MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.897. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

2.136. - Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr originar din Republica Moldova

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 37 alin. (3) si al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 “Unitătile care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu un nou număr curent, numărul 5, care va avea următorul cuprins:

“5. Administratia Natională a Îmbunătătilor Funciare”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.897.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozitiilor Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Obiectivele îmbunătătirilor funciare se realizează prin desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare de către proprietarii de teren, individual sau prin organizatiile de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si prin federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, prin care se asigură exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin.

(2) Statul intervine prin Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăsura ei însisi activităti de îmbunătătiri funciare.

(3) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului din amenajările cu grad scăzut de utilitate, care face ca exploatarea, întretinerea si reparatiile acestora să fie ineficiente economic, urmează regimul prevăzut de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizatiile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 3. - (1) Organizatiile se constituie potrivit legii si procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare prevăzute de lege.

(2) Persoanele fizice sau juridice care detin terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de îmbunătătiri funciare, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Scopul, tipurile de organizatii potrivit activitătilor de îmbunătătiri funciare desfăsurate si atributiile acestora sunt cele prevăzute de lege.

(2) Suprafata de teren clar delimitată, deservită de un sistem de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, exploatate, întretinute si reparate de o organizatie, constituie teritoriul acelei organizatii. Teritoriile a două sau mai multe organizatii învecinate vor fi fără suprapuneri de suprafete.

Art. 5. - (1) Organizatiile prestează servicii de îmbunătătiri funciare detinătorilor de terenuri situate în cadrul teritoriului organizatiei, indiferent dacă acestia sunt sau nu sunt membri ai acelei organizatii.

(2) Pentru serviciile prestate de organizatie, persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia vor achita tarife care să acopere integral costul exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în patrimoniul organizatiei, inclusiv cheltuielile generale de administrare, cele cu asigurarea pazei infrastructurii de îmbunătătiri funciare si amortismentele. În conformitate cu hotărârea adunării generale, membrii organizatiei pot beneficia de tarife reduse, în care cheltuielile cu executarea lucrărilor de întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea organizatiei, cheltuielile cu plata personalului de executie, inclusiv a directorului organizatiei, si cota din tariful anual pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de întretinere si de reparatii ale infrastructurii de irigatii administrate de Administratie pot fi cuprinse total sau partial.

Art. 6. - (1) Veniturile organizatiilor se constituie din sursele prevăzute de lege.

(2) Pentru tarifele si cotizatiile restante datorate acestora, organizatiile pot percepe penalităti si majorări ori pot institui garantii în conformitate cu hotărârea adunării generale. Garantiile se pot institui prin încheierea unor conventii-angajament între organizatie si membrii săi, potrivit cărora membrii organizatiei depun lunar în unul sau în mai multe conturi de depozit ale organizatiei, pe termen de cel putin 6 luni, o sumă de bani până la concurenta unei sume plafon stabilite prin hotărâre a adunării generale în functie de media anuală a contravalorii serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie. Accesul organizatiei la sumele din aceste conturi se poate face numai în baza hotărârii adunării generale.

(3) Statutul unei organizatii poate prevedea că tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri si de persoanele care nu sunt membre ale acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de acestia, care constituie titluri executorii.

(4) Excedentul, ca diferentă dintre veniturile anuale si cheltuielile efectuate pentru realizarea acelor venituri, rămâne la dispozitia organizatiei si se distribuie, în conditiile legii, către rezerve sau este folosit pentru finantarea activitătii anilor următori.

(5) Organizatiile pot constitui rezerve conform aprobării adunării generale a organizatiei. Pentru reconstructia în caz de accidente neprevăzute, organizatiile pot constitui o rezervă prin alocarea a 5% din excedentul anual, până la cel putin 20% din valoarea activului patrimonial aflat în proprietatea organizatiei. Fondurile utilizate din această rezervă se vor completa până la reîntregirea acesteia.

(6) Pentru recuperarea pagubelor datorate distrugerilor accidentale din cauze naturale sau antropice ori dezmembrării unor părti ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, organizatiile pot încheia contracte de asigurare în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică ce detine în proprietate teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, în conditiile legii, în administrare ori în folosintă astfel de terenuri sau infrastructură de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale poate fi membră a unei organizatii.

(2) Calitatea de membru al unei organizatii se dobândeste prin vointa liber exprimată a persoanei care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si se evidentiază prin înscrierea numelui persoanei în registrul membrilor, în baza adeziunii completate si semnate.

(3) Statutul organizatiei prevede procedura de admitere de noi membri într-o organizatie existentă.

(4) În cazul unei organizatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii, statutul poate prevedea ca dreptul la intrarea în organizatie să se poată exercita doar la sfârsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazului preluării calitătii de membru prin succesiune.

Art. 8. - Membrii unei organizatii au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile prestate de organizatie;

b) în cazul unei organizatii de utilizatori de apă pentru irigatii, să beneficieze de o cotă echitabilă din apa aflată la dispozitia organizatiei;

c) să propună candidati, să candideze la alegeri si să aleagă, dintre membrii organizatiei, membrii organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor, să ia parte la dezbateri si să voteze în sedintele adunărilor generale ale organizatiei;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizatiei;

e) să consulte registrele si înregistrările organizatiei si să se informeze asupra gestiunii organizatiei;

f) să primească despăgubiri în conditiile legii, în cazul în care culturile sau terenul lor suferă o pagubă ca urmare a activitătilor de exploatare, întretinere si reparatii desfăsurate de organizatie pe terenul lor;

g) să adreseze cereri presedintelui comisiei de conciliere în conditiile art. 20 din lege;

h) să se retragă din organizatie, în conditiile legii;

i) să exercite orice alte drepturi prevăzute de statutul organizatiei sau de legislatia în vigoare.

Art. 9. - (1) Membrii unei organizatii au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;

c) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei;

d) să plătească costurile de reparatie sau de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si a echipamentelor deteriorate de acestia sau din vina lor;

e) să furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenului si gospodărirea apei;

f) să permită personalului organizatiei accesul la infrastructura de îmbunătătiri funciare situată pe parcelele de teren detinute de acestia în proprietate, în administrare sau în folosintă, potrivit legii, în vederea prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare si executării lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii, conform prevederilor statutului.

(2) Organizatia va încheia conventii cu persoanele care nu sunt membre ale acesteia si care detin în proprietate suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, prin care se va reglementa dreptul de acces al personalului organizatiei pe terenurile acestora, în conditiile legii si conform celor stabilite de adunarea generală.

Art. 10. - (1) Orice membru al unei organizatii poate solicita retragerea sa din acea organizatie. În cazul unei organizatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii, statutul poate prevedea că acest drept poate fi exercitat numai la sfârsitul sezonului de irigatii.

(2) O persoană are obligatia de a despăgubi organizatia pentru pierderea suferită prin retragerea sa din organizatie, dacă organizatia a efectuat anumite cheltuieli de proiectare, constructie, modernizare sau de exploatare a unui sistem de irigatii, a unui sistem de desecare si drenaj, a unor lucrări de apărare împotriva inundatiilor ori a unor lucrări de combatere a eroziunii solului, ca urmare a dobândirii de către acea persoană a calitătii de membru al organizatiei.

Art. 11. - Încetarea calitătii de membru al unei organizatii a unei persoane se evidentiază prin radierea numelui acelei persoane din registrul membrilor. Calitatea de membru al unei organizatii încetează în următoarele cazuri:

a) vointa părtilor;

b) lichidarea sau falimentul persoanei juridice;

c) excluderea din organizatie;

d) retragerea din organizatie potrivit prevederilor art. 10 din prezentele norme metodologice si ale statutului propriu.

Art. 12. - În cazul în care o parcelă de teren este detinută în coproprietate de mai multe persoane, proprietarii vor desemna un reprezentant care votează în numele lor în sedintele adunării generale, informând consiliul de administratie al organizatiei despre aceasta. Coproprietarii pot acorda puteri depline unuia dintre ei sau îi pot limita competentele de reprezentare în adunarea generală, în baza unei procuri autentice.

Art. 13. - (1) O organizatie poate, în conformitate cu statutul său, să aplice sanctiuni materiale sau administrative unui membru pentru încălcarea statutului sau a regulamentelor sale interne. Hotărârile de aplicare a sanctiunilor se iau, potrivit prevederilor statutului, de adunarea generală sau de consiliul de administratie.

(2) Statutul organizatiei poate prevedea ca, în cazul nerespectării de către un membru a obligatiilor de plată a tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie, aceasta să perceapă penalităti sau tarife majorate si să suspende livrarea apei pentru irigatii, în cazul organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, sau prestarea altor servicii acelui membru.

(3) Excluderea din organizatie a unui membru se poate hotărî pentru următoarele motive:

a) întârzieri nejustificate la plata cotizatiilor datorate organizatiei sau refuzul de a plăti cotizatiile datorate organizatiei pentru o perioadă mai lungă de 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei;

c) refuzul de a permite accesul pe terenul lui al personalului organizatiei pentru realizarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conditiile stabilite de statutul organizatiei;

d) alte încălcări ale statutului si regulamentelor interne ale organizatiei, stabilite prin hotărâre a adunării generale.

Art. 14. - (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, membrii fondatori încheie actul constitutiv si statutul organizatiei, în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde cel putin următoarele:

a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea si domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea vointei de participare ca membri în cadrul organizatiei si de realizare a scopului propus;

c) denumirea organizatiei;

d) sediul organizatiei;

e) durata de functionare a organizatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al organizatiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în bani în valoare de cel putin echivalentul în lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren deservit de infrastructura de îmbunătătiri funciare si detinut de persoanele care si-au manifestat vointa de a deveni membre ale organizatiei, la data constituirii organizatiei, sau din aportul în natură constând în echipamente, instalatii, utilaje ori alte asemenea bunuri, precum si, după caz, în infrastructură de îmbunătătiri funciare;

g) componenta nominală a organelor de conducere, de administrare si de control ale organizatiei, precum si a organelor de solutionare a neîntelegerilor din interiorul organizatiei;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice;

i) semnăturile membrilor.

(3) Statutul organizatiei cuprinde cel putin următoarele:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu exceptia celor mentionate la lit. g) si h);

b) identificarea teritoriului organizatiei conform unui plan de situatie, cu indicarea suprafetei totale conform perimetrului definit si a suprafetei care poate fi efectiv deservită de infrastructura de îmbunătătiri funciare, specificându-se suprafetele deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii sau de fiecare punct de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;

c) patrimoniul organizatiei, cu descrierea fizică si valorică a activului patrimonial, inclusiv a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei;

d) scopul si obiectivele organizatiei;

e) modul de dobândire si de pierdere a calitătii de membru;

f) drepturile si obligatiile membrilor;

g) categoriile de venituri ale organizatiei;

h) structura si atributiile organelor de conducere, administratie si control ale organizatiei, precum si ale organelor de solutionare a neîntelegerilor din interiorul organizatiei;

i) procedura de convocare a adunărilor generale;

j) regulile de numire, functionare si încetare a mandatului organelor de administrare, de control si de solutionare a neîntelegerilor interne ale organizatiei;

k) stabilirea categoriilor de tarife si a cotizatiilor percepute de organizatie;

l) reorganizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiei;

m) destinatia bunurilor, în cazul dizolvării organizatiei.

(4) Modelele actului constitutiv si statutului organizatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 15. - La actul constitutiv si la statut se vor anexa următoarele documente:

a) dovada sediului organizatiei;

b) dovada constituirii patrimoniului organizatiei;

c) lista tuturor membrilor care detin, administrează sau folosesc teren situat pe teritoriul organizatiei, precum si a reprezentantilor sau împuternicitilor acestor membri.

Art. 16. - (1) Pentru initierea procedurii de constituire a unei organizatii, cei care si-au exprimat vointa să devină membri ai viitoarei organizatii vor constitui un comitet constitutiv format din cel putin 5 persoane.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, membri potentiali sunt acele persoane care detin în proprietate, în administrare sau în folosintă teren situat pe teritoriul organizatiei si pot, în conditiile legii si ale prevederilor art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice, să adere la prevederile statutului acelei organizatii.

(3) Comitetul constitutiv efectuează delimitarea preliminară a teritoriului viitoarei organizatii si a activitătilor pe care organizatia îsi propune să le desfăsoare si notifică Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, înfiintat potrivit legii, denumit în continuare Oficiul de reglementare, initierea procedurii de constituire.

(4) Comitetul constitutiv, pe baza recomandărilor Oficiului de reglementare si cu respectarea prevederilor normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare si al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, identifică teritoriul viitoarei organizatii.

