MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.213         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 435 din 26 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.137. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 435

din 26 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Iordache în Dosarul nr. 14.035/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 129, si nici celor ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 105/2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 6 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 14.035/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Vasile Iordache într-o cauză civilă având ca obiect divort si partaj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 129, precum si celor ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece, “prin art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, instanta de fond este obligată să pronunte o încheiere irevocabilă, limitând astfel accesul la o cale de atac, prin care se poate executa controlul judecătoresc exercitat de instanta superioară si astfel să se îndrepte o eroare săvârsită de judecătorii primei instante”.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, instanta arată că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, întrucât încheierea prin care se solutionează cererea de acordare a asistentei juridice este o încheiere interlocutorie, iar instanta poate reveni asupra ei în situatia în care s-au schimbat împrejurările avute în vedere la solutionarea sa. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, invocând jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, în deplin acord cu aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, arată că textul legal criticat trebuie privit în contextul întregii reglementări a asistentei judiciare gratuite, concepută de legiuitor ca o modalitate de garantare a accesului la justitie, a exercitării drepturilor procesuale ale părtilor, si nicidecum ca un mijloc de îngrădire a acestora.

Astfel, arată că procedura de judecată, în ansamblul său, se întemeiază pe dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, republicată, texte constitutionale care lasă la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei, a procedurii, precum si a căilor de atac. În acest context, consideră că “textul criticat nu reprezintă o încălcare a prevederilor constitutionale referitoare la realizarea drepturilor în justitie, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării acestora (...), asigurând, în mod real, accesul liber la justitie”. În ceea ce priveste înfrângerea art. 16 din Constitutie, republicată, Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu creează discriminări între cetăteni, întrucât normele acestuia “sunt aplicabile tuturor cauzelor de acest fel, precum si tuturor părtilor din aceste cauze, în egală măsură”.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, apreciată ca fiind în concordantă cu practica jurisdictională a Curtii Europene a Drepturilor Omului, arată că dispozitiile art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, consacrat prin art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, întrucât regimul juridic diferit este determinat de specificul domeniului reglementat. În ceea ce priveste contrarietatea textului legal dedus controlului fată de prevederile constitutionale ale art. 21 si art. 129, prin raportare la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Avocatul Poporului apreciază că aceasta nu poate fi retinută. În final, arată că invocarea dispozitiilor art. 16 alin. (3) si (4) din Constitutie, republicată, nu are relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia “Încheierea cu privire la cererea de asistentă sau prin care s-a revenit asupra asistentei încuviintate nu este supusă nici unei căi de atac”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 129, care au următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Autorul exceptiei invocă, de asemenea, încălcarea dispozitiilor referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil, cuprinse în art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci

când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate sub aspectul încălcării principiilor constitutionale ale egalitătii în drepturi si al accesului liber la justitie, precum si al înfrângerii dispozitiilor art. 129 din Constitutie, republicată, referitoare la folosirea căilor de atac.

Astfel, prin Decizia nr. 105 din 9 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004, Curtea a respins, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, statuând că acestea nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 129. Cu acel prilej, Curtea Constitutională a constatat că textul de lege dedus controlului nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât nu face nici o diferentiere între părtile aflate în proces. Împrejurarea că, în această materie, s-a prevăzut, prin derogare de la dreptul comun, că încheierile prin care s-a respins cererea de asistentă judiciară sau s-a revenit asupra asistentei încuviintate nu sunt supuse nici unei căi de atac, nu justifică o asemenea critică, regimul juridic diferit fiind determinat de specificul domeniului reglementat.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, Curtea a făcut trimitere la Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, prin care s-a statuat că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale nici o categorie sau grup social. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. De aceea instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atât timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 75 alin. 2 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a reitera cererea de asistentă judiciară în fata aceleiasi instante, în măsura în care au intervenit elemente noi de natură a impune si a justifica admiterea unei asemenea cereri.

