MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

576. - Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

1.117. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

578. - Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

1.119. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.619/599. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005

 

1.623. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România

 

1.624. - Ordin al ministrului sănătătii privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România

 

1.625. - Ordin al ministrului sănătătii privind Studiul de evaluare a costurilor la nivel de pacient în spitale finantate pe bază de caz rezolvat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 4 al articolului 29 se abrogă.

2. Alineatul 2 al articolului 311 va avea următorul cuprins:

“Hotărârea prin care instanta se pronuntă asupra apelului, recursului, recursului în interesul legii, precum si hotărârea pronuntată de instanta de recurs în rejudecarea cauzei se numeste decizie.”

3. După articolul 408 se introduce articolul 4081 cu următorul cuprins:

“Revizuirea în cazul hotărârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului

Art. 4081. - Hotărârile definitive pronuntate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale pot fi supuse revizuirii. Pot cere revizuirea:

a) persoana al cărei drept a fost încălcat;

b) sotul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar si după moartea acestuia;

c) procurorul, din oficiu.

Instanta competentă să judece cererea de revizuire este instanta care a judecat cauza în primă instantă.

Cererea de revizuire se poate face în termen de un an de la data publicării hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

După sesizare, instanta poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părtii, suspendarea executării hotărârii atacate si poate reveni asupra suspendării acordate.

La judecarea cererii de revizuire părtile se citează.

Părtile prezente la judecarea cererii de revizuire au dreptul la cuvânt, chiar dacă nu au fost citate.

Dispozitiile art. 402 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

Solutiile instantei de revizuire sunt cele prevăzute la art. 406 alin. 1, 3 si 4, care se aplică în mod corespunzător.

Instanta nu va putea obliga statul la plata unor despăgubiri care au fost acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului si încasate de victima încălcării unui drept prevăzut de Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Statul are actiune în regres împotriva aceluia care, cu rea-credintă sau din gravă neglijentă, a provocat situatia generatoare de daune.

Hotărârile instantei de revizuire sunt supuse acelorasi căi de atac ca si hotărârile la care se referă revizuirea.”

4. Denumirea sectiunii III din capitolul IV al titlului II va avea următorul cuprins:

SECTIUNEA III

Recursul în interesul legii”

5. Articolele 409-4141 se abrogă.

Art. II. - Cauzele privind recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să fie judecate de Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit dispozitiilor în vigoare la data declarării recursurilor în anulare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 576.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.117.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Sotul supravietuitor al unei persoane care la data decesului avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei sotului decedat.

(2) Sotul supravietuitor, în întelesul prezentei legi, este pensionarul din sistemul public care nu s-a recăsătorit după decesul sotului, iar durata căsătoriei cu acesta a fost de cel putin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se diminuează proportional.

(3) Ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor care are îndeplinită vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru aceste categorii de pensionari.

(5) În cazul persoanelor cu drepturi de pensie stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru această categorie de pensionari.

(6) În situatia sotului supravietuitor cu drepturi de pensie stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât si în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă dacă, la data solicitării dreptului, suma pensiilor obtinute din ambele sisteme se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate, prevăzută la alin. (4).

Art. 2. - (1) Punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual corespunzător pensiei din sistemul public aflate în plată sau cuvenite sotului decedat la data decesului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi au deja calitatea de sot supravietuitor.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soti decedati au avut pensii stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabileste ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soti decedati au avut pensii stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabileste ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(5) În situatia în care sotul decedat a beneficiat de pensii stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât si în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, sotul supravietuitor beneficiază de un singur ajutor lunar, stabilit în functie de pensia cea mai avantajoasă.

Art. 3. - În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 4. - Cuantumul ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor se stabileste prin înmultirea punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor art. 2, cu valoarea unui punct de pensie, stabilită potrivit legii.

Art. 5. - Cuantumurile pensiilor medii anuale prognozate, prevăzute la art. 1 si 2, se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. - (1) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se stabileste prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se acordă si se plăteste de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata pensiilor, răspunderea juridică si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător si ajutorului stabilit în conditiile prezentei legi.

