MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.217         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 416 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 492 din 11 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.159. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

2.173. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societătilor comerciale care prestează servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României

 

2.275. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.332. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

842. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pentru eliminarea licentelor pentru unele produse radioactive

 

843. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

 

2.275. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 416

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Zoia Alexandrina Toma în Dosarul nr. 3.697/AS/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 octombrie 2004 si au fost cosemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având în vedere cererea mandatarului autorului exceptiei de amânare a pronuntării în vederea depunerii unor concluzii scrise, a dispus amânarea pronuntării la data de 12 octombrie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.697/AS/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Zoia Alexandrina Toma într-o cauză civilă având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei autorul acesteia arată că dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor art. 1 alin. (5), art. 15, 20, 24, 30 si 53 din Constitutie, precum si dispozitiilor art. 1, 2, 7 si 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Consideră că, potrivit art. 1 din Legea nr. 29/1990, orice persoană vătămată în drepturile sale prevăzute de lege are dreptul de a se adresa justitiei.

Arată că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât, prin faptul că mandatarului nu îi este permis să pună concluzii, reclamantul pe care îl reprezintă este pus “în imposibilitatea de a-si apăra drepturile în justitie, ceea ce reprezintă o restrângere a dreptului acestuia la apărare si a libertătii de exprimare, cu nerespectarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie”.

În notele scrise, depuse la dosarul Curtii Constitutionale, mandatarul autorului exceptiei extinde critica de neconstitutionalitate, în sensul că dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă ar contraveni si prevederilor constitutionale ale art. 4 alin. (2), art. 11, art. 16 alin. (1), (2) si (3), art. 21, art. 29 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (2), art. 51 alin. (1), (3) si (4) si ale art. 52 din Constitutie, precum si unor dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare.

Consideră că se impune modificarea dispozitiilor criticate, cu respectarea tuturor criteriilor în materie, sau abrogarea acestora în totalitate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă apreciază că “partea însăsi poate participa la dezbateri si poate pune concluzii înaintea instantei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea să formuleze cereri si să propună probe în tot cursul procesului, precum si dreptul de a depune concluzii scrise”.

Arată că posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instantă în numele părtii reprezintă optiunea legiuitorului, care stabileste regulile privind procedura de judecată.

În concluzie, instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere arată că “reprezentarea părtilor în proces prin mandatar, care poate fi avocat sau altă persoană cu sau fără pregătire juridică, este una dintre modalitătile prin care Codul de procedură civilă asigură realizarea unor drepturi fundamentale”.

Constată că, în aceeasi cauză, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 31/2004, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă în raport cu cele ale art. 21 din Constitutie. Or, art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului include în sfera sa de reglementare si accesul liber la justitie.

Apreciază că necesitatea unei reprezentări calificate a părtilor în fata instantelor judecătoresti, instituită prin lege, nu contravine prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutia României, iar, în ceea ce priveste limitele de exercitare a mandatului, acestea constituie optiuni ale legiuitorului, în cadrul competentei sale constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că reprezentarea părtilor într-un proces prin mandatar este una dintre modalitătile prin care Codul de procedură civilă asigură accesul liber la justitie si exercitarea dreptului la apărare al părtilor.

Consideră, ca si instanta de judecată, că “partea însăsi poate participa la dezbateri si poate pune concluzii înaintea instantei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea de a formula cereri si de a propune probe în tot cursul procesului, precum si dreptul de a depune concluzii scrise”.

Norma dedusă controlului, stabilind conditiile de exercitare a acestui mandat si limitele în care poate fi exercitat, are caracter procedural si, ca atare, dă expresie optiunii legiuitorului în cadrul competentei ce îi este rezervată prin Constitutie.

Nu se poate retine nici că textul de lege criticat ar crea premisele unui tratament inegal sau discriminatoriu între părtile procesului civil, acest text aplicându-se tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare.

În sfârsit, dispozitiile de lege criticate nu restrâng exercitiul dreptului la apărare sau al altor drepturi ori libertăti, ci, dimpotrivă, prin instituirea acestei proceduri, legiuitorul a urmărit realizarea lor plenară. Consideră că în cauză nu au incidentă dispozitiile art. 30 din Constitutie.

