MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.165         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.083. - Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar

 

2.085. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.088. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

2.089. - Hotărâre privind aprobarea Listei unitătilor de cercetare-dezvoltare care beneficiază de înlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevăzute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, precum si a plafoanelor până la care se acordă scutiri la plată

 

2.090. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.271. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

1.353. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

1.354. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili

 

1.779. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Federatia Sportului Scolar si Universitar se dotează cu un autoturism propriu, necesar pentru realizarea activitătilor specifice, cu un consum maxim de carburanti de 200 litri/lună.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.083.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-primirea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.085.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situată

partea din imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

partea din imobil

Persoana juridică

la care se transmite

partea din imobil

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale părtii din imobil

Municipiul Timisoara,

Str. Chisodei nr. 154,

judetul Timis

Statul român –

Ministerul Apărării Nationale

 

Statul român –

Ministerul Administratiei

si Internelor, pentru

Inspectoratul Judetean

de Politie Timis

- imobil (partial) 1368

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.614

- suprafata construită =

= 861,48 m2

- suprafata desfăsurată

= 861,48 m2

- suprafata totală a

terenului, inclusiv

constructiile = 12.631 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2) al articolului 2 se introduce litera m) cu următorul cuprins:

“m) de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea si implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.”

2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 va avea următorul cuprins:

“49. îndrumă metodologic si organizează activitatea de instruire si pregătire profesională în domeniul auditului intern si al sistemelor de management financiar si control;”

3. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.088.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei unitătilor de cercetare-dezvoltare care beneficiază de înlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevăzute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, precum si a plafoanelor până la care se acordă scutiri la plată

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (3) din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista unitătilor de cercetaredezvoltare organizate ca institute nationale de cercetaredezvoltare, institutii publice de cercetare-dezvoltare finantate din venituri proprii, precum si ca societăti comerciale cu capital majoritar de stat si cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 si 74, care beneficiază de înlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevăzute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lista unitătilor de cercetare-dezvoltare beneficiare, precum si plafoanele obligatiilor fiscale restante pentru care se aprobă scutiri la plată sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Plafoanele obligatiilor fiscale restante sunt stabilite pe baza certificatelor de obligatii fiscale eliberate de creditorii bugetari.

Art. 2. - Înlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante se acordă de către organele fiscale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor, pe baza certificatelor de obligatii fiscale eliberate, după autorizarea schemei de ajutor de stat de către Consiliul Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.089.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      La articolul 18, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) «Centrul National de Cultură “Tinerimea Română” din Bucuresti» îsi schimbă denumirea în «Centrul National de Artă “Tinerimea Română” din Bucuresti», institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gutenberg nr. 19, sectorul 5.”

2. La anexa nr. 2, capitolul II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”, punctul 32 va avea următorul cuprins:

“32. Centrul National de Venituri proprii si subventii Artă «Tinerimea Română» acordate de la bugetul din Bucuresti de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.090.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004,

în temeiul art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Conditiile-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 1.271.

 

ANEXE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. k) din Legea gazelor nr. 351/2004,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, operatorii de înmagazinare, operatorul Sistemului national de transport, producătorii, furnizorii, consumatorii eligibili, precum si persoanele juridice străine, beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 1.353.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Scop. Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prin prezentul regulament se stabilesc reguli si cerinte de ordin tehnic, tehnologic si comercial, menite să asigure desfăsurarea proceselor de înmagazinare în mod transparent, obiectiv si nediscriminatoriu.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică operatorilor licentiati pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale, denumiti în continuare operatori de înmagazinare, precum si producătorilor, operatorului Sistemului national de transport (SNT), furnizorilor, consumatorilor eligibili si persoanelor juridice străine, beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României, ca beneficiari ai serviciilor de înmagazinare (rezervare capacitate, injectie si extractie).

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică în corelare cu prevederile Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 824/2004, denumit în continuare Regulament de acces.

