MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.160         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 396 din 5 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.985. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Plopeni, judetul Prahova

 

2.009. - Hotărâre privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

2.049. - Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Caras-Severin

 

2.056. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chichis, judetul Covasna

 

2.057. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Luncavita, judetul Caras-Severin

 

2.080. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.512. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiei săvârsite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 396

din 5 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agropan Trade” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.274/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială.

La apelul nominal răspund părtile Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu. Lipsesc autorul exceptiei, precum si partea, Societatea Comercială “Extrapan” - S.A. din Ploiesti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, Gheorghe Stoicescu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Având cuvântul, Romulus Panaitescu arată că dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă “sunt aplicate normal”, sunt constitutionale si nu contravin prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, prevederi de care autorul exceptiei a beneficiat, întrucât a avut posibilitatea de a face recurs. Solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate si “aplicarea Codului de procedură civilă”.

Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, Curtea respingând exceptia de fiecare dată. Întrucât motivele care au dus la această solutie sunt aplicabile si în prezenta cauză, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.274/2004, Tribunalul Prahova - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agropan Trade” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză comercială având ca obiect o ordonantă presedintială.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că procedura ordonantei presedintiale permite stabilirea de către instantă a unor măsuri fără a analiza complet si temeinic situatiile de fapt supuse judecătii, în baza unui probatoriu insuficient, iar uneori chiar fără citarea părtilor, fapt ce încalcă principiul contradictorialitătii si, deci, dreptul la apărare, precum si liberul acces la justitie.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială apreciază că dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile art. 21 din Constitutie, republicată, deoarece ordonanta presedintială poate fi atacată cu recurs, iar împotriva executării acesteia se poate face contestatie. Pe de altă parte, arată că pe calea ordonantei presedintiale nu se solutionează fondul cauzei, părtile având posibilitatea de a solutiona litigiul dintre ele pe calea dreptului comun. Consideră că reglementarea de către legiuitor în considerarea unor situatii deosebite a unei proceduri speciale, respectiv a procedurii ordonantei presedintiale, nu contravine prevederilor art. 24 din Constitutie, republicată, neîncălcând dreptul la apărare al părtilor. Arată că, si atunci când solutionarea cererii se face fără citarea părtilor, acestea au posibilitatea exercitării căilor de atac, parte componentă a dreptului la apărare. În concluzie, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere, arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, pe acest temei legiuitorul putând institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti corespunzătoare de exercitare a drepturilor procedurale. În acest sens, arată că ordonanta presedintială este o reglementare specială, care asigură operativitatea procedurii de judecată si executarea imediată a hotărârii judecătoresti, ceea ce este de esenta administrării justitiei, în cazuri în care se impun măsuri urgente pentru încetarea actelor si faptelor evident nelegitime. Apreciază că cei nemultumiti de solutiile adoptate de ordonanta presedintială o pot ataca cu recurs, iar împotriva executării acesteia pot formula contestatie. De asemenea, părtile au rezervată calea dreptului comun pentru judecata în fond a litigiului. Invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, constatând că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare prevederilor din Constitutie privind accesul liber la justitie sau dreptul la apărare, ci, dimpotrivă, sunt în sensul realizării cerintelor acestora.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă nu îngrădesc accesul liber la justitie si nu încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil si nici la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, întrucât elementul esential al acestei proceduri este urgenta. Arată că procedura ordonantei presedintiale are caracter contencios, iar posibilitatea instantei de judecată de a solutiona ordonanta si fără citarea părtilor nu contravine dreptului la un proces echitabil, deoarece instanta fie va cita ambele părti, fie nu va cita nici o parte.

Consideră că posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii judecătoresti pronuntate în această materie constituie un argument în plus în favoarea asigurării liberului acces la justitie. Constată că, din coroborarea prevederilor constitutionale ale art. 24 din Constitutie, republicată, cu cele ale art. 128 si art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, rezultă că reglementarea prin textele de lege criticate a unei proceduri speciale prin care instanta de judecată poate ordona măsuri vremelnice în cazuri grabnice fără citarea părtilor nu este contrară dreptului la apărare. În concluzie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 581: “(1) Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

(3) Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(4) Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”

- Art. 582: “(1) Ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

(2) Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

(3) Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronuntării si redactarea ordonantei sunt aplicabile.

(4) Împotriva executării ordonantei presedintiale se poate face contestatie.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate contravin art. 21 alin. (1), (2) si (3) si art. 24 din Constitutie, republicată, care au următorul continut:

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, în Decizia nr. 199 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, Curtea a apreciat că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială (în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări).

Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a ordonantei presedintiale, ca si cea a contestării executării acesteia, prevăzută de art. 582 din Codul de procedură civilă, constituie un argument suplimentar în sensul deplinei respectări a dreptului la apărare.

