MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

520. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

967. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

528. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 

986. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 

1.015. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

1.016. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii

 

1.017. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281, art. 29 si art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.127. - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile publice comunitare locale se înfiintează si în sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea structurilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a birourilor de evidentă informatizată a persoanei ale Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.”

2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Literele a), d), e), i) si j) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

«a) întocmesc, tin evidenta si eliberează certificatele de stare civilă;

..............................................................................................

d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civilă, în conditiile legii;

e) actualizează, utilizează si valorifică Registrul local de evidentă a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetătenilor care au domiciliul în raza de competentă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

..............................................................................................

i) primesc, în sistem de ghiseu unic, cererile si documentele necesare în vederea eliberării cărtilor de identitate, cărtilor de alegător, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare si a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor si le înaintează serviciilor publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor;

j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărtile de identitate, cărtile de alegător, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare si plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitantilor;»”.

3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Se înfiintează, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a birourilor judetene de evidentă a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei.

(2) Se înfiintează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.”

4. La articolul I, punctul 9 se abrogă.

5. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul cuprins:

“101. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

«(3) Structura organizatorică, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul Inspectoratului.»”

6. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 111 cu următorul cuprins:

“111. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o conceptie unitară, a legislatiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei si a programelor de reformă privind modernizarea relatiilor dintre administratia publică centrală si locală si cetătean.»”

7. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:

“13. La articolul 14, literele a), c), f), g) si h) vor avea următorul cuprins:

«a) organizează, coordonează si urmăreste modul de aplicare, în mod unitar, a reglementărilor legale în domeniul evidentei persoanelor, al stării civile si al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

..............................................................................................

c) actualizează, utilizează si valorifică Registrul national de evidentă a persoanei, care contine datele de identificare si adresele tuturor cetătenilor români, precum si imaginile posesorilor de cărti de identitate;

..............................................................................................

f) stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cărtilor de identitate si ale cărtilor de alegător, împreună cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor;

g) răspunde, împreună cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoană;

h) gestionează Sistemul national informatic de evidentă a persoanelor;»”.

8. La articolul I punctul 15, litera h1) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“h1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor cu registre si certificate de stare civilă, precum si cu materialele necesare producerii cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător;”.

9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul Directiei de evidentă a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei se transferă în interesul serviciului si se numeste pe functii la Inspectorat.”

10. Articolul II se abrogă.

11. La articolul IV punctul 4, articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.

(2) Coordonarea activitătii de evidentă a persoanei se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidentă a populatiei, si producerea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 421 vor avea următorul cuprins:

“Art. 421. - (1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cărtilor de identitate, a cărtilor de alegător, a certificatelor de stare civilă, precum si a tipăriturilor speciale, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

(2) Veniturile realizate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei si din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat.”

13. La articolul IV punctul 7, alineatul (31) al articolului 421 va avea următorul cuprins:

“(31) Dotarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor se realizează prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia internă si din import.”

14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Cererile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România si ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse în Registrul permanent de evidentă a populatiei, se solutionează de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor.”

15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 115 va avea următorul cuprins:

“c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, precum si producerea plăcilor cu numere de înmatriculare;”.

16. La articolul VII punctul 15, articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale si tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare si evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop.”

17. La articolul VII, după punctul 15 se introduc punctele 151 si 152 cu următorul cuprins:

151. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitătii acestora se depun de către solicitanti, în conditiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, constituite în judetul în a cărui rază solicitantii îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta. Persoanele care au domiciliul în municipiul Bucuresti pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.»

152. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

«Art. 121. - Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.»”

18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor simple, registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a pasapoartelor simple, Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.

(2) Sumele obtinute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

(3) Examinarea persoanelor care solicită obtinerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu si se organizează ca activitate distinctă finantată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obtinute din prestarea acestor activităti se retin de prefecturi si se utilizează în regim extrabugetar.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, si Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 520.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 967.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă are ca obiect reglementarea proiectării, finantării, constructiei, exploatării, întretinerii si transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat pentru concesiunea de lucrări.”

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect executia sau, după caz, atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricărei combinatii a acestor lucrări de constructii, care corespunde cerintelor autoritătii contractante si care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însusi, o functie tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume.”

3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) concesionar - investitor privat selectionat să realizeze parteneriatul public-privat pentru concesiunea de lucrări;”.

