MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 decembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

2.138. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.759/5.371. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

5.379. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind Metodologia de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinte educative speciale, scolarizati în învătământul de masă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor  societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Pentru a se definitiva programele de restructurare si de atenuare a impactului social la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si la societătile comerciale si regiile autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, care urmează să disponibilizeze o parte din angajati, este necesară continuarea măsurilor de atenuare socială prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, prin prelungirea dispozitiilor acesteia pe un interval de 6 luni, măsuri a căror reglementare nu poate fi amânată, având un caracter de urgentă, deoarece numai prin acestea se determină stabilitatea socială în zonele respective.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar  de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (3) se aplică si salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare si reorganizare, din cadrul societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată prin Legea nr. 318/2004, cu modificările ulterioare”.

2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 iunie 2005, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor comerciale si regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 119.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2004 cu suma de 15.190.000 mii lei pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Suma defalcată din taxa pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judetean, pe unităti administrativ-teritoriale în functie de subventia aferentă cantitătilor de energie termică livrată populatiei.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.138.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.759 din 24 noiembrie 2004

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.371 din 24 noiembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

ministrul finantelor publice si ministrul educatiei si cercetării emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generală de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile si institutiile de învătământ acreditate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

I. Prevederi cu caracter general

 

1. Bursele prevăzute de Legea nr. 376/2004 privind bursele private se pot acorda persoanelor fizice române: elevi, studenti, doctoranzi sau celor care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o institutie de învătământ acreditată, din tară sau din străinătate.

2.1. Bursa se acordă în baza unui contract încheiat între o persoană juridică de drept privat sau o persoană fizică si beneficiar, dintre cei mentionati la pct. 1.

2.2. Contractul se semnează, în calitate de părti, de către beneficiar sau, în functie de vârstă, de beneficiar, cu acordul scris al reprezentantului său legal, si de către reprezentantul legal al persoanei juridice de drept privat sau de către persoana fizică ce oferă bursa.

2.3. Beneficiarul bursei private are obligatia să prezinte contractul, în vederea avizării, la institutia sau la unitatea de învătământ în care studiază, care va specifica nivelul si forma de învătământ urmate, precizând durata normală a studiilor, precum si anul de studiu în care se află beneficiarul bursei.

2.4. Institutia sau unitatea de învătământ are obligatia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informatii privind situatia scolară a beneficiarului bursei, la cererea persoanei fizice sau a persoanei juridice care acordă bursa.

3.1. Clauzele contractului de bursă se stabilesc de către părti, cu respectarea modelului de contract prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

3.2. Bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.

3.3. Pe perioada acordării bursei private se interzice beneficiarului să lucreze pentru cel care acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

4.1. Bursa prevăzută la pct. 1 poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă, stabilită prin contract de către părti.

4.2. Cuantumul bursei private se stabileste la încheierea contractului si trebuie să acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de întretinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior încheierii cotractului numai prin act aditional la acesta.

4.3. Bursa se poate suspenda pe perioadele în care beneficiarul ei nu îndeplineste clauzele, stabilite prin contract.

4.4. Beneficiarul bursei se poate obliga prin contract ca, după terminarea studiilor liceale, postliceale, universitare, postuniversitare sau de doctorat, pe parcursul cărora a primit bursa, să lucreze prin angajare, pe o anumită perioadă prevăzută în contract, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

4.5. Beneficiarul bursei se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflatie, în caz de nerespectare a obligatiilor asumate prin contract. Angajamentul de plată este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni si constituie anexă la contract.

4.6. În cazul restituirii sumelor reprezentând burse private potrivit pct. 4.5, persoana fizică care a acordat bursa are obligatia de a înstiinta organul fiscal competent în vederea returnării sumelor respective cu care s-a redus impozitul datorat, iar persoana juridică va recalcula impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal respectiv.