Art. 7. - Ajutorul lunar prevăzut de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 8. - În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare după finalizarea operatiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 578.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.619 din 9 decembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 599 din 9 decembrie 2004

 

ORDIN

privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate, ale Hotărârii Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.329/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti,

văzând Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. OB 14.145/DG 3.352/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile implicate în implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor lua măsurile necesare pentru a duce la îndeplinire prevederile planului prevăzut la art. 1 si vor emite reglementările necesare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ

 

PLANUL

actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005

 

1. Emiterea unui ordin al ministrului sănătătii de completare a Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, având în vedere cerinte informationale impuse de noile reglementări privind sistemul de asigurări de sănătate, noul sistem de codificare a procedurilor medicale si introducerea semnăturii electronice în spitale

Termen limită: 31 decembrie 2004

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti Rezultate asteptate: ordin al ministrului sănătătii privind redefinirea Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) si posibilitatea utilizării semnăturii electronice pentru fluxurile de date ce privesc SMDP

2. Elaborarea unui ordin al ministrului sănătătii privind instituirea unui studiu de evaluare a costurilor principalelor tipuri de pacienti externati din spitale, pentru îmbunătătirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostice si a mecanismului de finantare bazată pe caz

Termen limită: 31 decembrie 2004

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti Rezultate asteptate: ordin al ministrului sănătătii privind instituirea unui studiu de evaluare a costurilor principalelor tipuri de pacienti

3. Emiterea unui ordin al ministrului sănătătii privind introducerea începând cu 1 ianuarie 2005 a codificării procedurilor medicale folosind Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta 10 cu modificările australiene (CIM-10- AM, v3.0), la toate spitalele din România

Termen limită: 31 decembrie 2004

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti Rezultate asteptate: definitivarea cadrului legal privind introducerea unui nou sistem de clasificare a procedurilor medicale în România

4. Realizarea unor materiale scrise si pe suport magnetic privind noul sistem de clasificare a procedurilor CIM-10-AM, distribuirea lor către directiile judetene de sănătate publică si spitale si pregătirea directiilor judetene de sănătate publică si a spitalelor pentru utilizarea noului sistem de codificare a procedurilor medicale

Termen limită: 31 martie 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti si directiile de sănătate publică judetene

Rezultate asteptate: tipărirea manualelor si realizarea de CD-uri privind noul sistem de codificare a procedurilor, instruirea centrală a directiilor de sănătate publică privind codificarea procedurilor medicale si instruirea locală de către directiile de sănătate publică a spitalelor privind codificarea procedurilor medicale folosind ICD-10-AM

5. Elaborarea cadrului legal privind utilizarea de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a datelor clinice la nivel de pacient colectate de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, în vederea contractării si decontării serviciilor spitalicesti acordate pacientilor spitalizati

Termen limită: 31 decembrie 2004

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Rezultate asteptate: mentionarea în cadrul contractuluicadru si al normelor de aplicare pentru anul 2005 că datele clinice la nivel de pacient colectate de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate

Bucuresti stau la baza contractării si decontării serviciilor spitalicesti de către casele de asigurări de sănătate

6. Elaborarea reglementărilor pentru extinderea finantării bazate pe caz în spitalele din România, pentru anul 2005, de la cele 185 de spitale finantate în acest mod în anul 2004 la toate spitalele ce furnizează îngrijiri pentru afectiuni acute, cu exceptia spitalelor comunale si a centrelor de sănătate

Termen limită: finalizarea contractului-cadru si a normelor de aplicare pentru anul 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Rezultate asteptate: contractul-cadru si normele de aplicare pentru anul 2005 cu prevederi explicite privind extinderea finantării bazate pe caz

7. Elaborarea reglementărilor pentru introducerea unor mecanisme de ajustare a finantării bazate pe caz pentru cazurile ce necesită consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse

Termen limită: finalizarea contractului-cadru si a normelor de aplicare pentru anul 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Rezultate asteptate: contractul-cadru si normele de aplicare pentru anul 2005 cu prevederi explicite privind introducerea unor mecanisme de ajustare a finantării bazate pe caz pentru cazurile ce necesită consumuri foarte mari sau foarte mici de resurse

8. Elaborarea unui ordin al ministrului sănătătii privind definirea sistemului informational aferent spitalizării de zi si a Setului minim de date la nivel de pacient aferent spitalizării de zi (SMDPSZ), care va fi colectat sub formă electronică

