MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.171         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.099. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

2.108. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 

2.109. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 16 iunie 2004 si la Tbilisi la 16 august 2004 pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 1999

 

Protocol pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate

 

2.110. - Hotărâre privind autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de a continua parteneriatul pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România prin intermediul unei finantări în regim de credit furnizor

 

2.116. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile, proprietate a statului, situate în municipiul Călărasi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul dispozitiilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.099.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Comuna Dragalina, Str. Gării nr. 12, judetul Călărasi (48-258)

Ministerul Administratiei si Internelor 

Pavilion 01 - demolare partială încăpere "spălător“ - Suprafata construită = 35,70 m2

- Suprafata desfăsurată = 35,70 m2

- Valoarea contabilă actualizată = 2.086.126 lei

60 482 (partial)

Comuna Dragalina, Str. Gării nr. 12, judetul Călărasi (48-257)

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 21 "depozit“ (baracă metalică)

- Suprafata construită = 70 m2

- Suprafata desfăsurată = 70 m2

- Valoarea contabilă actualizată = 1.626.912 lei - se propune demolarea totală Pavilion 30 "depozit“ (baracă metalică)

- Suprafata construită = 115 m2

- Suprafata desfăsurată = 115 m2

- Valoarea contabilă actualizată = 949.950 lei

- se propune demolarea totală

102 395 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.108.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 

Art. 1. - Prezentul regulament cuprinde măsurile care trebuie adoptate la nivelul institutiilor guvernamentale cu responsabilităti în domeniul prevenirii si controlului infectiei cu HIV/SIDA.

Art. 2. - Institutiile cu responsabilităti în aplicarea Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Institutiile guvernamentale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează sau, după caz, participă la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează:

a) măsurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV;

b) măsurile de protectie socială a persoanelor infectate cu virusul HIV sau bolnave de SIDA;

c) confidentialitatea datelor privind persoanele infectate cu virusul HIV;

d) tratamentul adecvat al persoanelor infectate cu HIV, eligibile la tratament;

e) pregătirea profesională de specialitate si dezvoltarea cercetării medicale în domeniu;

f) finantarea activitătilor de prevenire a transmiterii HIV si de tratament al persoanelor infectate cu HIV, precum si a măsurilor de protectie socială a persoanelor afectate.

Art. 4. - Responsabilitatea elaborării reglementărilor specifice fiecărei institutii guvernamentale sau comune mai multor astfel de institutii este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Institutiile guvernamentale prevăzute în anexa nr. 1 pot să colaboreze cu organizatiile neguvernamentale, nationale si internationale cu activitate în acest domeniu, în scopul desfăsurării unor activităti concordante pentru prevenirea răspândirii infectiei cu HIV si protectia persoanelor infectate cu virusul HIV sau bolnave de SIDA.

Art. 6. - Comisia natională pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA elaborează si propune Guvernului spre aprobare Strategia natională HIV/SIDA.

Art. 7. - Comisia natională pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA organizează activitatea grupurilor de lucru care elaborează actele normative ce decurg din prevederile Legii nr. 584/2002 si asigură armonizarea acestora cu prevederile legale în vigoare si cu cele ale Strategiei  nationale HIV/SIDA pentru perioada respectivă.

Art. 8. - Elaborarea oricăror alte reglementări necesare pentru aplicarea legii se face la nivelul fiecărei institutii mentionate în anexa nr. 1.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

LISTA

institutiilor guvernamentale cu responsabilităti în aplicarea Legii nr. 584/2002

 

1. Ministerul Sănătătii

2. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

3. Ministerul Educatiei si Cercetării

4. Ministerul Apărării Nationale

5. Ministerul Administratiei si Internelor

6. Ministerul Justitiei

7. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

8. Secretariatul General al Guvernului

9. Cancelaria Primului-Ministru

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DESCRIEREA

responsabilitătilor institutiilor guvernamentale în ceea ce priveste elaborarea reglementărilor specifice sau comune

 

Art. 1. - Pentru aplicarea Strategiei nationale HIV/SIDA, sub coordonarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, ministerele si institutiile cu atributii în domeniu si/sau cu retea sanitară proprie vor elabora programul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei cu HIV/SIDA, precum si măsuri de reducere a impactului social al

cazurilor de infectie cu HIV/SIDA.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii va colabora cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Autoritatea Natională pentru Tineret, Agentia Natională pentru Sport, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, Autoritatea Natională pentru  Persoanele cu Handicap, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, cu organizatiile neguvernamentale, nationale si internationale, în scopul desfăsurării unor campanii si actiuni pentru educatia populatiei.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii va colabora cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Autoritatea Natională pentru Tineret, Agentia Natională pentru Sport, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, Autoritatea Natională pentru  Persoanele cu Handicap, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, cu organizatiile neguvernamentale, nationale si internationale, precum si cu societatea civilă în vederea efectuării de cercetări pentru determinarea grupurilor expuse la risc.