 

II. Prevederi cu caracter financiar

 

A. În cazul contribuabililor persoane juridice

1. Intră sub incidenta art. 6 alin. 1 din Legea nr. 376/2004 persoanele juridice române de drept privat, precum si persoanele juridice străine care sunt obligate la plata impozitului pe profit potrivit titlului II “Impozit pe profit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. La calculul profitului impozabil, cheltuielile înregistrate în contabilitate în baza contractului prin care se acordă bursa privată si a documentelor justificative de plată a acesteia sunt cheltuieli nedeductibile. Din punct de vedere fiscal, valoarea acesteia se scade din impozitul pe profit datorat dacă reprezintă cumulativ 3ä din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, calculat înainte de această deducere.

3. Scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând bursa privată se efectuează lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel încât la finele anului acestea să se încadreze în prevederile legii.

Aceasta se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil: 6582 “Donatii si subventii acordate”/analitic distinct = 462 “Creditori diversi”

4. Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând bursa privată: Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract cu un student, prin care îi acordă o bursă privată anuală de 60.000.000 lei, respectiv de 5.000.000 lei lunar.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, acesta prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000.000 lei

Venituri din activităti diverse = 2.000.000 lei

1.002.000.000 lei

Cheltuieli privind mărfurile = 750.000.000 lei

Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei

din care: 15.000.000 lei bursa 860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005

Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea bursei private este de 157.000.000 x 19% = 29.830.000 lei.

Având în vedere conditiile de deducere prevăzute la art. 6 din Legea nr. 376/2004, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3ä din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;

- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea bursei private reprezintă 5.966.000 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de 29.830.000 - 3.006.000 = 26.824.000 lei.

B. În cazul contribuabililor persoane fizice

1. În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 376/2004, pot efectua cheltuieli cu bursele private contribuabilii care realizează venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activităti independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor potrivit titlului III “Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003. De aceste prevederi beneficiază si contribuabilii care realizează numai una dintre categoriile de venit enumerate mai sus.

2. Persoanele fizice care desfăsoară activităti independente pot efectua cheltuieli cu burse private, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 376/2004, sume care, cumulate, după caz, cu celelalte cheltuieli de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, sunt deductibile plafonat în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003.

3.1. Contribuabilii pentru care angajatorul are obligatia să efectueze regularizarea anuală a impozitului pe veniturile din salarii vor înstiinta angajatorul în perioada

1-15 ianuarie că a efectuat cheltuieli cu bursa privată în baza unui contract si solicită restituirea cheltuielilor cu bursa privată.

3.2. Acesti salariati pot solicita restituirea acestor cheltuieli cu bursa privată în limita sumei reprezentând 1% din impozitul pe venitul anual datorat, prin cerere scrisă către angajator, însotită de copii de pe documentele justificative de plată si contract.

3.3. Dacă suma înscrisă în cerere către angajator privind cheltuiala efectuată cu bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăseste plafonul de 1% din impozitul datorat pe venitul anual din salarii, atunci suma totală luată în calcul de angajator este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

4.1. Contribuabilii care au obligatia să depună declaratia de venit global si au efectuat cheltuieli cu bursele private în baza contractului încheiat între părti completează elementele necesare privind aceste cheltuieli în rubricile corespunzătoare din declaratia de venit global, la care anexează o copie a contractului si a documentelor justificative de plată către persoana fizică beneficiară.

4.2. În declaratia de venit global se înscriu toate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursele private, ce urmează a fi recuperate din impozitul anual datorat în limita sumei reprezentând 1% din impozitul pe venitul annual datorat.

4.3. Dacă suma înscrisă în declaratia de venit global privind bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăseste plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

5.1. Contractele privind bursa privată, precum si documentele de plată pentru aceste burse vor fi prezentate în original si în copie la organul fiscal sau la angajator, după caz, păstrând copiile acestora.

5.2. În cazul în care declaratia de venit global se transmite prin postă către organul fiscal, atunci aceasta va fi însotită de copia contractului încheiat între părti privind bursa privată si de pe documentele justificative de plată.

6. Documentul justificativ de plată a bursei private în cazul plătitorilor persoane fizice poate fi si un înscris între acesta si beneficiarul bursei si va cuprinde obligatoriu si elementele de identificare a părtilor din contract: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data plătii.

7. Neprezentarea documentelor necesare luării în calcul a cheltuielilor privind bursele private în conditiile Legii nr. 376/2004 si ale Legii nr. 571/2003 până la termenul de depunere a declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului conferit de lege.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

CONTRACT Nr. ..................../....................

