MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.159         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.077. - Hotărâre pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

 

2.078. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.086. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

 

2.087. - Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al Judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

2.091. - Hotărâre privind aprobarea finantării transportului aerian tur-retur în România al unor invitati străini cu ocazia inaugurării Muzeului National de Artă Contemporană al României

 

2.092. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize

 

2.093. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică

 

2.095. - Hotărâre privind majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitătile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

360. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de instalatiile nucleare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă durata de 49 de ani pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a statului din domeniul energetic, respectiv lacuri de acumulare si barajele acestora, diguri, ecluze, inclusiv potentialul hidroenergetic amenajat si în curs de amenajare, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, prin atribuire directă Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

Art. 2. - Concesiunea prevăzută la art. 1 face obiectul contractului de concesiune încheiat între Ministerul Economiei si Comertului, în calitate de concedent, în numele statului, si Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A., în calitate de concesionar, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.077.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a două constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 29-31, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.078.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Adresa constructiilor

Persoana juridică în administrarea căreia se află constructiile

Caracteristicile constructiilor

Numărul de inventar M.F.P.

Municipiul Bacău, str. Oituz nr. 29-31, judetul Bacău

Ministerul Administratiei si Internelor

Constructie 03 - depozit arhivă:

- suprafata construită = 283,0 m2;

- suprafata desfăsurată = 566,0 m2;

- valoarea de inventar = 2.328.638 mii lei;

- se propune demolarea totală.

Constructie 02 - magazie: 111.637 (partial)

- suprafata construită = 44,0 m2;

- suprafata desfăsurată = 44,0 m2;

- valoarea de inventar = 126.630 mii lei;

- se propune demolarea totală.

111.637 (partial)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.086.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oradea, Str. Abatorului nr. 2

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Ministerul Educatiei si Cercetării, Universitatea

din Oradea

 

- imobil 594

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.715

Suprafata construită = 10.813,21 m2

Suprafata desfăsurată = 10.813,21 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv pentru constructiile = 40.855 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor terenuri situate în comuna Vădeni, judetul Brăila, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.087.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor în suprafată de 3.101,99 ha, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

Locul unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care care se transmit terenurile

Persoana juridică la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor se transmit

Comuna Vădeni, judetul Brăila

Statul român si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

- Nr. 145.505 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 15/2004

Teren - suprafata = 1.634,74 ha

- Nr. 145.506 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 15/2004

Teren - suprafata = 1.467,25 ha

Totalul suprafetelor terenurilor = 3.101,99 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării transportului aerian tur-retur în România al unor invitati străini cu ocazia inaugurării Muzeului National de Artă Contemporană al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea transportului aerian tur-retur în România al unor personalităti de anvergură cu ocazia inaugurării Muzeului National de Artă Contemporană al României.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, în sumă de 136.500.000 lei, se asigură din fondurile aprobate Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.091.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.092.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare părti, în dorinta de a promova relatiile traditionale de prietenie dintre ambele state si de a facilita circulatia cetătenilor statelor părtilor,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Cetătenii ambelor state, posesori ai unui pasaport simplu valabil, pot intra si rămâne, fără viză, pe teritoriul statului celeilalte părti pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări, dacă nu au ca scop desfăsurarea de activităti lucrative sau remunerate.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetătenii ambelor state, posesori ai unui pasaport dintre cele mentionate la art. 1, care intentionează să rămână pentru o perioadă mai îndelungată de 90 de zile ori să desfăsoare activităti lucrative sau remunerate trebuie să obtină vizele corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 3

 

Persoanele mentionate la art. 1 si 2 pot intra pe teritoriul statului celeilalte părti prin orice punct de trecere a frontierei deschis traficului international de persoane.

 

ARTICOLUL 4

 

Desfiintarea regimului de vize stabilită prin prezentul acord nu exceptează titularii pasapoartelor mentionate de îndatorirea de a respecta legislatia în vigoare a fiecăreia dintre părti, referitoare la intrarea, sederea si iesirea din teritoriul respectiv.

 

ARTICOLUL 5

 

Autoritătile fiecărei părti îsi rezervă dreptul de a refuza intrarea sau sederea pe teritoriul statului său a cetătenilor celuilalt stat considerati indezirabili, în acord cu legislatiile statelor lor.

 

ARTICOLUL 6

 

Cetătenii statului uneia dintre părti, ale căror pasapoarte au fost pierdute, furate, deteriorate sau distruse pe teritoriul celuilalt stat, sunt obligati să anunte imediat autoritătile competente din acest stat, care vor elibera, gratuit, o adeverintă certificând acest fapt. Pe baza acestei adeverinte, misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului ai cărui cetăteni sunt aceste persoane va elibera un nou document de călătorie.

 

ARTICOLUL 7

 

Orice parte poate suspenda temporar, în totalitate sau în parte, aplicarea prezentului acord, pentru ratiuni ce tin de ordine, sănătate si securitate publică. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării, va trebui notificată imediat celeilalte părti, pe cale diplomatică, si îsi va produce efectele la 90 de zile de la data primirii notificării.

Prezentul acord va intra în vigoare după 60 de zile de la data ultimei notificări prin care ambele părti îsi vor fi comunicat, pe cale diplomatică, îndeplinirea cerintelor legale necesare intrării în vigoare.

Părtile pot conveni asupra încetării valabilitătii prezentului acord.

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Oricare parte poate denunta prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, care îsi produce efectele la 90 de zile de la data primirii notificării pe cale diplomatică.

Semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ferdinand Nagy

Pentru Guvernul Republicii Chile,

Ignacio Walker Prieto

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Humanitas Pro Deo”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în orasul Otelu Rosu, Str. Republicii nr. 66-68, judetul Caras-Severin, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.093.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitătile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 476/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitătile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 cu suma de 160,09 miliarde lei, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.095.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

ale bugetului de venituri si cheltuieli, din venituri proprii, ale Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de instalatiile nucleare

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de instalatiile nucleare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia radioprotectie si deseuri radioactive din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

dr. ing. Lucian Biro

 

Bucuresti, 20 octombrie 2004.

Nr. 360.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.159 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.