Art. 17. - (1) La identificarea teritoriului unei organizatii se au în vedere următoarele:

a) configuratia infrastructurii de îmbunătătiri funciare pe care viitoarea organizatie o va detine în proprietate sau în folosintă;

b) contiguitatea suprafetelor de teren deservite de punctele de livrare a apei din sistemele de irigatii sau de punctele de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;

c) topografia si structura hidrografică a teritoriului viitoarei organizatii;

d) eficienta exploatării si supravegherii sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, în functie de dimensiunile teritoriului;

e) viabilitatea economică a viitoarei organizatii, cu referire la dimensiunile teritoriului, numărul membrilor si la costurile functionării organizatiei, care cuprind si cheltuielile cu plata tarifelor si a personalului necesar functionării acesteia;

f) structura culturilor si gradul de folosintă a terenului.

(2) Pentru constituirea unei organizatii de utilizatori de apă pentru irigatii este necesar ca teritoriul să fie o suprafată distinctă hidraulic, care poate primi apă prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii.

(3) Pentru constituirea unei organizatii de desecare si drenaj este necesar ca teritoriul să includă întreaga suprafată de teren pe care este situat sistemul de desecare si drenaj sau o parte a unui sistem de desecare si drenaj care poate functiona autonom, ce va fi exploatat de viitoarea organizatie.

(4) Pentru constituirea unei organizatii de apărare împotriva inundatiilor este necesar ca teritoriul să includă întreaga suprafată de teren care poate fi protejată de lucrările de apărare împotriva inundatiilor, ce vor fi întretinute si reparate de viitoarea organizatie.

(5) Pentru constituirea unei organizatii de combatere a eroziunii solului este necesar ca teritoriul să includă întreaga suprafată de teren continuă, al cărui sol este posibil să fie sau a fost afectat de factori de degradare, ori suprafata de teren aferentă bazinului hidrografic torential sau perimetrului de ameliorare.

Art. 18. - În vederea convocării adunării constitutive, comitetul constitutiv îndeplineste următoarele atributii: a) redactează proiectul actului constitutiv si al statutului; b) pregăteste o listă a membrilor potentiali, care să includă informatii referitoare la terenul asupra căruia acestia au un drept de proprietate, de administrare sau de folosintă;

c) propune sistemul de reprezentare, în cazul participării în adunarea constitutivă prin reprezentare;

d) organizează si convoacă sedinta adunării constitutive;

e) solicită asistentă din partea Oficiului de reglementare.

Art. 19. - (1) Comitetul constitutiv convoacă adunarea constitutivă a viitoarei organizatii, după finalizarea actului constitutiv si a statutului.

(2) Membrii potentiali care si-au exprimat intentia de a deveni membri ai organizatiei participă nemijlocit la sedinta adunării constitutive.

(3) În cazul în care teritoriul sau numărul membrilor potentiali ai viitoarei organizatii este atât de mare încât prezenta tuturor la sedinta adunării constitutive nu este posibilă, membrii individuali desemnează dintre ei unul sau mai multi reprezentanti.

(4) În cazul participării la adunarea constitutivă prin reprezentare, fiecare membru potential din zona de reprezentare are un număr de voturi stabilit în functie de suprafata de teren pe care o detine pe teritoriul organizatiei.

(5) Reprezentantii din fiecare zonă de reprezentare sunt alesi cu majoritatea voturilor membrilor potentiali care participă la alegerea reprezentantilor.

(6) Fiecare reprezentant votează în adunarea constitutivă si încheie acte juridice în numele membrilor potentiali reprezentati care detin terenuri situate într-o zonă delimitată pe criterii functionale, denumită în continuare zonă de reprezentare, din care a fost desemnat reprezentantul. Reprezentantii cumulează voturile membrilor potentiali reprezentati.

(7) Zonele de reprezentare, criteriile de desemnare a numărului reprezentantilor pe fiecare zonă de reprezentare, procedura de lucru în adunarea zonei de reprezentare, de desemnare si de înlocuire a reprezentantilor se stabilesc prin hotărâre a adunării constitutive.

Art. 20. - (1) Data, ora si locul adunării constitutive se anuntă prin afisare în locuri autorizate si prin publicarea într-un cotidian local de mare tiraj. Dezbaterile si hotărârile adoptate cu respectarea conditiilor de validitate a acestor hotărâri se înscriu în procesul-verbal al adunării constitutive, care se semnează de toti membrii potentiali sau de reprezentantii acestora, participanti.

(2) Adunarea constitutivă aprobă actul constitutiv si statutul organizatiei.

(3) Statutul se aprobă cu votul majoritătii simple si a membrilor potentiali care votează personal sau prin reprezentanti, cu conditia ca acesti participanti nemijlocit sau reprezentanti să detină ori să reprezinte persoanele care detin în proprietate, în administrare sau în folosintă cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei organizatii.

(4) Dacă statutul nu este aprobat, adunarea constitutivă va fi reconvocată la o dată ulterioară. Dacă nici la a doua convocare nu se îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3), mandatul comitetului constitutiv încetează.

(5) Adunarea constitutivă alege membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere.

Art. 21. - (1) Consiliul de administratie depune la Oficiul de reglementare o cerere de avizare si autorizare a constituirii organizatiei si de înregistrare în Registrul national al organizatiei de îmbunătătiri funciare.

(2) Cererea de avizare, autorizare si înregistrare va fi însotită de:

a) actul constitutiv si statutul organizatiei;

b) dovada sediului organizatiei;

c) dovada constituirii patrimoniului organizatiei;

d) lista tuturor membrilor care detin în proprietate, administrează sau folosesc teren situat pe teritoriul organizatiei.

Art. 22. - (1) În situatia în care Oficiul de reglementare constată că s-a respectat procedura de constituire si prevederile art. 14-21 din prezentele norme metodologice, referitoare la procedura de convocare, de tinere a sedintei si de votare în adunarea constitutivă, continutul actului constitutiv si al statutului si teritoriul viitoarei organizatii, precum si că sunt îndeplinite conditiile de preluare de către organizatie a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, avizează constituirea organizatiei si elaborează documentatia necesară autorizării constituirii organizatiei, care va contine avizul Oficiului de reglementare, referatul de aprobare, precum si proiectul ordinului de autorizare a constituirii.

(2) Oficiul de reglementare poate solicita completarea documentatiei depuse de consiliul de administratie, situatie în care termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeste cu 15 zile.

(3) În situatia în care conditiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, Oficiul de reglementare întocmeste un referat privind respingerea cererii de avizare si autorizare a constituirii organizatiei si de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 23. - (1) În termen de 15 zile de la data emiterii avizului sau a înaintării referatului de respingere a cererii de către Oficiul de reglementare, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvotării rurale emite un ordin de autorizare a constituirii organizatiei si de înregistrare a acesteia sau respinge motivat cererea de autorizare si înregistrare.

Oficiul de reglementare înregistrează organizatiile nouconstituite în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de autorizare si înregistrare a organizatiei. După înregistrarea noii organizatii sau respingerea cererii de autorizare si înregistrare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale comunică organizatiei ordinul de autorizare si înregistrare sau de respingere a cererii.

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale va fi făcut public de organizatie prin:

a) afisarea la sediul primăriei localitătii sau la sediile primăriilor localitătilor pe raza teritorială a cărora este situat în întregime sau în parte teritoriul organizatiei;

b) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

c) depunerea unei copii la unitatea locală a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află sediul organizatiei.

(2) Organizatia are obligatia de a comunica Oficiului de reglementare documente din care să rezulte îndeplinirea procedurii de publicitate prevăzute la alin. (1).

Art. 24. - Organizatia dobândeste personalitate juridică pe data înregistrării sale în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 25. - (1) Organizatiile se organizează si functionează în conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, precum si în conformitate cu statutul propriu si regulamentele interne.

(2) Organizatiile au organele de conducere si comisiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.

Art. 26. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, prin care membrii organizatiei sau reprezentantii acestora îsi exercită dreptul de participare la adoptarea hotărârilor privind activitatea organizatiei si de control asupra celorlalte organe alese ale organizatiei.

(2) Adunarea generală se întruneste cel putin de două ori pe an, în prima sedintă până la data de 31 martie si în a doua sedintă până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, sau ori de câte ori este necesar potrivit dispozitiilor statutului, la solicitarea scrisă cel putin a unei pătrimi din numărul membrilor organizatiei sau al reprezentatilor acestora, ori la solicitarea Oficiului de reglementare.

(3) Membrii organizatiilor care nu au sistem de reprezentare pot să participe personal la sedintele adunărilor generale, să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor si să voteze. Organizatiilor cu sistem de reprezentare li se aplică corespunzător prevederile art. 19 alin. (5)-(7) din prezentele norme metodologice, referirea la adunarea constitutivă înlocuindu-se cu cea la adunarea generală.

(4) Sedintele adunării generale se convoacă de consiliul de administratie.

Art. 27. - (1) Adunarea generală adoptă hotărâri privind:

a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale organizatiei;

b) alegerea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori, si ai comisiei de conciliere si, după caz, stabilirea indemnizatiei acestora;

c) aprobarea regulamentelor interne ale organizatiei;

d) aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului de gestiune anual al consiliului de administratie;

e) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar următor, a necesarului de personal si a planului de exploatare, întretinere si reparatii si alte lucrări de îmbunătătiri funciare;

f) aprobarea tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie, precum si a nivelului cotizatiei si a oricăror alte tarife;

g) aprobarea planului de executare a altor lucrări de îmbunătătiri funciare;

h) vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie;

i) efectuarea de investitii si reabilitarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

j) modificarea si completarea statutului organizatiei;

k) fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei federatii;

l) dizolvarea si lichidarea organizatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare;

m) modificarea statutului sau solutionarea oricărei probleme pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenta membrilor sau a reprezentantilor lor care să detină cel putin jumătate din numărul total de voturi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti sau reprezentati, dacă statutul sau legea nu prevede o majoritate mai mare.

(3) În situatia în care adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2), aceasta se va întruni, după o a doua convocare, si poate dă delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, cu majoritatea voturilor membrilor sau reprezentantilor acestora prezenti.

(4) Hotărârile adunărilor generale privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizatiei, modificarea statului acesteia sau orice altă problemă prevăzută de statut în acest sens se iau cu respectarea conditiilor de prezentă mentionate la alin. (2) si cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor care votează personal sau prin reprezentanti.

Art. 28. - (1) Statutul unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la sedintele adunărilor generale, proportional cu mărimea suprafetei de teren detinute în proprietate, în administrare sau în folosintă ori pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.

(2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi. În cazul în care, potrivit modalitătii de alocare a voturilor prevăzute de statutul organizatiei, un membru al acesteia detine mai mult de două cincimi din numărul total de voturi, numărul de voturi care depăseste limita de două cincimi se repartizează celorlalti membri proportional cu numărul de voturi detinut de acestia.

(3) În statut se pot prevedea suspendarea dreptului de vot al membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate organizatiei, precum si conditiile de aplicare a acestei măsuri ca o procedură prealabilă a excluderii din organizatie.

(4) Membrii unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare, precum si proprietarii care au dat în folosintă terenurile pe care le detin unei persoane care nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati în adunările generale pe baza unei procuri speciale autentificate.

Art. 29. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării generale, data, ora si locul adunării generale se aduc la cunostintă membrilor organizatiei fie personal, prin comunicare scrisă, fie prin afisare în locuri autorizate si prin publicarea într-un cotidian local de mare tiraj. Anuntul sedintelor adunării generale va fi însotit de un proiect al ordinii de zi.

(2) Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării.

(3) Sedintele adunărilor generale sunt prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, după caz. La fiecare sedintă a adunării generale se redactează procesul-verbal în care se consemnează îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, membrii sau reprezentantii prezenti, numărul voturilor pe care le detin sau le reprezintă, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate si, la cererea membrilor sau a reprezentantilor, propunerile făcute de acestia în sedintă. Procesele-verbale se semnează de presedinte si de persoanele care l-au redactat si se trec în registrul adunărilor generale ale organizatiei.

(4) Persoanele care nu sunt membre ale organizatiei pot fi invitate să ia parte la sedintele adunărilor generale si pot participa la dezbateri numai pe baza hotărârii adunării generale, fără drept de vot.

Art. 30. - (1) Un membru al organizatiei care, într-o anumită problemă supusă aprobării adunării generale, este în conflict de interese cu organizatia personal sau prin sotul, rudele ori afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art. 31. - (1) Consiliul de administratie asigură punerea în executare a hotărârilor adunărilor generale si este alcătuit dintr-un număr cuprins între 3 si 7 membri ai organizatiei, alesi de adunarea generală pentru un mandat de până la 3 ani si care pot fi realesi potrivit prevederilor statutului organizatiei.

(2) Într-o organizatie cu sistem de reprezentare, fiecare membru al consiliului de administratie reprezintă o anumită zonă de reprezentare sau un grup de zone de reprezentare.