În concluzie, Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, concluziil scrise, depuse de către părti, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001, dispozitii care au următorul cuprins: “Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 11, art. 15, art. 16 alin. (1), (2) si (3), art. 20, 21, 24, art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, art. 47 alin. (2), art. 51 alin. (1), (3) si (4), art. 52 si 53 din Constitutie, referitoare la respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, unitatea poporului si egalitatea între cetăteni,

dreptul international si dreptul intern, universalitatea, egalitatea în drepturi, tratatele internationale privind drepturile omului, accesul liber la justitie, dreptul la apărare, libertatea constiintei, libertatea de exprimare, nivelul de trai, dreptul de petitionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că se încalcă si dispozitiile art. 1, 2, 7 si 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind egalitatea în demnitate si constiintă, fraternitatea, egalitatea în drepturi, precum si dreptul la satisfactia efectivă din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin

Constitutie si prin lege.

Curtea constată că autorul a mai ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 21 din Constitutie, în acelasi dosar al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă. Prin Decizia nr. 31 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 5 martie 2004, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În cuprinsul acestei decizii Curtea a retinut că reprezentarea părtilor într-un proces prin mandatar, care poate fi avocat ori altă persoană cu sau fără pregătire juridică, este una dintre modalitătile prin care Codul de procedură civilă asigură accesul liber la justitie, precum si exercitarea dreptului la apărare al părtilor, drepturi fundamentale prevăzute de art. 21, respectiv de art. 24 din Constitutie. Restrictia mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instantă nu constituie o împiedicare a accesului liber la justitie, întrucât partea însăsi poate

participa la dezbateri si poate pune concluzii înaintea instantei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea să formuleze cereri si să propună probe în tot cursul procesului, precum si dreptul de a depune concluzii scrise.

De asemenea, Curtea a retinut că posibilitatea reprezentării părtii prin mandatar este prevăzută doar de art. 67 si 68 din Codul de procedură civilă, care stabilesc conditiile de exercitare a acestui mandat. Aceste conditii, precum si limitele în care poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instantă în numele părtii, reprezintă optiuni ale legiuitorului, care, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste regulile privind procedura de judecată.

Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 30 din Constitutie, precum si la dispozitiile invocate din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, acestea din urmă au un alt domeniu de incidentă decât cel al reglementării deduse controlului si, drept urmare, exclud de plano orice posibilă coliziune între ele.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 20, 24 si 53 din Constitutie, o asemenea sustinere nu poate fi retinută, întrucât Legea fundamentală, prevăzând, în alin. (1) al art. 24, garantarea dreptului la apărare, consacră, în alin. (2) al aceluiasi articol, dreptul părtilor de a fi asistate de un avocat, în tot timpul procesului, nu si pe acela de a apela la serviciile

unui mandatar. Tăcerea legiuitorului constitutional, în această privintă, nu poate fi complinită pe calea unei interpretări extensive, astfel încât prevederea constitutională mentionată lipseste de temei critica de neconstitutionalitate.

În sfârsit, includerea printre textele de referintă a art. 4 alin. (2), art. 11, art. 16 alin. (1), (2) si (3), art. 21, art. 29 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (2), art. 51 alin. (1), (3) si (4) si a art. 52 din Constitutie nu se justifică, nici unul dintre acestea neavând relevantă pentru solutionarea exceptiei deduse judecătii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Zoia Alexandrina Toma în Dosarul nr. 3.697/AS/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 492

din 11 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, exceptie ridicată de Adrian Andrici în Dosarul nr. 15.598/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal si asistat de avocat Cristian Dutescu, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei arată că textul de lege invocat a fost abrogat expres prin dispozitiile Legii nr. 297/2004, astfel încât renuntă la judecarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă. În acest sens precizează că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 6 aprilie 2004, prevederile legale criticate au fost abrogate expres prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 15.598/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată prin Legea nr. 525/2002, modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165/2002. Exceptia a fost ridicată în dosarul de mai sus de reclamantul Adrian Andrici.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 53 din Constitutie si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens se arată că, potrivit textului de lege criticat, pentru a contesta în justitie pretul de cumpărare al actiunilor pentru care se face oferta publică de preluare, un investitor trebuie să detină cel putin 75% din restul actiunilor supuse acestei proceduri. Astfel, prin conditionarea posibilitătii de contestare a evaluării pretului de detinerea unui anumit procent de actiuni, este restrâns accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil. Se sustine că prin dispozitiile legale criticate este încălcat si dreptul la apărare, deoarece nu se poate intenta o actiune în justitie prin care se contestă o anumită ofertă ce prevede “un pret stabilit nelegal de către ofertant”, nici nu se pot prezenta probele necesare dovedirii drepturilor si intereselor legitime ale investitorilor. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate sunt contrare si art. 53 din Constitutie, deoarece “nu cuprind măsuri menite să protejeze ori să promoveze interesul national”. Este încălcat si principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, prin aceea că textul de lege criticat “permite ofertantului să fie, în acelasi timp, arbitru si executor al drepturilor si obligatiilor sale (...).”