4. La articolul 2, literele b) si e) se abrogă.

5. La articolul 2, după litera h1) se introduce litera h2) cu următorul cuprins:

“h2) dialog competitiv - procedura prin care autoritatea contractantă poate initia consultări cu investitorii preselectati, în scopul de a dezvolta una sau mai multe variante capabile să întrunească cerintele autoritătii contractante si pe baza cărora candidatii sunt invitati să liciteze;”.

6. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) acord de proiect - actul juridic întocmit ca urmare a dialogului pe care autoritatea publică l-a purtat cu fiecare investitor în vederea stabilirii mijloacelor tehnice si a aranjamentelor financiare si juridice care să răspundă cel mai bine nevoilor autoritătii publice.”

7. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Principiile care stau la baza selectării ofertantilor si a încheierii contractelor de parteneriat publicprivat sunt:

a) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat;

b) tratamentul egal pentru toti ofertantii, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat;

c) proportionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară si corespunzătoare naturii contractului;

d) recunoasterea mutuală, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a produselor si serviciilor oferite de candidati de altă nationalitate;

e) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice candidat, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, contractant.”

8. Articolul 3 se abrogă.

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si/sau într-un jurnal international de largă circulatie intentia de a initia un proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.”

10. După articolul 4 se introduc articolele 41 - 43 cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Autoritatea publică, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte de lucrări unor terte părti într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul contractului de parteneriat publicprivat pentru concesiune de lucrări, oferind totodată posibilitate investitorilor de a mări acest procentaj, procentajul minim fiind specificat în contractul de concesiune de lucrări;

b) investitorilor să precizeze în ofertă valoarea procentuală, dacă este cazul, a lucrărilor pe care acestia intentionează să le atribuie unor terte părti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.

Art. 42. - În cazul în care concesionarul este o autoritate contractantă în întelesul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, acesta se va conforma dispozitiilor prevăzute de aceasta referitor la contractele de lucrări, în cazul în care lucrările sunt efectuate de terti.

Art. 43. - (1) Concesionarii de lucrări care nu sunt autorităti contractante în întelesul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, si care intentionează să acorde contracte de concesiune de lucrări unor terti vor face publică această intentie printr-un anunt ale cărui continut si mod de publicare vor fi conforme cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

(2) Publicitatea nu este obligatorie dacă contractul de concesiune de lucrări îndeplineste conditiile prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) si d) si de art. 12 lit. a)-f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Investitorii care s-au grupat în vederea obtinerii contractului de concesiune de lucrări sau investitorii afiliati nu sunt considerati terti. Investitorul afiliat este investitorul asupra căruia concesionarul poate exercita o influentă determinantă, direct ori indirect, sau investitorul care poate exercita o influentă determinantă asupra concesionarului, sau orice investitor care, la fel ca si concesionarul, este influentati determinant de către un alt investitor ca urmare a participatiei detinute de acesta din urmă în cadrul lor.

Influenta determinantă a unui investitor asupra altuia este prezumată atunci când, direct sau indirect, acesta:

a) detine majoritatea capitalului social al investitorului controlat;

b) controlează majoritatea voturilor aferente actiunilor emise de investitorul controlat;

c) are capacitatea de a desemna mai mult de jumătate din personalul de administrare, de management si de control al investitorului controlat.

(4) Lista completă a tuturor acestor investitori va fi inclusă în oferta depusă pentru obtinerea concesiunii.

Această listă va trebui actualizată în urma oricărei modificări ulterioare a relatiilor dintre investitori.

(5) În contractele de concesiune de lucrări încheiate de un concesionar care nu este autoritate contractantă, termenul limită pentru depunerea cererilor de participare, stabilit de concesionar, nu va fi mai mic de 37 de zile de la data la care anuntul a fost publicat, iar termenul limită pentru primirea ofertelor nu va fi mai mic de 40 de zile de  la data la care anuntul sau cererea de ofertă a fost publicată. Concesionarul are obligatia să prelungească aceste termene limită dacă, datorită volumului si complexitătii lucrărilor, ofertele nu pot fi depuse în termenul limită sau nu pot fi formulate si depuse decât după vizitarea locatiilor ori după consultarea la fata locului a documentelor anexate termenilor de referintă. Concesionarul are dreptul să prelungească termenul limită pentru depunerea ofertelor. În acest caz concesionarul are obligatia să comunice noul termen în scris, cu cel putin 6 zile înainte de expirarea termenului initial, tuturor furnizorilor de bunuri si servicii si contractorilor care au primit o copie de pe documentatia de elaborare si depunere a ofertei.”

11. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) În termenul prevăzut în anuntul public, dar nu mai putin de 60 de zile de la data publicării intentiei de initiere a unui proiect de parteneriat publicprivat, autoritatea publică primeste scrisori de intentie, însotite de documentul atasat scrisorii de intentie, din partea investitorilor interesati.

(2) În maximum 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selectiona cele mai bune scrisori de intentie, exprimate în termeni tehnici, economici si financiari de către investitori.

(3) În cazul în care nu au fost depuse minimum 3 scrisori de intentie sau nu au putut fi selectate cel putin 3 scrisori de intentie, proiectul va fi reluat numai prin initierea unei noi proceduri complete. În cazul lansării unei noi proceduri, regulile cuprinse în prezentul articol nu se vor mai aplica.”

12. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Pe baza continutului studiului de fezabilitate si a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va fixa termenul de depunere a ofertei tehnice si financiare de către investitorii preselectionati pe baza rezultatelor analizei scrisorilor de intentie depuse. Termenul de depunere a ofertelor nu va fi mai mic de 60 de zile de la data comunicării.

(2) În urma evaluării ofertelor depuse, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnico-economici si financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanti la selectie.

(3) Împotriva deciziei mentionate la alin. (2) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestatie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei.

(4) Autoritatea publică este obligată să analizeze toate contestatiile depuse în termen si să transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.”

13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pe durata dialogului competitiv, autoritatea publică va asigura egalitatea de tratament între toti investitorii. Este interzisă transmiterea de informatii într-o manieră discriminatorie care ar putea oferi avantaje unor investitori asupra altora. Autoritatea publică nu va dezvălui celorlalti investitori variantele propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia.

(2) Autoritatea publică va putea dispune ca procedura dialogului competitiv să se desfăsoare în stagii succesive pentru a reduce numărul de variante care urmează a fi discutate aplicând criteriile de selectie continute de anuntul de intentie.

(3) Autoritatea publică va continua dialogul până la identificarea variantei sau a variantelor care îndeplinesc cerintele, comparându-le dacă este cazul.

(4) După declararea finalizării dialogului si după informarea în acest sens a participantilor, autoritatea publică va solicita depunerea de oferte finale pe baza variantelor prezentate si stabilite în cursul dialogului.

(5) Autoritatea publică poate solicita clarificări, precizări si îmbunătătiri de detaliu ale ofertelor. Cu toate acestea, clarificările, precizările si îmbunătătirile de detaliu nu pot implica schimbări ale caracteristicilor de bază ale anuntului de intentie, schimbări care ar putea încălca libera concurentă sau ar avea un efect discriminatoriu.

(6) Autoritatea publică poate remunera sau recompensa participantii la dialog.”

14. După articolul 7 se introduc articolele 71 - 79 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Autoritatea publică va selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, luând în considerare criteriile stipulate în anuntul de intentie. Alte criterii asociate obiectului contractului pot fi luate în considerare, cum ar fi calitătile tehnice, caracteristicile estetice si functionale, aspectele de mediu, costurile de functionare, perioada necesară executiei.

(2) Anuntul de intentie va contine informatii referitoare la ponderea acordată fiecărui criteriu ales să determine cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. În acele situatii când, în opinia autoritătii publice, precizarea ponderii criteriilor nu este posibilă, autoritatea publică va indica în anuntul de intentie criteriile în ordinea descrescătoare a importantei acestora.

(3) Toti investitorii vor fi informati de decizia autoritătii publice, iar decizia de acordare a contractului se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a si în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 72. - (1) Actele emise cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante pot fi atacate pe cale administrativă si/sau în justitie.

(2) Autoritatea contractantă este competentă să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă.

Autoritatea contractantă are obligatia să indice în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se solutionează contestatiile.

(3) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.

Art. 73. - Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de parteneriat publicprivat pentru concesiunea de lucrări si care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecintă directă a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 74. - Persoanele prevăzute la art. 73, care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin actiune în justitie în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 75. - (1) Ori de câte ori primeste o contestatie, autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauză.

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor implicati în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări la data înaintării contestatiei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauză, în oricare dintre următoarele situatii:

a) contestatia este neîntemeiată;

b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.