În sfârsit, pentru aceleasi argumente expuse mai sus, Curtea a constatat că nu poate fi primită nici critica potrivit căreia dispozitiile art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă ar aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 129, referitoare la folosirea căilor de atac. Sub acest aspect optiunea legiuitorului a fost impusă de exigenta solutionării cu celeritate a procesului dedus judecătii.

Întrucât în cauza de fată nu au intervenit elemente noi de natură să reconsidere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste înfrângerea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu contine nici o prevedere prin care s-ar aduce atingere dreptului persoanei de a beneficia de o judecată echitabilă, publică si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Iordache în Dosarul nr. 14.035/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(2) Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar are sediul în municipiul Bucuresti, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.

(3) Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar va avea în coordonare agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, care au personalitate juridică.

(4) Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar va fi denumită în continuare Agentia, iar agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar vor fi denumite în continuare agentii teritoriale.

Art. 2. - (1) Scopul Agentiei este de a organiza activităti de interes public, cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si cu caracter social pentru diverse categorii socioprofesionale.

(2) Pentru realizarea scopului său, Agentia îndeplineste următoarele obiective:

a) aplicarea politicii Guvernului în domeniul turismului pentru copii si tineri;

b) initierea, aplicarea si sprijinirea activitătilor cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si/sau cu caracter social;

c) initierea, dezvoltarea si sprijinirea parteneriatelor în domeniul turismului si educatiei pentru copii si tineri si a programelor sociale cu alte autorităti si institutii publice, precum si cu alte persoane fizice sau juridice române sau străine;

d) elaborarea, sustinerea si implementarea legislatiei în domeniul turismului si educatiei pentru copii si tineri si a programelor sociale;

e) autorizarea activitătii institutiilor publice, precum si persoanelor fizice sau juridice române ori străine care au activitate în domeniul turismului pentru copii si tineri pe teme educativ-culturale, de vacantă si de timp liber;

f) mentinerea, îmbunătătirea si dezvoltarea patrimoniului aflat în administrarea si/sau în proprietatea sa.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agentia are următoarele atributii:

a) organizează activităti de profil prin: programe specializate pe discipline de învătământ sau pe diferite domenii ale stiintei, tehnicii, artei si culturii, tabere sportive, concursuri, competitii, cluburi de vacantă, excursii, expeditii, drumetii, manifestări cultural-artistice si de educatie, cu caracter national si international, asigurându-se în acest fel si participarea directă sau pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

b) organizează si amenajează în incinta taberelor scolare cluburi, biblioteci, chioscuri, gospodării-anexe si poate desfăsura activităti specifice de prestări de servicii, activităti de transport si de valorificare a resurselor proprii, de pe urma cărora realizează venituri pe care le utilizează si le gestionează potrivit legii;

c) înfiintează tabere scolare, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement, prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului, prin achizitionarea sau prin construirea unor noi imobile;

d) colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte institutii si autorităti privind organizarea de activităti de vacantă si timp liber pentru prescolari si elevi;

e) popularizează în institutiile de învătământ oferta turistică si educativă proprie pentru activitătile interne si externe;

f) aprobă schimburile de grupuri pentru activitătile desfăsurate de agentiile teritoriale, atât între acestea, cât si între acestea si alti detinători de baze de odihnă si tratament, precum si schimburile internationale la care agentiile teritoriale participă;

g) coordonează, monitorizează si controlează modul de organizare a activitătilor de vacantă si de timp liber, gestionarea resurselor umane si financiare, administrarea si utilizarea bazei materiale de către agentiile teritoriale;

h) elaborează si propune spre aprobare Autoritătii Nationale pentru Tineret costuri medii orientative, pe categorii de activităti;

i) negociază cu alti detinători de baze turistice costuri pentru activitătile de vacantă si de timp liber, organizate în spatiile acestora;

j) aprobă utilizarea taberelor, a centrelor de vacantă, turistice, sportive si de agrement pentru procesul de învătământ de către copiii si tinerii care necesită cure de recuperare a sănătătii;