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens se arată că textul de lege criticat reglementează o procedură administrativă prin care se oferă o cale extrajudiciară de a rezolva eventuale contestatii ale actionarilor minoritari în legătură cu pretul stabilit de evaluatorul independent numit de către actionarul majoritar ofertant. Se arată că prin această procedură nu este îngrădit accesul liber la justitie al investitorilor care detin mai putin de 75% din restul actiunilor pentru care se face oferta obligatorie, deoarece acestia se pot adresa justitiei în conditiile stabilite în mod concret de legislatiaspecială aplicabilă în materia respectivă. Dimpotrivă, textul  de lege criticat garantează accesul liber la justitie, prin instituirea unei modalităti de exercitare a drepturilor procedurale si posibilitatea contestării actului emis de Comisia Natională a Vânzărilor Imobiliare, în fata instantei de contencios administrativ. Se mai arată că dispozitiile legale criticate nu sunt de natură a aduce nici o atingere dreptului la apărare sau egalitătii în fata legii, nici de a restrânge exercitiul unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât au în vedere stabilirea unor drepturi egale numai pentru investitorii aflati în aceeasi situatie fată de societatea detinută public, în considerarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi, care, potrivit practicii Curtii Constitutionale, nu înseamnă uniformitate. Se mai arată că prin aceste dispozitii de lege nu este îngrădit accesul liber la justitie si nici nu este încălcat principiul constitutional al garantării dreptului la apărare.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens precizează că nu este încălcat principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece textul ce face obiectul exceptiei se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei juridice, respectiv actionarilor care contestă pretul actiunilor pentru care se face oferta publică obligatorie de preluare. Se mai arată că art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 nu îngrădeste liberul acces la justitie si nici nu încalcă art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sau prevederile art. 53 din Constitutie. În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, apreciază că acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 29 noiembrie 2002.

Prevederile legale criticate au, în redactarea modificată, următorul continut:

“(7) În cazul în care, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului, investitorii care detin, singuri sau actionând în mod concertat cu alte persoane, cel putin 75 % din restul actiunilor pentru care se face oferta obligatorie de preluare contestă pretul stabilit, va fi numit un nou evaluator independent angajat de către acesti investitori, care va stabili pretul de cumpărare pentru oferta publică de preluare, în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (2).

Dacă pretul stabilit de noul evaluator este mai mare cu până la 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul se va fixa la valoarea dată de media aritmetică a celor două valori. În cazul în care noul pret stabilit este mai mare cu peste 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul va fi determinat printr-o nouă expertiză efectuată de un evaluator independent desemnat de comun acord de initiatorul ofertei si de actionarii contestatari.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi legale contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) - Egalitatea în drepturi, în art. 21 - Accesul liber la justitie, în art. 24 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de apărare si în art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

 De asemenea, sunt invocate dispozitiile cuprinse în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine că ulterior sesizării sale prin Încheierea din 6 aprilie 2004, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată expres prin titlul XI art. 291 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. Dispozitiile art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165/2002, nu au mai fost preluate în Legea nr. 297/2004.

Prin urmare, dispozitia de lege criticată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu mai este în vigoare. Pe cale de consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă si nu mai poate fi supusă controlului de constitutionalitate, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, exceptie ridicată de reclamantul Adrian Andrici în Dosarul nr. 15.598/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 6 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sulina” la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 si nr. 497 bis din 10 iulie 2002, se modifică si se completează conform anexei*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.159.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societătilor comerciale care prestează servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societătilor comerciale care prestează servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind autorizarea societătilor comerciale care prestează servicii de selectie si plasare a personalului navigant

maritim sau fluvial pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Persoanele juridice legal constituite cu drept de functionare pe teritoriul României, care desfăsoară activităti de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care arborează pavilion român ori străin, denumite în continuare agentii de personal navigant, vor putea desfăsura această activitate numai în baza autorizatiei emise de Autoritatea Navală Română si cu respectarea prevederilor privind conditiile tehnice specifice de functionare, cuprinse în caietul de sarcini întocmit de Autoritatea Navală Română ca anexă la autorizatie, potrivit metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru autorizarea agentilor economici care desfăsoară activitătile prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română are dreptul să perceapă tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Agentiile de personal navigant pot desfăsura activităti de selectie si plasare a personalului navigant numai dacă au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, selectia si plasarea fortei de muncă.”