De asemenea, în Decizia nr. 173 din 15 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 mai 2004, Curtea a constatat că scopul dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă este acela de a institui o procedură specială, prin care instanta de judecată să poată lua, prin ordonantă presedintială, măsuri cu caracter vremelnic, a căror urgentă este justificată de necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi sau interese legitime. Asa fiind, textul de lege ce face obiectul exceptiei este în deplin acord cu dispozitiile constitutionale, deoarece hotărârea definitivă si irevocabilă privind drepturile părtilor se va da în cadrul procesului obisnuit, o dată cu judecarea fondului.

Curtea a retinut că aceleasi considerente, ce privesc caracterul vremelnic al măsurilor dispuse prin ordonanta presedintială, urgenta adoptării unor asemenea măsuri, ca si posibilitatea de a stinge litigiul pe baza întelegerii părtilor, reprezintă motive suficiente pentru a justifica solutionarea cererii si fără citarea părtilor.

De altfel, în virtutea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii particulare, reguli speciale de procedură, precum si modalităti specifice de exercitare a drepturilor procedurale. Judecătorul “spune dreptul”, dar numai în formele si în conditiile procedurale instituite de lege.

În ceea ce priveste conformitatea textului legal criticat cu dispozitiile constitutionale care consacră dreptul la un proces echitabil, Curtea a constatat că art. 581 din Codul de procedură civilă nu contine nici o prevedere prin care s-ar aduce atingere dreptului persoanei de a beneficia de o judecată echitabilă, publică si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege.

Întrucât nu există elemente noi de natură a impune reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie, cele anterior statuate rămân valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 582 din Codul de proccedură civilă, Curtea apreciază că, departe de a nesocoti prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) si art. 24 din Constitutie, republicată, aceste dispozitii nu fac altceva decât să le dea expresie.

Calea de atac a recursului împotriva ordonantei presedintiale dată în primă instantă constituie o aplicare practică, în această materie, a principiilor accesului liber la justitie si dreptului la apărare.

Mai mult decât atât, textul de lege mentionat, în măsura în care consacră obligativitatea citării părtilor la judecarea recursului, oferă, totodată, un argument peremptoriu care demonstrează lipsa de consistentă a criticii de neconstitutionalitate privitoare la primul text de lege supus controlului, respectiv art. 581 din Codul de procedură civilă.

Altfel spus, posibilitatea recunoscută părtilor de a ataca cu recurs, la a cărui judecare citarea este obligatorie, ordonanta presedintială solutionată în prima instantă, după o procedură derogatorie de la dreptul comun, având ca principal imperativ celeritatea, lipseste de temei sustinerea potrivit căreia o asemenea procedură ar nesocoti principiile consacrate prin normele constitutionale de referintă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agropan Trade” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.274/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Plopeni, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Plopeni, judetul Prahova, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia

publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.985.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Plopeni, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Plopeni, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema orasului Plopeni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.

În prima partitie, pe fond albastru, se află o roată dintată iesind, de argint.

Partitiile doi si trei cuprind, în câmp de aur, câte o frunză de stejar asezată spre stânga, respectiv dreapta, terminată în partea de sus cu două ghinde.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Roata dintată semnifică caracteristica principală a localitătii, de oras industrial.

Frunza de stejar este elementul specific al zonei, de unde si numele localitătii Stejarul, în prezent Plopeni.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare produse, se efectuează pe baza certificatului de abilitare si a declaratiei de conformitate EC, precum si a inscriptionării termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, după caz.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică mostrelor, ajutoarelor si donatiilor constând în produse.

Art. 2. - (1) Certificatele de abilitare prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt emise, după caz, de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti sau de unitătile fitosanitare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumite în continuare autorităti emitente.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, autoritătile emitente prevăzute la alin. (1) aplică normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică:

a) certificat de abilitare - document emis de una dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) declaratia de conformitate EC - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) document normativ - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autoritatea vamală permite importul produselor în baza documentatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate birourilor vamale la care se realizează operatiunea de vămuire a produselor la import.

(3) Lucrătorii vamali din birourile vamale permit importul mărfurilor încadrate la pozitia tarifară 38.08, cu altă destinatie decât produse de uz fitosanitar, pe baza declaratiei pe propria răspundere, în formă scrisă, a reprezentantului legal al persoanelor juridice privind neapartenenta mărfurilor respective la categoria produselor de uz fitosanitar.

Art. 5. - (1) Transporturile pentru care există suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autoritătii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autoritătii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor emitente prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Birourile vamale convoacă în scris, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin fax sau e-mail, participarea la control a reprezentantilor autoritătilor emitente prevăzute la art. 2 alin. (1), care vor confirma prin aceleasi mijloace de comunicare, în termenul propus de autoritatea vamală, participarea la control si vor nominaliza persoana împuternicită.