Art. 32. - În exercitarea mandatului său consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii: a) angajează si eliberează din functie directorul organizatiei;

b) angajează ceilalti salariati ai organizatiei în conformitate cu necesarul de personal aprobat de adunarea generală sau deleagă aceste prerogative directorului;

c) convoacă sedintele adunărilor generale si pregăteste proiectul ordinii de zi si documentatia aferentă;

d) supune aprobării adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate ale organizatiei, precum si alte proiecte de regulamente, planuri si programe;

e) elaborează propuneri de tarife pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie si propune nivelul cotizatiilor sau al altor tarife;

f) împuterniceste presedintele consiliului de administratie să semneze în numele organizatiei acele contracte, conventii sau alte angajamente stabilite prin hotărâre a adunării generale, potrivit prevederilor statutului organizatiei;

g) stabileste limitele de competentă în cadrul cărora directorul poate încheia contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru si a planului de exploatare, întretinere si reparatii;

h) solutionează orice alte probleme conform hotărârilor adunării generale sau statutului.

Art. 33. - (1) Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.

(2) Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(3) Consiliul de administratie se convoacă de presedinte.

(4) Consiliul de administratie este valabil întrunit în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi.

(5) Deciziile consiliului de administratie se iau cu votul majoritătii absolute a membrilor prezenti, fiecare membru detinând un vot. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

(6) Consiliul de administratie întocmeste propriul regulament de functionare. La fiecare sedintă a consiliului de administratie se întocmeste un proces-verbal care cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate, care se vor consemna în registrul de deliberări ale consiliului de administratie. Procesele-verbale se semnează de presedinte si de persoanele care le-au întocmit.

Art. 34. - (1) Atributiile presedintelui sunt:

a) să convoace, să organizeze si să conducă sedintele consiliului de administratie si ale adunării generale;

b) să semneze contracte, conventii si alte angajamente potrivit competentelor conferite de adunarea generală;

c) să elibereze certificate privind calitatea de membru al organizatiei si situatia membrilor cotizanti;

d) să reprezinte organizatia în fata reprezentantilor persoanelor juridice de drept public si privat.

(2) Vicepresedintele va îndeplini atributiile presedintelui în cazul delegării acestora sau al imposibilitătii presedintelui de a le îndeplini.

(3) Presedintele si vicepresedintele sunt eliberati din functie prin votul majoritătii membrilor consiliului de administratie. Persoanele eliberate din functia de presedinte si vicepresedinte îsi păstrează calitatea de membru al consiliului de administratie.

Art. 35. - (1) Controlul financiar intern al organizatiei este asigurat de comisia de cenzori.

(2) Comisia de cenzori este compusă din 3 sau mai multi cenzori si tot atâtia supleanti. Numărul cenzorilor este totdeauna impar.

(3) Cenzorii sunt alesi si revocati de adunarea generală.

Acestia trebuie să fie membri ai organizatiei, cu exceptia cenzorilor contabili. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil, în acest scop putând fi desemnată si o persoană care nu este membră a organizatiei.

Art. 36. - (1) Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare a patrimoniului organizatiei, verifică modul de utilizare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, verifică dacă situatiile financiare sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele si dacă acestea sunt regulat tinute, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut regulamentar potrivit situatiilor financiare si s-a întocmit inventarul potrivit legii. Cenzorii au obligatia să efectueze controale inopinate ale casei organizatiei, să convoace adunarea generală dacă nu a fost convocată de consiliul de administratie si să ia parte la adunările generale, putând propune probleme pe ordinea de zi.

Controalele cenzorilor se efectuează cel putin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comisia de cenzori efectuează controale suplimentare pe baza hotărârii adunării generale sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(3) Comisia de cenzori întocmeste rapoarte pe care le prezintă adunării generale.

(4) Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un presedinte si întocmeste propriul regulament de functionare.

Art. 37. - (1) Comisia de conciliere are atributiile, se organizează si functionează potrivit prevederilor art. 19 si 20 din lege.

(2) Comisia de conciliere este compusă din cel putin 5 membri ai organizatiei, alesi de adunarea generală pentru o perioadă de până la 4 ani. Această comisie îl alege pe unul dintre membrii săi ca presedinte.

(3) Procedura de lucru a comisiei de conciliere se reglementează prin norme ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 38. - (1) În conformitate cu statutul organizatiei si cu bugetul aprobat, membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere pot beneficia de:

a) decontarea cheltuielilor de deplasare, de cazare si a oricăror alte asemenea cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea mandatului lor, potrivit hotărârii adunării generale;

b) plata de indemnizatii lunare de până la 20% din cuantumul salariului directorului organizatiei, stabilite prin statut sau prin hotărâre a adunării generale.

(2) Acoperirea cheltuielilor si plata indemnizatiilor persoanelor care ocupă functii eligibile se fac numai din fondurile atrase prin plata cotizatiei.

Art. 39. - O persoană poate fi membră doar în unul dintre următoarele organe: consiliul de administratie, comisia de cenzori sau comisia de conciliere.

Art. 40. - Membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere le sunt aplicabile corespunzător prevederile art. 30 alin. (1) din prezentele norme metodologice.

Art. 41. - Adunarea generală îl poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori sau ai comisiei de conciliere pentru grava încălcare a îndatoririlor ce îi revin potrivit statutului.

Art. 42. - Directorul exercită conducerea executivă a activitătii curente a organizatiei si pune în executare deciziile consiliului de administratie.

Art. 43. - Directorul are ca atributii:

a) să pregătească proiectul documentatiei ce urmează a fi analizată de consiliul de administratie în conformitate cu instructiunile acestuia;

b) să ia măsurile pentru asigurarea exploatării, întretinerii si a reparatiilor efective si eficiente ale sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care se află în proprietatea sau în folosinta organizatiei, precum si pentru executarea corespunzătoare a contractelor si conventiilor la care aceasta este parte;

c) să întocmească fisele de post, să selecteze, să angajeze si să concedieze personalul organizatiei pe baza delegatiei acordate de consiliul de administratie;

d) să ia măsurile necesare pentru organizarea si conducerea contabilitătii, tinerea la zi a registrelor, evidentelor si situatiilor financiare, potrivit legii;

e) să emită si să facă publice instructiuni obligatorii pentru salariatii organizatiei;

f) să facă operatiuni prin conturile bancare ale organizatiei în conformitate cu instructiunile consiliului de administratie si cu regulamentele interne ale organizatiei;

g) să propună adunării generale alocarea excedentelor către diversele fonduri sau rezerve ori recuperarea pierderilor;

h) să exercite alte prerogative încredintate de consiliul de administratie ori prevăzute de statutul organizatiei.

Art. 44. - Directorul angajează organizatia în raporturile cu terte persoane fizice si persoane juridice, precum si în actele emise în executarea atributiilor sale, potrivit delegării date de consiliul de administratie.

Art. 45. - Directorul participă la sedintele consiliului de administratie, fără drept de vot.

Art. 46. - Directorul este angajat de consiliul de administratie. Consiliul de administratie stabileste salariul directorului si orice alte asemenea drepturi pe baza criteriilor de performantă si a modului de îndeplinire de către director a atributiilor ce îi revin.

Art. 47. - (1) Numărul si categoriile de personal, precum si salarizarea acestora se stabilesc de directorul organizatiei anual, cu încadrarea în bugetul organizatiei si în necesarul de personal aprobate de adunarea generală.

(2) Organizatia poate angaja un secretar, un contabil si unul sau mai multi ingineri specialisti în îmbunătătiri funciare.

(3) Contabilul organizatiei este angajat de consiliul de administratie la recomandarea directorului.

Art. 48. - Directorul si ceilalti salariati ai organizatiei sunt angajati pe bază de contract individual de muncă în conformitate cu legislatia muncii în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Art. 49. - Federatiile se constituie potrivit procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare prevăzute de lege.

Art. 50. - Pentru desfăsurarea activitătilor sale, federatia îndeplineste următoarele atributii:

a) încheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori pentru livrarea apei pentru irigatii si alte servicii de îmbunătătiri funciare;

b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică si termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părti autonome functional sau a întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa;

c) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatiile membre, pe bază contractuală sau potrivit regulamentului intern ori deciziei consiliului de administratie;

d) solicitarea si încasarea tarifelor de la organizatiile membre pentru serviciile prestate;

e) angajarea personalului calificat necesar;

f) achizitionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea si întretinerea instalatiilor si a echipamentului de îmbunătătiri funciare;

g) deschiderea de conturi bancare;

h) organizarea de instruiri pentru reprezentantii organizatiilor membre în domeniul administrării si gestiunii organizatiilor, tehnicilor de negociere, exploatării si întretinerii amenajărilor de îmbunătătiri funciare, protectiei muncii, tehnicilor de îmbunătătiri funciare si promovării utilizării noilor tehnici si tehnologii;

i) emiterea de regulamente interne obligatorii pentru organizatiile membre, reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;

j) reabilitarea si modernizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul teritoriului său;

k) realizarea sau contractarea proiectelor în vederea reabilitării si modernizării infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul teritoriului său;

l) angajarea de experti si de consultanti pentru asigurarea functionării eficiente a federatiei;

m) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătătiri funciare si dezvoltarea activitătii federatiei.

Art. 51. - Veniturile federatiei se constituie din următoarele surse:

a) tarifele percepute organizatiilor membre pentru serviciile prestate;

b) cotizatia anuală, calculată în functie de suprafata teritoriului fiecărei organizatii membre;

c) penalitătile ce se vor plăti de organizatiile membre în conformitate cu statutul federatiei;

d) donatiile, legatele si sponsorizările, în conditiile legii;

e) subventiile acordate de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 52. - Fiecare federatie va constitui si va utiliza rezervele aprobate de consiliul de administratie al federatiei.

Art. 53. - Organizatiile ale căror teritorii sunt situate în cadrul aceleiasi amenajări de îmbunătătiri funciare si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de federatia care exploatează, întretine si repară o parte autonomă functional din acea amenajare de îmbunătătiri funciare sau întreaga amenajare pot dobândi calitatea de membru al unei federatii.

Art. 54. - În cazul încălcării de către organizatiile membre a obligatiei de plată a tarifelor si cotizatiilor datorate unei federatii, dispozitiile art. 13 alin. (2) din prezentele norme metodologice se aplică corespunzător.

Art. 55. - Tarifele si cotizatiile restante, datorate federatiei de organizatiile membre, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de organizatiile debitoare, care constituie titlu executoriu.

Art. 56. - Federatia nu este răspunzătoare pentru obligatiile asumate de organizatiile membre.

Art. 57. - (1) Federatia se constituie prin adoptarea hotărârii de constituire consemnate în actul constitutiv si prin aprobarea statutului, în conditiile legii.

(2) Modelele actului constitutiv si statutului federatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 58. - (1) Constituirea federatiilor se face cu respectarea procedurii de înfiintare a organizatiilor, prevăzută la art. 14-24 din prezentele norme metodologice, membrii potentiali fiind organizatiile care pot beneficia de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie, iar teritoriul federatiei fiind suprafata de teren cuprinsă în cadrul părtii de amenajare sau al întregii amenajări de îmbunătătiri funciare exploatată, întretinută si reparată de acea federatie.

(2) Participarea la adoptarea deciziilor în cadrul federatiei se face numai prin reprezentare, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (5)-(7) din prezentele norme metodologice.

Art. 59. - Statutul este considerat aprobat dacă majoritatea simplă a membrilor potentiali ai federatiei îsi exprimă acordul cu privire la continutul acestuia si dacă:

a) teritoriile lor reprezintă cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei federatii;

b) în cazul preluării în folosintă a unei părti dintr-o amenajare, teritoriile federatiilor constituite în cadrul aceleiasi amenajări nu se suprapun;

c) infrastructura situată pe teritoriul federatiei functionează autonom.

Art. 60. - Federatiile au următoarele organe de conducere si comisii:

a) adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;

b) consiliul de administratie;

c) comisia de cenzori;

d) comisia de conciliere.

Art. 61. - (1) Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentantilor, este compusă dintr-un număr de reprezentanti ai organizatiilor membre, proportional cu suprafata teritoriului organizatiei reprezentate.

(2) Adunarea reprezentantilor îndeplineste următoarele atributii:

a) alegerea, înlocuirea, revocarea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;

b) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a federatiei si a regulamentului de functionare a consiliului de administratie;

c) aprobarea rapoartelor consiliului de administratie si ale comisiilor federatiei.

(3) Repartizarea voturilor, participarea la sedinte, convocarea, desfăsurarea dezbaterilor si modalitatea de adoptare a hotărârilor în cadrul adunării reprezentantilor se stabilesc prin statutul federatiei.