k) asigură, contra cost sau cu titlu gratuit, transportul copiilor si tinerilor în tabere, potrivit programului de transport întocmit împreună cu Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. sau cu alte societăti comerciale de transport;

l) avizează unitătile turistice în care se organizează tabere, excursii si expeditii cu prescolari si scolari si totodată avizează agenti economici, asociatii, alte persoane juridice si persoane fizice care organizează astfel de activităti;

m) organizează centre metodologice de pregătire, perfectionare si formare;

n) instruieste personalul angajat din domeniul serviciilor de cazare, alimentatie si turism, a formatorilor de animatori, a animatorilor de vacantă si de timp liber, precum si a elevilor din liceele de profil;

o) elaborează si implementează norme în domeniu pentru activitătile organizate cu prescolari si elevi de către terti;

p) organizează programe cu caracter social;

q) organizează activităti cu caracter european pentru copii si tineri;

r) controlează activitatea agentiilor teritoriale si a agentilor economici, asociatiilor, altor persoane juridice si persoanelor fizice care organizează activităti ce necesită avizul Agentiei si aplică sanctiuni în cazul nerespectării de către acestia a normelor si dispozitiilor legale;

s) elaborează si aplică politica guvernamentală în domeniu;

t) alte atributii expres prevăzute în lege.

Art. 3. - Regulamentul intern al Agentiei privind organizarea si functionarea sa se aprobă de presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Agentia colaborează cu ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române ori străine.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Agentia are dreptul să solicite în conditiile legii informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Încadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aprobă prin decizie a directorului general. Personalului Agentiei, respectiv al agentiilor teritoriale, nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Numărul maxim de posturi ale Agentiei este de 1.038, din care 50 de posturi sunt în aparatul propriu, iar 988 de posturi se distribuie agentiilor teritoriale.

Art. 7. - (1) Agentia este condusă de un director general numit de către presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret, în conditiile legii.

(2) Directorul general răspunde de întreaga activitate a Agentiei.

(3) Directorul general îndeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite pentru bugetul Agentiei.

Art. 8. - Directorul general îndeplineste, în principal, următoarele atributii specifice:

a) reprezintă Agentia în raport cu alte autorităti si institutii publice, cu persoane fizice si juridice din tară sau din străinătate;

b) conduce aparatul propriu al Agentiei, numeste si eliberează din functie personalul acesteia;

c) stabileste statul de functii al Agentiei, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre;

d) asigură coordonarea activitătii agentiilor teritoriale, propune presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret numirea si eliberarea din functie a conducătorilor acestor institutii;

e) avizează si propune spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret structura organizatorică, statele de functii, precum si criteriile de constituire a compartimentelor agentiilor teritoriale.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii, dispozitii si instructiuni, obligatorii pentru aparatul propriu si cel al agentiilor teritoriale.

Art. 10. - (1) Se constituie Consiliul director al Agentiei, condus de directorul general al Agentiei si format din reprezentanti ai Agentiei si din reprezentanti ai agentiilor teritoriale.

(2) Consiliul director are rol de decizie în domeniul administrativ si economico-financiar asupra activitătii agentiilor teritoriale, organizarea si functionarea sa fiind stabilite prin Regulamentul intern al Agentiei.

Art. 11. - (1) Finantarea activitătii Agentiei se face din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei se acoperă din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(3) Agentiile teritoriale aflate în coordonarea Agentiei se finantează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 12. - (1) Veniturile proprii pot proveni din:

a) contributii de la persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, donatii, sponsorizări;

b) veniturile obtinute din desfăsurarea celorlalte activităti prevăzute de lege si din alte colaborări.

(2) Criteriile de calcul privind stabilirea costului mediu orientativ, pe categorii de activităti, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Subventiile de la bugetul de stat vor acoperi si facilitătile acordate unor categorii de beneficiari, conform anexei nr. 3.

Art. 13. - Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 14. - În vederea îndeplinirii functiilor sale specifice, Agentia poate încheia, în conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, având ca obiect prestarea de servicii de consultantă în materie fiscală, juridică, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizării obiectivelor din domeniul său de activitate.