Art. 6. - În cazurile în care, la controlul efectuat la birourile vamale, se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.

Art. 7. - Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevăzute în anexa nr. 1 are următoarele obligatii:

a) să depună documentatia completă în vederea obtinerii certificatului de abilitare;

b) să anunte autoritatea emitentă respectivă cu privire la orice modificare intervenită în documentatia depusă pentru obtinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă;

c) să utilizeze certificatul de abilitare numai în conditiile si în scopul pentru care a fost emis.

Art. 8. - Regimul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor pentru îngrăsămintele si produsele de uz fitosanitar prevăzute în anexa nr. 1 va fi reglementat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 9. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) si c).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autoritătilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 10. - Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la art. 9, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - De la data de 1 ianuarie 2006 prevederile art. 2 referitoare la certificatele de abilitare emise de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 ianuarie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.009.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRODUSE PERICULOASE

pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

Nr. crt.

Categorii de produse

- denumire generică -

Pozitii/coduri tarifare1)

1.

Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si pectati; mucilagii si agenti de mărire a viscozitătii

13.02

2.

Uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea acestora

27.07 27.10

3.

Diverse substante chimice anorganice

28.01 de la 2804.70.00 până la 2804.90.00 28.05 28.06 2807.00 2808.00.00 28.09 2811.11.00 2811.19 2811.23.00 2811.29

4.

Sulfuri de nemetale

28.13

5.

Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi

28.14

28.15

28.16

6.

Săruri ale unor diversi acizi anorganici

28.28

28.29

28.37

2838.00.00

7.

Alti compusi anorganici

2843.90 2848.00.00 2850.00 de la 2851.00.30 până la 2851.00.80

8.

Hidrocarburi ciclice si derivati ai hidrocarburilor (altele decât derivatii halogenati ai hidrocarburilor reglementati de Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu modificările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000)2)

29.02 ex 29.03 29.04

9.

Fenoli, fenoli-alcooli si derivati 

29.07 29.08 

10.

Eteri, epoxizi si derivati

29.09 29.10

11.

Acizi carboxilici cu functii oxigenate, esteri si derivati

2918.29.80 2918.30.00 2918.90

2919.00

29.20

12.

Compusi organici cu unele functii azotate

2927.00.00 2928.00

29.29

13.

Alti compusi organoanorganici

2931.00

14.

Îngrăsăminte

de la 31.01 până la 31.05

15.

Substante colorante organice sintetice, lacuri, vopsele, pigmenti, compozitii vitrifiabile si alte produse similare

32.04

3205.00.00

32.06

32.07

32.08

32.09

3210.00

16.

Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate formele

36.06

17.

Altele [metanol brut (spirt de lemn)]2)

ex. 3807.00.90

18.

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare si regulatori de crestere pentru plante, dezinfectanti si produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (produse de uz fitosanitar)2)

ex. 38.08

19.

Alte produse ale industriei chimice

38.11

3814.00

3817.00

3824.90

20.

Materiale plastice în forme primare (lichide si paste, inclusiv dispersii - emulsii si suspensii - si solutii)2)

de la ex. 39.01 până la ex. 3914.00.00


1) În situatia în care în această coloană figurează pozitia tarifară (grupa de 4 cifre) sau subpozitia tarifară (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ mărfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse în aceste pozitii, respectiv subpozitii.

2) Cu prefixul “ex” au fost evidentiate situatiile în care din totalitatea mărfurilor clasificate la o pozitie, subpozitie sau cod tarifar sunt supuse reglementărilor prevăzute în actul normativ numai cele mentionate între paranteze.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

 

CAPITOLUL I

Responsabilitătile autoritătilor emitente

 

1. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale:

1.1. emite prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1, la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05.

Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1, clasificate la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05, cu altă destinatie decât îngrăsăminte, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor emite negatii privind obligatia detinerii certificatului de abilitare;

1.2. emite prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1, la pozitia tarifară ex. 38.08, pentru produse de uz fitosanitar.

2. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase emite certificate de abilitare pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1, la pozitiile tarifare: 13.02, 27.07, 27.10, 28.01; de la 2804.70.00 până la 2804.90.00; 28.05, 28.06, 2807.00, 2808.00.00, 28.09; 2811.11.00; 2811.19; 2811.23.00; 2811.29, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.28; 28.29; 28.37; 2838.00.00, 2843.90; 2848.00.00; 2850.00; de la 2851.00.30 până la 2851.00.80; 29.02; ex. 29.03; 29.04, 29.07; 29.08; 29.09; 29.10; 2918.29.80; 2918.30.00, 2918.90, 2919.00; 29.20; 2927.00.00, 2928.00, 29.29; 2931.00, 32.04, 3205.00.00, 32.06, 32.07, 32.08, 32.09, 3210.00; 36.06; ex. 3807.00.90; 38.11; 3814.00; 3817.00; 3824.90; de la ex. 39.01 până la ex. 3914.00.00.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de emitere si de anulare a certificatelor de abilitare

 

1. În scopul obtinerii certificatelor de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 2 alin. (1) următoarele documente:

a) solicitarea în scris, din care să rezulte:

- numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;

- lista codurilor tarifare;

- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicită abilitarea;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului;

c) copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifară 38.08;

d) document care să ateste că îngrăsământul poartă marca “EC FERTILIZER” sau marca “RO ÎNGRĂSĂMÂNT”, pentru îngrăsămintele cuprinse la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05.

2. Nu se eliberează certificate de abilitare agentilor economici importatori care depun documentatie incompletă fată de cea prevăzută la pct. 1.

3. Certificatele de abilitare se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei complete.

4. Certificatul de abilitare este valabil pe o perioadă de maximum un an de la data emiterii.

5. Certificatul de abilitare se anulează în următoarele situatii:

a) constatarea, la birourile vamale, a neconformitătii produselor cu documentele însotitoare, la controlul prevăzut la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) constatarea, ulterior vămuirii, de către organele de control ale autoritătilor emitente prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, a neconformitătii produselor cu documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare;

c) la solicitarea agentului economic.

6. Decizia privind anularea certificatului de abilitare, împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză, vor fi comunicate în scris de către autoritătile emitente prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre Autoritătii Nationale a Vămilor, în termen de maximum 48 de ore. În situatia în care produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, în intervalul de timp de la luarea deciziei de anulare până la încunostintarea efectivă a biroului vamal asupra instituirii deciziei de anulare, biroul vamal va comunica aceasta Autoritătii Nationale a Vămilor, în vederea informării autoritătilor emitente care vor lua măsurile ce se impun.

7. Autoritătile emitente prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre au obligatia de a face publică lista agentilor economici importatori abilitati pe site-ul autoritătilor administratiei publice în a căror subordine/coordonare îsi desfăsoară activitatea si de a mentine si a actualiza evidentele agentilor economici importatori cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Autoritatea emitentă

Nr. .... din .............

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

 

Se abilitează agentul economic (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la registrul comertului) pentru importul următoarelor produse:

 

Codul tarifar

Denumirea produsului/grupei de produse

(Denumirea comercială/tehnică a produsului)

 

Prezentul certificat este valabil până la data de ..................................................... .

Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Agentul economic abilitat este obligat să anunte autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentatia depusă la abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

...................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal ...................................

Nr. ......................./data .................

 

CONVOCARE

 

Către

Autoritatea emitentă ..................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. .................................. privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, vă solicităm să participati la controlul vamal la importul de ....................................................................., efectuat de .................................................., încărcat pe mijlocul de transport ...................................., în ziua de ......................, până la ora ..................., la sediul nostru situat în .................................................... .

Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite si confirmarea participării în termen de .............. ore.

 

Sef birou vamal,

.................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Armenis, Berzasca, Cărbunari, Ciuchici, Ciudanovita, Cornea, Dalboset, Doclin, Forotic, Grădinari, Iablanita, Păltinis, Socol, Ticvaniu Mare, Toplet si Zorlentu Mare din judetul Caras-Severin, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.16.

(2) Descrierea elementelor stemelor si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.16.

(3) Anexele nr. 1.1-1.16 si 2.1-2.16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.049.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

STEMA

comunei Armenis, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Armenis, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Armenis, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, retezat de o filieră neagră.

În partea superioară, în câmp zidit de argint, se află o boltă centrală rosie, în care se vede o cruce treflată aflată pe un soclu de aur.

În partea inferioară, în câmp de aur, se află o crengută verde cu trei mere rosii.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Câmpul zidit în care se află crucea treflată este imaginea simbolică a schitului Piatra Scrisă, important monument de artă si istorie a judetului.

Crenguta cu mere face aluzie la bogătia zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

STEMA

comunei Berzasca, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Berzasca, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Berzasca, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În câmp superior, pe fond rosu, se află un zid de cetate cu trei turnuri de aur.

În câmp inferior, pe fond de azur, pe un brâu undat de argint se află asezată o barcă cu un năvod, de culoare neagră.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Cetatea cu cele trei turnuri reprezintă traditia istorică a localitătii.

Brâul undat face referire la numele zonei: Berzasca = apă repede.