Art. 76. - (1) Autoritatea contractantă, după ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, are obligatia ca, în termen de 3 zile, să îi înstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări pe toti participantii implicati în respectiva procedură, anexând o copie de pe contestatia sau notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica tuturor participantilor implicati în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări toate actele ulterioare referitoare la contestatia sau actiunea în justitie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea sau primirea lor.

Art. 77. - (1) Participantii implicati în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări au dreptul de a se asocia la contestatia înaintată autoritătii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autoritătii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării privind primirea unei contestatii.

(2) Cei care se asociază la o contestatie au aceleasi drepturi si răspunderi cu cel care a initiat contestatia.

Participantii implicati în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, care nu se asociază unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât si în justitie actul invocat ca nelegal prin contestatia înaintată initial.

Art. 78. - (1) În solutionarea contestatiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activitătilor în legătură cu acestea, în scopul conformării prevederilor prezentei ordonante.

(2) Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezolutiei motivate.

Art. 79. - Hotărârile judecătoresti irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop, instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.”

15. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) La finalizarea procedurii de depunere si rezolvare a contestatiilor, autoritatea publică intră în negocierea finală a unui contract de parteneriat publicprivat pentru concesiunea de lucrări cu investitorul cel mai bine clasat.

(2) În cazul în care contractul de parteneriat publicprivat pentru concesiunea de lucrări nu este încheiat cu investitorul cel mai bine clasat, autoritatea publică va încheia contractul cu următorul investitor selectionat, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selectionati, până la obtinerea unui rezultat favorabil.

(3) Nefinalizarea unui contract de parteneriat publicprivat pentru concesiunea de lucrări cu nici unul dintre investitorii selectionati obligă autoritatea publică la reluarea întregii proceduri.

(4) Acordul părtilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părti se include în continutul contractului de parteneriat publicprivat pentru concesiunea de lucrări.”

16. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile proprietate privată a statului rezultate prin implementarea proiectului si terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau nu pot să se constituie în garantii pentru terti, decât cu acordul proprietarului.”

17. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Prezenta ordonantă nu se aplică atunci când autoritatea publică îsi propune să achizitioneze lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în proiectul de concesiune de lucrări initial sau în contractul de concesiune de lucrări atribuit anterior unui contractant, dar care au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea lucrărilor initiale si aceste lucrări suplimentare au fost atribuite concesionarului initial numai dacă:

a) lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii publice;

b) desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

(2) Valoarea contractului pentru lucrările suplimentare nu trebuie să depăsească 50% din valoarea actualizată a contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, atribuit initial.”

18. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

19. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Pentru solutionarea eventualelor litigii izvorâte din executarea contractului, părtile pot stipula în acesta clauza compromisorie, putând atribui competenta solutionării litigiilor instantelor arbitrale române sau internationale.”

20. La articolele 12 si 13, expresiile “proiecte de parteneriat public-privat” si “proiecte public-private” se înlocuiesc cu expresia “proiecte de parteneriat publicprivat pentru concesiuni de lucrări”.

Art. II. - Articolul 3 litera f1), articolul 4 alineatul 3, articolul 431 si articolul 451 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, se abrogă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea si organizarea atribuirii concesiunii de activităti, servicii si bunuri, după cum urmează:

a) activităti si servicii publice de interes national sau local, în schimbul unei redevente;

b) alte servicii, în schimbul unei remuneratii;

c) bunuri proprietate publică ori privată a statului, judetului, orasului sau comunei, în schimbul unei redevente, cu exceptia concesiunii de lucrări, asa cum este ea reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

2. După articolul 1 se introduc articolele 11 si 12 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Atribuirea concesiunii de activităti si servicii publice de interes national si local si de bunuri prevăzute la art. 1 lit. a) si c) se face în baza unui contract prin care o persoană, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care actionează pe riscul si pe răspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare sau de efectuare a unei activităti ori a unui serviciu public de interes national sau local ori a unui bun în schimbul unei redevente.

(2) Atribuirea concesiunii de servicii prevăzute la art. 1 lit. b) se face în baza unui contract prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unui investitor privat, denumit concesionar, care actionează pe riscul si pe răspunderea sa, dreptul si obligatia de a presta servicii în numele său, remunerarea pentru serviciile prestate constând fie din sumele obtinute din dreptul de exploatare a serviciilor, fie din acest drept însotit, în completare, de remuneratie.