Art. 62. - (1) Consiliul de administratie este compus din câte unul sau mai multi reprezentanti ai organizatiilor membre si se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar sau la solicitarea scrisă cel putin a unei pătrimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Oficiului de reglementare.

(2) Consiliul de administratie se convoacă de presedintele acestuia.

Art. 63. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale federatiei;

b) aprobarea regulamentelor interne ale federatiei, cu exceptia celor date în competenta adunării reprezentantilor;

c) aprobarea situatiilor financiare si a raportului de activitate întocmit de director;

d) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar următor, a necesarului de personal si a planului de exploatare, întretinere si reparatii;

e) aprobarea tarifului pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie potrivit legii, precum si a nivelului cotizatiei si altor contributii;

f) modificarea si completarea statutului federatiei;

g) reorganizarea, fuziunea sau divizarea, dizolvarea si lichidarea federatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare.

Art. 64. - Comisia de cenzori si comisia de conciliere ale federatiei se constituie, se organizează si functionează în aceleasi conditii ca si comisiile organizatiilor, membrii acestor comisii fiind reprezentanti ai organizatiilor membre.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune aplicabile organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Art. 65. - În afară de evidentele cerute de lege, organizatiile vor tine următoarele evidente:

a) un registru al membrilor, care contine o descriere a dimensiunilor si a vecinătătilor terenului detinut de fiecare membru, datele înscrise fiind actualizate la fiecare 6 luni;

b) un plan de situatie a teritoriului organizatiei, cu infrastructura de îmbunătătiri funciare;

c) evidenta infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în exploatarea si în întretinerea organizatiei;

d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei, cărora organizatia le prestează servicii de îmbunătătiri funciare;

e) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiei de Administratie sau de alti prestatori de servicii;

f) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate atât membrilor, cât si persoanelor care nu sunt membre;

g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite;

h) câte un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunării generale, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;

i) un registru al conventiilor si contractelor încheiate;

j) un registru al inspectiilor si interventiilor la infrastructura de îmbunătătiri funciare exploatată, întretinută sau reparată de organizatie.

Art. 66. - În afară de evidentele prevăzute de lege si de cele mentionate la art. 65 lit. b), c), g), i) si j) din prezentele norme metodologice, federatiile vor tine următoarele registre:

a) un registru al membrilor federatiei, continând informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecărei organizatii membre, a cărui actualizare se face în conditiile art. 65 lit. a) din prezentele norme metodologice;

b) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor membre;

c) un registru al proceselor-verbale ale sedintelor consiliului de administratie.

Art. 67. - Modelul registrelor ce se vor tine de organizatii si federatii se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 68. - Toate organizatiile si federatiile organizează si conduc contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 69. - (1) Situatiile financiare anuale ale fiecărei organizatii si federatii se supun auditului de către auditori externi independenti, potrivit legii, la solicitarea adunării generale, în cazul organizatiilor, sau a consiliului de administratie, în cazul federatiilor, ori a Oficiului de reglementare.

(2) În termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, organizatiile si federatiile:

a) depun o situatie a veniturilor anuale la Oficiul de reglementare, în forma stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, care va preciza si dimensiunea suprafetei de teren din cadrul teritoriului organizatiei care este detinută în proprietate, în administrare sau în folosintă, potrivit legii, de membrii organizatiei ori, după caz, dimensiunea suprafetei de teren cumulate a teritoriilor organizatiilor membre ale federatiei, împreună cu o copie a situatiilor financiare auditate;

b) depun un exemplar al situatiilor financiare auditate la organul financiar local.

(3) Membrii consiliului de administratie răspund de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 70. - (1) Oficiul de reglementare poate să solicite copii ale situatiilor financiare ale organizatiei sau federatiei împreună cu copii ale registrelor si evidentelor tinute în conformitate cu legea si cu prevederile art. 65-67 din prezentele norme metodologice.

(2) Oficiul de reglementare, printr-un specialist abilitat, poate efectua verificări ale registrelor si evidentelor unei organizatii sau federatii:

a) la cererea scrisă a 2 sau mai multi membri ai organizatiei sau federatiei;

b) dacă organizatia sau federatia nu a depus la termen situatia veniturilor;

c) dacă, la examinarea situatiei veniturilor si a situatiilor financiare auditate, constată nereguli sau încălcări ale prevederilor legislatiei în domeniu.

(3) În situatia în care în urma controlului efectuat potrivit alin. (2) Oficiul de reglementare constată încălcări ale prevederilor legale, acesta poate solicita, în conditiile art. 26 alin. (1) sau ale art. 62 alin. (1) din prezentele norme metodologice, convocarea adunării generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei, după caz, în care se vor prezenta constatările controlului efectuat si se vor propune măsuri de remediere.

Art. 71. - (1) Procedura de dizolvare a organizatiilor si federatiilor se declansează ca urmare a:

a) imposibilitătii desfăsurării activitătilor pentru care au fost constituite;

b) aparitiei unei situatii care face ca existenta organizatiei sau a federatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitătii constituirii adunării generale sau a consiliului de administratie, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau să fie constituite;

d) altor cauze prevăzute de lege sau de statut.

(2) Înainte de convocarea adunării generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei pentru aprobarea dizolvării organizatiei sau a federatiei, consiliul de administratie va înainta Oficiului de reglementare documentatia de justificare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) si o propunere de lichidare.

Declansarea dizolvării si lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.

(3) Prin hotărârea de dizolvare a organizatiei sau a federatiei se numesc 2 sau mai multi lichidatori. Această hotărâre se depune la Oficiul de reglementare pentru a fi înscrisă în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare si al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Până la încheierea procesului de lichidare, prevederile statutului organizatiei sau al federatiei continuă să producă efecte în raporturile juridice dintre membri si organizatie sau federatie.

(5) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentatia necesară în vederea lichidării care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si publică acest ordin cu respectarea prevederilor art. 23 din prezentele norme metodologice.

(6) Oficiul de reglementare va radia organizatia sau federatia lichidată din Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare si al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării.

(7) După încheierea procesului de lichidare, activele rămase, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în proprietatea organizatiilor sau a federatiilor, se vor vinde prin licitatie publică sau, după caz, pot fi transmise către alte organizatii ori federatii care preiau activitătile de exploatare, întretinere si de reparatii ale sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj ori ale lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului ori ale întregii amenajări de îmbunătătiri funciare sau ale unei părti a acesteia, potrivit procedurii stabilite prin statutul organizatiei.

Art. 72. - (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, două sau mai multe organizatii pot fuziona si forma o nouă organizatie în conformitate cu prevederile statutelor lor. Adunarea generală a fiecăreia dintre organizatiile care fuzionează aprobă statutul noii organizatii care se constituie prin fuziune.

(2) Noua organizatie rezultată prin fuziune se constituie si se înregistrează în conditiile prevăzute de lege si de art. 14-24 din prezentele norme metodologice.

Art. 73. - (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie poate transmite o parte din activitătile sale, precum si activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti unei alte organizatii si se poate diviza în mai multe organizatii. Transmiterea activitătilor, precum si divizarea se vor aproba de adunarea generală a organizatiei care efectuează transferul, cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenti.

(2) Noile organizatii rezultate din divizare se constituie si se înregistrează în conditiile prevăzute de lege si de art. 14-24 din prezentele norme metodologice.

Art. 74. - (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie sau o federatie poate să-si completeze si să-si modifice statutul prin acte aditionale care vor respecta aceleasi conditii de formă ca si actul constitutiv si statutul.

(2) Orice modificare a statutului organizatiei sau al federatiei, aprobată de adunarea generală a organizatiei sau de consiliul de administratie al federatiei, după caz, se autorizează, se înregistrează si se publică cu respectarea prevederilor art. 22 si 23 din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL V

Dreptul de proprietate si de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare si terenului

 

Art. 75. - (1) Organizatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în folosinta Administratiei, societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, precum si a altor institutii publice, situată pe teritoriul organizatiei.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si organizatie, pe de altă parte. Continutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de proprietate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 76. - (1) Organizatiile sau federatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate sau, respectiv, de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conditiile legii, pe bază de protocol încheiat între reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, pe de o parte, si organizatie sau federatie, pe de altă parte.

Art. 77. - (1) Federatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere în folosintă gratuită a unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului.

(2) Transmiterea dreptului de folosintă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si federatie, pe de altă parte. Continutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de folosintă gratuită se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 78. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, situată pe terenurile cu destinatie agricolă detinute în exploatare de societătile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în folosinta Administratiei si se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului social prin diminuarea participatiei statului.

Art. 79. - Organizatiile au obligatia de a notifica Oficiului de reglementare înstrăinarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare dobândite în proprietate cu titlu gratuit din proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 80. - (1) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului sau persoanelor fizice, pentru realizarea obiectivelor de investitii, se face în conditiile art. 34 din lege.

(2) În vederea obtinerii avizului tehnic prealabil aprobării scoaterii din circuitul agricol a suprafetelor de teren prevăzute la alin. (1), beneficiarul investitiei înaintează documentatia sucursalei Administratiei sau, după caz, directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti în raza teritorială a căreia se află terenul. Avizul tehnic în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol se emite, după caz:

a) de Administratie, pentru terenurile situate în cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea acesteia;

b) de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru terenurile situate în cadrul teritoriilor organizatiilor sau federatiilor ori deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare detinută de alte persoane fizice.

 

CAPITOLUL VI

Amenajările de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică

 

Art. 81. - (1) Potrivit art. 37 alin. (1) din lege, Administratia administrează, exploatează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică.

(2) O amenajare de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii care se îndeplinesc cumulativ:

a) deserveste o colectivitate de proprietari de teren sau asigură unei suprafete de teren calitătile necesare utilizării potrivit destinatiei sale ori protejează o suprafată de teren împotriva factorilor distructivi, conditii care, fără interventia Administratiei, nu ar putea fi realizate. În cazul amenajărilor de irigatii, suprafata amenajării este de cel putin 1.000 ha, iar nivelul cheltuielilor de exploatare, întretinere si de reparatii poate fi acoperit total sau în cea mai mare parte din venituri proprii ori, în completare, de la bugetul de stat;

b) sursele de finantare pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajării sunt asigurate;

c) este, din punct de vedere tehnic, în stare de functionare;

d) profitabilitatea trebuie să fie de cel putin 12%, în cazul amenajărilor de irigatii, sau valoarea pagubelor evitate, în cazul celorlalte amenajări de îmbunătătiri funciare, trebuie să acopere costurile de exploatare, întretinere si de reparatii ale amenajării;

e) randamentul de functionare a unei amenajări de irigatii, calculat ca raport între volumul total de apă livrată si preluată de beneficiari si volumul total de apă prelevat din sursa primară, este de cel putin 40%;

f) cererea de livrare de apă pentru irigatii, conform contractelor multianuale încheiate potrivit legii, implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii, de canalele de distributie si de suprafata întregii amenajări;

g) aportul financiar al proprietarilor de teren, al organizatiilor si federatiilor este de cel putin 10% din costurile exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajării de irigatii;

h) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajării contribuie la protectia mediului înconjurător si a obiectivelor sociale si economice.

(3) O dată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întretinere si de reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, Administratia evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) si înaintează Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale propuneri în vederea aplicării art. 38 alin. (1) din lege.

 

CAPITOLUL VII

Serviciile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 82. - (1) Administratia livrează apă pentru irigatii la solicitarea beneficiarilor, pe bază de contracte multianuale sau de contracte sezoniere, în conditiile legii.

(2) Contractele de prestări de servicii de irigatii vor contine prevederi referitoare la:

a) descrierea punctelor de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia se angajează prin contract să asigure la termenele convenite debitul de apă corespunzător, a scopului si modului în care se va utiliza apa;

b) perioada de întretinere si de reparatii pe durata căreia sistemul este închis;

c) sezonul de irigatii, care este perioada în care Administratia va pune la dispozitie apa în canalele de distributie a apei către utilizatori;

d) procedura de solicitare a livrării de apă în timpul sezonului de irigatii;

e) debitul maxim de apă sau cantitatea de apă pe care organizatia sau federatia are dreptul să le extragă în timpul sezonului de irigatii pe baza unei astfel de solicitări;

f) măsurile care trebuie luate pentru a reduce efectele poluării din surse difuze, ale sărăturării si băltirii apei;

g) conditiile necesare pentru gospodărirea durabilă a apelor si repartitia echitabilă a acestei resurse.

Art. 83. - Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:

a) un tarif anual;

b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 84. - (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livrează apă beneficiarului printr-un contract multianual.

(2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întretinere si de reparatii ale infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile Administratiei cu salarizarea personalului si cele administrative de functionare a sediului sucursalelor ce răspund de gestionarea amenajării de irigatii nu se includ în tariful anual.