 

CAPITOLUL II

Obiective

 

Art. 4. - Obiectivele prezentului regulament sunt următoarele:

a) stabilirea cerintelor tehnice minime pentru realizarea accesului la depozitele de înmagazinare subterană a solicitantilor, în conditii egale si transparente, la capacitătile de înmagazinare disponibile, cu respectarea conditiilor de sigurantă, de calitate si de protectie a mediului înconjurător;

b) asigurarea calitătii serviciilor de înmagazinare, în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în conditii de sigurantă si continuitate;

c) respectarea de către operatorii de înmagazinare a principiilor privind tratamentul nediscriminatoriu al beneficiarilor serviciilor de înmagazinare;

d) stabilirea principiilor care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană, a modului în care se realizează programarea, precum si stabilirea responsabilitătilor părtilor implicate în activitatea de înmagazinare subterană;

e) stabilirea modului în care se realizează procesul de injectie/extractie a cantitătilor de gaze naturale pe cicluri, lună, zi si oră, defalcate pe depozite si beneficiari;

f) stabilirea principiilor generale de functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană;

g) stabilirea modului de transmitere a informatiilor în relatia cu operatorul de transport, cu beneficiari ai serviciului de înmagazinare subterană, cu DNGN si OP.

 

CAPITOLUL III

Programarea injectiei/extractiei cantitătilor de gaze naturale în/din depozite

 

SECTIUNEA 1

Principii generale de programare

 

Art. 5. - Programarea activitătii de înmagazinare a gazelor naturale se face de către operatorii de înmagazinare în baza contractelor încheiate de acestia cu beneficiarii serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 6. - Pentru fiecare an de înmagazinare, data limită de începere a activitătii de programare a injectiei/extractiei cantitătilor de gaze naturale în/din depozite este data publicării Listei finale de realocare a capacitătilor disponibile precizată în Regulamentul de acces.

Art. 7. - La stabilirea programelor de înmagazinare pe fiecare depozit la nivel de ciclu, lună, zi, oră, operatorii de înmagazinare vor avea în vedere următoarele:

1. respectarea ordinii de prioritate în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces;

2. regimurile tehnologice convenite cu operatorul sistemului de transport pentru fiecare depozit, atât la injectie, cât si la extractie;

3. regimurile tehnologice optime pentru SNT, atât la injectie, cât si la extractie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe cicluri de injectie/extractie

 

Art. 8. - Operatorii de înmagazinare trebuie să aibă la baza programării Lista finală de realocare a capacitătilor pe depozite, conform prevederilor din Regulamentul de acces, si contractele de înmagazinare, aferente fiecărui beneficiar de acces.

Art. 9. - Operatorii de înmagazinare vor transmite, până la data de 31 martie, către operatorul de transport, un program initial al procesului de injectie, pe fiecare depozit si beneficiar, detaliat pe lună, zi si oră, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul regulament, întocmit astfel încât să respecte regimurile tehnologice ale depozitelor si ale SNT.

Art. 10. - Operatorii de înmagazinare vor transmite, până la data de 15 aprilie, către beneficiarii serviciului de înmagazinare si către operatorul SNT/DNGN programul final al procesului de injectie pe fiecare depozit si beneficiar, detaliat pe lună, zi si oră, în concordantă cu contractele, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 11. - Beneficiarii serviciului de înmagazinare vor prezenta operatorilor de înmagazinare o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare specificat în programul final.

Art. 12. - Operatorii de înmagazinare vor definitiva, până la data de 30 septembrie, programul initial al procesului de extractie pe fiecare depozit si beneficiar, în functie de cantitătile efectiv înmagazinate, detaliat pe lună, zi si oră, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, conform contractelor si cu respectarea regimurilor tehnologice ale depozitelor si SNT.

Art. 13. - Operatorii de înmagazinare vor definitiva, până la data de 15 octombrie, programul final al procesului de extractie pe fiecare depozit si beneficiar, conform contractelor si cu respectarea regimurilor tehnologice ale depozitelor si SNT, detaliat pe lună, zi si oră, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 14. - Cantitătile de gaze injectate/extrase în/din depozite vor fi măsurate conform prevederilor contractelor de transport, respectiv de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru fiecare beneficiar al serviciului de înmagazinare.

Art. 15. - Măsurarea cantitătilor de gaze naturale intrate în SNT si destinate înmagazinării va fi efectuată conform prevederilor contractului de transport. Beneficiarul asigură transmiterea informatiilor privind cantitătile zilnice intrate în SNT si confirmate de operatorul SNT, respectiv DNGN, către operatorul de înmagazinare.