Barca si năvodul arată că localitatea se află pe malul fluviului Dunărea, iar pescuitul este ocupatia traditională a locuitorilor.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.3

 

STEMA

comunei Cărbunari, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cărbunari, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Cărbunari, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp de argint, se află o terasă deluroasă verde si trei căpite de fân, de aur, dispuse simetric, cea din mijloc fiind mai mare.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află stânci argintii, în interiorul cărora este un ochi de apă albastru.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Predomină relieful deluros Tâlva lui Bălan si fânete.

Ochiul de apă simbolizează principala atractie turistică a zonei, Lacul Dracului.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.4

 

STEMA

comunei Ciuchici, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ciuchici, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Ciuchici, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp verde, se află doi ciorchini de struguri cu câte două frunze de aur.

În partea inferioară, în câmp de argint, se află o terasă vălurită verde, pe care tronează un berbec merinos văzut din semiprofil spre dreapta.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Asezarea este vestită în cultivarea strugurilor, soiul “ciuchician”.

Relieful zonei este deluros, iar locuitorii se ocupă cu cresterea oilor.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.5

 

STEMA

comunei Ciudanovita, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.5

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ciudanovita, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Ciudanovita, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află o coasă de argint cu vârful spre dreapta, flancată de trei alune reunite, în învelisul lor, de aur.

În partea inferioară, în câmp rosu, se află o gură de mină neagră, cu zidărie de argint, pe care brosează două ciocane mineresti încrucisate, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Coasa de argint evocă faptul că, zona fiind bogată în fânete, locuitorii comunei se ocupă cu agricultura si cresterea animalelor.

Asezarea fiind într-o zonă submontană, alunul este larg răspândit.

Gura de mină neagră evidentiază ponderea activitătii miniere în economia localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.6

 

STEMA

comunei Cornea, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.6

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cornea, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Cornea, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.

În primul câmp, pe fond verde, se află trei copaci, cel din mijloc dezrădăcinat, având în stânga si în dreapta doi copaci, totul de argint.

În al doilea câmp, pe fond rosu, se află un cercel de tâmplă, de argint.

În al treilea câmp, pe fond albastru, se află o cruce treflată suprapusă unor formatiuni deluroase, totul de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Cei trei copaci semnifică bogătia silvică a zonei, precum si pomicultura zonei de deal.

Crucea treflată si formatiuni deluroase simbolizează legătura oamenilor din localitate cu crestinătatea.

Cercelul de tâmplă reprezintă o podoabă arheologică descoperită aici si expusă la Muzeul Banatului Montan din municipiul Resita, judetul Caras-Severin.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.7

 

STEMA

comunei Dalboset, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.7

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Dalboset, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Dalboset, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie dintr-un câmp zidit de argint.

În partea superioară, pe fond rosu, se află o liră de aur.

În partea inferioară, pe fond rosu, se află trei ghinde înmănunchiate si două spice de grâu încrucisate, orientate dreapta - stânga, totul de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Zidul de argint aminteste de vestigiile istorice descoperite pe teritoriul comunei si care atestă existenta asezării încă din perioada Imperiului Roman.

Lira de aur simbolizează bogata activitate culturală din localitate, desfăsurată de corul căminului cultural si al bisericii ortodoxe.

Spicele de grâu arată că ocupatia locuitorilor este agricultura.

Ghindele exprimă bogătia silvică a zonei si potentialul turistic.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.8

 

STEMA

comunei Doclin, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.8

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Doclin, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Doclin, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.

În primul cartier, pe fond albastru, se află o albină de aur.

În al doilea cartier, în dreapta, pe fond rosu, se află o roată de olar.

În al treilea cartier, în stânga, pe fond argintiu, se află doi ciorchini de struguri albastri, cu frunze verzi, si un butoi de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Albina semnifică ocupatia traditională a locuitorilor, respectiv apicultura.

Roata olarului semnifică traditia zonei, olăritul.

Strugurii si butoiul reprezintă viticultura si renumitul vin de Tirol.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.9

 

STEMA

comunei Forotic, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.9

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Forotic, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Forotic, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu crenelat pe ambele părti, de argint.

În primul cartier, pe fond rosu, se află un stejar dezrădăcinat, de argint, flancat de două cruci cu bratele egale, treflate, de aur.

În al doilea cartier, pe fond albastru, se află două spice de grâu încrucisate în partea inferioară, de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Brâul crenelat reprezintă două monumente arheologice aflate pe teritoriul comunei, respectiv castrul si asezarea civilă romană.

Stejarul simbolizează bogătia silvică a zonei.

Crucile simbolizează Biserica de lemn “Nasterea Maicii Domnului”, datând din secolul al XIX-lea.

Spicele de grâu reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.10

 

STEMA

comunei Grădinari, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.10

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Grădinari, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Grădinari, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În primul cartier, pe fond negru, se află un pod de argint.

