MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.175         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

550. - Lege privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 

1.008. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88/796/1.350/284. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de anumite produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt

 

249. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare - Runda 43/2004

 

780/1.762. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

818. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind desemnarea ISCIR-CERT ca organism de inspectie pentru controlul respectării cerintelor minime de randament pentru generatoarele de căldură

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Jandarmeria Română este institutia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administratiei si Internelor, care exercită, în conditiile legii, atributiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, a proprietătii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism.

(2) Jandarmeria Română, prin atributii, organizare, pregătire si dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranitătii, independentei, autoritătii, unitătii si securitătii statului, democratiei constitutionale pe întregul teritoriu national atât în timp de pace, cât si în situatii de criză.

Art. 2. - Jandarmeria Română îsi desfăsoară activitatea în interesul cetătenilor, al comunitătii si în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.

Art. 3. - (1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atributiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administratiei si Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare si securitate natională si colaborează cu organizatii, institutii si autorităti ale administratiei publice centrale si locale, organizatii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.

(2) Jandarmeria Română participă, în conditiile legii, la actiunile organizate în cadrul Asociatiei Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state si îndeplineste misiuni de mentinere a păcii, potrivit angajamentelor internationale asumate de România.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si conducerea Jandarmeriei Române

 

Art. 4. - (1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forte si mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a tării, si are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;

b) Directia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;

c) Brigada Specială de Interventie a Jandarmeriei si grupările de jandarmi mobile;

d) inspectoratele de jandarmi judetene;

e) institutiile militare de învătământ pentru formarea si pregătirea continuă a personalului;

f) unitătile si subunitătile specializate, necesare pentru îndeplinirea atributiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic si medical, înfiintate potrivit legii.

(2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administratiei si internelor, în functie de dinamica atributiilor si misiunilor jandarmeriei, poate înfiinta, desfiinta, disloca si redisloca unităti, până la esalonul brigadă exclusiv, în conditiile legii, servicii, sectii, birouri, compartimente si subunităti de jandarmi, în limita posturilor aprobate si a fondurilor bugetare alocate.

Art. 5. - (1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică si competentă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează si controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea si colaborarea cu celelalte institutii ale statului, organisme si organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tară si din străinătate si execută orice alte atributii date în competentă prin lege.

(2) Inspectoratul General are sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 6. - (1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această functie de ministrul administratiei si internelor.

(2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atributiilor sale de un prim-adjunct si sef al statului major si de adjuncti numiti în functie, la propunerea sa, de către ministrul administratiei si internelor.

(3) În exercitarea atributiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine si dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine.

(4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unitătile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanti au calitatea de ordonator tertiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, au personalitate juridică si utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

(5) Inspectoratul General este reprezentat, în relatiile cu autoritătile publice centrale si locale, cu societatea civilă si cu institutiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofiterii desemnati de acesta.

(6) În cadrul Inspectoratului General functionează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componentă, organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - Structura organizatoriză a Inspectoratului General se stabileste, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 8. - (1) Directia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucuresti este subordonată nemijlocit Inspectoratului General si este destinată planificării, organizării, conducerii si executării misiunilor specifice si îndeplinirii atributiilor ce revin jandarmeriei în municipiul Bucuresti.

(2) Directia generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detasamente/companii, sectii, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

Art. 9. - (1) Brigada Specială de Interventie a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General si are competentă teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, asigurării protectiei institutiilor fundamentale ale statului si neutralizării amenintărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor si cu ale celorlalte institutii din sistemul de apărare si securitate natională.

(2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii si compartimente, batalioane speciale de interventie, detasamente, subunităti de suport logistic si alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.

Art. 10. - (1) Inspectoratul de jandarmi judetean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General si este destinat planificării, organizării, conducerii si executării misiunilor specifice si îndeplinirii atributiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judet.

(2) Inspectoratul de jandarmi judetean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detasamente, companii, sectii, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialisti - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

(3) Inspectoratul de jandarmi judetean are sediul în municipiul resedintă de judet.