Art. 16. - Programele de injectie/extractie lunare, decadale si zilnice, precum si modificările cantitătilor programate vor fi transmise de către operatorii de înmagazinare atât operatorului de transport, DNGN, cât si beneficiarilor, conform termenelor stabilite în RPDF al SNT.

Art. 17. - Solicitarea modificărilor de program din partea beneficiarilor va fi comunicată operatorului de înmagazinare, cu minimum 7 zile înainte de începerea programului lunar, iar pentru programul zilnic, eventualele modificări vor fi transmise până la ora 14,00 a zilei anterioare.

Art. 18. - Solicitarea modificărilor programului de injectie/extractie din partea operatorului SNT la nivel de oră, zi si lună va fi comunicată operatorului de înmagazinare, conform prevederilor RPFD al SNT.

Art. 19. - Transmiterea datelor convenite între părtile implicate în derularea proceselor de înmagazinare se poate realiza prin fax sau postă electronică, părtile având obligatia să asigure protectia datelor vehiculate.

Art. 20. - Operatorul SNT si beneficiarii serviciilor de înmagazinare subterană răspund pentru corectitudinea datelor de program transmise operatorilor de înmagazinare.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

SECTIUNEA 1

Siguranta în functionare a depozitelor de înmagazinare

 

Art. 21. - Operatorii de înmagazinare au obligatia să asigure conditiile pentru functionarea în sigurantă a infrastructurii de suprafată si de adâncime a depozitelor subterane, la capacitatea programată.

Art. 22. - La terminarea fiecărui ciclu de injectie/extractie operatorul de înmagazinare inventariază, pe baza programelor complexe, volumele de gaze naturale înmagazinate. În perioada respectivă se vor efectua toate lucrările de verificare, revizii tehnice, reparatii la infrastructura de suprafată si de adâncime necesare pentru începerea în conditii optime a ciclului următor.

Art. 23. - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programati (debit, presiune) revine, după caz, operatorilor de înmagazinare, operatorului de transport si/sau beneficiarilor, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 24. - Operatorii de înmagazinare au obligatia să mentină în functiune numărul necesar de agregate de comprimare de lucru, precum si agregatele de comprimare de rezervă, astfel încât să asigure realizarea programelor de înmagazinare.

Art. 25. - Operatorii de înmagazinare răspund de modernizarea infrastructurii de suprafată, astfel încât să asigure teletransmisia în timp real a parametrilor tehnologici măsurati, atât la operatorul de transport, cât si la beneficiari.

 

SECTIUNEA a 2-a

Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Art. 26. - În conducerea operativă a depozitelor de înmagazinare, eventualele abateri de la programele stabilite în ceea ce priveste cantitătile de gaze injectate/extrase din depozite vor fi tratate după cum urmează:

a) perturbatiile cauzate de congestii, restrictii, avarii în infrastructura producătorului, transportatorului sau operatorilor de înmagazinare se notifică la DNGN, în termen de 24 de ore de la aparitia acestora;

b) accidentele si cazurile de fortă majoră vor fi comunicate în regim de urgentă, după constatarea lor. DNGN asigură dirijarea fluxurilor informationale către factorii implicati.

Art. 27. - Operatorii de înmagazinare vor adapta programele de injectie/extractie având în vedere noile conditii si vor comunica noua programare părtilor interesate.

Art. 28. - După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, operatorii de înmagazinare vor reveni, în termen de 48 de ore, la programele anterioare si vor informa despre aceasta atât pe beneficiari, cât si DNGN, OP si operatorul SNT.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prelucrarea si transmiterea datelor privind măsurarea cantitătilor de gaze naturale înmagazinate în depozite

 

Art. 29. - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligatii:

a) să asigure măsurarea cantitătilor de gaze naturale atât la injectie, cât si la extractie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002, si a legislatiei în vigoare;

b) să înregistreze, în baza de date proprie, cantitătile de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe beneficiari;

c) să transmită cantitătile orare si zilnice la DNGN si OP;

d) să solicite beneficiarilor, până cel târziu în a 5-a zi lucrătoare din luna următoare celei de înmagazinare, confirmarea datelor privind cantitătile de gaze injectate/extrase în/din depozite, consemnate în procesulverbal de predare/preluare a cantitătilor de gaze naturale.