(3) Cuantumul tarifului anual aferent fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii se calculează potrivit următoarelor reguli:

a) costurile lucrărilor de întretinere si de reparatii executate pentru un anumit punct de livrare a apei pentru irigatii se vor include în tariful ce se va plăti exclusiv pentru acel punct de livrare a apei pentru irigatii;

b) costurile lucrărilor de întretinere si de reparatii ale unui canal de aductiune sau de distributie, ale unei statii de repompare sau altei structuri care livrează direct ori poate alimenta cu apă un număr de puncte de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal, care nu sunt separate de o statie de repompare, se vor include în tariful ce se va plăti pentru fiecare dintre punctele de livrare a apei de pe acel canal. Aceste costuri se vor repartiza uniform în aceeasi cotă la hectar pentru întreaga suprafată contractată deservită de acel canal, indiferent de distanta dintre acel punct de livrare a apei pentru irigatii si priza canalului si proportional cu mărimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;

c) costurile lucrărilor de întretinere si de reparatii ale infrastructurii folosite în comun - canal de aductiune, statie de pompare de bază, statie de repompare sau altă structură - pentru transportul apei de la sursa de apă la punctul de livrare a apei pentru irigatii sau canalul pe care sunt situate unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii se vor include în tariful ce se va plăti pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal de distributie. Aceste costuri se vor repartiza uniform în aceeasi cotă la hectar pentru întreaga suprafată contractată deservită de infrastructura comună, situată între sursa de apă si următoarea statie de repompare, între două statii de repompare succesive sau între ultima statie de repompare si capătul canalului de aductiune, la care se adaugă o cotă din costurile infrastructurii folosite în comun, situată în amonte de punctul de livrare a apei pentru irigatii sau canalul de distributie si care este separată de o statie de repompare, proportional cu mărimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;

d) costurile de întretinere si de reparatii necesare pentru punctele de livrare a apei de pe acelasi canal de aductiune sau de distributie care nu este separat de o statie de repompare se vor include într-un tarif uniform la hectar, indiferent de pozitia lor pe canal.

(4) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii anterior încheierii contractului multianual.

Art. 85. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă, cuantumul sumei ce se plăteste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apă livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cu energia electrică si termică pentru pomparea apei si cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cele administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si de reparatii, care se acoperă din tariful anual.

(3) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii este acelasi pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii situate pe acelasi canal de distributie si care nu sunt separate de o statie de repompare.

Art. 86. - Stabilirea de către Administratie a tarifelor pentru serviciile de irigatii, calculate în baza contractelor multianuale, precum si a celor sezoniere, se face cu consultarea consiliilor de sucursală.

Art. 87. - Tarifele de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile se calculează anual de Administratie în baza normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, iar cuantumul acestora se aprobă de consiliul de administratie al Administratiei.

Art. 88. - Procedura potrivit căreia se pot solicita subventii de la bugetul de stat pentru desfăsurarea activitătilor de irigatii si a altor activităti de îmbunătătiri funciare este prevăzută în normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 89. - (1) Cuantumul propus al subventiilor de la bugetul de stat ce se estimează că se pot acorda pentru anul următor se comunică de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale beneficiarilor până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

(2) Valoarea finală a plafonului maxim unitar la nivel national al subventiei de la bugetul de stat pentru fiecare hectar de teren ce poate primi apă pentru irigatii se stabileste după aprobarea bugetului de stat.

Art. 90. - Cuantumul maxim al subventiei ce se acordă fiecărei organizatii sau federatii se calculează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul multianual în vigoare si pe fiecare suprafată de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimată în hectare, detinută în proprietate de membrii organizatiei sau de membrii organizatiilor membre ale federatiei si care poate primi apă pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 91. - (1) Pentru anul în care se încheie sau, în cazul ajungerii la termen, se prelungeste contractul multianual cu Administratia, contributia proprie la tarifele anuale se achită de organizatii si de federatii în termen de 15 zile de la data încheierii sau a reînnoirii contractului.

(2) Cu exceptia situatiei prevăzute la art. 67 alin. (2) din lege, subventiile de la bugetul de stat se acordă pentru sezonul de irigatii numai dacă organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tarifele anuale până la data de 25 septembrie a anului anterior.

Art. 92. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelele actului constitutiv si statutului organizatiilor

 

ACT CONSTITUTIV

al organizatiei .............................1) ......................................”

 

Având în vedere cele hotărâte în adunarea constitutivă preliminară din data de ......................................................, în baza convocării adunării constitutive, realizată prin ................................................................................................, subsemnatele părti, cu datele de identificare înscrise în lista anexată la prezentul act constitutiv, întrunite în adunarea constitutivă din data de ....................., au hotărât următoarele:

1. Se constituie organizatia .......................... ................................” în cadrul căreia semnatarii prezentului act constitutiv participă în calitate de membri, pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) .................................;

b) .................................;

c) ................................2).

2. Sediul organizatiei se află în localitatea/comuna/orasul .............................................., judetul ............................. .

3. Durata de functionare a organizatiei este ................................................. 3).

4. Patrimoniul initial al organizatiei este în valoare de .................................. lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcătuit din următoarele aporturi aduse de membrii organizatiei:

5. în natură ........................................;

6. în mijloace financiare ................................................ .

7. Consiliul de administratie este compus din ..... membri, având calitatea de membri ai organizatiei, după cum urmează:

a) ....................................... - presedinte;

b) ....................................... - membru;

c) ....................................... - membru.

Membrii consiliului de administratie sunt alesi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit pe baza hotărârii adunării generale.

8. Comisia de cenzori este compusă din .......... membri si tot atâtia supleanti, având calitatea de membri ai organizatiei sau contabili autorizati ori experti contabili, după cum urmează:

a) ....................................... - presedinte;

b) ....................................... - membru;

c) ....................................... - membru;

d) ....................................... - membru supleant;

e) ....................................... - membru supleant;

f) ....................................... - membru supleant.

Membrii comisiei de cenzori sunt alesi pentru un mandat de 3 ani.

9. Comisia de conciliere este compusă din ....... membri, având calitatea de membri ai organizatiei, după cum urmează:

a) ....................................... - presedinte;

b) ....................................... - membru;

c) ....................................... - membru;

d) ....................................... - membru;

e) ....................................... - membru.

10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către organizatie a personalitătii juridice se desemnează următorii:

.......................................;

.......................................;

..................................... .

STATUTUL

organizatiei ..........................4) ..............................”

 

I. Dispozitii generale

1. Organizatia ......................... ........................”, denumită în continuare organizatie, se constituie prin adoptarea acestui statut ca organizatie de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004.

2. Adresa sediului organizatiei este în localitatea ........................................., judetul ....................................., în incinta ...........................5).

3. Teritoriul organizatiei este în suprafată de ................. hectare, în ..............6), judetul ....................., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsă în cadrul teritoriului organizatiei are următoarele vecinătăti:

- la vest: .........................;

- la est: ...........................;

- la sud: ..........................;

- la nord: ....................... .

4. Organizatia are următorul obiect de activitate7):

a) administrarea, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de irigatii ......................., care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ..................;

b) administrarea, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj, care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ...................;

c) administrarea, întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor .....................;

d) administrarea, întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor .........................;

e) desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor .................... .

5. Organizatia prestează servicii de îmbunătătiri funciare persoanelor care au calitatea de membru, precum si celor care nu sunt membre ale acesteia, dar care au încheiat un contract de prestări de servicii cu organizatia.

II. Calitatea de membru al organizatiei

6.1. Pot fi membre ale organizatiei orice persoane fizice sau juridice care detin în proprietate suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei sau care au, în conditiile legii, în administrare sau în folosintă astfel de terenuri ori infrastructură de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativteritoriale.

6.2. Persoanele juridice care intentionează să devină membre ale organizatiei vor comunica în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu organizatia, o dată cu depunerea adeziunii la prezentul statut.

7.1. Calitatea unei persoane de membru al organizatiei se probează prin înscrierea datelor de identificare ale acelei persoane în registrul membrilor. Datele de identificare se referă la numele sau, după caz, denumirea persoanei, adresa domiciliului sau sediului, descrierea amplasamentului si mărimii în hectare a suprafetei de teren detinute în proprietate, în administrare sau în folosintă de acel membru, precum si numele proprietarului de teren în cazul terenurilor detinute în administrare sau în folosintă.

7.2. Admiterea ca membru al organizatiei se face prin depunerea la sediul organizatiei a unei adeziuni la statut si la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum si prin plata contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs. În cazul în care noul membru detine majoritatea de voturi în adunarea generală, după înscrierea acestuia în organizatie, se convoacă adunarea generală care poate hotărî, printre altele, modificarea tarifului pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie8).

7.3. În cazul transmiterii proprietătii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, noul dobânditor poate deveni membru cu conditia achitării tuturor cotizatiilor, tarifelor sau a altor obligatii de plată datorate organizatiei de fostul detinător de teren.

7.4. Dacă o suprafată de teren este detinută în coproprietate de mai multe persoane, acestea vor desemna dintre ele o persoană care să fie înscrisă ca membru al organizatiei si vor comunica în scris organizatiei datele de identificare ale acelei persoane.

8. Membrii organizatiei au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie pe terenurile pe care le detin;

b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigatii livrată de organizatie;

c) să voteze în cadrul alegerilor membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor si la sedintele adunărilor generale ale organizatiei;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizatiei;

e) să propună candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor si să candideze la alegeri;

f) să examineze registrele si înregistrările organizatiei;

g) să solicite si să primească informatii privind gestiunea organizatiei, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;

h) să solicite si să li se plătească despăgubiri în conditiile legii, în cazul în care culturile sau terenul lor suferă o pagubă ca urmare a activitătilor de exploatare, întretinere si de reparatii desfăsurate de organizatie pe terenul lor;

i) să înainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neîntelegerile dintre ei si ceilalti membri, precum si dintre ei si organizatie;

j) să se retragă din organizatie în conditiile legii;

k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislatia în vigoare.

9. Membrii unei organizatii au următoarele îndatoriri;

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;

c) să achite organizatiei contravaloarea costurilor lucrărilor de întretinere a terenului sau a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;

d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei;

e) să plătească costurile de reparatie sau de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de acestia;

f) să furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenului si gospodărirea apei;

g) să permită organizatiei să folosească infrastructura de îmbunătătiri funciare situată pe parcelele de teren pe care le detin si care este necesară prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare;

h) să permită accesul personalului organizatiei pe terenul lor pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare.

10.1. Accesul personalului organizatiei cu utilajele necesare pe terenul membrilor pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare se face cu respectarea următoarei proceduri:

a) se notifică proprietarul de teren cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;

b) se stabilesc cu proprietarul de teren suprafata de teren ce va fi ocupată de utilaje si lucrări, precum si modul de despăgubire în cazul în care este afectat teren ocupat cu culturi agricole;

c) în cazul nerealizării acordului cu proprietarul de teren, se convoacă de urgentă comisia de conciliere, care va hotărî definitiv.

10.2. În caz de calamitate sau în alte cazuri urgente similare, personalul organizatiei cu utilajele necesare va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrările de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare fără notificarea prealabilă si stabilirea suprafetei de teren necesare cu proprietarul de teren.

Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.

III. Organele organizatiei

11.1. Organizatia are următoarele organe de conducere: adunarea generală si consiliul de administratie. Controlul activitătii organizatiei se realizează de către comisia de cenzori. Neîntelegerile din interiorul organizatiei se solutionează de comisia de conciliere.

11.2. Hotărârile adunărilor generale sunt puse în aplicare de consiliul de administratie. Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.

12.1. Membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.

12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii organelor de conducere si ai comisiilor prevăzute la pct. 12.1 au următoarele drepturi:

a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si oricare alte asemenea cheltuieli, în cuantumul si la termenele stabilite de adunarea generală;

b) să li se plătească indemnizatii lunare de ....%9) din cuantumul salariului directorului organizatiei;

c) să aibă acces la orice registre si documente interne ale organizatiei.

13. Un membru al organizatiei poate fi ales numai fie în consiliul de administratie, fie în comisia de cenzori, fie în comisia de conciliere.

Adunarea generală

14. Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau din reprezentantii acestora.

15. Membrii organizatiei participă personal la sedintele adunărilor generale. Membrii organizatiei, precum si proprietarii care au dat în folosintă terenurile pe care le detin unei persoane care nu îndeplineste conditiile legale pentru a fi membră a organizatiei pot fi reprezentati în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificate10).

16.1. Fiecare membru al organizatiei va avea un număr de voturi egal cu numărul hectarelor de teren detinute.

Pentru fractiunile de hectar se alocă încă un vot pentru suprafetele de teren cuprinse între o jumătate de hectar si un hectar.

