MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.154. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.156. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.158. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

1.165. - Decret privind supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997

 

1.166. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului de sigurantă pentru nave cu destinatie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum si a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

130.- Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

 

132. - Ordonantă de urgentă privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale .Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

133. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 11, precum si pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

2.257. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, barajele Loranta, Orvisele si Corbeni, situate în judetul Bihor, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunelor Brusturi si Derna si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Brusturi si Derna, judetul Bihor

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 noiembrie 2004 domnului chestor de politie Sultănescu Gheorghe Ion îi încetează raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacitătii de muncă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.154.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 269 din 6 decembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2004 domnilor colonei Litan Aurel Aurel si Sălăjan Vasile Vasile-Marin li se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe, precum si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 272 din 10 decembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 3 decembrie 2004 coloneilor prevăzuti în anexa*) la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.158.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 479 din 24 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea Codului pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului de sigurantă pentru nave cu destinatie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum si a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 478 din 24 noiembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea Codului de sigurantă pentru nave cu destinatie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum si a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.166.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

 

Având în vedere actiunile de privatizare, restructurare si reorganizare a societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si a altor agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului si numărul mare de disponibilizări, se impune luarea unor măsuri imediate în vederea reglementării situatiei locuintelor ocupate de personalul propriu, de titularii contractelor de închiriere sau de pensionarii cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici, care să permită agentilor economici înstrăinarea locuintelor acestora. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului, în baza aprobării de către adunarea generală a actionarilor sau, după caz, a consiliului de administratie, pot vinde personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici, după caz, locuintele pe care le au în patrimoniu la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra numai locuinta pe care o detin în baza unui contract de închiriere valabil încheiat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1):

a) persoanele a căror activitate în cadrul societătilor prevăzute la art. 1 a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în conditiile prevăzute de lege;

b) persoanele care au în proprietate în aceeasi localitate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati în întretinere, o locuintă proprietate personală care îndeplineste conditiile minimale prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Locuintele pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuintei sau în rate. La încheierea contractelor de vânzarecump ărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 15% din valoarea locuintei stabilită la data vânzării.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se esalonează pe o perioadă de maximum 20 de ani. La cuantumul fiecărei rate se va aplica o dobândă care să acopere inflatia, la care se adaugă două procente.

Art. 4. - (1) Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii vor fi selectionati conform legislatiei în vigoare.

(2) În pretul de vânzare se include si valoarea terenului/cotei-părti de teren aferent locuintei, dacă se transmite si cota-parte ideală din dreptul de proprietate asupra terenului.

(3) Răspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de vânzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a întocmit raportul de evaluare.

Art. 5. - În situatia în care locuintele nu sunt cumpărate de chiriasi în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si au devenit disponibile ca urmare a eliberării acestora, pot fi vândute conform prevederilor legale în vigoare numai dacă nu pot fi vândute sau închiriate altor angajati ai societătii, la cererea acestora adresată conducerii societătii în termen de 30 de zile de la data eliberării.

Art. 6. - (1) Locuintele cumpărate cu plata în rate în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a pretului.

(2) Locuintelor dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu li se pot schimba structura si destinatia până la achitarea integrală a pretului, fără autorizarea prealabilă a consiliului de administratie si cu informarea adunării generale a actionarilor vânzătorului.

(3) Agentii economici prevăzuti la art. 1 îsi garantează încasarea pretului prin instituirea unei ipoteci de rang I asupra locuintei în favoarea lor.

Art. 7. - (1) În cazul neachitării la termenele stabilite prin contract a ratelor lunare din valoarea locuintei, cumpărătorul plăteste o penalitate de 15% pe an din cuantumul ratei/ratelor neplătite.

(2) În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuintei, conducerea agentilor economici poate cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile prezentei ordonante de urgentă

Art. 8. - Sumele încasate din vânzarea locuintelor urmează regimul juridic prevăzut la art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, după deducerea cheltuielilor determinate de procesul de evaluare a locuintelor de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si filialelor societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si ale altor agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Termenul limită de finalizare a operatiunilor de vânzare a locuintelor este 31 decembrie 2006.

Art. 10. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin locuintă se întelege si locuinta de serviciu.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în cazul locuintelor sociale, de interventie, de necesitate, de protocol sau al caselor de vacantă.