Art. 12. - Principiile care stau la baza selectării ofertantilor si a încheierii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) tratamentul egal pentru toti ofertantii, însemnând că toate criteriile de selectie si de atribuire a contractului de concesiune se aplică într-o manieră nediscriminatorie;

c) proportionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară si corespunzătoare naturii contractului;

b) nediscriminarea, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a serviciilor oferite de candidatii de altă nationalitate, în conditiile prevăzute în acordurile si conventiile la care România este parte;

e) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice candidat, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni concesionar în conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte”.

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul 11), iar după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(11) Serviciile publice sunt acele servicii, altele decât cele care constituie monopol de stat, stabilite prin legi speciale, si pot fi servicii publice de interes national sau servicii publice de interes local.

...........................................................................................

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică contractelor de proiectare, finantare, constructie, exploatare, întretinere si transfer pentru orice bun public care se încheie potrivit procedurilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 16/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Initierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat, în prealabil, de către concedent, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea bunului, a activitătii, a serviciului public sau a serviciului care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică acordarea concesiunii;

c) investitiile necesare pentru modernizare sau extindere;

d) nivelul minim al redeventei/remuneratiei;

e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere; dacă se recurge la procedura licitatiei publice deschise cu preselectie sau la procedura de negociere directă, trebuie motivată această optiune;

f) durata estimată a concesiunii;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului national de apărare, după caz.

(2) În baza studiului de oportunitate se elaborează caietul de sarcini al concesiunii.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Atribuirea concesiunii unui bun, a unei activităti sau a unui serviciu public se realizează prin licitatie publică, prin negociere directă sau dialog competitiv, conform prevederilor prezentei legi.”

6. La articolul 13, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - În cazul procedurii licitatiei publice deschise, concedentul are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulatie natională si într-unul de circulatie locală, precum si în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si/sau într-un jurnal international de largă circulatie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, anuntul licitatiei publice deschise, care va contine în mod obligatoriu:”

7. La articolul 13, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritătii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se solutionează contestatiile.”

8. La articolul 22, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritătii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se solutionează contestatiile.”

9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Concedentul are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulatie natională si într-unul de circulatie locală, în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si/sau într-un jurnal international de largă circulatie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intentia de a recurge la procedura de negociere directă.”

10. După articolul 27 se introduce sectiunea a 3-a cu următorul cuprins:

SECTIUNEA a 3-a

Procedura concesionării prin dialog competitiv

Art. 271. - (1) Dialogul competitiv este o procedură care oferă posibilitatea autoritătii contractante de a initia consultări cu candidatii, în scopul de a dezvolta una sau mai multe alternative capabile să întrunească cerintele autoritătii contractante si pe baza cărora candidatii sunt invitati să liciteze.

(2) La sfârsitul dialogului competitiv candidatii vor fi invitati să depună oferta finală pe baza solutiei/solutiilor identificate în cursul dialogului. Principiile transparentei si egalitătii de tratament vor fi respectate.

(3) Concedentul are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulatie natională si într-unul de circulatie locală, în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si/sau într-un jurnal international de largă circulatie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intentia de a recurge la procedura prin dialog competitiv.

(4) Anuntul publicat conform prevederilor alin. (3) trebuie să precizeze:

a) denumirea si sediul concedentului;

b) obiectul concesiunii;

c) modalitatea prin care concedentul organizează desfăsurarea negocierilor;

d) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se solutionează contestatiile.”

11. După articolul 271 se introduce capitolul III1 cu următorul cuprins:

CAPITOLUL III1

Căi de atac

Art. 272. - (1) Actele emise cu încălcarea prevederilor prezentei legi pot fi atacate pe cale administrativă si/sau în justitie.

(2) Autoritatea contractantă este competentă să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă.

(3) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.

Art. 273. - Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de concesiune si care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecintă directă a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta lege.

Art. 274. - Persoanele prevăzute la art. 273, care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin actiune în justitie în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 275. - (1) Ori de câte ori primeste o contestatie, autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de concesiune în cauză.

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor implicati în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii la data înaintării contestatiei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de concesiune în cauză, în oricare dintre umătoarele situatii:

a) contestatia este neîntemeiată;

b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.

