatea în conditii deosebite de muncă - dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unitătile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătătii, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localitătile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar si avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - Munca prestată în unitătile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se păteste cu un spor de până la 100% din salariul de bază al functiei îndeplinite. Munca astfel prestată si plătită nu se compensează si cu timp liber corespunzător.

Art. 15. - În unitătile sanitare unde activitatea se desfăsoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum si personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul noptii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfăsura activitate integrată în unitătile sanitare în care functionează catedra sau disciplina didactică si primeste pentru această activitate o indemnizatie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător functiei si gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii, acordată în plus fată de drepturile salariale acordate de institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functionează în alte unităti decât cele sanitare poate fi integrat în unitătile sanitare stabilite de Ministerul Sănătătii.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, pot fi integrate două pe un post în unităti sanitare, în limita posturilor normate si vacante.

Art. 17. - Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia anual de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu conditia încadrării în nivelul alocatiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. - Absolventii învătământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 19. - (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunostintelor profesionale, procedându-se în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare.

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunostintelor profesionale va beneficia de o crestere a salariului de bază avut, în situatia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru functia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situatia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al functiei avute anterior.

Art. 20. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgentă beneficiază, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăsurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăsurat activităti profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.

(4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006.

Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de functii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

 

CAPITOLUL III

Alte drepturi

 

Art. 22. - (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de functii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au functia de bază în afara unitătii.

(2) Posturile vacante din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de către persoane din aceeasi unitate.

(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitătii la care persoana care cumulează are functia de bază, iar cumulul de functii se efectuează în afara programului de la norma de bază.

Art. 23. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, personalul încadrat în unitătile sanitare publice finantate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.

Art. 24. - (1) Personalul angajat în unitătile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în conditiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultatiilor medicale în asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unitătile sanitare cu paturi, precum si la internarea si tratamentul ambulatoriu în unitătile de asistentă medico-balneară.

 

CAPITOLUL IV

Angajarea si promovarea în functii

 

Art. 25. - (1) Angajarea personalului pe functii, grade si trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de functii.

(2) Promovarea în functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

 

CAPITOLUL V

Delegarea si detasarea

 

Art. 26. - (1) Personalul încadrat în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atributiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

(3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 27. - Pe durata delegării, respectiv a detasării, salariatul îsi păstrează functia si toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 28. - (1) Personalul încadrat în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detasat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

(2) Detasarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an si, în mod exceptional, perioada detasării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părti, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, în conditiile prevăzute de lege.

(4) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

(5) Pe durata detasării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

 

CAPITOLUL VI

Drepturi în cazul mutării în altă localitate

 

Art. 29. - (1) Personalul mutat în cadrul aceleiasi unităti sanitare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de bază net lunar;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această mentiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea.

Art. 30. - (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizatie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător functiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidentiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizatia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităti unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite si avizate de Ministerul Sănătătii sau de celelalte ministere cu retea sanitară proprie.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

 

CAPITOLUL VII

State de functii

 

Art. 31. - (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îsi întocmeste anual statul de functii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat si în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Statul de functii se aprobă de Ministerul Sănătătii sau de celelalte ministere cu retea sanitară proprie ori de directia de sănătate publică, după caz, în functie de subordonare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 32. - (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevăzute pe functii, grade si trepte profesionale în anexa nr. VI.

(2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultată ca diferentă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) si salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenta se acordă începând cu luna octombrie 2005.

Art. 33. - Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă sunt brute si impozabile si se vor actualiza prin aplicarea cresterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 34. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade si trepte profesionale si a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri si cheltuieli.

Art. 35. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii, precum si a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării si privatizării unitătilor sanitare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu conditia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si, după caz, si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru unitătile finantate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de functii, precum si posturilor de medici de specialitate din unitătile sanitare cu încadrare deficitară la această categorie de personal.

(4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aprobă de ordonatorii principali de credite.

Art. 36. - Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 37. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgentă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă si la alte concedii, precum si la drepturile aferente, în conditiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementările de drept comun, civile si administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislatiei specifice.

Art. 38. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum si acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 39. - Ulterior stabilirii competentelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe functii, grade si trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferentiat în functie de categoria unitătii si de complexitatea activitătii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 40. - (1) Salariile de bază individuale pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate, în functie de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor.

(2) Salariile de bază individuale diminuate în conditiile alin. (1) nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 41. - Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 42. - În sectorul sanitar se pot utiliza si functii specifice altor sectoare de activitate.

Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea si functionarea institutiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind  manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 45. - Anexele nr. I-VI*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 115.

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor

 

Tinând seama de faptul că valoarea de referintă sectorială în raport cu care se calculează salariile personalului Ministerului Administratiei si Internelor este mai mică decât cea aplicabilă personalului militar din celelalte institutii publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si securitate natională,

luând în considerare faptul că întregul personal al Ministerului Administratiei si Internelor contribuie în egală măsură la asigurarea climatului de sigurantă pentru cetăteni si a securitătii institutiilor statului de drept, se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru eliminarea discriminării în planul drepturilor bănesti existente între personalul Ministerului Administratiei si Internelor si cel apartinând celorlalte institutii publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si securitate natională.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru personalul militar si functionarii publici cu statut special din Ministerul Administratiei si Internelor valoarea de referintă sectorială se stabileste la 1.600.600 lei în perioada ianuarie-septembrie 2005.