(4) Subunitătile din compunerea inspectoratului de jandarmi judetean, prevăzute la alin. (2), functionează în localitatea de resedintă a unitătii sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în alte localităti urbane si rurale din zona de responsabilitate a unitătii.

Art. 11. - (1) Gruparea de jandarmi mobilă functionează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării si executării misiunilor de asigurare si restabilire a ordinii publice si de combatere a infractionalitătii în zona de responsabilitate teritorială.

(2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în functie de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detasamente, plutoane, grupe, structuri de specialisti, suport logistic si medical.

Art. 12. - (1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în functie de specificul misiunilor, structura de comandament, detasamente, companii, posturi, grupe, subunităti de specialisti, de suport logistic si medical sau alte structuri.

Art. 13. - Detasamentul, compania, plutonul si grupa de jandarmi sunt subunităti organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unităti sau unitătilor de jandarmi.

Art. 14. - (1) Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protectie si apărare a unor obiective, bunuri, valori de importantă deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competentă al jandarmeriei.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe birouri, compartimente, detasamente, companii, plutoane, grupe, structuri de specialisti, de suport logistic si medical.

Art. 15. - (1) Institutiile militare de învătământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii si specializării personalului Jandarmeriei Române.

(2) Institutiile militare de învătământ au în compunere: structura de comandament, organizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu, batalioane/cursuri, detasamente sau companii, plutoane, structuri de specialisti si suport logistic ori de altă natură.

(3) Formarea si pregătirea pentru prima functie, precum si perfectionarea pregătirii si specializării ofiterilor se realizează în Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, specialitatea “Jandarmi”, în Scoala de Aplicatii sau în institutii similare din tară si din străinătate, iar pentru străini, prin cursul international de aplicatii.

(4) Formarea subofiterilor se realizează în Scoala Militară de Subofiteri de Jandarmi.

(5) Centrul de pregătire si perfectionare este o structură destinată pregătirii, perfectionării si specializării categoriilor de personal, diferentiat pe domenii de activitate.

(6) Personalul din institutiile de învătământ prevăzute la alin. (1), care desfăsoară activităti didactice, precum si personalul din Jandarmeria Română, care organizează, planifică, coordonează, îndrumă sau controlează activitatea de pregătire si perfectionare a personalului, au aceleasi drepturi si obligatii cu cele ale personalului similar din celelalte unităti de învătământ ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 16. - Bazele de logistică sunt structuri specializate destinate asigurării aprovizionării, depozitării, conservării si distribuirii bunurilor materiale, mentenantei armamentului si tehnicii specifice si contractării de bunuri si servicii necesare Jandarmeriei Române.

Art. 17. - Unitătile si subunitătile de jandarmi pot actiona, cu aprobarea prealabilă a ministrului administratiei si internelor si la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în orice zonă a tării, alta decât cea de responsabilitate permanentă, în functie de situatia operativă existentă, în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Regulamentele de organizare si functionare ale Inspectoratului General si Brigăzii Speciale, precum si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratului de jandarmi judetean se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Regulamentele de organizare si functionare ale inspectoratelor de jandarmi judetene se elaborează de acestea în baza regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1) si se aprobă de inspectorul general.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Jandarmeriei Române

 

Art. 19. - (1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atributii:

a) apără, prin mijloacele si metodele prevăzute de lege, viata, integritatea corporală si libertatea persoanei, proprietatea publică si privată, interesele legitime ale cetătenilor, ale comunitătii si ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor promotionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum si a altor asemenea activităti care se desfăsoară în spatiul public si care implică aglomerări de persoane;

c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de actiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare si restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administratiei si internelor, misiuni de mentinere a ordinii publice pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor în statiuni montane si pe trasee turistice din zona acestora, precum si pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în statiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

f) execută, în cooperare cu institutiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităti la care participă înalti demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor si a locurilor de desfăsurare a activitătilor;

g) execută, în conditiile legii, la solicitarea autoritătilor competente, misiuni de urmărire si prindere a evadatilor, dezertorilor si a altor persoane despre care există date si indicii temeinice că intentionează să săvârsească sau au săvârsit infractiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;