Art. 15. - (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agentiei se va face potrivit prevederilor anexelor nr. I si nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului din cadrul agentiilor teritoriale se va face potrivit prevederilor anexelor nr. V/1 si nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Bunurile mobile si imobile destinate taberelor, centrelor de vacantă, turistice, sportive si de agrement, aflate în administrarea agentiilor teritoriale la data preluării în subordine de către Autoritatea Natională pentru Tineret, rămân în administrarea acestora.

(2) Agentia are în administrare ca centre metodologice pentru pregătire, perfectionare si formare Complexul restaurant-hotel, compus din subsol, parter, plus etajele 5 si 6, situat în municipiul Bucuresti, Sos. Viilor nr. 38, sectorul 5, si Scoala generală din Predeal, judetul Brasov.

(3) Toate bunurile imobile, constructii si terenuri, aferente taberelor, satelor de vacantă, bazelor turistice sportive si de agrement, aflate în administrarea Agentiei, respectiv a agentiilor teritoriale, sunt destinate activitătilor de interes public, cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si cu caracter social pentru diverse categorii socioprofesionale, si nu pot fi divizate, înstrăinate, realocate sau nu pot primi altă destinatie fără acordul Consiliului director al Agentiei.

Art. 17. - Prescolarii si elevii care se deplasează în mod organizat în tabere, excursii, expeditii si pentru alte activităti de vacantă si de timp liber beneficiază de reducerea tarifelor de transport numai pe baza listelor nominale aprobate de agentiile teritoriale.

Art. 18. - (1) Personalul care asigură însotirea prescolarilor si elevilor, conducerea, îndrumarea, precum si ocrotirea lor în timpul participării la activitătile de vacantă si de timp liber este prevăzut în anexa nr. 4. Recrutarea si selectionarea personalului însotitor se asigură de către Agentie, respectiv de agentiile teritoriale.

(2) Personalul medico-sanitar necesar pentru tabere, excursii si alte activităti de vacantă si de timp liber este numit de către directiile de sănătate publică judetene, la solicitarea agentiilor teritoriale, potrivit anexei nr. 4. Pentru perioada în care participă la aceste activităti personalul medico-sanitar beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Personalul însotitor, precum si cel medico-sanitar din tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement nu beneficiază de diurnă sau de indemnizatie de detasare.

(4) Personalul administrativ-gospodăresc, angajat permanent, nu beneficiază de diurnă sau de indemnizatie de conducere.

Art. 19. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Agentia va elabora regulamentul intern.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Agentia va elabora metodologia de avizare, control si sanctionare a activitătii în domeniul turismului pentru copii si tineri pe teme cultural-educative, de vacantă si de timp liber.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 86/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999.

Art. 20. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Iavor Ionut Sebastian

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.137.

 

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi = 50

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE DE CALCUL

privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii si expeditii scolare si pentru celelalte activităti prevăzute la art. 2 din hotărâre

 

1. Cheltuielile pentru hrana copiilor si tinerilor

2. Cheltuielile pentru hrana personalului însotitor si a celui sanitar, care îsi desfăsoară activitatea în tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement

3. Cheltuielile aferente personalului angajat temporar în tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement

4. Cheltuielile reprezentând 50% din costul hranei personalului administrativ-gospodăresc angajat temporar sau permanent în tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement, în cazul în care pe perioada desfăsurării activitătii acesta este obligat să locuiască în unitatea respectivă

5. Cheltuielile legate de aprovizionare, întretinere si functionare: materiale de întretinere si curătenie, substante dezinfectante, materiale sanitare si instrumentar pentru cabinetele medicale din incinta taberelor, apă-canal, combustibil, energie electrică, spălat lenjerie, cazarmament, transport, materiale pentru activitătile tehnico-stiintifice, cultural-artistice, sportive, turistice, de educatie si de agrement