3. În anexa “Metodologie privind eliberarea autorizatiei de functionare a societătilor comerciale care prestează

servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României”, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Autorizatia emisă de Autoritatea Navală Română are valabilitate 5 ani de la data eliberării, cu conditia reconfirmării anuale.

(2) Reconfirmarea autorizatiei se face prin aplicarea vizei anuale.

(3) În situatia în care nu se efectuează reconfirmarea anuală, autorizatia se retrage din oficiu.

(4) Autorizatia poate fi suspendată pentru cel mult 30 de zile în cazurile în care se constată că agentul economic nu mai îndeplineste criteriile în baza cărora aceasta i-a fost acordată si/sau nu au fost respectate reglementările legale privind desfăsurarea activitătilor pentru care a fost autorizat, termen în care se vor remedia neregulile constatate, în caz contrar urmând ca autorizatia să fie retrasă la încetarea termenului de suspendare.”

4. În tot cuprinsul hotărârii sintagma “personal navigant maritim sau fluvial român” se va înlocui cu sintagma “personal navigant maritim sau fluvial”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societătilor comerciale care prestează servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum si instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României, cu modificările si completările aduse prin

prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară ladispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 4 miliarde lei la capitolul 66.01 “Industrie”, titlul “Subventii”, pentru Centrul Român pentru Promovarea Comertului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - Se autorizează Centrul Român pentru Promovarea Comertului să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 250.000.000 mii lei la capitolul 66.01 “Industrie”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, în vederea finalizării unor lucrări în sectorul productiei de apărare - 10.000.000 mii lei si la Unitatea 2 CNE Cernavodă - 240.000.000 mii lei.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.332.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru eliminarea licentelor pentru unele produse radioactive

 

În vederea îndeplinirii angajamentului asumat de România la încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană pentru Capitolul I “Libera circulatie a mărfurilor”, privind eliminarea licentelor automate de import,

având în vedere atributiile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind emiterea autorizatiilor pentru importul si exportul de materiale radioactive, instalatii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decât cele considerate strategice, sau, după caz, a avizului preliminar,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin Directia generală politici comerciale nu mai eliberează licente pentru importul si exportul de materiale radioactive, instalatii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decât cele considerate strategice.

Art. 2. - Prevederile art. 5 si ale anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licentelor automate la export si import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Vasile Radu,

ministru delegat pentru comert

 

Bucuresti, 8 decembrie 2004.

Nr. 842.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

 

Luând în considerare prevederile art. 25 paragraful 3 lit. b) din Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.136/2004 privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2003 privind regulile si procedurile în materie de licente de export si de import,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale, de 14.000 tone pentru importul în România de zahăr rafinat originar din Republica Moldova, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2005.

Art. 2. - Sortimentele pe produsele din categoria zahăr rafinat si cantitătile ce urmează a fi importate trimestrial sunt stabilite în anexa nr. 1.

Art. 3. - Administrarea si gestionarea contingentului tarifar mentionat la art. 1 se realizează pe bază de licente neautomate de import, eliberate de Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generală politici comerciale.

Art. 4. - (1) Admiterea la import a mărfurilor originare din Republica Moldova în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1 se face numai după prezentarea la autoritătile vamale a licentei neautomate de import si a certificatului de origine a mărfurilor.

(2) Certificatul de origine trebuie să fie emis de autoritatea desemnată si notificată de Republica Moldova, să fie semnat de persoanele împuternicite si să poarte amprenta de stampilă.

Art. 5. - (1) În vederea eliberării primei licente neautomate de import pentru anul 2005 în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1, operatorii economici importatori vor completa si vor prezenta următoarele documente:

a) cererea pentru licentă neautomată de import;

b) declaratia suplimentară a importatorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copia certificatului de origine prevăzut la art. 4 alin. (2);

d) copia actului de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că aceasta are înscris în obiectul de activitate importul de produse din categoria zahăr, în conformitate cu nomenclatorul CAEN, reglementat prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

(2) Cererea pentru licentă neautomată de import si declaratia suplimentară a operatorului economic importator vor fi completate de solicitanti cu toate datele si informatiile înscrise în aceste documente.

(3) Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în aceste formulare revine exclusiv operatorilor economici importatori.

