MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.005. - Hotărâre privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG si Noul Instrument de Vecinătate

 

2.155. - Hotărâre privind reorganizarea unor unităti de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de către institutii de învătământ superior de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

782. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare a hărtilor de hazard seismic local pentru localităti urbane”, indicativ MP-026-04

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG si Noul Instrument de Vecinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG si Noul Instrument de Vecinătate.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) documentele comune de programare transfrontaliere sunt documentele aprobate de Comisia Europeană în acord cu statele implicate în implementarea strategiilor comune de dezvoltare din regiunile de granită comună, stabilind liniile directoare ale actiunilor de programare si implementare ce vor fi luate în cadrul programelor si initiativelor de cooperare transfrontalieră, asistate de Comunitatea Europeană;

b) autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale. Se constituie pe granita România-Ungaria Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea si pe granita România-Bulgaria Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărasi, având calitatea de autoritate de management pentru initiativa comunitară INTERREG III A sau de autoritate omoloagă a autoritătii de management în conformitate cu documentele comune de programare transfrontaliere;

c) comitetul comun de monitorizare este organismul care asigură coordonarea politicilor de cooperare transfrontalieră, urmărirea eficacitătii si calitătii implementării asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie din zona de granită comună, precum si managementul financiar al fondurilor;

d) INTERREG reprezintă initiativa comunitară care are ca scop stimularea cooperării transfrontaliere, transnationale si interregionale în cadrul Uniunii Europene;

e) Noul Instrument de Vecinătate reprezintă initiativa comunitară care începând cu anul 2007 va sprijini cooperarea tărilor de o parte si de alta a granitelor externe ale Uniunii Europene, înlocuind schemele actuale de cooperare transfrontalieră;

f) FEDER - Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural care sprijină regiunile mai putin dezvoltate, prin finantare de investitii în sectorul productiv, infrastructură, educatie, sănătate, dezvoltare locală si întreprinderi mici si mijlocii, inclusiv prioritătile si măsurile de cooperare transfrontalieră.

Art. 3. - Unitatea natională de sprijin pentru programele INTERREG se constituie pentru asigurarea îndrumării metodologice si procedurale la nivelul cooperării transfrontaliere pe granitele România-Ungaria si România-Bulgaria si pentru asigurarea coordonării globale a utilizării Fondului european pentru dezvoltare regională pentru INTERREG.

Art. 4. - Pe granita România-Ungaria Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea si pe granita România-Bulgaria Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărasi se constituie ca autorităti de management sau ca autorităti omoloage ale autoritătii de management în conformitate cu documentele comune de programare transfrontaliere.

Art. 5. - Unitatea natională de sprijin pentru programele INTERREG are următoarele atributii principale:

a) asigură corelarea măsurilor necesare implementării programelor pe partea de granită a României în concordantă cu regulamentele instrumentelor financiare specifice;

b) negociază si încheie scrisoarea de intentie a părtii române în vederea asistării pregătirii derulării si implementării programului comun;

c) monitorizează obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

d) cooperează cu autoritatea de management/autoritatea omoloagă a autoritătii de management la elaborarea rapoartelor anuale înaintate Comisiei Europene;

e) asigură publicitatea si transparenta, promovând informatii în legătură cu programele lansate în cadrul initiativei comunitare INTERREG;

f) cooperează cu autoritatea de management în proiectarea, adaptarea si implementarea programelor complement;

g) colaborează la pregătirea si transmiterea rapoartelor cu privire la progresele înregistrate în implementarea programelor elaborate de birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră Oradea si Călărasi comitetului comun de monitorizare;

h) elaborează si asigură un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

i) asigură îndrumarea metodologică si procedurală a celor două birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră ce vor deveni autorităti de management sau autorităti omoloage ale autoritătii de management pe cele două granite România-Ungaria si România-Bulgaria;

j) urmăreste si verifică instituirea în cadrul celor două birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră a unui sistem contabil separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate prin INTERREG;

k) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între cele două birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră de pe cele două granite;

l) asigură o monitorizare globală a utilizării fondurilor FEDER pentru INTERREG pe teritoriul românesc.

Art. 6. - Autoritatea de management pentru Noul Instrument de Vecinătate promovează cooperarea la granitele externe ale Uniunii Europene, respectiv cu Republica Moldova, Ucraina si Serbia si Muntenegru, în cadrul politicii de vecinătate europeană, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate.