(2) Începând cu luna octombrie 2005, valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 1.728.648 lei.

(3) Valoarea de referintă sectorială stabilită potrivit prevederilor alin. (1) si (2) cuprinde si cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2005.

(4) Soldele de functie si de grad ale personalului militar, respectiv salariile pentru functia îndeplinită si pentru gradul profesional detinut de functionarii publici cu statut special, calculate potrivit alin. (1) si (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea acestora.

Art. 2. - (1) În anul 2005 se suspendă aplicarea dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu odificările si completările ulterioare.

(2) În anul 2005 limita de constituire a fondului de premiere prevăzută la art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, se reduce cu 5 puncte procentuale.

Art. 3. - La articolul 31 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Drepturile bănesti prevăzute la art. 27 si 28 nu se acordă politistilor nici în cazul în care, în timpul suspendării din functie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (2) se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. 4. - Aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă se realizează din fondurile aprobate pentru Ministerul Administratiei si Internelor pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 118.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, destinat utilizării în activitatea de control pentru supravegherea pietei, desfăsurată de inspectorii ISCIR-SP

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire a formularului-tip prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prevăzut la art. 1, se utilizează de către inspectorii ISCIR-SP, posesori ai legitimatiilor speciale de control, care verifică aplicarea dispozitiilor legale în domeniile pentru care ISCIR-SP a fost nominalizată ca organism de control pentru supravegherea pietei, prin hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene.

Art. 4. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, ISCIR-SP - unitatea de supraveghere a pietei, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 811.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

ISCIR-SP Bucuresti

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

 

Seria ........ nr. .........

 

Încheiat astăzi, ..................., în localitatea ........................................., judetul ...............................................

Subsemnatii: (numele si prenumele) (functia) (Delegatia de control nr.)

1. .................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................. ,

în calitate de agenti constatatori, reprezentând ISCIR-SP ca organism de control pentru supravegherea pietei, desemnat de Ministerul Economiei si Comertului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, al Legii nr. 608/2001, al Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 342/2002 si al actelor normative care stabilesc conditiile de introducere pe piată a produselor din domeniile reglementate, în urma controlului efectuat în data de .............................. la agentul economic ...................................., cu sediul în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. .........., ap. ........., judetul/sectorul ..................., tel./fax ......................., C.U.I. ........................, număr de ordine în registrul comertului ......................................, am constatat următoarele:

1. .................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…..

Faptele de mai sus constituie contraventii fată de prevederile următoarelor acte normative:

….................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…..

si se sanctionează cu:

- amendă de ................................. lei si ................................., conform art. ....................... din ...............;

- amendă de ................................. lei si ................................., conform art. ....................... din ...............;

- amendă de ................................. lei si ................................., conform art. ....................... din .............. .

 

Agenti constatatori,

........................................

Martor,

........................................

Contravenient,

........................................

 

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul ............................, cu sediul în localitatea .................., str. .................................... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul................................................, reprezentat de domnul/doamna ........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................, str. ................... nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ..............., eliberat/eliberată de ................................................... la data de .................., CNP.............................., în calitate de .......................... .

În conformitate cu art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, si cu art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2002, aprobată prin Legea nr. 315/2002, coroborate cu prevederile .............................., contravenientul va achita contravaloarea amenzii cumulate, integral, în termen de cel mult 15 zile/jumătate din minimul amenzii în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, respectiv suma de .................. lei.

Contravaloarea amenzii se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază contravenientul are domiciliul fiscal.

În situatia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, se va proceda la executarea silită a acestuia în conditiile legii.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia.

Dovada achitării amenzii se va transmite sau, după caz, plângerea însotită de copia procesului-verbal se va depune la: ISCIR-SP Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5, tel./fax. 411.64.35.

Au fost ridicate copii după următoarele documente de la contravenient:

….................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…..

Au fost prelevate esantioane din produsul ...................................................................................................…

Alte mentiuni

Contravenientul a formulat următoarele obiectiuni:

….................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…..

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi.................../ va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii.

Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze/nu poate semna.

Nu a fost de fată nici un martor, deoarece..............................

Semnături:

 

Agenti constatatori,

1. ........................................

2. ........................................

3. .........................................

Martor,

 

 

........................................

Contravenient,

Am primit copia procesului-verbal

si am luat cunostintă despre continut.

.......................................................................

 

Martor ........................................................ (numele si prenumele), domiciliat în localitatea ....................................., str. .................... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....................................., posesor al BI/CI seria ................. nr. .................., eliberat/eliberată de ............................ la data de ......................., CNP..........................

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria ....... nr. .........

Caracteristici tehnice:

- fiecare formular are 2 pagini si se tipăreste, pe fată, în 3 exemplare;

- hârtie autocopiativă de culoare galbenă, scris cu cerneală de culoare albastră;

- format A4;

- numerotare: cerneală specială de culoare rosie;

- sistem de înscriere propriu: seria ..... nr. .........;

- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 25 de seturi de procese-verbale, continând câte 150 de file fiecare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004,

văzând Referatul de oportunitate nr. 486 din 28 octombrie 2004 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului de sucursală teritorială Olt-Arges,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare - R.A. din Bucuresti în comuna Nanov, judetul Teleorman.

Art. 2. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 822.