Art. 30. - Beneficiarii au obligatia să transmită operatorilor de înmagazinare confirmarea datelor privind cantitătile de gaze injectate/extrase în/din depozite, consemnate în procesul-verbal de predare/preluare a cantitătilor de gaze naturale, până cel târziu în a 5-a zi lucrătoare din luna următoare celei de înmagazinare.

Art. 31. - Operatorii de înmagazinare au obligatia să transmită la OP si DNGN datele privind cantitătile confirmate de gaze injectate/extrase în/din depozite, până cel târziu în a 6-a zi lucrătoare din luna următoare celei de înmagazinare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Restrictii

 

Art. 32. - În functionare, datorită conditiilor de exploatare, se pot manifesta situatii în care se impun măsuri de limitare a cantitătilor de gaze naturale injectate/extrase la nivelul depozitului, măsuri care conduc la modificarea programului convenit la începerea procesului de înmagazinare. Cauzele care generează aceste măsuri de restrictie pot fi de natură comercială sau tehnică, inclusiv de fortă majoră.

Restrictii comerciale

Art. 33. - Restrictiile de natură comercială apar din cauza nerespectării:

a) programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) conditiilor de calitate a gazelor naturale;

c) clauzelor contractelor de înmagazinare;

d) clauzelor contractelor de transport al gazelor naturale.

Restrictii tehnice

Art. 34. - Restrictiile tehnice care apar în exploatarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt determinate de următoarele cauze:

a) presiunea maximă de regim a infrastructurii de suprafată (statii de comprimare, conducte colectoare etc.);

b) diferenta de presiune maxim admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă si pentru mentinerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în ciclul de injectie, cât si în cel de extractie;

c) modificarea caracteristicilor fizice ale stratului porospermeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale;

d) variatia numărului de sonde aflate în productie si a aportului de debit al acestora, avându-se în vedere că sondele piezometrice (de urmărire) pot trece în regim de productie si invers în evolutia procesului de injectie/extractie a gazelor naturale;

e) exploatarea statiilor de comprimare a gazelor naturale, avându-se în vedere realizarea raportului optim de comprimare si a randamentului maxim al statiei;

f) operatii de revizie sau reparatii programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice;

g) accidente tehnice care afectează capacitatea de înmagazinare a depozitelor (de exemplu: la nivelul sondelor, sistemului de completare a sondelor, statiilor de comprimare, conductelor colectoare, punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale);

h) necesitatea realizării productiei zilnice constante.

Art. 35. - Restrictiile tehnice care apar în exploatarea SNT se datorează următoarelor cauze:

a) operatii de revizie sau reparatii programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice, racordări de noi consumatori;

b) accidente tehnice care limitează disponibilitătile capacitătii de transport a SNT.

Art. 36. - În cazul aparitiei unei restrictii, operatorul de înmagazinare va comunica factorilor implicati informatiile care se impun cu privire la:

- depozitul afectat de restrictie;

- cauzele ce au impus restrictia;

- valorile debitelor zilnice si orare în situatia nou-creată;

- modul si perioada de rezolvare, în situatia în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 34 lit. f), g) si h).

Art. 37. - Operatorii de înmagazinare transmit factorilor implicati (producători, furnizori, transportatori, beneficiari), în situatiile de restrictii, datele de program conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 5-a

Manevre de sistem

 

Art. 38. - Operatorii de înmagazinare solicită si/sau comunică beneficiarilor si operatorului de transport manevrele efectuate la depozite si eventualele modificări ale regimurilor tehnologice pentru mentinerea parametrilor de sigurantă ai depozitelor în conformitate cu prevederile contractuale.

 

CAPITOLUL V

Dispecerizarea

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 39. - Pentru îndeplinirea obligatiilor legate de asigurarea sigurantei în exploatarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, operatorii de înmagazinare au obligatia de a crea si de a mentine o structură unitară si flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor si parametrilor specifici activitătii, precum si pentru interventia promptă la nivelul depozitelor de înmagazinare.

Art. 40. - Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unităti si compartimente cu competente bine definite din punct de vedere functional si relational.

Art. 41. - Dispeceratele operatorilor de înmagazinare corelează cantitătile de gaze naturale predate/preluate în/din depozite cu capacitătile de transport, în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, respectând deciziile operatorului SNT/DNGN, în colaborare cu dispeceratul SNT si dispeceratele operatorilor de distributie.