În al doilea cartier, pe fond albastru, se află un vultur de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Podul reprezintă monumentul istoric numit Podul Turcului.

Vulturul simbolizează monumentul eroilor din localitate.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.11

 

STEMA

comunei Iablanita, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.11

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Iablanita, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Iablanita, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp zidit, de argint, se află o poartă boltită, în centrul căreia, pe azur, sunt miei de aur văzuti din fată.

Totul este asezat pe o terasă verde, aflată în vârful scutului.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Câmpul zidit si poarta sunt aluzie la faptul că asezarea este prima localitate din Tara Almăjului, denumită si Poarta de intrare în Almăj.

Mieii reprezintă ocupatia locuitorilor din zonă, păstoritul, de unde si vechea denumire, Valea Mieilor.

Terasa verde reprezintă păsunile si pădurile din perimetrul localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.12

 

STEMA

comunei Păltinis, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.12

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Păltinis, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Păltinis, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În dreapta, în câmp de argint, se află un vas bitronconic rosu cu picior.

În stânga, în câmp verde, se află un cap de bour de argint.

În sef, în câmp rosu, se află două brate de aur, care îsi dau mâna, învesmântate în cămăsi, pe care se află motive geometrice distincte, pe bratul drept romburi, pe bratul stâng cruci.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Vasul simbolizează vestigiile arheologice datând din neolitic, descoperite pe teritoriul comunei.

Capul de bour aminteste de faptul că până în anul 1948 localitatea s-a numit Valea Bourului.

Bratele sunt simbolul prieteniei si convietuirii pasnice de peste 200 de ani, dintre români si ucraineni, românii fiind reprezentati de motivul geometric cu romburi, iar ucrainenii de cel cu cruci.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.13

 

STEMA

comunei Socol, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.13

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Socol, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Socol, potrivit anexei nr. 1.13, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat si o fascie undată îngustă, de argint.

În câmp superior, pe fond rosu, se află un personaj nimbat tinând în mână o bisericută, totul de aur.

În vârful scutului, pe fond albastru, se află o barcă de argint în semiprofil dreapta.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Personajul nimbat reprezintă cele trei mănăstiri existente în zonă încă din secolul al XIII-lea.

Brâul undat reprezintă fluviul Dunărea, prin pozitia sa localitatea fiind poarta de intrare a acestuia pe teritoriul tării.

Fascia îngustă semnifică faptul că asezarea este mărginită de râul Nera, care reprezintă frontiera de stat.

Barca simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor, pescuitul.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.14

 

STEMA

comunei Ticvaniu Mare, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2.14

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ticvaniu Mare, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Ticvaniu Mare, potrivit anexei nr. 1.14, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit.

În primul câmp, pe fond albastru, se află o oaie păscând din profil, spre stânga, de argint.

În al doilea câmp, pe fond verde, se află un pom fructifer dezrădăcinat, cu fructe rosii, de argint.

În vârful scutului, pe fond rosu, se află un fragment de zidărie (ruină) de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Oaia simbolizează activitatea de bază a locuitorilor, oieritul.

Pomul fructifer simbolizează resursa economică a zonei, pomicultura.

Fragmentul de zidărie simbolizează o asezare fortificată din epoca fierului în locul numit Andrii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.15

 

STEMA

comunei Toplet, judetul Caras-Severin

 
ANEXA Nr. 2.15

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Toplet, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Toplet, potrivit anexei nr. 1.15, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat si retezat.

În prima partitie, pe fond albastru, se află la dreapta o stâncă ce seamănă cu un profil uman privind spre stânga.

Sunt plasate încă trei stânci de dimensiuni mai mici. Totul este de argint.

În a doua partitie, pe fond rosu, este asezat rotorul unei turbine cu elice - roata cu făcaie, de aur.

În a treia partitie, pe fond verde, se află un apeduct de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Aglomerarea de stânci si masivul cu profil de om reprezintă Sfinxul Bănătean, important monument al naturii.

Roata cu făcaie reprezintă o veche ocupatie a locuitorilor, morăritul.

Apeductul reprezintă o constructie ce datează din vremea împărătesei Mariei Tereza.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.16

 

STEMA

comunei Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin

 
ANEXA Nr. 2.16

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Zorlentu Mare, potrivit anexei nr. 1.16, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă si în bară.

În prima partitie, pe fond de argint, se află o crengută verde cu frunze, având o prună albastră.

În a doua partitie, pe fond rosu, se află un mistret de argint cu profilul orientat spre dreapta.

În a treia partitie, pe fond de argint, se află două elemente ceramice, o cupă rosie în formă cilindrică cu picior, cu baza tronconică, însotită de un vas rosu în formă de borcan ornamentat cu motive geometrice de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Crenguta cu prună simbolizează bogătia pomicolă a zonei.