 

I. Părtile contractului

Art. 1. - Prezentul contract se încheie între:

1. Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, cu atributele lor de identificare:

2. Domnul/Doamna/Domnisoara ...................................................................................., elev(ă)/student(ă)/masterand(ă)/

doctorand(ă) în anul .........., în anul universitar/scolar .................... la ...................., învătământ de zi/seral/i.d.d., născut/născută în anul .........., luna .........................., ziua .........., în localitatea ................................., fiul/fiica lui ....................... si al/a ......................., cetătean român, cu domiciliul în România, str. .............................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judetul/sectorul ..................................., cod postal ...................., telefon ....................,

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ............................. la data de .................... .

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse private în conditiile Legii nr. 376/2004 si ale instructiunilor de aplicare a acesteia.

III. Termenul contractului

Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru un termen de .........., începând cu data prezentului contract.

IV. Obligatiile părtilor

Art. 4. - Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat se obligă să asigure finantarea bursei în cuantum de ................ lunar, pe o perioadă de .............. luni, începând cu luna .................... anul .......... .

Art. 5. - Beneficiarul se obligă să îndeplinească următoarele obligatii:

a) cu privire la studii: .................... (se stabilesc de comun acord între părtile contractului);

b) să profeseze, prin angajare, pentru o perioadă de .........., în specialitatea pentru care s-a pregătit, pe un post corespunzător studiilor absolvite, la persoana fizică sau la persoana juridică de drept privat care acordă bursa privată;

c) să restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract si a angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflatie, pentru neexecutare totală sau partială a obligatiilor;

d) să prezinte prezentul contract spre avizare unitătii sau institutiei de învătământ la care studiază.

Prezentul contract se încheie în 4 exemplare, unul pentru persoana fizică sau persoana juridică de drept privat care acordă bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru institutia sau unitatea de învătământ unde acesta din urmă studiază si unul pentru organul fiscal care efectuează deducerea fiscală.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

ANGAJAMENT

Anexă la Contractul nr. ..................../....................

 

Subsemnatul ........................................, născut în anul .........., luna ...................., ziua .........., în localitatea ...................................., fiul/fiica lui ........................... si al/a ...................., cetătean român cu domiciliul stabil în România, localitatea ........................, str. .................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judetul/sectorul .........., cod postal ...................., telefon ...................., posesor al B.I./C.I. seria .................... nr. ...................., eliberat de Politia .............................. la data de .................... .

În temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. ..................../...................., mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă în baza art. 2 din contractul mentionat, indexate cu indicele de inflatie, în termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a acordat bursa.

 

Data .........................

 

Beneficiarul bursei,

..................................................

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinte educative speciale, scolarizati în învătământul de masă

 

În baza dispozitiilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinte educative speciale, scolarizati în învătământul de masă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile noii metodologii intră în vigoare începând cu anul scolar 2005-2006.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.653/2001 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a serviciilor educationale pentru copiii/elevii deficienti, integrati în scoala publică, prin cadre didactice itinerante si de sprijin.

Art. 5. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 5.379.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinte educative speciale, scolarizati în învătământul de masă

 

CAPITOLUL I

Principii, obiective si finalităti ale educatiei speciale

 

Art. 1. - Educatia specială este forma de educatie adaptată si destinată tuturor copiilor cu cerinte educative speciale care nu reusesc singuri să atingă un nivel de educatie corespunzător vârstei si cerintelor societătii pentru un om activ, autonom si independent.

Art. 2. - Principiile care stau la baza educatiei speciale sunt:

1. Garantarea dreptului la educatie al oricărui copil

a) Copiii au dreptul să învete împreună, indiferent de dificultăti si de diferente.

b) Fiecare copil este unic si are un anume potential de învătare si de dezvoltare.

c) Scoala si comunitatea asigură sanse egale de acces la educatie pentru toti copiii.

2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinte educative speciale:

a) corelarea tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare în functie de scopul educatiei, obiectivele generale si specifice, precum si de finalitătile educatiei;

b) asigurarea conexiunii educationale prin activităti complexe.