Art. 42. - Dispeceratul operatorului de înmagazinare este coordonatorul de balantă a procesului de înmagazinare si realizează prognoze privind cantitătile de gaze naturale injectate/extrase, defalcate pe depozite, beneficiari la nivel de ciclu, lună, zi. Pentru aceasta preia zilnic de la beneficiarii serviciilor de înmagazinare date operative privind cantitătile de gaze naturale injectate/extrase, precum si parametrii tehnologici de la interfetele cu SNT.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea datelor

 

Art. 43. - Dispeceratele operatorilor de înmagazinare înregistrează parametrii de functionare ai depozitelor.

Art. 44. - Toate abaterile fată de programul de înmagazinare survenite în functionarea depozitelor se consemnează în registrul dispecerului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 45. - Operatorii de înmagazinare pot propune completarea si/sau modificarea prezentului regulament în functie de necesităti, de cadrul de reglementări si de evolutia relatiilor dintre participantii pe piata gazelor naturale.

Art. 46. - Operatorii de înmagazinare au dreptul, în caz de fortă majoră, să extragă cantităti de gaze naturale din stocul inactiv (perna de gaze) la solicitarea operatorului SNT/DNGN sau a furnizorilor care au obligatia asigurării serviciului public obligatoriu.

Art. 47. - Beneficiarii cantitătilor de gaze naturale extrase din stocul inactiv (perna de gaze) au obligatia refacerii acestuia în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injectie.

Art. 48. - Operatorii de înmagazinare pot realiza operatiuni de swaping fără prejudicierea intereselor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în scopul asigurării echilibrului SNT, sigurantei si continuitătii în furnizare.

Art. 49. - Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finele ciclului complet de înmagazinare va face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană, încheiat până la data încetării valabilitătii contractului initial si valabil din prima zi calendaristică a ciclului următor de înmagazinare.

Art. 50. - Definirea unor termeni si abrevieri din prezentul regulament este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament; termenii care nu sunt definiti se regăsesc în Legea gazelor nr. 351/2004, precum si în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Operatorul de înmagazinare .....................................

Nr. .............../.....................

 

OFERTA

privind capacitătile de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozite subterane

 

Nr.

crt.

Depozitul

Capacitatea de injectie/extractie [mii m3]

................... (luna)

................... (luna)

Total ciclu injectie/extractie*)

lunar

zilnic

orar

lunar

zilnic

orar

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lunile aferente ciclului de injectie/extractie vor fi stabilite de operatorul de înmagazinare.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Operatorul de înmagazinare .....................................

Nr. .............../.....................

 

PROGRAM INITIAL/FINAL

de înmagazinare - ciclul de injectie/extractie în/din depozite subterane

 

Nr.

crt.

Depozitul

Capacitatea de injectie/extractie [mii m3]

................... (luna)

................... (luna)

Total ciclu injectie/extractie*)

lunar

zilnic

orar

lunar

zilnic

orar

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lunile care constituie ciclul de injectie/extractie vor fi stabilite de operatorul de înmagazinare.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

DEFINIREA

unor termeni si abrevieri

 

Capacitate totală de înmagazinare - volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în conditii de bază (t....p....), care poate fi înmagazinat într-un depozit subteran în conditii de sigurantă, în limita permisă de parametrii dinamici si statici ai zăcământului si de facilitătile de suprafată existente.

Capacitate de înmagazinare disponibilă – capacitatea depozitului subteran de a primi, respectiv de a ceda, o cantitate de gaze naturale, în conditii de sigurantă, în limita permisă de parametrii dinamici si statici ai zăcământului, precum si de facilitătile de suprafată existente la un moment dat la nivelul unui depozit (în momentul initierii ciclului de injectie).

Manevre de sistem - operatiuni efectuate de operatorul de înmagazinare pentru desfăsurarea proceselor de injectie si/sau extractie asupra infrastructurii de suprafată si/sau subterane, în limitele programate prin regimurile tehnologice aferente acestor infrastructuri.