Mistretul reprezintă fauna cinegetică a zonei.

Vasele de ceramică semnifică vestigiile arheologice din paleolitic.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Chichis, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Chichis, judetul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.056.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Chichis, judetul Covasna

 

 

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Chichis, judetul Covasna

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Chichis, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În câmp superior, pe fond albastru, se află un pod de aur, cu două deschideri si parapetul crenelat.

În câmp inferior, pe fond rosu, se află două ramuri porumbar de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Podul de aur semnifică puntea de legătură dintre judetele Covasna si Brasov.

Ramura de porumbar reprezintă planta de la care derivă denumirea comunei, iar cele două ramuri semnifică cele două sate apartinătoare comunei, si anume Chichis si Băcel.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Luncavita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Luncavita, judetul Caras-Severin, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.057.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Luncavita, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Luncavita, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Luncavita, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, retezat si tăiat, în căprior.

În sef, în câmp verde, se află trei miei de aur, trecând spre dreapta.

În prima partitie, în câmp albastru, se află o rindea de argint.

În a doua partitie, în câmp rosu, se află un cap de urs văzut din fată, de aur.

În a treia partitie, în câmp albastru, se află trei prune asezate pe o crengută cu trei frunze de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Mieii amintesc faptul că localitatea a fost întemeiată de colonisti adusi de împărăteasa Maria Tereza din Oltenia, si anume din localitatea Calea Oii.

Rindeaua este simbolul ocupatiei traditionale a locuitorilor, respectiv tâmplăria si prelucrarea lemnului.

Capul de urs face referire la fauna cinegetică a zonei.

Prunele semnifică faptul că zona este bogată în pomi fructiferi.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. Capitolul II.B “Cercetarea si inovarea în sprijinul formării noii economii bazate pe cunostinte” din anexa nr. 1 se completează cu subcapitolul B.5 cu următorul cuprins:

“B.5. Cercetări, tehnici si sisteme pentru securitate si apărare - SECURITATE

B.5.1. Scop

- Cercetarea si dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii si produse cu aplicatii civile si militare, precum si cu utilizare duală, pentru aplicatii în domeniile securitătii si apărării

- Pregătirea participării cercetării stiintifice si dezvoltării tehnologice românesti la programul de cercetare în securitate din Programul-cadru 7 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene

- Sprijinirea integrării României în programele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si aplicatii industriale ale Uniunii Europene, NATO, Uniunii Europei Occidentale sau ale altor organizatii cu rol semnificativ în securitate si apărare

- Mentinerea si dezvoltarea capabilitătilor nationale de cercetare si dezvoltare în domeniul securitătii si apărării si îmbunătătirea cooperării dintre unitătile de cercetaredezvoltare si organizatiile beneficiare

- Cresterea nivelului de cunoastere si a preocupării pentru securitate atât la nivelul factorilor de decizie, cât si al cetătenilor.

B.5.2. Obiective/Directii tematice

- Dezvoltarea capacitătii nationale de participare la «European Security Research Programme»

- Sustinerea participării la proiectele derulate ca urmare a angajamentelor României în cadrul UE prin memorandumul EUROPA si aranjamentul ERG (European Research Grouping)

- Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor consecutive integrării României în NATO

- Realizarea de tehnologii, sisteme si tehnică de apărare si securitate interoperabile, în conformitate cu cerintele operationale ale structurilor sistemului national de apărare si sigurantă natională

- Îmbunătătirea sistemelor de cunoastere a situatiei la nivel local, regional si global

- Sisteme si tehnologii pentru protectia împotriva terorismului de orice natură

- Optimizarea securitătii si protectiei sistemelor în retea - Sisteme pentru asigurarea unui management eficient al situatiilor de criză si al interventiilor în cazul dezastrelor, sisteme de detectie, prevenire si alertă

- Cresterea interoperabilitătii si a gradului de integrare si securizare a sistemelor de comunicatii si informatice

- Cercetarea si experimentarea de tehnici si tehnologii si realizarea de sisteme-pilot pentru protectia frontierelor terestre, marine si aeriene

- Utilizarea infrastructurii spatiale globale (comunicatii, pozitionare, observare) în aplicatiile pentru securitate si apărare

- Dezvoltarea de metode, tehnici si sisteme pentru protectia infrastructurilor în retea: comunicatii, transport, utilităti, retele informatice (comert electronic, bancare, GRID, administratie publică)

- Cresterea competitivitătii cercetării si industriei nationale si a ponderii valorii adăugate în produsele realizate - Cercetări multidisciplinare si realizarea de modele, metode, sisteme, tehnologii si produse noi în vederea obtinerii unor segmente de piată stiintifică si tehnologică pentru cercetarea si industria nationale.