(4) Atât cererea pentru licentă neautomată de import, cât si declaratia suplimentară vor fi semnate de operatorul economic care solicită eliberarea licentei neautomate de import sau de reprezentantul legal al acestuia.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi expediate prin postă, în plic închis, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale, municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, cod postal 010036, cu mentiunea: “contingent import zahăr R.M.”, începând cu prima zi lucrătoare din luna în care se deschide contingentul tarifar trimestrial mentionat în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Cererile pentru licentă neautomată de import împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c) si d) se înregistrează la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, conform prevederilor mentionate la art. 5 alin. (5).

(2) Cererile pentru licentă neautomată de import gresit completate, incomplete sau cu stersături nu vor fi luate în considerare la eliberarea licentelor si vor fi returnate operatorilor economici importatori prin Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

(3) Pentru cererile pentru licentă neautomată de import admise, eliberarea licentelor în cadrul contingentului tarifar trimestrial se va face pe baza principiului “primul venit - primul servit” si în limita cantitătilor disponibile la data eliberării licentelor neautomate de import respective.

(4) La eliberarea licentelor neautomate de import se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici importatori, în ceea ce priveste conditiile de acces la contingentele tarifare trimestriale de import, până la epuizarea cantitătilor disponibile.

(5) Cantitatea maximă alocată operatorilor economici importatori, cu ocazia prezentării unei cereri corect completate pentru licentă neautomată de import, nu poate depăsi cantitatea maximă prevăzută în anexa nr. 1.

(6) În cazul în care operatorii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai multi parteneri externi, se pot elibera simultan mai multe licente neautomate de import, cu conditia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăsească, pentru fiecare contingent tarifar trimestrial, cantitatea maximă prevăzută în anexa nr. 1.

(7) Operatorii economici care fac dovada efectuării a minimum 95% din cota alocată anterior si care respectă prevederile art. 8 si 11 pot beneficia de noi cote, în limitele cantitătilor disponibile în cadrul contingentului tarifar trimestrial.

(8) Licentele neautomate de import vor fi eliberate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor pentru licentă neautomată de import la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si vor fi valabile pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la data emiterii acestora, fără ca durata de valabilitate să depăsească sfârsitul trimestrului pentru care contingentul respectiv a fost stabilit.

(9) Preluarea de la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului a:

a) licentelor neautomate de import eliberate;

b) cererilor pentru licentă neautomată de import, pentru care nu s-au eliberat licente neautomate de import din cauza epuizării contingentului tarifar trimestrial, desi au fost îndeplinite conditiile prevăzute în prezentul ordin;

c) cererilor pentru licentă neautomată de import gresit completate, incomplete sau cu stersături se va face de către operatorul economic importator sau de reprezentantul legal al acestuia.

Art. 7. - Operatorii economici care nu au respectat prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 343/2003 privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 24 decembrie 2003, nu au acces la contingentul tarifar în anul 2005.

Art. 8. - (1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat licente neautomate de import vor trebui să facă dovada efectuării importului, prezentând, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii licentei neautomate de import, documentatia necesară, din care să rezulte cantitătile realizate, respectiv fotocopia lizibilă a licentei neautomate de import fată-verso, exemplarul rosu pentru vamă, vizat de biroul vamal, si copii lizibile de pe declaratiile vamale de import aferente.

(2) Numărul, data eliberării si termenul de valabilitate înscrise în licenta neautomată de import se mentionează în mod obligatoriu de către operatorii economici în borderoul documentelor anexate la declaratia vamală în detaliu.

(3) Operatorii economici vor transmite documentele care fac dovada efectuării importului la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

(4) În cazul în care, din diferite motive, licentele neautomate de import nu sunt utilizate în termenul de valabilitate, acestea vor fi restituite Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, prin registratură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii.

(5) Nerestituirea la timp a licentelor neautomate de import neutilizate, conform prevederilor alin. (4), conduce automat la pierderea dreptului operatorilor economici respectivi de a beneficia ulterior, în cursul anului 2005, de regimul preferential instituit în conformitate cu prezentul ordin.

Art. 9. - (1) La cererea operatorilor economici importatori, Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului poate aproba o singură modificare a licentei neautomate de import, în termenul de valabilitate a acesteia.

(2) Actualizarea licentelor neautomate de import la nivelul cantitătilor realizate efectiv, conform prevederilor art. 11 alin. (4), nu afectează prevederile art. 8 alin. (1).

Art. 10. - Licentele neautomate de import eliberate sunt netransmisibile, necomercializabile si nu pot fi utilizate decât de titulari.