h) execută misiuni de interventie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea si neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranta persoanelor, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale;

i) asigură, în conditiile legii, paza sau protectia si apărarea obiectivelor, a bunurilor si valorilor de importantă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, si a obiectivelor apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

j) asigură, în conditiile legii, paza sau protectia transportului unor valori importante, precum si a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, definite astfel prin lege;

k) participă, în cooperare cu celelalte institutii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire si neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

l) participă, împreună cu alte institutii abilitate, la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protectie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire si combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;

m) participă la protectia corespondentei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

n) participă la limitarea si înlăturarea consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

o) participă, în conditiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective si tehnica din dotare, la activităti de instruire, la constituirea fortelor internationale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul actiunilor de prevenire a conflictelor si gestionării situatiilor de criză, de întărire - consiliere, asistentă, formare, control – a fortelor de ordine locale sau de substitutie a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

p) asigură măsuri de ordine si de protectie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situatii de urgentă ce pun în pericol viata, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

q) constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale, potrivit legii;

r) efectuează, în conditiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infractiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală;

s) desfăsoară activităti de cercetare si documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca apartinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum si cu alte informatii de interes operativ necesare executării misiunilor;

t) execută orice alte atributii prevăzute prin lege.

(2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administratiei si internelor poate aproba asigurarea temporară a protectiei unor persoane, obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

(3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

Art. 20. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) si (2), Jandarmeria Română se bazează pe concursul autoritătilor publice si al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere, date si documente necesare îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor, jandarmii aflati în misiune folosesc armamentul si mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 21. - Pe timpul stării de urgentă, Jandarmeria Română continuă să îsi îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonantelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.

Art. 22. - (1) Pe timpul stării de asediu, la mobilizare si în timp de război, Jandarmeria Română, pe lângă atributiile prevăzute la art. 19, în calitate de componentă a fortelor armate, îndeplineste si următoarele atributii: a) execută paza, protectia si apărarea obiectivelor stabilite de autoritătile militare, altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;

b) participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul tării, în locurile de dispunere a unitătilor sau subunitătilor de jandarmi;

c) participă la apărarea unor localităti;

d) asigură paza bunurilor apartinând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de actiunile inamicului;

e) participă la actiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice;

f) execută, în cooperare cu alte forte abilitate, actiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul national;

g) participă la actiuni de evacuare a populatiei, control si îndrumare a circulatiei, de escortare a prizonierilor de război si pază a acestora în obiective din zona interioară, de dirijare si îndrumare a refugiatilor, pază si apărare a unor zone cu destinatie specială;

h) participă la anuntarea si trimiterea la celelalte unităti ale Ministerului Administratiei si Internelor a personalului necesar pentru completarea acestora, în conditiile legii;

i) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare si securitate natională pentru asigurarea si protectia mobilizării si participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonantelor militare, potrivit legii;

j) execută orice alte atributii si misiuni privind apărarea tării, potrivit legii.

(2) Pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operational autoritătii militare nationale la nivel strategic.

 

CAPITOLUL IV

Personalul Jandarmeriei Române

 

Art. 23. - (1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar si personal contractual.

(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai institutiilor militare de învătământ, soldati si gradati profesionisti, militari în termen si militari cu termen redus.

(3) Cadrelor militare din Jandarmeria Română li se aplică dispozitiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Gradatilor si soldatilor profesionisti li se aplică Statutul gradatilor si soldatilor profesionisti, aprobat prin lege.

(5) Elevilor institutiilor militare de învătământ ale jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislatia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 24. - (1) Numărul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati profesionisti, militari în termen, militari cu termen redus si al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace si la mobilizare, se stabileste de către ministrul administratiei si internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Mutarea, transferarea sau detasarea personalului se poate face în cazurile si în conditiile prevăzute prin lege.

Art. 25. - (1) Personalul militar din unitătile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii fortelor armate ale României.

(2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: “Eu,..., jur să respect Constitutia si legile României, să păstrez secretul profesional si să-mi îndeplinesc cu bună-credintă sarcinile încredintate. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”.