6. Cheltuielile pentru transportul dus-întors al prescolarilor, elevilor si al personalului însotitor, de la domiciliu la tabără

7. Cheltuielile privind plata chiriilor pentru săli, a membrilor juriilor, cele pentru rechizite, materiale consumabile si publicitare, precum si cheltuielile de publicitate pentru tabere si pentru alte activităti si manifestări mentionate la art. 2 din hotărâre

8. Cheltuielile de transport intern si international dus-întors pentru copiii participanti la tabere interne si internationale sau la alte manifestări, precum si contravaloarea costurilor vizitelor la muzee, al participării la excursii si la alte activităti care se desfăsoară în perioada respectivă

9. Costurile se stabilesc de către Agentie si se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

10. Cheltuielile privind asigurarea pentru accidente, risc si deces, pentru deplasări interne si internationale

11. Cheltuieli indirecte.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODUL

de suportare a cheltuielilor pentru copiii si tinerii participanti la tabere, excursii si expeditii scolare si la celelalte activităti prevăzute la art. 2 din hotărâre

 

1. Sunt scutiti de la plata cheltuielilor, o singură dată într-un an scolar, copiii participanti la activitătile prevăzute la art. 2 din hotărâre, organizate prin agentiile teritoriale de tabere si turism educativ, proveniti din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe tară, beneficiari de burse sociale, cei orfani, care nu sunt încredintati spre crestere si educare prin hotărâre judecătorească.

2. Suportă integral costul taberei, al excursiei sau expeditiei părintii sau sustinătorii legali ai elevilor care nu se încadrează în prevederile pct. 1.

3. Drepturile prevăzute la pct. 1 se acordă în ordinea crescătoare a veniturilor, având prioritate elevii din învătământul de stat, curs de zi, care frecventează scoala potrivit regulamentului scolar si cu rezultate bune si foarte bune la învătătură.

4. Din alocatiile bugetare se pot suporta:

a) costul integral pentru categoriile prevăzute la pct. 1;

b) costul integral pentru elevii (echipele) clasati (clasate) pe locurile I-III la faza natională a olimpiadelor scolare, pe discipline de învătământ si meserii, la competitii sportive sau la diferite manifestări nationale si internationale;

c) costul integral pentru formatiile artistice care prezintă si sustin programe în tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement;

d) costul integral, pe durata unei serii, pentru copiii personalului însotitor si ai celui medical, care conduc grupurile de prescolari si elevi sau care îsi desfăsoară activitatea în tabere, precum si pentru cei ai personalului administrativ-gospodăresc angajat permanent în aceste tabere. Cheltuielile de transport se suportă de către beneficiar;

e) taxa de viză, de participare, cazare, masă si costul transportului international pentru copiii, tinerii si însotitorii acestora, participanti cu acordul ordonatorului de credite la tabere, excursii, schimburi scolare, manifestări, competitii si concursuri pe discipline de învătământ, stiintifice tehnicoaplicative, cultural-artistice si sportiv-turistice care se desfăsoară peste hotare.

 

ANEXA Nr. 4

 

PERSONALUL ÎNSOTITOR SI SANITAR

necesar pentru tabere, excursii si expeditii, care se asigură de către Agentie si de către agentiile teritoriale

 

1. Taberele pentru prescolari vor fi asigurate cu personal însotitor si sanitar astfel:

a) la fiecare grupă de prescolari formată din câte 15-20 de copii - două educatoare si câte o supraveghetoare de noapte;

b) la fiecare tabără - un cadru sanitar mediu. Taberele cu un efectiv mai mare de 100 de prescolari vor fi asigurate cu câte încă un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii;

c) la taberele cu peste 100 de prescolari - un medic, numărul medicilor crescând la fiecare 300 de copii;

d) la taberele cu efectiv mai mic de 100 de prescolari asistenta medicală se asigură de către medicul dispensarului teritorial;

e) la taberele cu efective mici, grupate pe o rază de 2,5 km si care totalizează 200 de prescolari - un medic pentru toate aceste unităti, cu exceptia taberelor izolate.

