MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

575. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

1.116. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

579. - Lege privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

1.120. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.318. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.319. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

2.326. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vrancea

 

2.327. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

2.328. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Sălaj

 

2.329. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Harghita

 

2.330. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Ilfov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 30 septembrie 2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 6 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 575.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.116.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Justitiei să vândă locuintele de serviciu pe care le are în administrare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - (1) Pot cumpăra o singură locuintă de serviciu titularii contractelor de închiriere, dacă le detin în baza unui contract valabil încheiat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care au în proprietate, în aceeasi localitate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati în întretinere, o locuintă proprietate personală care îndeplineste conditiile minimale prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, se exceptează persoanele a căror activitate în Ministerul Justitiei a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. - (1) Locuintele de serviciu pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuintei sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuintei, stabilită la data vânzării.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 8%.

(3) Vânzarea locuintelor de serviciu se efectuează prin structuri proprii, abilitate prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 4. - (1) Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii vor fi selectati, conform legislatiei în vigoare, de către Ministerul Justitiei.

(2) În pretul de vânzare se include si valoarea terenului/cotei-părti de teren aferent locuintei.

(3) Pretul stabilit potrivit alin. (1) nu poate fi mai mic decât valoarea contabilă a locuintei de serviciu.

(4) Răspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de vânzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a întocmit raportul de evaluare.

Art. 5. - Actualii chiriasi îsi pot exprima optiunea de a cumpăra locuintele de serviciu, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În situatia în care locuintele de serviciu nu sunt cumpărate de chiriasi si au devenit disponibile ca urmare a eliberării acestora, pot fi vândute prin licitatie publică, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Locuintele cumpărate cu plata în rate, în conditiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a pretului.

(2) Locuintele dobândite în conditiile prezentei legi nu pot fi restructurate si nu li se poate schimba destinatia, până la achitarea integrală a pretului, fără autorizarea prealabilă a Ministerului Justitiei.

(3) Ministerul Justitiei îsi garantează încasarea pretului prin constituirea unei ipoteci de rang I asupra locuintei în favoarea sa. Această operatiune este scutită de taxa de timbru.

Art. 7. - (1) În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din valoarea locuintei, cumpărătorul va plăti o penalitate de 15% pe an din cuantumul acestor rate.

(2) În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuintei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Sumele încasate din vânzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat si vor fi folosite exclusiv pentru construirea si cumpărarea de noi locuinte, conform legii.

(2) Din sumele prevăzute la alin. (1) se deduc cheltuielile determinate de procesul de evaluare alocuintelor de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 579.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.120.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 554.550.280 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, subcapitolul 68.01.05 “Drumuri si poduri”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.318.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 30 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, culte si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 1.142 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea editării albumului de artă «Doamnele Artelor Frumoase românesti afirmate interbelic».

(2) Ministerul Culturii si Cultelor va atribui contractul de editare a albumului de artă prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

“Art. 4. - Albumul de artă prevăzut la art. 1 alin. (1) se difuzează cu titlu gratuit pentru actiuni de imagine si promovare a culturii si artei românesti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 14.000 milioane lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia pentru finantarea unor cheltuieli de personal ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.326.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea pentru finantarea cheltuielilor de personal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2004 cu suma de 12 miliarde lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Caracal, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei.

(2) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 2 miliarde lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Caracal, pentru finantarea obiectivului de investitii “Bransament energie electrică si termică, apă potabilă si canal pentru blocul ANL din strada Vasile Alecsandri nr. 9”.

Art. 2. - Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.327.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Sălaj

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 1,4 miliarde lei, pentru judetul Sălaj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Sălaj pentru finalizarea lucrărilor de constructie si de amenajare a Centrului de Îngrijire si Asistentă pentru Persoanele cu Handicap Crasna.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.328.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 1 miliard lei, pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Gheorgheni pentru finalizarea lucrărilor la clădirea ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni, judetul Harghita.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.329.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 2,5 miliarde lei, pentru judetul Ilfov, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Voluntari pentru executarea unor lucrări de reparatii la Scoala nr. 1 din orasul Voluntari.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.330.