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credintei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.

Art. 26. - (1) Jandarmeria Română poate folosi gradati si soldati profesionisti în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, aprobate potrivit competentelor.

(2) Gradatii si soldatii profesionisti încadrati au calitatea de militar si se supun legilor si regulamentelor militare.

(3) Timpul în care o persoană îsi desfăsoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesionist constituie vechime în muncă.

 

CAPITOLUL V

Drepturi si obligatii

 

Art. 27. - (1) În realizarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al Jandarmeriei Române este învestit cu exercitiul autoritătii publice.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi si obligatii:

a) să acorde sprijin persoanelor cu functii ce implică exercitiul autoritătii publice, dacă acestea întâmpină rezistentă fizică în executarea sarcinilor de serviciu;

b) să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârsit, săvârseste sau se pregăteste să săvârsească o faptă ce constituie infractiune ori contraventie, precum si persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal restrictionat;

c) să folosească, cu acordul proprietarului sau detinătorului, orice mijloace de transport si telecomunicatii, proprietate publică sau privată, cu exceptia celor apartinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri  legale ce nu suferă amânare si care nu pot fi duse la îndeplinire altfel.

Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile unitătilor de jandarmi sau, după caz, de către persoanele care au determinat interventia;

d) să circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, cu mijloacele de transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

e) să solicite sprijinul cetătenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea si luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infractiuni;

f) să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase, substantelor sau armelor detinute fără drept sau care pot pune în pericol viata ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura si descrierea bunurilor ridicate fiind mentionate în procesulverbal de constatare.

(3) În exercitarea atributiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei si bagajului acesteia, în următoarele situatii:

a) există indicii clare că s-a săvârsit, se săvârseste sau se pregăteste săvârsirea unei infractiuni;

b) persoana se află în stare de inconstientă si este necesară identificarea acesteia;

c) persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor si misiunilor specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să folosească forta, mijloacele din dotare si armamentul, în conditiile legii.

(5) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este obligat să îsi facă cunoscută calitatea si să prezinte insigna sau legitimatia de serviciu, după caz, cu exceptia situatiilor în care rezultatul interventiei sau siguranta ulterioară a acestuia ar fi periclitată.

Art. 28. - (1) În îndeplinirea atributiilor specifice, personalul militar al Jandarmeriei Române are competenta teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de jandarmi din care face parte.

(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităti specifice în desfăsurare, personalul militar al Jandarmeriei Române poate actiona si în zona de responsabilitate a altor unităti de jandarmi, comunicând despre aceasta structurii competente.

Art. 29. - În îndeplinirea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române foloseste armamentul din dotare cu munitia aferentă, veste antiglont, scuturi de protectie, căsti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substante iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranti, arme cu glont de cauciuc sau coloranti, cătuse, cai si câini de serviciu, dispozitive sonore si luminoase, mijloace blindate, lucrări si mijloace genistice, precum si orice mijloace de protectie si de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situatii:

a) pentru împiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, actiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autoritătilor publice sau ale altor institutii de interes public ori privat si care, avertizati si somati, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum si împotriva grupurilor organizate care împiedică desfăsurarea normală a activitătii pe căile de comunicatii, în locurile publice si în alte obiective importante;

c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine si întreprind actiuni ce pun în pericol viata, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază fortele de ordine sau alte persoane învestite cu functii ce implică exercitiul autoritătii publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violentă.

Art. 30. - În caz de absolută necesitate si atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în conditiile strict prevăzute de lege.

Art. 31. - (1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea si somarea participantilor de a se dispersa, de către seful dispozitivului de ordine sau de către sefii săi ierarhici.

(2) Pentru executarea dispersării se lasă la dispozitie participantilor timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile si cu posibilitătile de defluire.

(3) Avertizarea si somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violentă care pun în pericol iminent viata, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.

Art. 32. - (1) Avertizarea si somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase si în atentionarea persoanelor aflate în situatiile prevăzute la art. 29, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligatiei de a se dispersa si de a respecta prevederile legale.

