MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

34. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

DECRETE

 

1.032. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

2.111. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»”

 

2.112. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul de transfer tehnologic CETRANSINO din cadrul Universitătii din Pitesti”

 

2.130. - Hotărâre privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

2.131. - Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Stolniceni Prăjescu

 

13. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a dolomitului din perimetrul Pârâul Limpedea-Izvorul Alb

 

789. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind scutirea la plată a obligatiilor comerciale aferente minelor închise

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 198 si 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de către deputatii nominalizati în prezenta hotărâre si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia, după cum urmează:

- cererea de demisie la data de 1 decembrie 2004, prezentată de domnul Radu-Liviu Bara, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 33 Sălaj, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

- cererea de demisie la data de 1 decembrie 2004, prezentată de domnul Sever Mesca, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 30 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 34.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 199 din 27 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Decretul nr. 766 din 7 octombrie 2004 pentru numirea unui magistrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 19 octombrie 2004, se abrogă.

Art. 2. - Se numeste în functia de judecător la Curtea de Apel Bucuresti doamna Lungeanu Viorica, începând cu data de 16 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 1.032.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Situatia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, o constituie asigurarea, în regim de urgentă, a autonomiei structurilor administrative locale în autorizarea lucrărilor de constructii, precum si cerinta de a se face precizările necesare pentru solutionarea problemelor din acest domeniu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăsesc limita unei unităti administrativ-teritoriale;

2. în extravilanul comunelor;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrările care se execută:

1. pe terenuri care depăsesc limita administrativ-teritorială a unui sector si cele din extravilan;

2. la constructii reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevăzute la lit. c);

e) de primarii oraselor, pentru lucrările care se execută:

1. în teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

2. la constructiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în teritoriul administrativ, în conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (4);

f) de primarii comunelor, pentru lucrările care se execută:

1. în intravilanul localitătilor componente, în vederea realizării de locuinte individuale si a anexelor gospodăresti ale acestora, precum si, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, potrivit art. 45 alin. (3), în vederea executării lucrărilor la celelalte categorii de constructii;

2. la constructiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în intravilanul localitătilor componente, în conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (3).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la  «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 354/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic la Universitatea “Politehnica” din Timisoara, precum si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.033/1999 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la Centrul de documentare, formare continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara”, judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 16 decembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.111.


*) Anexa se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul de transfer tehnologic CETRANSINO din cadrul Universitătii din Pitesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul de transfer tehnologic CETRANSINO din cadrul Universitătii din Pitesti”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 353/2003 privind garantarea unui credit extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO la Universitatea din Pitesti, precum si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.112.


*) Anexa se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (5) lit. c) si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, fără plată, din proprietatea privată a statului în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale, a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 803/2003 privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 10 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.130.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6, care trec, fără plată, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6

Statul român

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

Suprafata totală: 8.061,10 m2

- Clădire corp D

- 3 terenuri de tenis

- Ring de dans în aer liber

- Parcare

- Spatii verzi

 

NOTĂ:

Vor fi respectate servitutile si căile de acces până la iesirea din indiviziune.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale institutiilor subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligatia încadrării în prevederile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.131.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Stolniceni Prăjescu

 

Având în vedere art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Stolniceni Prăjescu, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 1.891/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane”-S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 12.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a dolomitului din perimetrul Pârâul Limpedea-Izvorul Alb

 

Având în vedere art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Pârâul Limpedea-Izvorul Alb, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 3.134/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 13.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind scutirea la plată a obligatiilor comerciale aferente minelor închise

 

În baza art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie si în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile comerciale ale agentilor economici din sectorul minier fată de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., precum si fată de filialele acesteia, reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, aferente minelor si carierelor pentru care deciziile de închidere au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului, datorate până la data de 31 decembrie 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conform anexei la prezentul ordin, se amână în vederea scutirii la plată.

(2) Obligatiile comerciale prevăzute la alin. (1) se evidentiază în contabilitatea agentilor economici în conturi extrabilantiere, până la data închiderii efective a minelor si carierelor, fără a se mai calcula penalităti sau majorări de întârziere de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului pentru aprobarea închiderii acestora.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 789.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

SITUATIA

obligatiilor comerciale ale unitătilor miniere închise în baza hotărârilor Guvernului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a