B.5.3. Rezultate estimate

- Participarea organizatiilor nationale la programele de cercetare si dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene

- Sisteme si echipamente portabile pentru îmbunătătirea performantelor de detectie, localizare, pozitionare, comunicatie, urmărire si identificare

- Sisteme integrate de securitate, fixe si mobile, pentru obiective de importantă strategică (unităti industriale, aeroporturi, unităti militare, rezervoare si conducte de petrol etc.)

- Senzori, sisteme, echipamente si tehnici pentru detectia, identificarea si neutralizarea factorilor locali generatori de crize (substante periculoase, agenti chimici si biologici, mine, armament, explozivi, vehicule si dispozitive explozive improvizate)

- Metode, sisteme si tehnologii pentru asigurarea securitătii retelelor de management al datelor si comunicatiei (sisteme distribuite, GRID, data mining, retele locale, tehnici de autentificare, criptare)

- Metode, sisteme si baze de date pentru recunoastere si supraveghere aeriană si spatială (UAV, IMINT, GNSS-Galileo, NAVSTAR, GMES)

- Sisteme si echipamente pentru protectia, îmbunătătirea securitătii si salvarea persoanei, inclusiv mijloace de diagnostic si tratament

- Sisteme evoluate pentru managementul crizelor si dezastrelor

- Eficientizarea actiunilor si măsurilor de combatere a amenintărilor la adresa securitătii, de combatere a crimei organizate si a traficului ilegal;

- Asigurarea interoperabilitătii cu institutiile euroatlantice în actiunile comune de combatere a terorismului

- Centre de excelentă multidisciplinare pentru cercetare, instruire, informare si reprezentare în domeniul securitătii

- Sisteme C3I (Comandă Control Comunicatie si Informatii) interoperabile NATO si cu structurile europene pentru coordonarea capacitătilor de securitate si apărare.

B.5.4. Conditii de finantare

- Finantarea proiectelor se va asigura din fondurile alocate în acest scop de către Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si, după caz, din alte surse atrase.”

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.080.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2001)

 

BUGETELE

multianuale ale programelor componente ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiei săvârsite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. O.B. 13.367/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularul procesului-verbal de constatare a contraventiei săvârsite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, modificată si completată cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor pune în aplicare prezentul ordin prin însusirea si tipărirea procesului-verbal de constatare a contraventiei, pe care îl vor utiliza în activitatea curentă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 1.512.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutia..............................

 

PROCES - VERBAL

de constatare a contraventiei săvârsite la Legea nr. 359/2004

Nr. ............

Încheiat astăzi, ..................................................... (ziua) (luna) (anul), la ........................................................ .

 

Subsemnatul(a) ...................................................., în calitate de ........................................ la ....................................., am constatat că .............................................., cu domiciliul în ...................................., str. ............................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., în calitate de .......................... la punctul de lucru ............................., str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ................................., cu sediul în ......................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., nr. de înmatriculare la Registrul comertului ................................, codul fiscal nr. ..................., ASF nr. .........................., cod numeric personal ..........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........, nr. ......................, emis/emisă de .............................. la data de .............................., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

săvârsită/săvârsite la data de .......................................... ora ........., în următoarele împrejurări:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................,

contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, care atrag sanctionarea cu amendă,

conform art. .................... lit. ......, de la ............................................ la ...................... lei;

conform art. .................... lit. ......, de la ............................................ la ...................... lei;

conform art. .................... lit. ......, de la ............................................ la ...................... lei.

 

Agent constatator,

..............................

Am primit copia de pe procesul-verbal,

 

Contravenient,

.........................................

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză:

...................................................................................................................................................... .

Observatiile agentului constatator ..................................................................................………………….

................................................................................................................................................................ .

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele ...................................... prenumele ............................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. ................................ nr. ........., bl. ......, sc. ..., ap. ..., CNP ..........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. ......, emis/emisă de ..................... la data de ................................................ .

 

..............................

(semnătura)

 

Martor: Numele ...................... prenumele ....................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. .................. nr. ........., bl. ......, sc. ..., ap. ..., CNP ..................... posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............. nr. ..................., emis/emisă de ..................... la data de .............................................................................. .

 

..............................

(semnătura)

 

Rezolutia de aplicare a sanctiunii si de înstiintare de plată

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................, în calitate de .................................. la ...................................., aplic contravenientului/contravenientei ............................................. sus-numit/sus-numite o amendă de .................................... lei, conform procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. .........................., pe care o va achita la .......................................

în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la ........................................ .

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la .........................................., în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită.

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare si a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se dă în primire la ..................................................................… (semnătura organului care a aplicat sanctiunea)

 

Am luat cunostintă.

Contravenient,

................................