(2) Dacă, după avertizare, participantii nu s-au dispersat, acestia sunt atentionati prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somatie: “Atentie, vă rugăm să părăsiti..., vom folosi forta!”, urmată de semnale sonore si luminoase.

(3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somatie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somatii, astfel: ultima somatie: “Părăsiti..., se va folosi forta!”, urmată de semnale sonore si luminoase.

(4) Pentru perceperea somatiilor de către toti participantii, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartuse de semnalizare de culoare rosie, trase vertical.

Art. 33. - Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual si nu trebuie să depăsească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea actiunilor ilegale si va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

Art. 34. - (1) Interventia în fortă se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul Bucuresti, respectiv din judetul în care s-a produs una dintre situatiile prevăzute la art. 29.

(2) Dispozitia scrisă a prefectului privind interventia în fortă nu este necesară în cazul în care asupra fortelor de ordine, a altor persoane ori asupra bunurilor sau valorilor apărate se exercită violente care pun în pericol iminent viata, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori când există indicii temeinice că participantii pregătesc sau au comis o infractiune.

Art. 35. - Persoanele care săvârsesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor si conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de politie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sanctionare prevăzute de lege.

Art. 36. - Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate si împotriva copiilor, cu exceptia cazurilor în care acestia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viata sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.

Art. 37. - În îndeplinirea atributiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligatia să respecte drepturile si libertătile fundamentale ale omului si să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a interventiei în fortă.

Art. 38. - (1) Personalul militar din Jandarmeria Română poate detine, purta si folosi armamentul, munitia si mijloacele din dotare, în conditiile legii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să poarte permanent asupra sa armamentul din dotare sau achizitionat personal, cu munitia aferentă, în conditiile legii.

Art. 39. - Personalul militar din Jandarmeria Română are dreptul si obligatia să intervină si în afara orelor de program, a atributiilor de serviciu si a competentei teritoriale a structurilor din care face parte, atunci când ia cunostintă de pregătirea sau de săvârsirea unei infractiuni, actionând pentru conservarea urmelor, prinderea făptuitorului, ridicarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de probă si predarea imediată a acestora autoritătilor competente.

Art. 40. - (1) Soldele, salariile si celelalte drepturi bănesti care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite conform legii.

(2) Personalul militar din Jandarmeria Română care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îsi mai poate îndeplini atributiile si este trecut într-o altă functie, îsi păstrează solda si celelalte drepturi bănesti avute anterior, dacă drepturile cuvenite pentru noua functie sunt mai mici.

Art. 41. - (1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale si la asistentă medicală al ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor Jandarmeriei Române se stabileste potrivit legislatiei privind cadrele militare.

(2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale si la asistentă medicală al gradatilor si soldatilor profesionisti si personalului contractual din jandarmerie se stabileste potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, si altor prevederi legale specifice.

Art. 42. - Încadrarea în conditii de muncă normale, deosebite sau speciale a personalului militar al Jandarmeriei Române se face potrivit legii.

Art. 43. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române se bucură de protectie deosebită, potrivit legii penale. (2) Personalul militar al Jandarmeriei Române si membrii familiilor acestuia au dreptul la protectie din partea structurilor specializate ale statului fată de amenintările sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(3) În cazul infractiunilor săvârsite împotriva personalului militar al Jandarmeriei Române, sotului, sotiei ori copiilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile legale luate de acesta în exercitarea atributiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de legea penală se majorează cu 3 ani.

Art. 44. - (1) Personalului militar si contractual al Jandarmeriei Române i se asigură gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineste, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, i s-au degradat sau i s-au distrus îmbrăcămintea, încăltămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de Inspectoratul General.