Art. 3. - Finalitatea educatiei speciale este aceea de a crea conditiile unei bune integrări sociale si profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.

Art. 4. - (1) Integrarea scolară a copiilor cu cerinte educative speciale este fundamentală pentru realizarea finalitătii educatiei speciale. Integrarea scolară se realizează în unităti de învătământ de masă si/sau în unităti de învătământ special. Una dintre cerintele integrării eficiente a copiilor cu cerinte educative speciale este crearea unor servicii de sprijin, specializate în asistentă educatională, de care să beneficieze atât copiii/elevii integrati, cât si colectivele didactice din scolile integratoare.

(2) Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educatională a copiilor cu cerinte educative speciale este realizat de către cadrele didactice de sprijin/itinerante.

 

CAPITOLUL II

Specificul serviciilor educationale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante

 

Art. 5. - Pentru ocuparea unui post de cadru didactic de sprijin/itinerant trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior de lungă durată cu una dintre specializările: psihopedagogie specială, pedagogie sau psihologie;

b) să fie absolvent al colegiului pedagogic, al liceului pedagogic ori al unei scoli echivalente;

c) în cazul în care nu se îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. a) si b), să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată care a efectuat un stagiu atestat de pregătire teoretică si practică în educatia specială.

Art. 6. - (1) Posturile didactice ale cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt normate în învătământul special.

(2) În situatia în care într-un judet nu există o scoală specială sau centru de resurse, cadrul didactic de sprijin/itinerant este încadrat într-o unitate de învătământ care poate fi: scoală de masă, centru logopedic interscolar sau centru de asistentă psihopedagogică.

(3) În functie de necesitătile locale, unitătile de învătământ de masă, centrele logopedice interscolare, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică din unitătile de învătământ de masă pot transforma

posturi/catedre didactice în posturi de cadre didactice de sprijin/itinerante, în conditiile respectării art. 5.

Art. 7. - (1) Activitatea unui cadru didactic de sprijin/itinerant este normată ca activitate de învătământ special, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

(2) Normarea si încadrarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante se realizează astfel:

a) o normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinte educative speciale în grupe de grădinite/clase din unităti de învătământ obisnuit, la acelasi nivel/palier de studii, echivalentă normei de predare în conformitate cu prevederile art. 43 lit. f) din Legea nr. 128/1997;

b) o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deficiente severe/asociate, integrati în grupe/clase din scoala obisnuită la solicitarea expresă a părintilor, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 586/1990.

(3) Dacă numărul de elevi este mai mic decât cel prevăzut la alin. (2), catedra se poate fragmenta, această situatie incluzând cumulul sau plata cu ora.

(4) Cel putin jumătate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfăsoară în grupă/clasă, în timpul activitătilor/lectiilor de predare-învătare, în parteneriat cu educatoarea/învătătoarea sau profesorul de la grupă/clasă, în situatiile în care se constată că există probleme de întelegere.

(5) Numărul de ore de activitate în grupă/clasă este stabilit de cadrul didactic de sprijin/itinerant împreună cu cel de la grupă/clasă.

(6) Celelalte ore din normă se pot desfăsura:

a) în centrul de resurse;

b) în săli multifunctionale din unitatea de învătământ unde este înscris copilul;

c) în familia copilului asistat;

d) în institutii din comunitatea locală (palate ale copiilor, biblioteci, cinematografe, teatre, circ etc.), în care însoteste copiii/elevii în diverse contexte educationale.

Art. 8. - Normarea posturilor de cadru didactic de sprijin/itinerant se va face în cadrul numărului total de catedre si posturi didactice ale învătământului preuniversitar din judetul/sectorul respectiv.

Art. 9. - (1) Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt:

a) copiii/elevii cu certificat de expertiză si orientare scolară si profesională eliberat de comisia de protectie a copilului;

b) copiii/elevii cu dificultăti de învătare sau de dezvoltare care au recomandarea comisiei interne de evaluare continuă din scoala/centrul de resurse;

c) copiii/elevii cu cerinte educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din partea familiei.

