MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.979. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov, precum si din domeniul public al judetului Covasna si din administrarea Consiliului Judetean Covasna în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conditiile legii, precum si încadrarea acestor sectoare de drum în categoria functională a drumurilor nationale

 

2.191. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar

 

2.251. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

2.254. - Hotărâre privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2005 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov, precum si din domeniul public al judetului Covasna si din administrarea Consiliului Judetean Covasna în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conditiile legii, precum si încadrarea acestor sectoare de drum în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea sectoarelor de drumuri judetene, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov, precum si din domeniul public al judetului Covasna si din administrarea Consiliului Judetean Covasna în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Patrimoniul Consiliului Judetean Brasov si cel al Consiliului Judetean Covasna se diminuează cu valoarea sectoarelor de drumuri judetene transmise conform art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri judetene prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între consiliile judetene Brasov si Covasna si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sectoarele de drumuri judetene preluate conform art. 1 se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale si vor avea indicativul DN 13 D, potrivit anexei.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.979.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri judetene care se preiau din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov, precum si din domeniul public al judetului Covasna si din administrarea Consiliului Judetean Covasna în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conditiile legii si care se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Se înfiintează Centrul National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.”

2. La alineatul (2) al articolului 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) îndrumarea si coordonarea furnizorilor de programe de formare continuă, în concordantă cu standardele, criteriile si metodologiile aprobate de ministrul educatiei si cercetării.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) În vederea evaluării, monitorizării si consilierii activitătilor de formare continuă la nivel regional, CNFP organizează 16 centre regionale pentru formarea personalului din învătământul preuniversitar, denumite în continuare CRFP, în următoarele judete: Iasi, Neamt, Buzău, Constanta, Arges, Prahova, Dâmbovita, Olt, Gorj, Timis, Caras-Severin, Bihor, Cluj, Harghita, Brasov si Ilfov, fără personalitate juridică, în coordonarea CNFP.

(2) Activitătile din cadrul CRFP vor fi desfăsurate de personalul cu atributii de formare din cadrul caselor corpului didactic (un profesor metodist) si al inspectoratelor scolare judetene (inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională).

(3) Atributiile personalului prevăzut la alin. (2) se vor stabili prin conventii încheiate între CNFP, casele corpului didactic si inspectoratele scolare judetene.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Salarizarea personalului CNFP se va face potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Plata membrilor comisiilor specializate de acreditare a programelor de formare continuă se va face din sumele percepute de la furnizori pentru acreditarea programelor de formare continuă, conform prevederilor anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile proprii ale CNFP provin din activităti de evaluare si acreditare a programelor de formare continuă, studii de specialitate, consultatii în domeniul formării personalului didactic si altele asemenea, precum si din initierea si desfăsurarea unor activităti de dezvoltare profesională în domeniul educational, donatii si alte venituri realizate în conditiile legii.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.191.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comeciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comeciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.251.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr. crt.

Denumirea agentului economic

Nr. de persoane

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.000

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

503

3.

Compania Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

530

4.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

1.000

5.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

1.500

6.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

200

7.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

171

8.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

80

9.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

150

 

TOTAL:

5.134

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2005 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (2) si al art. 7 alin. (2) din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, contractate în conditiile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, care rambursează creditele si plătesc dobânzile aferente la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut, beneficiază de alocatii bugetare, ca procent calculat din volumul creditelor acordate.

Art. 2. - (1) Nivelul alocatiilor bugetare prevăzute la art. 1, care se acordă în anul 2005 pentru fiecare cultură, plantatie si specie de animale, este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Fondurile necesare acordării alocatiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) În vederea încadrării în sumele aprobate cu această destinatie, beneficiarii creditelor agricole pentru productie vor înregistra la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, contractele de împrumut cu valoarea creditelor aprobate si graficul de rambursare a ratelor de împrumut.

Art. 3. - (1) Alocatiile din fondurile publice se acordă beneficiarilor pe bază de cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care se depune la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Cererile-tip însotite de documentele justificative privind utilizarea si rambursarea creditului, eliberate de băncile comerciale, se înregistrează, în ordinea primirii, în Registrul unic de evidentă a solicitărilor de fonduri publice, deschis la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Cererile privind acordarea alocatiilor de la bugetul de stat se finantează în ordinea cronologică a înregistrării si în limita sumelor aprobate cu această destinatie din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Cererile care nu îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatii bugetare vor fi respinse, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, să comunice în scris solicitantului decizia luată si motivele respingerii.

Art. 4. - (1) În sensul prezentei hotărâri, pot solicita alocatii de la bugetul de stat beneficiarii care au obtinut credite agricole pentru activitătile de productie definite de Legea nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, care fac dovada utilizării lor conform destinatiei si care au rambursat în totalitate ratele de împrumut si dobânzile aferente, conform contractelor de credit încheiate cu băncile comerciale.

(2) În vederea obtinerii alocatiilor de la bugetul de stat prevăzute la art. 1, beneficiarii creditelor pentru productie în agricultură vor solicita băncilor comerciale documente justificative privind modul de utilizare si rambursare a creditelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza cererilor solutionate favorabil vor întocmi situatia justificativă conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003, care va fi transmisă Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza solicitărilor primite de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va întocmi situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003, care va însoti cererea pentru deschidere de credite transmisă Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza solicitărilor de alocatii de la bugetul de stat aprobate, efectuează plătile către beneficiari.