(2) Personalului Jandarmeriei Române care participă la misiuni de asigurare si restabilire a ordinii publice, de luptă antiteroristă, a căror durată depăseste 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

Art. 45. - Ministerul Administratiei si Internelor va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de personalul militar al Jandarmeriei Române si de membrii de familie ai acestuia, în situatiile în care acestea sunt urmare a faptelor prevăzute la art. 43 alin. (3), urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Asigurarea materială si financiară

 

Art. 46. - (1) Jandarmeria Română are în înzestrare armament, tehnică, munitie, echipament, aparatură specifică si mijloace de transport necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute de lege, pentru autoapărarea si  protectia personalului, precum si a obiectivelor în care îsi desfăsoară activitatea. Jandarmeria Română are în compunere structuri proprii care realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnică, medicală, sanitarveterinar ă, financiară, cazarea efectivelor si adăpostirea animalelor.

(2) În raport cu nevoile proprii, în cadrul Jandarmeriei Române pot functiona gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, cabane si baze de instructie, locuinte de serviciu si de interventie, cluburi, asociatii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, potrivit legii.

Art. 47. - Dotarea si înzestrarea Jandarmeriei Române cu mijloacele, materialele si echipamentele prevăzute la art. 46 alin. (1) se realizează prin grija Ministerului Administratiei si Internelor si a Inspectoratului General, în conditiile legii.

Art. 48. - Imobilele pentru sediile de mari unităti, unităti si subunităti de jandarmi, gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, locuinte de serviciu si de interventie, cluburi, asociatii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, precum si bazele de instruire se construiesc din fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor, pe terenurile atribuite în administrare în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz.

Art. 49. - Unitătile din structura Jandarmeriei Române administrează patrimoniul propriu si pot închiria bunurile disponibilizate care fac parte din acesta sau le pot valorifica în conditiile legii. Sumele încasate vor fi folosite conform prevederilor legale.

Art. 50. - Inspectoratul General este abilitat:

a) să aprobe, în limitele competentelor sale, documentele tehnico-economice pentru lucrările proprii de investitii si să urmărească executarea acestora la termenele stabilite;

b) să avizeze documentele de învătământ pentru specialitatea “Jandarmi” ale Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” si să aprobe aceste documente pentru institutiile de învătământ din subordine;

c) să stabilească normele de întrebuintare, întretinere si reparare pentru tehnica specială din dotare;

d) să execute controlul mijloacelor materiale si bănesti repartizate unitătilor subordonate;

e) să execute orice alte atributii stabilite prin lege în domeniile asigurării materiale si financiare.

Art. 51. - Inspectoratul General avizează proiectele constructiilor, mijloacelor si amenajărilor necesare serviciului de pază la obiectivele asigurate sau care urmează a fi asigurate cu pază militară, în conditiile legii.

Art. 52. - (1) Unitătile de jandarmi utilizează parcul propriu de autovehicule si sunt dotate cu tehnică, mijloace de transport, aparatură si mijloace de transmisiuni, precum si cu alte materiale specifice, necesare îndeplinirii misiunilor.

(2) Autovehiculele destinate îndeplinirii misiunilor specifice jandarmeriei poartă inscriptia “JANDARMERIA” si sunt dotate cu instalatii de semnalizare acustică si luminoasă.

(3) Jandarmeria poate utiliza autovehicule si mijloace tehnice închiriate sau puse la dispozitie de către beneficiarii activitătii desfăsurate de jandarmi.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 53. - (1) În cazul unor evenimente care pun în pericol ordinea de drept, comandantii marilor unităti si unitătilor de jandarmi informează Ministerul Administratiei si Internelor si, prin intermediul acestuia, celelalte ministere si institutii abilitate prin lege în acest domeniu despre desfăsurarea evenimentelor, în vederea luării măsurilor de punere în aplicare a planurilor de actiune aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

(2) În situatia în care obiectivele a căror pază este asigurată în mod permanent sau temporar de către personalul militar al Jandarmeriei Române sunt în pericol ori atunci când există informatii că se intentionează organizarea unor actiuni care le-ar putea pune în pericol, unitatea de jandarmi competentă, împreună cu autoritătile publice si cu alte structuri abilitate cu atributii în domeniu, stabileste zona de protectie a obiectivelor respective si, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul

(3) Zonele de protectie ale obiectivelor sunt delimitate cu semne vizibile de către Jandarmeria Română, cu sprijinul de specialitate al autoritătilor publice si al altor organe abilitate.

