MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.141         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.018. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.121. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.122. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

2.123. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.124. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru strămutarea gospodăriilor familiilor din comuna Alunu, judetul Vâlcea, afectate de alunecările de teren produse în luna noiembrie 2004

 

2.125. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

2.126. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

2.128. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

2.129. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru repatrierea unei părti importante din opera sculptorului George Apostu

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere cu totul deosebită pentru vocea sa inconfundabilă, pentru marele talent artistic prin care a îmbogătit patrimoniul cultural mondial cu interpretări de exceptie, pentru spiritul umanitar de care a dat dovadă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter maestrului Jose Carreras.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.018.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotârâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii la capitolul 58.01 “Sănătate”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 1.525.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Ministerul Sănătătii în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, subprogramul “Tratament în străinătate”, în vederea efectuării interventiilor chirurgicale, astfel:

a) 800.000 mii lei pentru Anghel Titu, în Austria; si

b) 725.000 mii lei pentru Nedeloaiea Florin, în Germania.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 50.000 euro pentru efectuarea transplantului pulmonar în străinătate domnului Anghel Titu, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în orasul Baia de Aramă, str. Târnita nr. 73, judetul Mehedinti.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 20.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 30.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei, se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Mehedinti, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Mehedinti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bancare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Mehedinti către Directia de Sănătate Publică a Judetului Mehedinti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Mehedinti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 1.525.000 mii lei la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru strămutarea gospodăriilor familiilor din comuna Alunu, judetul Vâlcea, afectate de alunecările de teren produse în luna noiembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 4.000.000 mii lei, familiilor afectate de alunecările de teren din comuna Alunu, judetul Vâlcea, produse în luna noiembrie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Vâlcea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de către Prefectura Judetului Vâlcea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Vâlcea va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Vâlcea, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea în regim de urgentă a cantitătii de 520 m2 carton bitumat, în limita sumei de 15.600 mii lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “reîntregire stocuri”, cu finantare din venituri proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.124.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru familiile afectate de alunecările de teren din comuna Alunu, judetul Vâlcea, produse în luna noiembrie 2004

 

Produsul

U.M.

Cantitătile

BCA

m3

543

Carton bitumat

m2

520

Cherestea răsinoase

m3

82,1

Ciment

tone

155,5

Coame

bucăti

580

Lemn rotund

m3

97,3

Otel beton

tone

22

Tigle

bucăti

26.063

Var

tone

10,175

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, sustinerea sistemului de protectie a copilului, creselor si centrelor judetene si locale de consultantă agricolă pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 590.093 milioane lei, din Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii si judete, se face de către consiliul judetean, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetene.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.125.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

sumelor defalcate din T.V.A., repartizate pe judete pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 3,2 miliarde lei pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Mizil, pentru asigurarea cu prioritate a ajutorului social, subventionarea energiei termice livrate populatiei, finalizarea unor lucrări de investitii si alte cheltuieli curente ale administratiei publice locale.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 26.500 milioane lei, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 02 “Cheltuieli de personal”, în vederea finantării cheltuielilor legate de deplasarea reprezentantilor Ministerului Afacerilor Externe în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum si în volumul si în structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru repatrierea unei părti importante din opera sculptorului George Apostu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 85.000.000 lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, pentru repatrierea unei părti importante din opera sculptorului George Apostu.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.129.