(2) Plătile se fac în conturile în lei ale beneficiarilor sau prin mandat postal, caz în care beneficiarii suportă contravaloarea taxelor postale.

Art. 8. - Reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, răspund pentru verificarea exactitătii datelor prezentate de solicitantii de alocatii de la bugetul de stat.

Art. 9. - (1) Primirea în mod necuvenit a sumelor reprezentând alocatii bugetare la credite, prin declararea de date sau de situatii false în documentele justificative prezentate de beneficiari, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Sumele primite necuvenit se recuperează, aplicându-se dispozitiile privind dobânzile si penalitătile prevăzute de legislatia fiscală.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu

modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.254.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând nivelul alocatiilor bugetare care se acordă în anul 2005 pentru fiecare cultură, plantatie si specie de animale

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii curente de productie bugetare

Nivelul alocatiilor (%)

1.

Înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole:

 

 

- grâu + secară

10

 

- orz pentru bere

10

 

- floarea-soarelui

10

 

- soia

10

 

- sfeclă de zahăr

10

2.

Întretinerea si recoltarea plantatiilor:

 

 

- pomicole

10

 

- vitivinicole

10

3.

Achizitionarea:

 

 

- puilor de pasăre pentru carne si ouă

3

 

- purceilor pentru îngrăsat

5

 

- tineretului ovin si bovin pentru îngrăsat

5

4.

Producerea în unităti proprii a:

 

 

- puilor de pasăre pentru carne si ouă

3

 

- purceilor pentru îngrăsat

10

 

- tineretului ovin si bovin pentru îngrăsat

10

5.

Aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente

10

6.

Asigurarea culturilor si plantatiilor împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale împotriva factorilor de risc natural, bolilor si accidentelor

10

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL DE CERERE-TIP

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ....................../Municipiului Bucuresti

Nr. ......../..............

 

1. Denumirea solicitantului

- persoană fizică: numele si prenumele ....................................................................................

C.N.P. ...........................................................................................................………………

- persoană juridică ................................................................................................................

2. Domiciliul/Sediul ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Telefon/fax/e-mail ..............................................................................................................

4. Codul de identificare fiscală ...............................................................................................;

5. Contul nr. .............., deschis la Banca ..................................................................................

6. Date privind creditul agricol pentru productie utilizat:

- valoarea ................................................................................................................................

- denumirea băncii creditoare ...............................................................................................…

- data acordării creditului ..........................................................................................................

- data rambursării creditului ...................................................................................................…

- documentele justificative anexate privind destinatia creditului*):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Având în vedere prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, vă rog să aprobati alocarea fondurilor publice aferente.

Declar pe propria răspundere că nu am beneficiat de credite agricole pentru aceeasi activitate curentă, în conditiile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, si răspund de exactitatea datelor si informatiilor prezentate.

 

Data ................................... Semnătura ................................................

 


*) a) pentru beneficiarii mentionati la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 150/2003, cu modificările ulterioare:

- copie de pe documentele de identitate sau copie de pe codul de identificare fiscală;

- copii de pe documentele fiscale care justifică cheltuielile cu activitătile curente de productie pentru care s-au obtinut credite;

b) pentru beneficiarii mentionati la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 150/2003, cu modificările ulterioare:

- copie de pe documentele de identitate sau copie de pe codul de identificare fiscală;

- copie de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu producătorii agricoli;

- copii de pe documentele fiscale care justifică cheltuielile cu activitătile curente de productie, pentru care s-au obtinut credite, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate;

c) pentru beneficiarii mentionati la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 150/2003, cu modificările ulterioare:

- copie de pe codul de identificare fiscală al persoanei juridice;

- copie de pe contractul încheiat cu producătorii agricoli privind finantarea activitătilor de înfiintare, întretinere, recoltare a culturilor agricole si achizitionare a productiei agricole respective sau, după caz, copie de pe contractul de finantare a activitătilor de întretinere, recoltare si achizitionare a productiei plantatiilor pomicole si vitivinicole, în vederea procesării;

- copii de pe documentele fiscale care justifică cheltuielile cu activitătile curente de productie pentru care s-au obtinut credite, în baza contractelor încheiate.

 

ANEXA Nr. 3

 

Banca ..........................................................................

Sucursala judeteană/Sucursala/Agentia ...................

Nr. .........../...................................................................

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

A JUDETULUI......../MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Având în vedere prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, confirmăm prin prezenta că ................ 1), CNP/CIF .............., cu domiciliul/sediul în ................................................................, a beneficiat de un credit agricol pentru productie în valoare de ........................, conform contractului de credit nr. ........... din .........., cu următoarea destinatie2): ...................

Creditul agricol a fost utilizat conform destinatiei aprobate, beneficiarul respectând termenele de rambursare a ratelor de credit si de plată a dobânzilor aferente.

Creditul agricol a fost rambursat integral la data de .............................

 

Director,

........................................

Contabil-sef,

.........................................

 


1) Denumirea beneficiarului de credit în baza Legii nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.

2) Destinatia creditului agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.