(4) Zonele de protectie au acelasi regim ca si obiectivele pentru care au fost stabilite.

Art. 54. - Formele si procedeele de actiune prin care unitătile de jandarmi îsi îndeplinesc atributiile se stabilesc prin ordine si instructiuni ale ministrului administratiei si internelor.

Art. 55. - Personalul din Jandarmeria Română răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor specifice functiei sau postului si de executarea dispozitiilor legale pe care le primeste de la autoritătile competente.

Art. 56. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi jandarmii angajati cu contract, încadrati pe functii operative si care îndeplinesc conditiile legale, pot fi trecuti în corpul subofiterilor, pe bază de concurs sau examen de admitere în limita posturilor aprobate si a fondurilor bugetare alocate, acordându-li-se grade militare în functie de vechimea lor în Ministerul Administratiei si Internelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1), care nu îndeplineste conditiile legale pentru trecerea în corpul subofiterilor ori nu promovează concursul sau examenul de admitere în corpul subofiterilor, se trece în corpul soldatilor si gradatilor profesionisti si i se aplică statutul acestora, potrivit legii.

Art. 57. - (1) La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sărbătoreste Ziua Jandarmeriei Române.

(2) Pentru rezultate deosebite si vechime în structurile Jandarmeriei Române, personalului acesteia i se pot conferi decoratii, potrivit legii.

Art. 58. - Unitătilor de jandarmi le pot fi atribuite, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general, denumiri având conotatii sau semnificatii istorice pentru zona de responsabilitate a unitătii respective.

Art. 59. - Uniforma personalului militar din Jandarmeria Română, însemnele distinctive, forma si continutul insignei si ale documentelor de legitimare a acestuia, precum si sigla Jandarmeriei Române se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 116/1998 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 18 iunie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 1.008.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR

Nr. 88 din 5 octombrie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII

RURALE

Nr. 796 din 3 noiembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.350 din 21 octombrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA

CONSUMATORILOR

Nr. 284 din 15 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de anumite produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.211 din 30 septembrie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Importul produselor originare sau expediate din Republica Arabă Egipt, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente, este permis numai dacă transportul este însotit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat de sănătate, denumit în continuare certificat, elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial si în limba engleză, completat, semnat si verificat de către un reprezentant al Ministerului Agriculturii din Republica Arabă Egipt:

a) arahide în coajă, încadrate la codul CN 1202 10 90, sau decojite, încadrate la codul CN 1202 20 00, sparte ori nesparte;

b) arahide prăjite, încadrate la codul CN 2008 11 92 (direct în pachete cu un continut net ce depăseste 1 kg) sau la codul CN 2008 11 96 (în pachete cu un continut net ce nu depăseste 1 kg).

Art. 2. - Mărfurile mentionate la art. 1 se importă numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Fiecare transport se identifică printr-un cod, care corespunde codului înscris pe certificat si pe documentul care îl însoteste si care contine rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, la care s-a făcut referire la art. 1.

(2) Fiecare pachet individual (sau altă formă de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, prin controlul documentelor, că importul de arahide sau de produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt, respectă cerintele referitoare la certificat, precum si rezultatele prelevărilor de probe la care se face referire la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, împreună cu autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială, prelevarea de probe prin metoda randomizării pentru transporturile de arahide sau de produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt, pentru determinarea continutului de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Prelevările de probe si analizele realizate prin metoda randomizării, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 20% din transporturi de produse, pentru fiecare categorie la care se face referire în art. 1.

(3) Analizele se realizează în sectiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex”.

Art. 6. - Orice transport care face obiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare de la data trecerii prin punctul de frontieră. După efectuarea analizelor autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că transportul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, indicând rezultatele analizelor.

Art. 7. - Autoritătile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” înaintează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând toate rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale transporturilor de arahide sau de produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt.

Raportul este transmis în cursul primei luni după încheierea fiecărui trimestru.

Art. 8. - În cazul în care un transport este divizat, copii ale certificatului si ale documentelor însotitoare la care se face referire în art. 1 si 6 trebuie să însotească fiecare parte a transportului divizat.