(3) Se interzice agentilor economici prevăzuti la art. 1 să mai construiască locuinte de serviciu din fonduri publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 130.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Situatia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, o constituie necesitatea demarării de urgentă a executiei, precum si a finalizării obiectivului de investitii “Pasarelă pietonală si Port agrement zona Cazino - Mamaia” într-un timp cât mai scurt, datorită importantei deosebite a proiectului impus de numeroasele beneficii oferite de serviciile atractive din domeniul nautic.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă atribuirea în concesiune directă, fără plata redeventei, către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a terenului în suprafată de 10 ha, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de concedent, cu Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, în calitate de concesionar, pentru o perioadă de 49 de ani, conform legislatiei în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 132.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se atribuie în concesiune directă Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Numârul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Statiunea Mamaia, zona Cazino, judetul Constanta

Statul român - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Compania Nationalâ "Administratia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanta

- apele maritime interioare, judetul Constanta - suprafata = 10 ha - vecini:

• în partea de nord, est si sud, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (apele maritime interioare) - în partea de vest, Ministerul Mediului si Gospodâririi Apelor (plaja)

- nr. M.F.P.: 63.998 - cod de clasificare: 8.03.04

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 11, precum si pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Pentru a nu bloca activitatea Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, pentru a da posibilitatea grupurilor parlamentare ca în cadrul comisiei să numească si persoane care nu detin calitatea de revolutionar, precum si pentru asigurarea unei obiectivităti sporite în procesul de evaluare si avizare a preschimbării certificatelor de revolutionar, este necesar să se modifice teza a doua a art. 11 din Legea recunostintei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu completările ulterioare, pentru ca din comisie să facă parte, cu prioritate si nu în mod exclusiv, persoane care au dobândit unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

În vederea solutionării de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 a numărului mare de dosare referitoare la preschimbarea certificatelor doveditoare a titlurilor instituite prin art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, este necesară prorogarea de urgentă, cu 6 luni, a termenului stabilit prin art. 9 alin. (1) din lege, în consecintă fiind necesară si prelungirea în mod corespunzător a termenului prevăzut la art. 9 alin. (4) din aceeasi lege,

referitor la valabilitatea certificatelor de revolutionar eliberate potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îsi continuă activitatea, în conditiile prezentei legi, sub denumirea «Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989», care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va solutiona contestatiile prevăzute la art. 9 alin. (5) si va aviza initiativele legislative cu referire la Revolutia română din decembrie 1989.

Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989 va avea în componentă, cu prioritate, parlamentari care au dobândit una dintre calitătile prevăzute la art. 3 alin. (1).”

Art. II. - Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea nr. 341/2004, cu completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru

Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Emilian Vasile Cutean

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, barajele Loranta, Orvisele si Corbeni, situate în judetul Bihor, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunelor Brusturi si Derna si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Brusturi si Derna, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a barajelor Loranta si Orvisele, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunei Brusturi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brusturi, judetul Bihor.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a barajului Corbeni, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunei Derna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Derna, judetul Bihor.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se va diminua cu valoarea corespunzătoare activelor prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 4. - Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea înscrisă în contabilitate la data transmiterii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.257.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a barajelor Loranta, Orvisele si Corbeni care se transmit cu titlu gratuit din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunelor Brusturi si Derna si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Brusturi si Derna, judetul Bihor

 

Denumirea activului

Se transferă în domeniul public

Nr. de inventar

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea rămasă de amortizat la 31 decembrie 2003 (lei)

Anul P.I.F.

1. baraj Loranta

al comunei Brusturi

260680

- volumul = 0,783 milioane m3 - h = 4 m - lungimea coronamentului = 272 m - golirea de fund: Ř = 1.200 mm

336.665.808

241.976.550

1989

2. baraj Orvisele

al comunei Brusturi

260690

- volumul = 0,960 milioane m3 - h = 4 m - lungimea coronamentului = 152 m - golirea de fund: Ř = 1.200 mm

188.133.352

135.219.731

1989

3. baraj Corbeni

al comunei Derna

260700

- volumul = 0,845 milioane m3 - h = 4 m - lungimea coronamentului = 439 m - golirea de fund: Ř = 1.200 mm

543.368.712

390.542.988

1989