16.2. Un membru al organizatiei poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

16.3. Membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate organizatiei li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligatii. Suspendarea se va aplica după notificarea prealabilă de către organizatie a persoanei în cauză cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii sedintei adunării generale. Dacă până la data sedintei adunării generale datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează. Dacă până la data sedintei adunării generale nu se achită datoria, adunarea poate hotărî excluderea din organizatie.

17.1. Adunarea generală functionează pe baza unui sistem de reprezentare11).

17.2. Fiecare reprezentant votează în adunarea generală si încheie acte juridice în numele membrilor organizatiei reprezentati care detin terenuri situate într-o zonă din cadrul teritoriului organizatiei din care se desemnează reprezentantul, denumită în continuare zonă de reprezentare.

17.3. Zonele de reprezentare si criteriile de desemnare a numărului reprezentantilor pe fiecare zonă de reprezentare se stabilesc potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

17.4. Membrii organizatiei care detin terenuri situate într-o zonă de reprezentare instituie si tin la zi un registru de evidentă a acestor membri. Registrul se actualizează anual.

18.1. Membrii organizatiei detinători de terenuri în zona de reprezentare se întrunesc în sedinte care se convoacă de reprezentantul zonei de reprezentare, de consiliul de administratie sau de o pătrime din numărul membrilor detinători de terenuri în acea zonă de reprezentare, ori de câte ori este nevoie si obligatoriu înaintea sedintelor adunărilor generale ale organizatiei.

18.2. Membrii organizatiei dintr-o zonă de reprezentare aleg dintre ei un reprezentant care îi va reprezenta în sedintele adunărilor generale si va vota în numele lor. Înainte de tinerea sedintelor adunărilor generale, membrii organizatiei din zona de reprezentare iau în discutie problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale si adoptă propriile hotărâri, în care sens vor mandata reprezentantul. Membrii organizatiei au dreptul să participe personal la sedintele adunărilor generale si să li se pună la dispozitie procesele-verbale ale adunărilor generale si toate materialele însotitoare.

18.3. Reprezentantii detin un număr de voturi egal cu numărul voturilor membrilor din zona de reprezentare pe care îi reprezintă. Înainte de participarea pentru prima dată în adunarea generală, reprezentantii prezintă consiliului de administratie o schită a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren detinute de fiecare dintre membrii reprezentati si a identitătii acestora, precum si a procesului-verbal al adunării membrilor organizatiei detinători de terenuri situate în zona de reprezentare.

18.4. Membrii organizatiei detinători de terenuri într-o zonă de reprezentare, care nu au achitat tarife, cotizatii sau penalităti datorate organizatiei, nu pot participa la alegerea reprezentantului în adunarea generală până ce nu achită aceste datorii.

19. Reprezentantul sau reprezentantii dintr-o zonă de reprezentare sunt alesi pentru o perioadă de 3 ani, prin vot secret, si pot fi realesi. Pentru alegerea unui reprezentant este necesar votul majoritătii simple a membrilor organizatiei detinători de terenuri situate în zona de reprezentare. În cazul în care la prima votare nu se întruneste majoritatea de voturi de către nici unul dintre candidati, se procedează la o nouă votare, în care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare număr de voturi primite.

20.1. Adunarea generală se întruneste cel putin de două ori pe an, până la datele de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie ale fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administratie, la solicitarea scrisă cel putin a unei pătrimi din numărul membrilor organizatiei sau al reprezentantilor acestora ori la solicitarea Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, sau a comisiei de cenzori în conditiile precizate mai jos.

20.2. Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenti membrii sau reprezentantii care detin cel putin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti sau reprezentati, prin vot deschis ori secret, după caz.

20.3. Dacă adunarea generală nu se poate întruni datorită neîndeplinirii conditiilor de prezentă prevăzute la pct. 20.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi detinute de membrii sau de reprezentantii acestora prezenti.

20.4. Pentru validarea hotărârilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenti sau reprezentati.

21.1. Sedintele adunărilor generale sunt convocate si conduse de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte ori de un alt membru al consiliului de administratie, după caz.

21.2. Adunarea generală se convoacă cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii sedintei. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării generale va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunării generale, precum si proiectul ordinii de zi.

21.3. Convocarea se face fie personal prin comunicare scrisă, fie prin afisare la sediul organizatiei si al primăriei în a cărei rază teritorială se află acest sediu, precum si prin publicarea într-un cotidian local de mare tiraj.

21.4. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului organizatiei, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

21.5. Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale.

22. Adunarea generală are atributiile prevăzute de lege.

23.1. Adunarea generală se desfăsoară după cum urmează:

a) se verifică prezenta membrilor sau a reprezentantilor acestora;

b) se desemnează persoanele care vor întocmi procesul-verbal al sedintei si vor asigura secretariatul sedintei;

c) se dă citire procesului-verbal al sedintei precedente si acesta, după caz, se ratifică sau se modifică;

d) se rezolvă problemele rămase nesolutionate de la vreo sedintă anterioară a adunării generale;

e) se aprobă ordinea de zi a sedintei curente si se supun problemele înscrise pe ordinea de zi dezbaterii adunării generale;

f) se adoptă hotărârile privind solutionarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.

23.2. Lucrările adunării generale se consemnează în procese-verbale în care se fac mentiuni despre următoarele:

a) îndeplinirea formalitătilor de convocare;

b) data si locul adunării generale;

c) situatia prezentei membrilor sau a reprezentantilor acestora;

d) numărul voturilor pe care le detin sau reprezintă cei care participă la sedintă;

e) dezbaterile în rezumat;

f) hotărârile adoptate;

g) declaratiile făcute în sedintă de membri sau de reprezentantii lor, la cererea acestora.

23.3. Procesele-verbale se semnează de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care le-au redactat si se trec în registrul adunărilor generale.

23.4. Adunarea generală poate hotărî să invite persoane care nu sunt membri ai organizatiei să ia parte la sedintele adunărilor generale. Acestora li se poate da dreptul să participe la dezbateri, fără drept de vot.

24.1. La propunerea consiliului de administratie, adunarea generală poate să adopte un regulament de organizare si functionare a organizatiei, precum si alte regulamente interne.

24.2. Regulamentul de organizare si functionare si celelalte regulamente interne ale organizatiei se supun prevederilor prezentului statut si produc aceleasi efecte juridice ca acesta.

Consiliul de administratie

25.1. Consiliul de administratie este compus din ...12) membri, din rândul cărora se vor desemna presedintele, trezorierul si secretarul organizatiei. Membrii consiliului de administratie sunt alesi de adunarea generală prin vot secret dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de 3 ani, si pot fi realesi potrivit hotărârii adunării generale. Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administratie se trimit secretarului organizatiei cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării generale în care se aleg membrii consiliului.

25.2. Adunarea generală hotărăste numărul reprezentantilor din fiecare zonă de reprezentare sau grup de zone de reprezentare, care vor face parte din consiliul de administratie13).

25.3. Membrii organizatiei sau reprezentantii care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitătilor datorate organizatiei nu pot face parte din consiliul de administratie până la achitarea integrală a acestor datorii.

26. Consiliul de administratie îndeplineste atributiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004.

27.1. Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.

Presedintele si vicepresedintele îndeplinesc atributiile prevăzute de lege si mandatul lor încetează potrivit legii.

27.2. Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

27.3. Consiliul de administratie se convoacă de presedinte sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

27.4. Consiliul de administratie poate decide valabil în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi,

cu votul majoritătii absolute a membrilor prezenti. Fiecare membru al consiliului de administratie detine un vot. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

27.5. Consiliul de administratie adoptă propriul regulament de functionare. Dezbaterile din cadrul sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale.

28.1. Adunarea generală îl poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie înainte de expirarea mandatului pentru care au fost alesi, pentru motive de delapidare, incompetentă, neglijentă sau conflict de interese.

28.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administratie, adunarea generală va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiasi sedinte în care s-a adoptat hotărârea de revocare.

Comisia de cenzori

29.1. Adunarea generală alege ......................14) cenzori si tot atâtia supleanti.

29.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi.

29.3. Cenzorii sunt membri ai organizatiei, cu exceptia cel putin a unuia dintre acestia care este contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil si poate să nu fie membru al organizatiei.

30.1. Comisia de cenzori îndeplineste atributiile prevăzute de lege.

30.2. Cenzorii exercită personal mandatul lor.

30.3. Comisia de cenzori întocmeste rapoarte pe care le prezintă adunării generale.

30.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un presedinte si întocmeste propriul regulament de functionare.

31.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:

a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de supleantul care are aceeasi pregătire si atestare profesională;

b) cenzorul membru al organizatiei, de supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.

31.2. Dacă aplicând prevederile pct. 31.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămasi convoacă adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.

31.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să îsi exercite mandatul încredintat, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.

32. În cazul neconvocării adunării generale de către consiliul de administratie cel putin de două ori pe an la termenele prevăzute de lege, adunarea generală se va convoca de cenzori în procedură de urgentă.

Comisia de conciliere

33.1. Comisia de conciliere are ............15) membri alesi de adunarea generală dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.

33.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost alesi decad din această functie, membrii organizatiei care se află în una dintre următoarele situatii:

a) au fost condamnati pentru săvârsirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronuntării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;

b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitătilor datorate organizatiei;

c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizatiei.

33.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei în functia de presedinte.

34.1. Comisia de conciliere are atributiile, se organizează si functionează potrivit legii.

34.2. În cazurile în care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de adunarea generală.

35.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către unul sau mai multi membri ai organizatiei, stabileste dacă s-a săvârsit o încălcare a regulamentelor interne ale organizatiei si hotărâste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestată în adunarea generală sau în fata instantei judecătoresti competente.

35.2. Sanctiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalităti si amenzi, interdictia de a se livra apă pentru irigatii sau a se presta alte servicii de îmbunătătiri funciare, mergând  până la excluderea din organizatie.

36.1. Membrii pot fi exclusi din organizatie pentru următoarele motive:

a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor organizatiei.

c) refuzul de a permite accesul pe terenul lor al personalului organizatiei pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conditiile stabilite de prezentul statut;

d) alte încălcări ale statutului si regulamentelor interne ale organizatiei, stabilite prin hotărârea adunării generale.

36.2. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării adunării generale.

37. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, apărute între membrii organizatiei sau între membrii si organizatie, se înaintează spre solutionare instantelor judecătoresti numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.

IV. Evidentele si controlul activitătii organizatiei

Evidentele si registrele

38. Organizatia tine următoarele evidente si registre:

a) un registru al membrilor, cu descrierea dimensiunilor si a vecinătătilor terenului detinut de fiecare membru.

Datele din registru se actualizează la fiecare 6 luni;

b) un plan de situatie a teritoriului organizatiei, cu pozitionarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei;

d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei si care detin terenuri pe teritoriul organizatiei, cărora organizatia le prestează servicii de îmbunătătiri funciare;

e) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiei de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare sau de alti terti prestatori de servicii;

f) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate atât membrilor, cât si persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei;

g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite;

h) câte un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunării generale, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;

i) un registru al conventiilor si contractelor încheiate de organizatie cu tertii;

j) un registru al inspectiilor si interventiilor executate la infrastructura de îmbunătătiri funciare gestionate de organizatie.

39. Organizatia organizează si conduce contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Auditul financiar

40.1. Situatiile financiare anuale ale organizatiei se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenti, potrivit legii.

40.2. Organizatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinută în proprietate, în administrare sau în folosintă, potrivit legii, de membrii organizatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.

40.3. Membrii consiliului de administratie răspund potrivit legii de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la pct. 40.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.

41. Organizatia va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.

V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiei

42.1. Cu o majoritate de două treimi din voturile detinute de membrii prezenti sau reprezentati, adunarea generală poate hotărî dizolvarea organizatiei în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea desfăsurării activitătilor pentru care a fost constituită;

b) aparitia unei situatii care face ca existenta organizatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului de administratie, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;

d) instituirea incapacitătii de plată, constatată prin hotărâre a adunării generale sau a instantei judecătoresti competente.

42.2. Hotărârea adunării generale de dizolvare a organizatiei cuprinde si numirea a 2 sau mai multi lichidatori.

Hotărârea de dizolvare se comunică si se publică potrivit legii.

42.3. După încheierea procesului de lichidare, adunarea generală va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.

42.4. Activele rămase, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în proprietatea organizatiei, se vor vinde prin licitatie publică sau, după caz, pot fi transmise către alte organizatii sau federatii, potrivit următoarei proceduri:

a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul organizatiei, printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;

b) în cazul în care datoriile organizatiei depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care organizatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitatie a activelor aflate în proprietatea organizatiei si se va organiza licitatia propriu-zisă;

c) în cazul în care datoriile organizatiei nu depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, se vor adresa organizatiilor care au teritorii învecinate sau federatiilor cereri de participare la preluarea în proprietate a activelor si a infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei organizatii care are teritoriul învecinat sau a federatiei, activele se vor vinde prin licitatie publică.