Art. 7. - Autoritatea de management pentru Noul Instrument de Vecinătate are următoarele atributii principale:

a) elaborează programele operationale si programele complement, în concordantă cu obiectivele si prioritătile stabilite prin Noul Instrument de Vecinătate în cadrul politicii de vecinătate europeană;

b) urmăreste obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programe, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

c) sprijină dezvoltarea capacitătii administrative a structurilor implicate în derularea programului de vecinătate respectiv, precum si consolidarea si extinderea parteneriatelor în procesul de planificare si în toate fazele de implementare a programului;

d) asigură implementarea programelor în concordantă cu recomandările comitetelor comune de monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene si cu principiile si politicile comunitare, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitătii de sanse dintre femei si bărbati;

e) elaborează si asigură un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

f) prezidează si asigură secretariatul pentru comitetele comune de monitorizare;

g) elaborează raportul anual si îl prezintă comitetelor comune de monitorizare spre aprobare în ceea ce priveste implementarea programelor de cooperare transfrontalieră pe cele 3 granite externe ale Uniunii Europene, respectiv cu Republica Moldova, Ucraina si Serbia si Muntenegru, si, după primirea aprobării acestora, le transmit Comisiei Europene;

h) analizează si propune modificări ale programelor de cooperare transfrontalieră si complement si înaintează comitetelor comune de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor respective;

i) asigură si răspunde pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele de cooperare transfrontalieră, precum si pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordantă cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

j) urmăreste si verifică instituirea de către organismele intermediare care implementează măsurile din programe a unui sistem contabil separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate;

k) elaborează manuale de implementare si utilizare pentru programele de cooperare transfrontalieră respective;

l) elaborează criteriile de selectie si evaluare a proiectelor si aprobă proiectele selectate pe cele 3 granite;

m) transmite autoritătii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum si a celor neutilizate;

n) efectuează corectiile financiare;

o) răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care finantează programul, precum si pentru îndeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;

p) organizează evaluarea intermediară a programului si informează comitetul comun de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitătilor propuse pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare;

q) furnizează informatii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; r) participă la reuniunile anuale ale Comisiei Europen

în vederea examinării rezultatelor anului precedent;

s) asigură existenta procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare.

Art. 8. - Uniunea natională de sprijin pentru programele INTERREG si autoritatea de management pentru Noul Instrument de Vecinătate vor functiona cu un număr total de 47 de posturi în anul 2006, dintre care 7 posturi pentru unitatea de sprijin pentru programele INTERREG si 40 de posturi pentru autoritatea de management pentru Noul Instrument de Vecinătate.

Numărul total de posturi pentru cele două structuri va rezulta atât prin suplimentarea, cât si din realocarea celor existente. Astfel, pentru anul 2005, în cadrul autoritătii de management vor fi suplimentate posturile existente cu un număr de 18 noi posturi, iar pentru anul 2006, cu un număr de 12 noi posturi, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Integrării Europene.

Art. 9. - Structurile desemnate pentru coordonarea si gestionarea asistentei financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.005.

 

ANEXĂ1)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor unităti de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de către institutii de învătământ superior de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (14) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003, aprobată si modificată prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Pietroasa, cu sediul în localitatea Pietroasele, judetul Buzău, unitate de cercetare-dezvoltare aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 512,64 ha, de către Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 59, sectorul 1, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Se aprobă preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Buzău, cu sediul în localitatea Istrita, judetul Buzău, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Buzău aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 292,14 ha, de către Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 59, sectorul 1, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Se aprobă preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricolă Stoenesti, cu sediul în localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea aflat în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 460,14 ha, de către Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 59, sectorul 1, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - Se aprobă preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul în localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 1.390,24 ha, de către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Mănăstur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. - Se aprobă preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetaredezvoltare aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 542,00 ha, de către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara, cu sediul în municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 4. - Se aprobă preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, cu sediul în localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetaredezvoltare aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu suprafata totală de 2.597,48 ha, de către Universitatea din Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 5. - Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publică a statului, care se transferă din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării sunt prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Unitătile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fără personalitate juridică ale institutiilor de învătământ superior de stat care le-au preluat.

Art. 7. - Institutiile de învătământ superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitătilor de cercetaredezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Bunurile imobile si mobile ale unitătilor de cercetare-dezvoltare se preiau de către fiecare institutie de învătământ superior de stat nominalizată în anexele nr. 1-4, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2004.

Art. 9. - (1) Personalul existent în unitătile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de învătământ superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.155.


*) Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară.

 

ANEXE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor - constructii si terenuri aferente-, proprietate publică a statului, care se transferă din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare a hărtilor de hazard seismic local pentru localităti urbane”, indicativ MP-026-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 24 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic CT-S4-Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Metodologie de elaborare a hărtilor de hazard seismic local pentru localităti urbane”, indicativ MP-026-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 782.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.221 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.