Swaping (schimbul de gaze) - operatiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităti de gaze de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinată prin:

- natura (import, intern, amestec, redeventă, gaze noi etc.);

- sursa de provenientă (Romgaz, Petrom, import “furnizor” etc.);

- valoarea intrinsecă pe care gazul o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii si obligatii încorporate;

- proprietarul cantitătilor de gaze si/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie;

- orice altă caracteristică proprie cantitătilor de gaze care fac obiectul schimbului.

Stoc de gaze naturale activ - cantitatea de gaze naturale injectată si extrasă într-un depozit subteran, într-un ciclu complet de înmagazinare. Cantitatea de gaze reprezentând stocul activ de gaz este egală cu sau mai mică decât capacitatea totală de înmagazinare.

Stoc de gaze naturale inactiv (pernă de gaze) – cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită la nivelul depozitului (rezervă existentă sau constituită), fizic recuperabilă, care asigură conditiile optime necesare pentru mentinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia.

 

Abrevieri

OP - Operatorul de piată

RPFD al SNT - Regulament de programare, functionare, dispecerizare al Sistemului national de transport

DNGN - Dispeceratul National de Gaze Naturale

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport (SNT) si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, consumatorii captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte, consumatorii eligibili, operatorii de distributie, operatorul sistemului de transport, producătorii si furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 1.354.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili

 

CAPITOLUL I

Scop. Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste reguli si cerinte de ordin tehnic si comercial, menite să asigure functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor de utilizare apartinând consumatorilor captivi racordati direct la Sistemul national de transport (SNT) si/sau la conductele din amonte si consumatorilor eligibili, denumiti în continuare consumatori.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică consumatorilor, operatorilor de distributie, operatorului de transport, producătorilor si furnizorilor de gaze naturale.

 

CAPITOLUL II

Conditii specifice de proiectare, executie si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

 

Art. 3. - Pentru executarea, modificarea, reabilitarea, modernizarea, repararea si exploatarea instalatiei de utilizare, consumatorul are următoarele obligatii:

1. să detină acordul de acces conform reglementărilor în vigoare;

2. să respecte prevederile reglementărilor în vigoare pentru realizarea lucrărilor de proiectare si executie;

3. să asigure realizarea excutiei lucrărilor numai în conditiile în care distribuitorul, conform prevederilor art. 4, avizează proiectele tehnice, participă la receptia lucrărilor efectuate si la punerea în functiune;

4. să asigure exploatarea si întretinerea corectă a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale prin una dintre următoarele modalităti:

a) cu personal propriu, autorizat de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) pentru executia si exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

b) cu agenti economici autorizati de către ANRGN;

c) cu operatorul licentiat de distributie a gazelor naturale din localitatea în care se află situat consumatorul sau cu orice operator licentiat de distributie, în cazul în care nu există distribuitor licentiat în localitatea respectivă;

5. să asigure verificarea si revizia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare; verificarea si revizia se realizează de către agenti economici autorizati de către ANRGN sau de către operatorul de distributie a gazelor naturale;

6. să detină documentatia completă a instalatiei de utilizare;

7. să pună la dispozitie furnizorului de gaze naturale, la încheiere si oricând pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale, următoarele documente:

a) dosarul definitiv al instalatiei de utilizare;

b) fisa de evidentă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, în termen de valabilitate;

c) fisa de evidentă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, în termen de valabilitate;

d) actele justificative din care rezultă asigurarea exploatării si întretinerii corecte a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile pct. 4;

8. să solicite furnizorului sistarea alimentării cu gaze naturale în orice situatie de natură să pericliteze functionarea în conditii de sigurantă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Art. 4. - Consumatorii au obligatia să contracteze serviciile de avizare a proiectelor tehnice de executie pentru realizarea unor noi instalatii de utilizare a gazelor naturale si pentru modificarea, reabilitarea, modernizarea celor existente, precum si pentru receptia si punerea în functiune a acestora:

a) cu orice operator de distributie a gazelor naturale, în cazul în care sunt amplasati într-o localitate în care nu există operator licentiat de distributie; în acest caz toate serviciile mai sus mentionate vor fi contractate cu acelasi operator de distributie a gazelor naturale;

b) cu operatorul licentiat de distributie a gazelor naturale care îsi desfăsoară activitatea în localitatea în care acestia sunt amplasati.