43.1. Organizatia poate fuziona cu alte organizatii prin hotărâre a adunării generale, adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile detinute de membrii prezenti sau reprezentati.

43.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevăzută la pct. 43.1, organizatia poate transmite o parte din activitătile sale, precum si activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti si o parte din membrii săi unei alte organizatii, se poate diviza în mai multe organizatii si poate să-si completeze si să-si modifice statutul prin acte aditionale.

VI. Dispozitii finale

44. Prezentul statut se completează cu dispozitiile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

45. Statutul a fost redactat în .......... exemplare, din care .......... exemplare revin federatiei.

Membrii organizatiei:16)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelele actului constitutiv si statutului federatiilor

 

ACT CONSTITUTIV

al federatiei organizatiilor ....................17) . ...................”

 

Având în vedere cele hotărâte în adunarea constitutivă preliminară din data de ..................................................., în baza convocării adunării constitutive, realizată prin ..............................................................................................., subscrisele organizatii de îmbunătătiri funciare, cu datele de identificare înscrise în lista anexată la prezentul act constitutiv, întrunite în adunarea constitutivă din data de ...................., au hotărât următoarele:

1. Se constituie federatia organizatiilor ........ . ....................” în cadrul căreia organizatiile semnatare ale prezentului act constitutiv participă în calitate de membri, pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) .......................................;

b) .......................................;

c) ...................................... .

2. Sediul federatiei se află în localitatea/comuna/orasul ...................., judetul .................... . 3. Durata de functionare a federatiei este ....................18).

4. Patrimoniul initial al federatiei este în valoare de .................... lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcătuit din următoarele aporturi aduse de membrii federatiei:

5. în natură ....................;

6. în mijloace financiare .................... .

7. Consiliul de administratie este compus din .......... membri, având calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre, după cum urmează:

a) .................... - presedinte;

b) .................... - membru;

c) .................... - membru.

Membrii consiliului de administratie sunt alesi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit potrivit hotărârii adunării reprezentantilor.

8. Comisia de cenzori este compusă din .......... membri si tot atâtia supleanti, având calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre sau contabili autorizati ori experti contabili, după cum urmează:

a) .................... - presedinte;

b) .................... - membru;

c) .................... - membru;

d) .................... - membru supleant;

e) .................... - membru supleant;

f) .................... - membru supleant.

Membrii comisiei de cenzori sunt alesi pentru un mandat de 3 ani.

9. Comisia de conciliere este compusă din .......... membri, având calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre, după cum urmează:

a) .................... - presedinte;

b) .................... - membru;

c) .................... - membru;

d) .................... - membru;

e) .................... - membru.

Membri comisiei de conciliere sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.

10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către organizatie a personalitătii juridice se desemnează următorii:

........................................;

........................................;

...................................... .

 

STATUTUL

federatiei organizatiilor ....................19) .....................”

 

I. Dispozitii generale

1. Federatia organizatiilor ................ . .....................”, denumită în continuare federatie, se constituie prin adoptarea acestui statut ca federatie de organizatii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004.

2. Adresa sediului federatiei este în localitatea ...................., judetul ...................., în incinta ....................20).

3. Teritoriul federatiei este în suprafată de .......... hectare, în ....................21), judetul ...................., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsă în cadrul teritoriului federatiei are următoarele vecinătăti:

- la vest: ........................;

- la est: ..........................;

- la sud: .........................;

- la nord: ...................... .

4. Federatia are următorul obiect de activitate22):

a) administrarea, exploatarea, întretinerea si reparatiile unei părti autonome functional sau a întregii infrastructuri din amenajarea de îmbunătătiri funciare ...................., situată în afara teritoriului organizatiilor membre si care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ...........................................;

b) desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor .................... .

5. Federatia prestează servicii de îmbunătătiri funciare persoanelor care au calitatea de membri, precum si celor care nu sunt membri ai acesteia, dar care au încheiat un contract de prestări de servicii cu federatia.

II. Calitatea de membru al federatiei

6.1. Pot fi membri ai federatiei organizatiile care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătătiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federatia o exploatează, o întretine si o repară, ale căror teritorii sunt situate în cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de către federatie.

6.2. Organizatiile de îmbunătătiri funciare care intentionează să devină membre ale federatiei vor comunica în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu federatia, o dată cu depunerea adeziunii la prezentul statut.

7.1. Calitatea unei organizatii de îmbunătătiri funciare de membră a federatiei se probează prin înscrierea datelor de identificare ale acelei organizatii în registrul organizatiilor membre. Datele de identificare se referă la denumirea organizatiei, adresa sediului, descrierea amplasamentului si mărimii în hectare a suprafetei de teren care constituie teritoriul organizatiei membre, precum si numele reprezentantului legal al acesteia.

7.2. Admiterea în calitate de membru al federatiei existente se face prin depunerea la sediul federatiei a unei adeziuni la statut si la hotărârile adunărilor reprezentantilor si ale consiliului de administratie, adoptate până la acea dată, precum si prin plata contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs. În cazul în care noua organizatie membră detine majoritatea de voturi în consiliul de administratie, după înscrierea acesteia în federatie, se convoacă consiliul de administratie, care poate decide, printre altele, modificarea tarifului pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie.

7.3. În cazul transmiterii proprietătii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul unei organizatii membre, ca urmare a fuziunii, divizării, lichidării sau transmiterii în alt mod a acestor drepturi, noua organizatie dobânditoare poate deveni membră a federatiei cu conditia achitării tuturor cotizatiilor, tarifelor sau a altor obligatii de plată datorate federatiei de fostul detinător de infrastructură.

8. Organizatiile membre ale federatiei au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie către acestea;

b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigatii livrată de federatie;

c) să voteze prin reprezentantii desemnati în cadrul alegerilor membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a neîntelegerilor;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a consiliilor de administratie ale federatiei;

e) să propună candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a neîntelegerilor si să candideze la alegeri;

f) să examineze registrele si înregistrările federatiei;

g) să solicite si să primească informatii privind gestiunea federatiei, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;

h) să solicite si să li se plătească despăgubiri în conditiile legii, în cazul în care culturile sau terenurile situate pe teritoriul oricăreia dintre acestea suferă o pagubă ca urmare a activitătilor de exploatare, întretinere si de reparatii desfăsurate de federatie;

i) să înainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neîntelegerile dintre ele si celelalte organizatii membre, precum si dintre ele si federatie;

j) să se retragă din federatie, în conditiile legii;

k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislatia în vigoare.

9. Organizatiile membre ale unei federatii au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de consiliul de administratie;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate federatiei;

c) să achite federatiei contravaloarea costurilor lucrărilor de întretinere a terenului sau a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;

d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora instalatiile si echipamentele aflate în proprietatea sau în folosinta federatiei;

e) să plătească costurile de reparatie sau de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de membrii sau salariatii organizatiilor membre;

f) să furnizeze federatiei informatii privind utilizarea terenurilor si gospodărirea apei pe teritoriul organizatiei membre;

g) să permită accesul personalului federatiei pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare.

10.1. Accesul personalului federatiei cu utilajele necesare pe terenurile situate în cadrul teritoriilor organizatiilor membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare se face cu respectarea următoarei proceduri:

a) se notifică organizatia cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;

b) se stabilesc cu organizatia membră suprafata de teren ce va fi ocupată de utilaje si lucrări, precum si modul de despăgubire în cazul în care este afectat terenul ocupat cu culturi agricole;

c) în cazul nerealizării acordului cu organizatia membră, se convoacă de urgentă comisia de conciliere, care va hotărî definitiv.

10.2. În caz de calamitate sau în alte cazuri urgente similare, personalul federatiei cu utilajele necesare va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrările de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare fără notificarea prealabilă si stabilirea suprafetei de teren necesare cu proprietarul de teren.

Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.

III. Organele federatiei

11.1. Federatia are ca organ de conducere consiliul de administratie. Controlul activitătii federatiei se realizează de către comisia de cenzori. Neîntelegerile din interiorul federatiei se solutionează de comisia de conciliere.

11.2. Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al federatiei.

12.1. Membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai federatiei.

12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii consiliului de administratie si ai comisiilor prevăzute la pct. 12.1 au următoarele drepturi:

a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si oricare alte asemenea cheltuieli, în cuantumul si la termenele stabilite de adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;

b) să li se plătească indemnizatii lunare de ..........%23) din cuantumul salariului directorului federatiei;

c) să aibă acces la orice registre si documente interne ale federatiei.

13. Un reprezentant al unei organizatii membre poate fi ales numai fie în consiliul de administratie, fie în comisia de cenzori, fie în comisia de conciliere.

Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre

14. Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentantilor, este organul deliberativ al federatiei compus din reprezentanti ai organizatiilor membre, cu competente limitate de desemnare, înlocuire, revocare sau de eliberare din functie a membrilor organelor federatiei.

15. Organizatiile membre îsi desemnează la sedintele adunărilor reprezentantilor un număr de membri proportional cu suprafata teritoriului organizatiei.

16.1. Fiecare organizatie membră va avea un număr de voturi proportional cu numărul hectarelor de teren din cadrul teritoriului acelei organizatii.

16.2. O organizatie membră poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

16.3. Organizatiilor membre restante la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate federatiei li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligatii. Suspendarea se va aplica după notificarea prealabilă de către federatie a organizatiei membre în cauză cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii sedintei adunării reprezentantilor. Dacă până la data sedintei adunării reprezentantilor datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează. Dacă până la data sedintei adunării reprezentantilor nu se achită datoria, adunarea reprezentantilor poate hotărî excluderea din federatie.

17.1. Adunarea reprezentantilor se întruneste o dată pe an, până la data de 31 martie a fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administratie, la solicitarea scrisă cel putin a unei pătrimi din numărul organizatiilor membre sau la solicitarea Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, ori a comisiei de cenzori în conditiile precizate mai jos.

17.2. Adunarea reprezentantilor poate lucra numai în prezenta a cel putin câte unui reprezentant al fiecărei organizatii membre care detine cel putin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor organizatiilor membre reprezentate, prin vot deschis sau secret, după caz.

17.3. Dacă adunarea reprezentantilor nu se poate întruni datorită neîndeplinirii conditiilor de prezentă prevăzute la pct. 17.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi detinute de reprezentantii organizatiilor membre.

18.1. Sedintele adunărilor reprezentantilor sunt convocate si conduse de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte ori de un alt membru al consiliului de administratie, după caz.

18.2. Adunarea reprezentantilor se convoacă cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii sedintei. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunării reprezentantilor, precum si proiectul ordinii de zi.

18.3. Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, adresată fiecăreia dintre organizatiile membre, si prin afisare la sediul federatiei, precum si prin publicarea într-un cotidian local de mare tiraj.

19. Adunarea reprezentantilor îndeplineste următoarele atributii:

a) alege, înlocuieste, revocă si eliberează din functie membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;

b) aprobă regulamentul de organizare si functionare a federatiei si a consiliului de administratie;

c) aprobă rapoartele organelor federatiei.

20.1. Lucrările adunării reprezentantilor se consemnează în procese-verbale.

20.2. Procesele-verbale se semnează de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care l-au redactat si se trec în registrul adunărilor reprezentantilor.

Consiliul de administratie

21.1. Consiliul de administratie este compus din .....24) membri, din rândul cărora se vor desemna presedintele, trezorierul si secretarul federatiei. Adunarea reprezentantilor stabileste numărul de persoane pe care fiecare dintre organizatiile membre le poate desemna pentru a face parte din consiliul de administratie si alege membrii consiliului de administratie, prin vot secret, dintre persoanele desemnate de organizatiile membre, pentru un mandat de 3 ani, acestia putând fi realesi potrivit hotărârii adunării reprezentantilor. Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administratie se trimit secretarului federatiei cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării reprezentantilor de alegere a membrilor consiliului de administratie.

21.2. Dreptul organizatiilor membre sau al reprezentantilor organizatiilor membre, care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitătilor datorate federatiei, de a desemna persoane în calitate de membre ale consiliului de administratie sau de a face parte din acest consiliu este suspendat până la achitarea integrală a acestor datorii.

22. Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobă regulamentele interne ale federatiei;

b) aprobă situatiile financiare anuale si raportul de activitate întocmit de director;

c) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate, statul de functiuni si planul de exploatare, întretinere si reparatii;

d) aprobă tariful pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie, precum si cuantumul cotizatiilor si oricăror altor tarife;

e) reprezintă organizatiile membre pe baza unui mandat special la negocierile cu Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu alte federatii sau persoane juridice;

f) elaborează planurile anuale si de perspectivă de dezvoltare a părtii de amenajare sau a întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în folosinta sa gratuită;

g) avizează si înaintează pentru aprobare de către organismele abilitate planul de investitii ce cuprinde reabilitarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare existente si executarea de lucrări de investitii noi pentru partea sau întreaga amenajare de îmbunătătiri funciare aflată în folosinta sa gratuită;

h) aprobă vânzarea, achizitia sau ipotecarea oricărui teren sau oricărei infrastructuri de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea federatiei;

i) modifică si completează statutul federatiei;

j) aprobă fuziunea si divizarea federatiei, precum si participarea în calitate de membru în cadrul unor confederatii sau uniuni;

k) aprobă dizolvarea si lichidarea federatiei.

23.1. Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.

Presedintele - si, în lipsa acestuia, vicepresedintele - îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, organizează si conduce sedintele consiliului de administratie;

b) semnează documentele de înaintare către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Oficiul de reglementare si alti terti, precum si contractele si conventiile prin care federatia îsi asumă obligatii peste valoarea de .............25) lei;

c) reprezintă federatia în relatia cu autoritătile publice si cu sectorul privat.

23.2. Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

23.3. Consiliul de administratie se convoacă de presedinte sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului federatiei, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Organizatiile membre pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii sedintei.

23.4. Consiliul de administratie poate decide valabil în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi, cu votul majoritătii absolute a membrilor prezenti. Fiecare membru al consiliului de administratie detine un vot. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

23.5. Pentru validitatea deciziilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia federatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de federatie, fuziunea federatiei cu alte federatii de organizatii de îmbunătătiri funciare, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei confederatii sau uniuni, dizolvarea, lichidarea ori reorganizarea federatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din voturile membrilor prezenti sau reprezentati.

23.6. Consiliul de administratie adoptă propriul regulament de functionare. Dezbaterile din cadrul sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale.

24.1. Adunarea reprezentantilor îl poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie înainte de expirarea mandatului, pentru delapidare, incompetentă, neglijentă sau conflict de interese.

24.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administratie, adunarea reprezentantilor va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiasi sedinte în care s-a adoptat hotărârea de revocare.

Comisia de cenzori

25.1. Adunarea reprezentantilor alege ........26) cenzori si tot atâtia supleanti.

25.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi.

25.3. Cenzorii sunt reprezentanti ai organizatiilor membre, cu exceptia cel putin a unuia dintre acestia care este contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil si poate să nu fie membru al vreuneia dintre organizatiile membre.

26.1. Comisia de cenzori îndeplineste atributiile prevăzute de lege.

26.2. Cenzorii exercită personal mandatul lor.

26.3. Comisia de cenzori întocmeste rapoarte pe care le prezintă consiliului de administratie sau adunării reprezentantilor, după caz.

26.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un presedinte si întocmeste propriul regulament de functionare.

27.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:

a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de supleantul care are aceeasi pregătire si atestare profesională;

b) cenzorul reprezentant al unei organizatii membre, de supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.

27.2. Dacă aplicând prevederile pct. 27.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămasi convoacă adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.

27.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să îsi exercite mandatul încredintat, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.

28. În cazul neconvocării adunării reprezentantilor de către consiliul de administratie la termenele prevăzute de lege, adunarea reprezentantilor se va convoca de cenzori în procedură de urgentă.

Comisia de conciliere

29.1. Comisia de conciliere are .....27) membri alesi de adunarea reprezentantilor dintre cei desemnati de organizatiile membre, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.

29.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost alesi decad din această functie, persoanele desemnate de organizatiile membre dintre membrii acestor organizatii, care se află în una dintre următoarele situatii:

a) au fost condamnate pentru săvârsirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronuntării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;

b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitătilor datorate organizatiei membre;

c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizatiei membre.

29.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei în functia de presedinte.

30.1. Comisia de conciliere are atributiile si se organizează si functionează potrivit legii.

30.2. În cazurile în care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de consiliul de administratie.

31.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către una sau de mai multe dintre organizatiile membre ori de către unul dintre membrii acestor organizatii împotriva organizatiei din care face parte, în cazul atacării deciziei emise de comisia de conciliere a organizatiei, stabileste dacă s-a săvârsit o încălcare a regulamentelor interne ale federatiei si hotărăste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestată în adunarea reprezentantilor sau în fata instantei judecătoresti competente.

31.2. Sanctiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalităti si amenzi, interdictia de a se livra apă pentru irigatii sau a se presta alte servicii de îmbunătătiri funciare, mergând până la excluderea din federatie.

32.1. Organizatiile membre pot fi excluse din federatie pentru următoarele motive:

a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor federatiei;

c) refuzul de a permite accesul pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiilor membre al personalului federatiei pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si de reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conditiile stabilite de prezentul statut;

d) alte încălcări ale statutului si regulamentelor interne ale federatiei, stabilite prin decizia consiliului de administratie.

32.2. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării consiliului de administratie.

33. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, apărute între organizatiile membre sau organizatiile membre si federatie, se înaintează spre solutionare instantelor judecătoresti numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.

IV. Evidentele si controlul activitătii federatiei

Evidentele si registrele

34. Federatia tine următoarele evidente si registre:

a) un registru al organizatiilor membre ale federatiei, continând informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecărei organizatii. Datele din registru se actualizează la fiecare 6 luni;

b) un plan de situatie a teritoriului federatiei, cu pozitionarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în folosinta gratuită a federatiei;

d) un registru al persoanelor si organizatiilor care nu sunt membre ale federatiei si care detin terenuri sau au teritoriile situate pe teritoriul federatiei, cărora federatia le prestează servicii de îmbunătătiri funciare;

e) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate federatiei de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare sau de alti terti prestatori de servicii;

f) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor membre;

g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite;

h) câte un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunării reprezentantilor, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;

i) un registru al conventiilor si contractelor încheiate de federatie cu tertii;

j) un registru al inspectiilor si interventiilor executate la infrastructura de îmbunătătiri funciare, gestionat de organizatie.

35. Federatia organizează si conduce contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Auditul financiar

36.1. Situatiile financiare anuale ale federatiei se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenti, potrivit legii.

36.2. Federatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinută în proprietate, în administrare sau în folosintă, potrivit legii, de membrii organizatiilor membre si de alte persoane sau organizatii care nu au calitatea de membru al federatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.

36.3. Membrii consiliului de administratie răspund potrivit legii de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la pct. 36.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.

37. Federatia va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.

V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului federatiei

38.1. Cu o majoritate de două treimi din voturile detinute de membrii prezenti, consiliul de administratie poate hotărî dizolvarea federatiei în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea desfăsurării activitătilor pentru care a fost constituită;

b) aparitia unei situatii care face ca existenta federatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitatea constituirii adunării reprezentantilor sau a consiliului de administratie, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;

d) instituirea incapacitătii de plată, constatată prin decizie a consiliului de administratie sau a instantei judecătoresti competente.

38.2. Decizia consiliului de administratie de dizolvare a federatiei cuprinde si numirea a 2 sau mai multi lichidatori. Decizia de dizolvare se comunică si se publică potrivit legii.

38.3. După încheierea procesului de lichidare, consiliul de administratie va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.

38.4. Activele rămase, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în proprietatea federatiei, se vor vinde prin licitatie publică sau, după caz, pot fi transmise către alte federatii, potrivit următoarei proceduri:

a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul federatiei, printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;

b) în cazul în care datoriile federatiei depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care federatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitatie a activelor aflate în proprietatea federatiei si se va organiza licitatia propriu-zisă;

c) în cazul în care datoriile federatiei nu depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, se vor adresa federatiilor care au teritorii învecinate cereri de participare la preluarea în proprietate a activelor si a infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei federatii care are teritoriul învecinat, activele se vor vinde prin licitatie publică.

39.1. Federatia poate fuziona cu alte federatii prin decizie a consiliului de administratie adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile detinute de membrii prezenti.

39.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevăzută la alin. (1) federatia poate transmite o parte din activitătile sale, precum si activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti si o parte din membrii săi unei alte federatii, se poate diviza în mai multe federatii si poate să-si completeze si să-si modifice statutul prin acte aditionale.

VI. Dispozitii finale

40. Prezentul statut se completează cu dispozitiile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

41. Statutul a fost redactat în ......... exemplare, din care .......... exemplare revin federatiei. Membrii federatiei: 28)

 


1) Se va mentiona tipul organizatiei în functie de activitatea principală: organizatie a utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de apărare împotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.

2) Se vor mentiona, după caz: livrarea apei pentru irigatii, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de irigatii din cadrul teritoriului organizatiei, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj din cadrul teritoriului organizatiei, întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, care protejează terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei, întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului si desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei.

3) Se va mentiona: pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat. Membrii comisiei de conciliere sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.

4) Se va mentiona tipul organizatiei în functie de activitatea principală: organizatie a utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de apărare împotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.

5) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.

6) Se vor mentiona: amenajare de irigatii, amenajare de desecare si drenaj, lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau lucrări de combatere a eroziunii solului.

7) Se vor mentiona numai activitătile de îmbunătătiri funciare principale ce se vor desfăsura în functie de tipul organizatiei de îmbunătătiri funciare.

8) În cazul organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, dreptul la dobândirea calitătii de membru nemijlocit este suspendat până la sfârsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazurilor în care petitionarul este succesorul unui fost membru.

9) Până la 20%.

10) Se aplică adunărilor generale în care membrii participă nemijlocit la sedinte.

11) Se aplică adunărilor generale în care participarea la sedinte se face prin reprezentare.

12) Numărul de membri ai consiliului de administratie este între 3 si 7.

13) Prevedere aplicabilă numai organizatiilor în adunările generale ale cărora se participă prin reprezentare.

14) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al căror număr trebuie să fie impar.

15) Cel putin 5 membri.

16) Se va anexa un tabel cu toti membrii care au luat parte la adunarea constitutivă sau la adunarea generală care a adoptat măsura dizolvării si lichidării, fuziunii si divizării sau reorganizării si modificării corespunzătoare a statutului organizatiei.

17) Se va mentiona tipul organizatiilor care constituie federatia, cum ar fi: federatia organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, federatia organizatiilor de desecare si drenaj, federatia organizatiilor de apărare împotriva inundatiilor sau federatia organizatiilor de combatere a eroziunii solului.

În cazul în care în cadrul aceleiasi amenajări de îmbunătătiri funciare functionează tipuri diferite de organizatii, se va trece tipul de organizatie care are activitatea cu cea mai mare pondere.

18) Se va mentiona: pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat.

19) Se va mentiona tipul organizatiei în functie de activitatea principală: organizatie a utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de apărare împotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.

20) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.

21) Se vor mentiona: amenajare de irigatii, amenajare de desecare si drenaj, lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau lucrări de combatere a eroziunii solului.

22) Se vor mentiona numai activitătile de îmbunătătiri funciare principale ce se vor desfăsura în functie de tipul organizatiei de îmbunătătiri funciare.

23) Până la 20%.

24) Numărul de membri ai consiliului de administratie este între 3 si 7.

25) Această valoare se va stabili de adunarea reprezentantilor si va fi prevăzută în statutul federatiei.

26) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al căror număr trebuie să fie impar.

27) Cel putin 5 membri.

28) Se va anexa un tabel cu toate organizatiile membre si reprezentantii acestora care au luat parte la adunarea constitutivă sau la adunarea

reprezentantilor care a adoptat măsura dizolvării si lichidării, fuziunii si divizării sau reorganizării si modificării corespunzătoare a statutului federatiei.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr originar din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 25 paragraful 3 lit. b) din Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie o măsură de salvgardare în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în România de zahăr rafinat originar din Republica Moldova si aplicarea taxei vamale de import “erga omnes” prevăzute în Tariful vamal de import al României pentru anul 2005, pentru produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pentru produsele prevăzute în anexă, originare din Republica Moldova, se stabileste pentru anul 2005 un contingent tarifar la nivelul de 14.000 tone, exceptat de la plata taxelor vamale.

(2) Importul în cadrul contingentului se realizează în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2005 inclusiv, cu o repartizare trimestrială egală a cantitătii totale.

(3) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabileste modul de administrare a contingentului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2005 si are aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.136.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele din categoria zahăr rafinat pentru care la importul din Republica Moldova se instituie măsura de salvgardare pentru anul 2005 si se stabileste un contingent tarifar liber de taxe vamale, valabil în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2005

 

Codul tarifar

Denumirea produselor

ex. 1701.91.00

-- Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti

1701.99.10

--- Zahăr alb

ex. 1701.99.90

--- Altele, care contin zahăr rafinat