Art. 9. - Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Republica Arabă Egipt si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1-8 oferă un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentelor pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse.

Cheltuielile legate de efectuarea analizelor, precum si pentru stationarea în punctele vamale sunt suportate de importatori.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2000/49/CE care abrogă Decizia 1999/356/EC si impune conditii speciale la importul arahidelor si al anumitor produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 19 din 25 ianuarie 2000, amendată prin Decizia 2003/580/CE.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii

Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

Ministrul agriculturii,

pădurilor si

dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii

Nationale pentru

Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru importul arahidelor si al anumitor produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt în România

 

Codul transportului: ..................................... Certificat nr.: ....................................

În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2000/49/CE care impune conditii speciale la importul arahidelor încadrate la codul CN 1202 10 90 (în coajă) sau CN 1202 20 00 si al produselor derivate din arahide încadrate la codul CN 2008 11 92 (direct în pachete cu continut mai mare de 1 kg) si CN 2008 11 96 (în pachete mai mici de 1 kg), originare sau expediate din Republica Arabă Egipt.

 

Ministerul Agriculturii

CERTIFICĂ :

 

Arahidele din acest transport, numărul de cod ...............................................................................................................,

(introduceti numărul de cod) compus din: ….......................................................................................................... (descrierea transportului, produsului, numărul si tipul pachetelor, masa brută sau netă), îmbarcat la: ........................................................... (locul de îmbarcare), de către: .............................................................................................. (identificarea transportatorului), spre: ..............................................................................................................(locul si tara de destinatie), care provine din unitatea: .................................................................................................... (denumirea si adresa unitătii), au fost produse, sortate, manipulate, procesate, ambalate si transportate conform bunelor practici de igienă. Pentru acest transport ........................ (numărul de probe) probele de arahide au fost prelevate la ................... (data), trimise pe ................. (data)  la ................................., (denumirea laboratorului) pentru determinarea nivelului de contaminare cu aflatoxină B1 si aflatoxină totală. Detaliile de prelevare a probelor, metodele de analiză folosite si toate rezultatele sunt atasate.

Întocmit la ............... la data de ..........

 

Stampila si semnătura

reprezentantului

Ministerului Agriculturii din Republica Arabă Egipt

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare - Runda 43/2004

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti miniere de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare următoare.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, următoarele documente si informatii:

I. un plic exterior ce contine:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratia de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale oferta ntului;

d) certificatul constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) scrisoarea de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;

b) raportul anual auditat;

II. un plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si al celor străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 6. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 7. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti miniere de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003.

(2) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la numerele de telefon: 212.54.45, 212.54.46, 212.54.47/interior 115.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Statulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 249.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

perimetrelor scoase la concursul public de oferte - Runda 43/2004 - pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 780 din 16 noiembrie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.762 din 24 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută de art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier, datorate si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-septembrie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-octombrie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Aceste obligatii se vor regulariza pe baza realizărilor cumulate pe primele 10 luni ale anului 2004.

(3) Scutirea la plată a obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar după această dată nu se mai calculează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

- miliarde lei –

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada

ianuarie-septembrie 2004

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.132,3

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

241,8

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.*)

1.284,6

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

61,4

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

46,2

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

255,6

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

18,9

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

36,3

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

37,1

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

TOTAL:

3.382,2


*) Inclusiv realizările pe trimestrul I ale CNL “Oltenia” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

- miliarde lei –

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada

ianuarie-octombrie 2004, preliminat

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.259,5

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

249,0

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.*)

1.427,8

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

67,8

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

50,4

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

281,8

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

20,9

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

36,3

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

41,6

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

TOTAL:

3.703,1


*) Inclusiv realizările pe trimestrul I ale CNL “Oltenia” - S.A.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind desemnarea ISCIR-CERT ca organism de inspectie pentru controlul respectării cerintelor minime de randament pentru generatoarele de căldură

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează ISCIR-CERT ca organism de inspectie pentru controlul respectării cerintelor minime de randament pentru generatoarele de căldură, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 818.