Art. 5. - Furnizorii de gaze naturale au următoarele obligatii:

a) să furnizeze gaze naturale în conditii de sigurantă, urmând ca pe toată durata furnizării să se asigure că instalatiile de utilizare ale consumatorilor îndeplinesc conditiile de functionare, solicitând acestora documentele prevăzute la art. 3 pct. 7;

b) să solicite sistarea furnizării gazelor naturale în următoarele situatii:

- consumatorul nu prezintă documentele prevăzute la art. 3 pct. 7;

- consumatorul solicită expres sistarea în conditiile art. 3 pct. 8; solicitarea de sistare va fi notificată, după caz, operatorului de distributie/operatorului de transport/producătorului;

c) să includă în contractele de furnizare si vânzare-cumpărare a gazelor naturale clauze de natura celor prevăzute la lit. a) si b);

d) să precizeze, în contractul de furnizare/vânzare-cumpărare a gazelor naturale, modalitatea de solicitare de către consumator a interventiilor la Statia de reglarem ăsurare (SRM) si/sau la instalatia de utilizare a gazelor naturale si responsabilitatea pentru fiecare tip de interventie.

Art. 6. - Distribuitorii de gaze naturale au următoarele obligatii:

a) să facă publice tarifele pentru următoarele servicii:

- avizarea proiectelor tehnice de executie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

- receptia tehnică a lucrărilor;

- punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

- verificarea si revizia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

b) să aplice consumatorilor, pentru serviciile prevăzute la lit. a) aceleasi tarife ca si pentru consumatorii captivi racordati la sistemele de distributie a gazelor naturale;

c) să nu refuze în mod nejustificat solicitarea consumatorilor pentru prestarea serviciilor prevăzute la lit. a);

d) să sisteze, la solicitarea furnizorului, alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, în situatia precizată la art. 5 lit. b).

Art. 7. - Producătorul si operatorul de transport au obligatia de a sista, la solicitarea furnizorului, alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, în situatia prevăzută la art. 5 lit. b).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Prevederile prezentului regulament se aplică în corelare cu legislatia în vigoare în sectorul gazelor naturale.

Art. 9. - (1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

(2) Stabilirea, constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004 si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004.

Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ANRGN va modifica în mod corespunzător contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) furnizorii vor include în contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili clauzele prevăzute la art. 5.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si  utilizarea acestora,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Articolul 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 743/2004 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 si pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 2 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Formularele de factură si de factură fiscală se pot edita în două exemplare dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

- conform procedurilor proprii privind organizarea si conducerea contabilitătii, întocmite de societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu rezultă necesitatea existentei exemplarului 3;

- sistemul informatic utilizat la editarea facturilor este un sistem integrat, care asigură la departamentul, serviciul, biroul sau compartimentul de desfacere o evidentă proprie corespunzătoare, în care se regăsesc toate informatiile referitoare la facturile emise. Prin sistem informatic integrat se întelege un sistem informatic care îndeplineste următoarele conditii:

a) utilizează o bază de date;

b) are în compunere programe informatice care cuprind activitătile tuturor compartimentelor functionale conform organigramei societătii;

c) există un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice si organizatorice corespunz ătoare;

- s-a întocmit un raport de audit asupra sistemului informatic utilizat la emiterea, expedierea, stocarea si arhivarea facturilor fiscale electronice de către un auditor independent, specializat si atestat. Prin atestare se întelege certificarea personalului ca auditor de sisteme informatice, oferită de Asociatia de Audit si Control al Sistemelor Informatice (ISACA) - Information System Audit and Control Association;

- exemplarul 2 al facturii se arhivează la compartimentul financiar-contabil;

- numărul de facturi emise lunar de societate este mai mare de 25.000.”

Art. 2. - Unitătile bancare ce utilizează un program informatic propriu si care, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, modificată prin Legea nr. 485/2003, nu pot avea ca activitate specifică realizarea si furnizarea de programe informatice, sunt exceptate de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) si e) din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.

Art. 3. - Agentii economici care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.077/2004 privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă si care utilizează un sistem computerizat, bazat pe date controlate si înregistrate sau calculate printr-un sistem informatic de facturare care nu implică participarea directă a persoanei care emite factura fiscală la operatiile de livrări de bunuri sau prestări de servicii, nu au obligatia să semneze si să stampileze facturile fiscale.

Art. 4. - Directia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 1.779.