(2) Serviciile educationale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante se asigură în baza unuia dintre următoarele documente:

a) certificat de orientare scolară si profesională eliberat de comisia pentru protectia copilului;

b) recomandarea scrisă a comisiei interne de evaluare continuă, însotită de evaluarea complexă a copilului/elevului (psihologică, medicală, familială, socială, a nivelului de achizitii de tip scolar etc.).

(3) Recomandarea comisiei interne de evaluare continuă se poate obtine numai în urma evaluării complexe a copilului/elevului. Evaluarea copilului/elevului se realizează în baza sesizării comisiei interne de evaluare continuă de pe raza de domiciliu al copilului de către unitatea de învătământ frecventată de copil/elev, familia sau tutorele legal al acestuia, alte institutii, organizatii neguvernamentale sau persoane interesate etc.

Art. 10. - Atributiile cadrului didactic de sprijin/itinerant:

a) colaborează cu comisia internă de evaluare continuă din scoală/centrul de resurse în vederea preluării informatiilor privind evaluarea si planul de servicii personalizat al copilului/elevului cu cerinte educative

speciale, integrat în învătământul de masă;

b) colaborează cu întregul corp profesoral al unitătii de învătământ în care este înscris copilul/elevul, în vederea realizării unei integrări eficiente în întregul colectiv al scolii;

c) elaborează si realizează planul de interventie personalizat, precum si adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;

d) evaluează, în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicării programelor curriculare adoptate;

e) colaborează cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu cerinte educative speciale, în vederea stabilirii modalitătilor de lucru pentru fiecare unitate de învătare:

- participă, în timpul orelor de predare, la activitătile ce se desfăsoară în clasă de către învătător sau profesor;

- participă la activitătile educative din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;

- organizează activităti de interventie personalizată în grupe/clase sau în afara acestora;

- desfăsoară activităti de tip terapeutic-cognitivocupa tional, individuale sau în grup;

- colaborează cu specialistii care realizează terapiile specifice în vederea realizării coerente a planului de servicii personalizat;

- propune si realizează materiale didactice individualizate în functie de dificultătile de învătare ale copiilor/elevilor;

f) realizează activitatea de evaluare periodică vizând dezvoltarea elevilor si reproiectează programul de interventie personalizat;

g) consiliază familiile copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin si colaborează cu acestea;

h) realizează în cadrul celor 16 ore, reprezentând norma didactică de predare, programul săptămânal de asistentă educatională în functie de:

- necesitătile elevului;

- evolutia elevului într-o perioadă de timp limitată;

- rezultatele evaluărilor periodice;

- cerintele grupului de elevi asistati;

i) orientează către comisia internă de evaluare continuă toti acei copii/elevi care au cerinte educative speciale si nu beneficiază de servicii educationale de sprijin.

Art. 11. - Cadrele didactice de sprijin/itinerante sunt salarizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997.

 

CAPITOLUL III

Facilităti acordate unitătilor de învătământ integratoare

 

Art. 12. - Consiliul de administratie al unitătii de învătământ poate acorda diminuarea efectivului de elevi la grupa/clasa respectivă cu 1-2 copii/elevi pentru fiecare copil cu cerinte educative speciale integrat în grupa/clasa respectivă.

Art. 13. - Cadrele didactice din unitătile de învătământ integratoare beneficiază de cursuri de formare în domeniul educatiei incluzive, organizate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 14. - (1) Cadrele didactice din scolile de masă care au copii/elevi integrati beneficiază, cu prioritate, de prime acordate din fondul anual de premiere.

(2) Cadrelor didactice care integrează eficient copii/elevi cu cerinte educative speciale în grupe/clase li se vor acorda în fisa de evaluare anuală si în fisa de restrângere a activitătii cadrului didactic, după caz, cel putin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu mai mult de 10 puncte.

(3) Se recomandă inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti ca, la întocmirea grilei cu punctajele prevăzute pentru obtinerea salariului si a gradatiei de merit, să stabilească pentru cadrele didactice din învătământul de masă, care integrează copii/elevi cu cerinte educative speciale, un punctaj echivalent cu cel acordat pentru obtinerea unor performante în pregătirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare.

Art. 15. - Pentru elevii cu cerinte educative speciale integrati în unităti de învătământ de masă se asigură servicii educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pe durata învătământului prescolar si pe întreaga perioadă a scolarizării.