Art. 4. - (1) Ministerul Sănătătii va asigura informarea populatiei si pregătirea personalului medical si auxiliar privind precautiile universale si mijloacele necesare pentru prevenirea transmiterii infectiei cu virusul HIV.

(2) Ministerul Sănătătii va coordona activitătile care vizează obligativitatea respectării acestora la nivelul tuturor unitătilor sanitare cu sau fără paturi, precum si la nivelul unitătilor de asistentă medico-socială.

Art. 5. - (1) Ministerul Sănătătii stabileste prin ordin mijloacele obligatorii de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV de la mamă la făt.

(2) Acestea vor include măsuri privind asigurarea consilierii si testării gratuite a femeii însărcinate, asigurarea tratamentului antiretroviral pentru femeia însărcinată infectată cu HIV sau bolnavă de SIDA, monitorizarea clinică si de laborator a nou-născutului provenit din mamă infectată cu HIV sau bolnavă de SIDA, precum si orice alte măsuri necesare pentru scăderea riscului transmiterii infectiei cu HIV de la mamă la făt.

Art. 6. - Ministerul Sănătătii împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor elabora lista cuprinzând profesiile si activitătile cu risc de expunere profesională fată de infectia cu HIV.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii si Comisia natională pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA monitorizează respectarea obligatiei tuturor unitătilor sanitare si a medicilor, indiferent de forma de organizare, de a interna si de a asigura îngrijirile medicale pentru pacientii infectati cu HIV/SIDA si întreprind măsurile ce se impun împotriva persoanelor vinovate de nerespectarea acestei obligatii.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii coordonează activitătile care vizează asigurarea pregătirii continue a personalului medico-sanitar în domeniul infectiei cu HIV.

Art. 9. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate este informată periodic în ceea ce priveste numărul bolnavilor eligibili la terapia specifică, asigură nivelul corespunzător al sumelor alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele si materialele sanitare specifice ce se achizitionează cu această destinatie si realizează achizitionarea acestora.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene sunt responsabile de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, monitorizează, controlează si analizează indicatorii fizici si de eficientă pe parcursul derulării programelor.

Art. 10. - Ministerul Sănătătii pune semestrial la dispozitia comisiilor de sănătate ale Senatului si Camerei Deputatilor informatii privind indicatorii subprogramelor pentru prevenirea si controlul infectiei cu HIV/SIDA, modul în care s-a asigurat terapia specifică si a infectiilor asociate.

Art. 11. - (1) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA au dreptul la tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveste dreptul la învătătură, dreptul la muncă, dreptul la promovare profesională si protectie socială, conform legislatiei nationale privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si conform conventiilor, pactelor si tratatelor internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii, monitorizează respectarea dreptului la muncă al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti asigură în mod gratuit persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA totalitatea serviciilor de informare si consiliere profesională, inclusiv căutare a locurilor de muncă în functie de stadiul bolii, în conditiile legii.

Art. 12. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, împreună cu Ministerul Sănătătii, asigură informarea angajatorilor despre drepturile si obligatiile angajatilor persoane infectate cu HIV sau bolnave de SIDA si despre obligatia nediscriminării acestora pe criteriul sănătătii.

Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va asigura educarea angajatilor privind dreptul la asigurarea gratuită a profilaxiei postexpunere profesională.

Art. 14. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asigură plata indemnizatiilor lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA internati, institutionalizati si din ambulatoriul de stat, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 15. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va realiza anual cercetări sociologice care să vizeze monitorizarea numărului de beneficiari ai indemnizatiilor lunare de hrană, a situatiei familiale si sociale a acestora si va face propuneri privind elaborarea unor noi programe si măsuri de protectie socială.

Art. 16. - Ministerul Educatiei si Cercetării, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Autoritatea Natională pentru Tineret, Agentia Natională pentru Sport, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, asigură difuzarea, în toate unitătile de învătământ, de stat sau private, de programe educationale si informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si comportamentul adecvat fată de persoanele bolnave de SIDA si accesul gratuit, universal si neconditionat al tuturor tinerilor care urmează o formă de învătământ la aceste informatii.

Art. 17. - Ministerul Educatiei si Cercetării asigură introducerea în curriculum, diferentiat pe cicluri de învătământ, a unui program de educatie pentru sănătate, care să includă, între altele, un capitol distinct privind HIV/SIDA, precum si introducerea în sistemul de formare/perfectionare a cadrelor didactice a cunostintelor generale privind HIV/SIDA, protectia persoanelor afectate si comportamentul fată de acestea si dezvoltarea de activităti extracurriculare si extrascolare si va asigura monitorizarea modului de punere în aplicare a acestor programe.