Termen limită: 31 decembrie 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

Rezultate asteptate: ordin al ministrului sănătătii privind sistemul informational aferent spitalizării de zi

9. Comunicarea institutiilor centrale si locale cu spitalele, monitorizarea si sprijinirea introducerii si utilizării:

a) procedurilor medicale folosind CIM-10-AM;

b) semnăturii electronice pentru fluxurile de date legate de raportarea SMDP

Termen limită: continuu în 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene

Rezultate asteptate: sprijinirea spitalelor pentru utilizarea noii codificări a procedurilor medicale CIM-10-AM si pentru introducerea semnăturii electronice

10. Elaborarea unui sistem de monitorizare continuă a calitătii datelor înregistrate pentru pacientii spitalizati si a concordantei acestor date cu activitătile clinice la nivelul spitalului

Termen limită: continuu în 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti Rezultate asteptate: functionarea unui sistem de monitorizare a datelor clinice înregistrate pentru pacientii spitalizati în vederea prevenirii greselilor de raportare

11. Dezvoltarea unei structuri nationale de monitorizare a calitătii serviciilor spitalicesti din România

Termen limită: 31 decembrie 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România

Rezultate asteptate: definirea rolului si responsabilitătilor în functionarea unei structuri nationale de monitorizare a calitătii serviciilor spitalicesti din România

12. Elaborarea metodelor de plată a serviciilor medicale spitalicesti din România (inclusiv prin mecanismul de plată pe caz rezolvat) în cadrul contractului-cadru pe anul 2006 si integrarea acestor metode de finantare cu celelalte aspecte ale reformei în sănătate

Termen limită: 31 octombrie 2005

Responsabil: Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Rezultate asteptate: contractul-cadru pe anul 2006 cu prevederi explicite privind mecanismele de finantare a spitalelor, inclusiv finantarea bazată pe caz în toate spitalele (sectiile) de îngrijiri pentru afectiuni acute.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate si ale Hotărârii Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi,

văzând referatul Centrului de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti nr. OB 14.159/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observatie clinică generală, introdusă în sistemul informational al spitalului prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 798/2002, cu modificările si completările ulterioare, si formează Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP), prezentat în anexa nr. 1.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Toate datele confidentiale la nivel de pacient colectate de spital (codul numeric personal al pacientului, precum si codurile de parafă ale medicilor curant si operator) vor fi criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare.”

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

4. La anexa nr. 2, punctele 5 si 6 din sectiunea “Spitalele” vor avea următorul cuprins:

“5. Transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicatia «DRG National», versiunea în vigoare, însotite de un fisier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare sectie, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, precum si la directiile de sănătate publică judetene.

6. Transmiterea prin e-mail sau prin alte mijloace electronice, inclusiv prin utilizarea semnăturii electronice, până la data de 5 a lunii în curs, a datelor mentionate la pct. 5, colectate în luna precedentă”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.623.

 

ANEXĂ

 

DATELE

din foaia de observatie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP)

 

1. Codul de identificare a cazului externat

2. Codul de identificare a spitalului

3. Codul de identificare a sectiei

4. Numărul foii de observatie clinică generală

5. Numele pacientului

6. Prenumele pacientului

7. Localitatea pacientului

8. Judetul pacientului

9. Data nasterii

10. Sexul

11. Codul numeric personal

12. Tipul asigurării de sănătate

13. Casa de asigurări de sănătate

14. Data internării

15. Ora internării

16. Tipul internării

17. Diagnostic la internare

18. Data externării

19. Ora externării

20. Tipul externării

21. Starea la externare

22. Diagnosticul principal si diagnosticele secundare la externare

23. Interventia chirurgicală principală efectuată

24. Data interventiei chirurgicale principale

25. Alte proceduri: interventii chirurgicale, explorări functionale, investigatii radiologice etc., precum si numărul acestora

26. Greutatea la nastere (doar pentru nou-născuti)

27. Transferurile intraspitalicesti (sectia; data)

28. Codul de parafă al medicului curant

29. Codul de parafă al medicului operator

30. Situatii speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Centrului de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti nr. OB 14.157/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista tabelară a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005 în toate spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România.

Art. 2. - (1) Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti va asigura tipărirea si difuzarea, inclusiv în format electronic, către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si către structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie a Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3.