Art. 276. - (1) Autoritatea contractantă, după ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, are obligatia ca, în termen de 3 zile, să înstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de concesiune pe toti participantii încă implicati în respectiva procedură, anexând copie de pe contestatia sau notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica tuturor participantilor implicati în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune toate actele ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 277. - (1) Participantii implicati în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune au dreptul de a se asocia la contestatia înaintată autoritătii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autoritătii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării privind primirea unei contestatii.

(2) Cei care se asociază la o contestatie au aceleasi drepturi si răspunderi cu cel care a initiat contestatia.

Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, care nu se asociază unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât si în justitie, actul invocat ca nelegal prin contestatia înaintată initial.

Art. 278. - (1) În solutionarea contestatiilor, autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activitătilor în legătură cu acestea, în scopul conformării cu prevederile prezentei legi.

(2) Orice măsură corectivă decisă de autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezolutiei motivate.

Art. 279. - În cazul suspendării sau al anulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune, serviciul supus concesionării se desfăsoară în conditiile anterioare declansării procedurii de concesionare, fără ca prin aceasta să se depăsească perioada maximă de concesionare.

Art. 2710. - Hotărârile judecătoresti irevocabile, pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei legi, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.”

12. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investitiile realizate, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.”

13. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii izvorâte din executarea contractului de concesiune, părtile pot stipula în contract clauza compromisorie, putând atribui competenta solutionării litigiilor instantelor arbitrale române sau internationale.”

14. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi păstrează valabilitatea.

(2) Până la privatizarea companiilor nationale ori a societătilor nationale sau a societătilor comerciale înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome, acestora li se pot concesiona prin atribuire directă bunuri partinând proprietătii publice sau private a statului, aferente domeniului de activitate, pentru realizarea de noi infrastructuri publice.

(3) La privatizarea companiilor nationale ori a societătilor nationale sau a societătilor comerciale înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome, investitorii privati trebuie selectionati pe baza unei proceduri competitive, asa cum este definită în prezenta lege.”

Art. V. - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI. - Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatării unor tronsoane de căi de comunicatii terestre - autostrăzi si căi ferate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 136/1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. VII. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice elaborează si propune spre aprobare Guvernului modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 528.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat publicprivat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 986.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru talentul si măiestria artistică de care a dat dovadă pe marile scene de balet din tară si din străinătate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - “Arta spectacolului”, domnului Alin George Gheorghiu, solist la Landestheater din Salzburg, Republica Austria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 1.015.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale art. 45 alin. (1) lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0258 din 25 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 15 noiembrie 2004 se înaintează în gradul de general de brigadă coloneii prevăzuti în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 1.016.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 75 de ani de viată si 50 de ani de activitate artistică, în semn de apreciere pentru meritele avute în crearea scolii românesti de acompaniament pianistic,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei profesor universitar Suzana Sz.renyi, pianistă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.017.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 460

din 28 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281, art. 29 si art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281, art. 29 si art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valeriu Macovei în Dosarul nr. 5.461/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, arătând că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (2) si ale art. 126 alin. (3) din Legea fundamentală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.461/2003, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281, art. 29 si art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de inculpatul Valeriu Macovei într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat de acesta împotriva Sentintei penale nr. 14 din 6 septembrie 2003, pronuntată de Curtea de Apel Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 281 si ale art. 29 din Codul de procedură penală, referitoare la competenta materială de primă instantă a Curtii de Apel, determinată după calitatea persoanei, respectiv cele referitoare la competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca instantă de recurs, contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutie, cu consecinta, pe de o parte, a aplicării unui tratament discriminatoriu fată de calitatea pe care a avut-o, în spetă aceea de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, si, pe de altă parte, a privării acestor persoane de o cale de atac devolutivă, cea a apelului. În ceea ce priveste dispozitiile art. 29 din Codul de procedură penală, autorul exceptiei sustine că acestea sunt neconstitutionale si în raport cu prevederile art. 126 alin. (3), care stabilesc rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, dispozitiile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală sunt considerate a fi neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16, art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2), pe motiv că “persoanele care au detinut anumite functii sunt private de calea de atac a apelului, cale de atac devolutivă ce nu limitează drepturile procesuale ale celui judecat în a formula cereri si probe noi, asa cum limitează dispozitiile art. 3859 din Codul de procedură penală, aplicabile căii de atac a recursului în materie penală”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este nefondată, deoarece dispozitiile legale criticate nu încalcă sub nici un aspect prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (2) si ale art. 126 alin. (3) din Legea fundamentală.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, precum si instituirea regulilor de exercitare a căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului, în temeiul dispozitiilor art. 126 si ale art. 129 din Constitutie.