Art. 11. - (1) Cantitătile remanente aferente licentelor neautomate de import eliberate si neutilizate, precum si celor partial utilizate în cadrul fiecărui contingent tarifar trimestrial vor fi realocate operatorilor economici importatori, în ordinea prezentării cererilor la Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, astfel încât termenul de realizare să nu depăsească ultima zi a trimestrului respectiv.

(2) Licentele neautomate de import pentru cantitătile remanente vor fi eliberate în conditiile prezentului ordin.

(3) Nu au acces la cantitătile remanente în cursul anului 2005 următoarele categorii de operatori economici

importatori:

a) cei care nu au realizat importul de minimum 95% din cantitatea aprobată prin licentele neautomate de import si nu au actualizat licenta neautomată de import, în termenul de valabilitate a acesteia, la nivelul realizărilor efective;

b) cei care nu respectă prevederile art. 8.

(4) Solicitarea operatorilor economici, prin Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, de actualizare a licentelor de import neautomate, în termenul de valabilitate a acestora, la nivelul cantitătilor realizate efectiv, aflate sub nivelul minim de 95%, conferă dreptul operatorilor economici de a mai solicita si de a mai primi licente de import la acest contingent în limita cantitătilor disponibile si cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. - Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului va transmite Autoritătii Nationale a Vămilor, în vederea difuzării la unitătile vamale din teritoriu si punerii în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1):

a) specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să semneze licentele neautomate de import din cadrul Ministerului Economiei si Comertului – Directia generală politici comerciale, precum si amprenta de stampilă;

b) specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze certificatele de origine emise de autoritatea desemnată de Republica Moldova, precum si amprenta de stampilă.

Art. 13. - (1) În cazul în care unul dintre exemplarele unei licente neautomate de import sau ambele exemplare au fost pierdute, deteriorate sau furate, emitentul licentei neautomate de import poate elibera, la solicitarea scrisă a beneficiarului, un duplicat al licentei neautomate de import, în care se va mentiona cu majuscule: “DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE...”, mentionându-se numărul si data eliberării licentei neautomate de import initiale.

(2) Scrisoarea de solicitare a beneficiarului va cuprinde în anexă, pe lângă noua cerere de licentă neautomată de import, care trebuie să fie identică în continut cu licenta neautomată de import initială, o copie de pe anuntul privind pierderea sau deteriorarea, predat spre publicare într-un ziar de largă circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a acestui anunt sau, după caz, confirmarea organului de politie care cercetează furtul; scrisoarea trebuie să contină, de asemenea, si

datele privind utilizarea licentei neautomate de import până la data solicitării duplicatului.

(3) Scrisoarea de solicitare a beneficiarului se poate transmite, prin Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, numai în maximum 5 zile de la producerea evenimentului, dar nu mai târziu de 5 zile de la data expirării valabilitătii licentei neautomate de import.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005 si se aplică până la data de 30 septembrie 2005 inclusiv.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Vasile Radu,

ministru delegat pentru comert

 

Bucuresti, 8 decembrie 2004.

Nr. 843.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

produselor din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova, pentru care se stabileste un contingent tarifar exceptat de la plata taxelor vamale pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2005

 

Codul tarifar/denumirea produsului

Contingent 1 ianuarie-30 septembrie 2005 (tone)

Cantitate maximă alocată unui operator economic pe o licentă de import (tone)

ex. 1701.91.00 Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti 1701.99.10 Zahăr alb ex. 1701.99.90 Altele, care contin zahăr rafinat

14.000, din care:

 

 

4.667 - 1 ianuarie-31 martie 2005

180

 

4.667 - 1 aprilie-30 iunie 2005

180

 

4.666 - 1 iulie-30 septembrie 2005

180

 

ANEXA Nr. 2

 

Codul unic de înregistrare .......................

 

DECLARATIA SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI

 

1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societătii pentru care solicit licentă neautomată de import este cuprins si importul de produse din categoria zahăr rafinat, în conformitate cu nomenclatorul CAEN, reglementat prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

2. Mă angajez să respect prevederile ordinului ministrului economiei si comertului, în baza căruia am obtinut licenta neautomată de import.


(denumirea firmei, stampila, numele si semnătura solicitantului, numărul de telefon, persoana de contact)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar

în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor

publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) sau contractul de leasing, după caz, se legalizează, iar în cazul în care locatorul este persoană fizică, contractul de închiriere se înregistrează la administratia financiară în a cărei rază teritorială se află locatorul.”

2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“a) un exemplar legalizat al contractului de închiriere, care contine numele locatorului, numele locatarului, data si durata contractului, numărul de înmatriculare al vehiculului;”

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 2.275.