(2) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie vor asigura difuzarea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, la nivelul spitalelor si al unitătilor ambulatorii de specialitate din subordine.

Art. 3. - Directiile din Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.624.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind Studiul de evaluare a costurilor la nivel de pacient în spitale finantate pe bază de caz rezolvat

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate si ale Hotărârii Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB 14.158/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea îmbunătătirii si adaptării sistemului de finantare a spitalelor pe bază de caz rezolvat la particularitătile patologiei si practicii medicale din unitătile sanitare cu paturi, începând cu anul 2005 se aprobă aplicarea în mod experimental în cadrul unui număr limitat de spitale a Studiului de evaluare a costurilor la nivel de pacient în spitale finantate pe bază de caz rezolvat, denumit în continuare Studiul de evaluare.

Art. 2. - (1) În Studiul de evaluare vor fi cuprinse spitale de diverse tipuri, la nivelul cărora se conduce în prezent evidenta costurilor si care îsi manifestă disponibilitatea de a participa la acest studiu.

(2) În anul 2005 numărul maxim al spitalelor care pot intra în Studiul de evaluare nu poate depăsi 20.

Art. 3. - Studiul de evaluare se derulează pe o perioadă de 2 ani, urmărindu-se atingerea obiectivului final al proiectului, si anume calcularea, la sfârsitul anului 2006, a unor costuri medii si valori relative românesti pentru principalele grupe de diagnostice. Activitătile principale ce se vor desfăsura constau în:

- în anul 2005 - selectarea, evaluarea si pregătirea spitalelor care să colecteze costuri la nivel de pacient, urmărindu-se acoperirea principalelor grupe de diagnostice din spitale, elaborarea cadrului legislativ privind colectarea datelor de cost la nivel de pacient, culegerea datelor de costuri la nivel de pacient, definitivarea metodologiei de calcul al costurilor si analiza trimestrială a rezultatelor;

- în anul 2006 - continuarea activitătii de colectare a datelor de costuri la nivel de pacient, corelarea acestor date de costuri cu datele clinice la nivel de pacient, analiza datelor, calcularea costurilor medii pe grupe de diagnostice (DRG) si calcularea valorilor relative românesti pentru principalele grupe de diagnostice.

Art. 4. - Rezultatele finale ale Studiului de evaluare la finele anului 2006 vor sta la baza strategiei de finantare bazată pe caz rezolvat pentru anul 2007.

Art. 5. - Studiul de evaluare face obiectul unui subprogram de sănătate din cadrul PN 4 - Program de administratie sanitară si politici de sănătate al Ministerului Sănătătii, coordonat de Directia generală buget si achizitii.

Art. 6. - Coordonarea Studiului de evaluare, pe perioada derulării acestuia, se face de un comitet strategic format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti si ai spitalelor nominalizate în studiu.

Art. 7. - Institutiile implicate în aplicarea Studiului de evaluare sunt:

- Ministerul Sănătătii;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti;

- spitalele nominalizate pentru participarea la acesta.

Ministerul Sănătătii asigură coordonarea, finantarea si monitorizarea Studiului de evaluare pe baza contractului încheiat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti si a necesarului stabilit pentru implementarea în spitalele nominalizate a activitătilor prevăzute la art. 3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti elaborează planul de actiuni pentru realizarea Studiului de evaluare si participă la implementarea acestui studiu (asigurând colectarea centrală a datelor de costuri la nivel de pacient, analiza acestora si generarea rapoartelor de studiu, sprijinirea si monitorizarea activitătii spitalelor implicate în Studiul de evaluare).

Casa Natională de Asigurări de Sănătate asigură colectarea datelor de costuri la nivel de sectie prin aplicatia “Exbuget”, furnizează aceste date Studiului de evaluare si participă alături de celelalte institutii la implementarea acestuia si la utilizarea rezultatelor.

Spitalele nominalizate pentru participarea la Studiul de evaluare colectează, conform metodologiei aprobate, datele de costuri la nivel de pacient, furnizează aceste date Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti în formatul stabilit si asigură continuitatea activitătilor necesare implementării Studiului de evaluare.

Art. 8. - Reglementările necesare desfăsurării Studiului de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 9. - Ministerul Sănătătii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si spitalele nominalizate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 1.625.