De asemenea, întemeindu-se pe jurisprudenta Curtii Constitutionale, arată că dispozitiile de lege criticate nu încalcă nici principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si nici dreptul la un proces echitabil.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile din Codul de procedură penală ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale. Arată, în acest sens, că textele legale criticate nu încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil si nici la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil si se aplică tuturor celor aflati în situatii identice, fără a institui discriminări sau privilegii. Totodată, apreciază că dispozitiile art. 361 alin. (1) lit. c), care stabilesc pentru anumite cauze două grade de jurisdictie - judecata în primă instantă si judecata în recurs -, îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În sfârsit, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu încalcă sub nici un aspect principiul constitutional, potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti, si nu împiedică părtile să exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în conditiile legii, respectiv în conditiile prevăzute de art. 361 din Codul de procedură penală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată

În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate se constată că, desi sunt criticate dispozitiile art. 281 si ale art. 29 din Codul de procedură penală în întregul lor, din motivarea exceptiei rezultă că această critică vizează doar prevederile alin. 1 lit. b) ale art. 281 si, respectiv, ale pct. 2 lit. a) al art. 29.

Asadar, Curtea urmează să se pronunte numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 281 alin. 1 lit. b), art. 29 pct. 2 lit. a) si ale art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, al căror continut este următorul:

- Art. 281 pct. 1 lit. b): “Curtea de Apel: 1. judecă în primă instantă: [...]

b) infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instante, precum si de notarii publici;”.

- Art. 29 pct. 2 lit. a): “Curtea Supremă de Justitie: [...]

2. ca instantă de recurs, judecă: a) recursurile împotriva hotărârilor penale pronuntate, în primă instantă, de curtile de apel si Curtea Militară de Apel;”.

- Art. 361 alin. 1 lit. c): “Sentintele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu apel: [...]

c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militară de Apel.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 124 alin. (2), conform căruia justitia este unică, egală si impartială pentru toti, precum si art. 126 alin. (3), potrivit căruia Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

Examinând exceptia, se constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea Constitutională a statuat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 176 din 18 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 24 iulie 2002, Decizia nr. 77 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2003, Decizia nr. 156 din 17 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003, că prevederile art. 281 pct. 1 lit. b), art. 29 pct. 2 lit. b), precum si ale art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Cu acele prilejuri Curtea a constatat că stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, precum si instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului.

Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la “conditiile legii”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, ca de altfel si art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecătoresti si la procedura de judecată, stabileste că acestea “sunt prevăzute numai de lege”.

Referitor la încălcarea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea Constitutională a statuat că nu este contrară principiului egalitătii instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor.

De asemenea, Curtea a mai retinut că prevederile de lege criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia judecării cauzelor în primă instantă de către curtile de apel.

Totodată textele criticate asigură dreptul la două grade de jurisdictie (judecata în primă instantă si judecata în recurs) în materie penală, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea a retinut totodată că dispozitiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală, contrar celor sustinute de autorul exceptiei.

Astfel, stabilirea de către legiuitor, în temeiul prerogativelor conferite acestuia de dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, a unor reguli procedurale privind competenta curtilor de apel si a sentintelor ce pot fi atacate cu apel nu este de natură să aducă atingere principiului constitutional ce consacră unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, atât timp cât aceste reguli se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatii identice sau similare.

În spetă nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

În plus, în acest dosar autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (3), potrivit cărora “Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale”. Se constată că textul din Constitutie mentionat nu este incident în cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 281, art. 29 si art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valeriu Macovei în Dosarul nr. 5.461/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri referitoare la dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 403.867 m2, proprietate privată a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Se aprobă darea în folosinta gratuită a Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.127.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si în folosinta gratuită a Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

 

Adresa terenului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Vecinătătile

Municipiul Bucuresti,

bd. Mărăsti nr. 65-67,

sectorul 1

- proprietar:

statul român

- în administrarea

Camerei de Comert

si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

- proprietar:

statul român

- în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si în folosinta gratuită

a Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

Suprafata = 403.867 m2

bd. Mărăsti

Bd. Expozitiei

Bd. Poligrafiei