Art. 18. - Ministerul Educatiei si Cercetării, prin inspectoratele scolare judetene, promovează în unitătile de învătământ dezvoltarea unei atitudini corespunzătoare fată de persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, în scopul înlăturării marginalizării si discriminării acestora si pentru crearea unui mediu tolerant fată de acestea.

Art. 19. - Organizatiile neguvernamentale sau alte persoane juridice care activează în domeniu pot participa în conditiile legii la realizarea, în comun cu ministerele si cu institutiile publice, a unor activităti ori programe privind prevenirea răspândirii infectiei cu HIV si protectia socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 16 iunie 2004 si la Tbilisi la 16 august 2004 pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul semnat la Bucuresti la 16 iunie 2004 si la Tbilisi la 16 august 2004 pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 1999.*)

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.109.


*) Acordul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 23 februarie 2000.

 

PROTOCOL

pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia, denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 1999,

tinând cont de prevederile alin. (2) al art. 9 din acordul mentionat mai sus,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Amendament

 

Acordul de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 1999, se modifică si se completează astfel:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:

“7. Partea română va suporta cheltuielile ocazionate de transportul international pentru cursantii părtii georgiene trimisi la studii în institutiile de învătământ ale Ministerului Apărării Nationale din România, la începerea si terminarea cursurilor.”

2. La articolul 4 alineatul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) transportul cursantilor si bagajelor acestora la plecarea si la întoarcerea în/din concediu, permisii si pentru motive personale deosebite.”

3. La articolul 4 alineatul 2, litera c) se abrogă.

 

ARTICOLUL 2

Dispozitii finale

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se înstiintează despre îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Semnat la Bucuresti la 16 iunie 2004 si la Tbilisi la 16 august 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

George Maior,

secretar de stat si sef al Departamentului

pentru integrare euroatlantică si politică de apărare

Pentru Ministerul Apărării din Georgia,

Paata Gaprindashvili,

adjunct al ministrului apărării

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de a continua parteneriatul pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România prin intermediul unei finantări în regim de credit furnizor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă continuarea realizării de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a parteneriatului pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate  din România, prin contractarea produselor si serviciilor aferente, în regim de credit furnizor, ca urmare a realocării responsabilitătilor contractuale ale parteneriatului între

furnizorii de produse si servicii.

Art. 2. - (1) Plata creditului furnizor în sumă de 20 milioane euro, la care se adaugă costurile, dobânzile, taxele si impozitele aferente, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării fazei “build” pentru infrastructură si aplicatii specifice a parteneriatului prevăzut la art. 1, se asigură din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate prin bugetul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

(2) Serviciile de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătatedin România, furnizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, se asigură din bugetul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în limita sumelor aprobate pentru această destinatie.

(3) Resursele financiare necesare derulării fazei “operate” pentru realizarea parteneriatului prevăzut la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pe perioada de realizare a acesteia.

(4) Sumele necesare realizării sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de la capitolul “Cheltuieli de administrare a fondului”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sănătătii să semneze, în favoarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, scrisori de intentie către finantatori, denumite scrisori de confort, în care să se  precizeze sprijinul în asigurarea resurselor necesare pe următorii 2 ani si jumătate, în scopul continuării  parteneriatului pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 897/1999 privind realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 5 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Eugen Dogariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor imobile, proprietate a statului, situate în municipiul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la pozitia nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la pozitia nr. 2 din anexă, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Dumitru Zamfir

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.116.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate a statului, situate în municipiul Călărasi, cărora li se schimbă regimul juridic

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Domeniul căruia îi apartin

Persoana juridică de la care se transmite administrarea imobilelor

Domeniul în care trec imobilele

Persoana juridică la care se transmite administrarea imobilelor

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Călărasi, str. Panduri, bl. H16, sc. 1, et. 3, ap. 9, judetul Călărasi

Domeniul public al statului

Serviciul Român de Informatii

Domeniul privat al statului

Ministerul Apărării Nationale

nr. M.F. 149.189 

Suprafata utilă = 94,76 m2

Suprafata terenului (cotă indiviză) = 23,02 m2

2.

Municipiul Călărasi, Str. Macului nr. 5, bl. H12, sc. B, et. 3, ap. 11, judetul Călărasi

Domeniul privat al statului

Ministerul Apărării Nationale

Domeniul public al statului

Serviciul Român de Informatii

-

Suprafata utilă = 92,95 m2

Suprafata terenului (cotă indiviză) = 9,15 m2