2. Taberele pentru elevi vor fi asigurate cu personal însotitor si personal sanitar astfel:

a) la fiecare 10 elevi - un însotitor;

b) la fiecare tabără - câte un animator si un profesor de educatie fizică. Taberele cu efective mai mari de copii si tineri se vor încadra cu câte un animator mai mult la fiecare 200 de elevi si un profesor de educatie fizică la fiecare 100 de elevi în plus;

c) în taberele de pregătire sportivă va fi asigurat un profesor de educatie fizică la un grup de minimum 12 elevi;

d) până la 300 de elevi - un cadru sanitar mediu, numărul cadrelor sanitare medii crescând la fiecare 300 de elevi în plus;

e) la taberele izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi - un cadru sanitar mediu;

f) la 300-500 de elevi - un medic, numărul medicilor crescând la fiecare 300 de elevi în plus peste efectivul de 500;

g) pentru taberele cu efectiv mai mic de 300 de elevi asistenta medicală se asigură prin dispensarul medical pe teritoriul căruia functionează tabăra, iar dacă sunt situate la peste 5 km de sediul dispensarului medical, de către un medic;

h) la taberele cu efective mici, grupate pe o rază de 2,5 km si care totalizează 300 de elevi - un medic pentru asistenta medicală a tuturor acestor unităti;

i) la taberele de pregătire sportivă - un medic pentru fiecare tabără si personal sanitar în proportie de 1 la 100 de elevi;

j) pentru taberele de elevi organizate numai cu copiii din centrele de plasament (foste case de copii) si cu elevii din învătământul special, personalul însotitor va fi compus dintr-un medic si un cadru mediu sanitar încadrate în aceste institutii.

3. Excursiile vor fi asigurate cu personal însotitor si sanitar astfel:

a) la 10 elevi - câte un însotitor;

b) la 100-200 de elevi - un cadru sanitar mediu, în excursiile cu peste 200 de elevi - câte un cadru sanitar mediu la fiecare 200 de elevi;

c) grupurile compuse din mai putin de 100 de elevi vor fi dotate cu truse de prim ajutor.

4. Expeditiile si drumetiile vor fi asigurate cu personal însotitor si sanitar astfel:

a) expeditiile vor fi însotite de un însotitor la minimum 10 elevi;

b) drumetiile se organizează, de regulă, pe grupe de prescolari sau de elevi si sunt conduse de educatoare, învătătorul, animatorul sau profesorul care lucrează cu grupa sau cu clasa respectivă, de salvamar sau salvamontist;

c) grupurile vor fi conduse de salvamar, ghid montan sau animator specializat si trebuie să fie dotate cu truse de prim ajutor.

5. Pentru celelalte activităti prevăzute la art. 2 din hotărâre numărul însotitorilor se stabileste de către Agentie.

 

ANEXA Nr. 5

 

DREPTURILE

cadrelor didactice, ale însotitorilor, ale personalului medico-sanitar si ale personalului angajat permanent, temporar sau detasat în tabere, centre de vacantă, turistice, sportive si de agrement

 

1. Cadrele didactice, personalul însotitor si personalul medico-sanitar, care conduc prescolarii si elevii în activitătile prevăzute la art. 2 din hotărâre, beneficiază în mod gratuit de transport, cazare si hrană, în limita drepturilor prevăzute pentru elevi. Personalul prevăzut mai sus beneficiază si de gratuitate, pe durata unei serii de tabără, pentru copiii proprii de vârsta prescolară si scolară.

2. Personalul administrativ-gospodăresc angajat permanent, temporar sau detasat în taberele scolare, satele de vacantă, bazele turistice, sportive si de agrement beneficiază pe perioada de functionare de o reducere de 50% din costul hranei, de scutire de la plata regiei de cantină si de la plata cheltuielilor de cazare, în cazul în care este obligat să locuiască în unitatea respectivă, si de gratuitate, pe durata unei serii pentru copiii proprii de vârstă prescolară si scolară.